De Controle op Duitsland Volksvermaken op Paasmaandag in vroeger eeuwen Vereniging voor de Handeldrijvende Middenstand Lesvliegtuig bij Katwiik neergestort 'Voor de Zondag DENEMARKEN OP ZIJN HOEDE PHIUSHAVE Nev™AKKERTJE ZATERDAG 27 MAART 1948. Met Pasen nog geen Krentenbrood Handeisverkoer met Spanje Nieuwe Amerik. wapens De handelsbesprekirgen met Rusland De grens van de Russische zone van Duitsland Engeland en Palestina Het geschil in de zaak Korfoa Marshall over toestand in Berlijn De V.S. en Palestina De Reserve-Politie Scandinavische troepen naar Jeruzalem? AanmeSding „reserve grensbewaking" Truman roepl op tot Wapenstilstand in Palestina Het „Liften" door Mlitairen Wat een gemak PHILIPS Inzittenden om het leven gekomen Leven van ex-Koning Michael bedreigd? AHe oorlogsvrijwiiligers- bataljons vóór October terug WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Plaatselijk ochtendmist. Enige uit het Noorden bin- nendrij.vende wolkenvelden en op vele plaatsen ochtendmist. Overigens zonnig weer met ongeveer dezelfde temperaur als gisteren. Matige tot vrij krachtige wind uit Westelij ke richtingen. Frankering bij Abonnement: Terneuzen Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-67, Terneuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt aagel'jks 4de Jaargang No. 767. Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande «Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onden nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN 1948 Zon Maan Mrt. Opk. Ond. Opk. Ond. 27 6.27 19.05 22.32 7.28 28 6.25 19.06 23.55 7.45 29 6.23 19.08 8 07 30 6.21 19.10 1.14 8.36 31 6.18 19.11 2.26 D.14 April. 1 6.16 19.13 3.24 10.05 2 6.14 19.15 4.09 11.06 3 6.11 19.17 4.42 12.15 4 6.09 19.18 5.06 13.26 De Sowjet-Unie wenst voortzet- I treden in de Westelijke zónes te ting van de vierzijdige controle op camoufleren". Duitsland en in fumetie blijiver. Cijfers aanhalend om te bewd van de Bestuursraad voor het uit voeren van de besluiten van de conferentie van Potsdam, aldus heeft Lt.-Generaal C. S. Loek- iantschenko, chefstaf van het Sowjet-Rusffisch militair bestuur in Duitsland, Donderdagavond verklaard in een communiqué, dat door het onder 3owjet-Russische toezicht werkende Duitre Nieuws bureau A.D.N. is verspreid. De verklaring van Loekjant- echenko is de eerste officiële uit spraak van Sowjet-Russische zij de over de kwestie van al dan niet voortzetting van de vierzij dige contróle op Duitsland. In de verklaring wordt gezegd: „Voorzover de Bestuursraad de bedoelingen van de besluiten van Potsdam op de snelste wijze in practijk kan brengen, zullen de Sowjet-Russische vertegenwoor digers de Bestuursraad en zijn organen op alle manieren onder steunen. De Sowjet-Ruasische ver tegenwoordigers verzetten zich echter absoluut tegen het gebrui ken van de Bestuursraad als een instrument voor eenzijdig optre den van de bezettende mogend heden iri het Westen. Wij kunnen de Bestuursraad niet ondersteu nen wanneer hij slechts een fictie is, gobnuikt door de Britten, Ame rikanen en Fransen om hun op- De hoeveelheid in ons land aan wezige en nog te verwachten krenten en rozijnen laat niet toe, dat deze gedroogde zuidvruchten aan de Nederlandse 'bevolking worden gedistribueerd. Daarom zullen bakkers binnenkort een toewijzing krenten en rozijnen ontvangen ter verwerking in het brood. Door diverse omstandig heden is het niet mogelijk deze voorgenomen distributie aan bak kers zó tijdig uit te voeren, dat het publiek met de Paasdagen het traditionele krentenbrood op de dis zal kunnen hebben. Ver moedelijk zal omstreeks Pinkste ren het krentenbrood in de win kels verschijnen. Dezer dagen is de geme'ngde oomfmissie. voorzien in de lopen de handelsovereenkomst met Spanje, te Madrid bijeen geweest. In deze bijeenkomst werd over eenstemming betcikt ten aanzien van enige moeilijkheden, die in het onderlinge handelsverkeer waren gerezen. Voorts kon een eekero verruiming worden ge geven aan dit verkeer, voorname lijk 'betrekking hebbende op de handel tussen Nederlandstlndië en Spanje. De Amerikaanse vliegtuigfabri kant Glenn Martin heeft ver klaard, dat de V. S. een radio actieve wolk kunnen samenstel len, die „iedereen doodt die er mede in aanraking komt". „Zij oefent haar werking over een veel groter gebied uit dan de atoonjjbom en zal dit gebied misschien voor onbepaalde tijd radio-actief maken. De wolk wordt door de wind verspreid, hetgeen het noodzakelijk maakt, dat de weersomstandigheden met zekerheid worden, vastgesteld, op dat de wolk niet ten nadele van haar gebruikers werkt. Martin zeide voorts, dat Ame rika nieuwe atoombommen heeft, waarvan de uitwerking groter is dan de boven Japan geworpen" bommen. Verder, aldus Martin, beschikt de Amerikaanse marine over een perfecte inrichting voor het lanceren van draadloos be- atuurde projectielen, waardoor elk willekeurig schip kan worden ver nietigd. „Wij kunnen een schip tot zinken brengen al ligt er een halve oceaan tussen. Wij moeten alleen zorgen, dat onze eigen schepen buiten de onveilige zóne zijn". Tenslotte maakte Martin mel ding van nieuwe bacterie-wapens. Sommige daarvan oefenen hun werking pas na enige tjjd uit en „bezoreen het slachtoffer daarna een ziekte waarvan hij niet her stelt". t Met deze nieuwste wapens te het waarschijnlijk, aldus Martin, dat een eventuele nieuwe oorlog binnen twee maanden is beslist. Op 5 April a.s. vertrekt een Nederlandse delegatie naar Mos kou voor het voeren van handels besprekingen. De delegatie zal onder leiding staan van Mr. S. Th. J. van Teppema, directeur van de buiten landse economische betrekkingen aan het Ministerie van Economi sche Zaken. Het doel van de be sprekingen is te komen tot een regeling van het handels- en be talingsverkeer tussen Nederland en de U S.S.R. Vermoedelijk zullen van Neder landse zijde onder anderen be paalde industriële goederen het meest in aanmerking kunnen ko men voor een ruil tegen Russisch graan en enige andere producten. zen, dat men sedert medio 1947 practisch tot geen overeenkomst is gekomen fn de Bestuursraad zegt Loekjantschenko, dat dc Raad steeds meer een debating club is geworden, inplaats van een wetgevend en "uitvoerend lichaam. De Westelijke Geallieer den stelt hij hiervoor verantwoor delijk. In politieke kringen te Berlijn worden berichten in de met Sow- jetlicentie verschijnende Duitse pers over toenemend banditisme aan de grens van de Sowjet-zór.e opgevat als de voorbode van dras tische maatregelen door de Sow- jet-autoriteiten, die mogelijk tot sluiting van de grens zullen over gaan. De Duitse bladen met Sowjet- licentie hebben voorts gewezen op de omstandigheid, dat „de toe vloed van, hongerige Duitsers uit het Westen" de voedselvoorzie ning van de Sowjet-izóne ernstig in gevaar brengt. Van betrouwbare zijde te Lon den wordt meegedeeld, dat ©r practisch geen kans bestaat dat Engeland na beëindiging van het mandaat in Palestina op 15 Mei er in zal toestemmen het beheer over Palestina op zich te nemen. De zegsman gaf commentaar op een persbericht volgens het welk ambtenaren van het Ameri kaanse departement van buiten landse zaken op weg naar Londen zouden zijn om met het Foreign Office over de kwestie-Palestina te spreken. bruik van Russischs troepen noodzakelijk zou maken en dat de ervaring van de -wereld was dat Russische troepen, die een gebied binnentrekken, daar wensen te blijven. Zulks zou de druk op Turkije en Griekenland en ook op de Ara bische olievelden doen toenemen en Amerika -voelde zich derhalve gedwongen van haar besluit terug te komen. Intern. Gerechtshof doet uitspraak. Het Internationale Gerechtshof heeft Donderdag in het Haagse Vredespaleis uitspraak gedaan in de door Albanië gestelde proce durekwestie inzake het geschil in de zaak Korfoe. Met vijftien stemmen tegen één heeft het Hof Albanië's bezwaar tegen de wijze waarop Groot- Brittannië de zaak bij bet Hof aanhangig heeft gemaakt ver worpen en bepaald, dat de behan deling van het werkelijke geschil zal aanvangen op 15 Juni a.s. Onmiddellijk nadat President Guerrero de uitspraak van het Hof had bekend gemaakt, legden de Albanese Gezant Kahreman Ylli en de Britse agent Beckett een verklaring af, waarin zij bet Hof ter kennis brachten, dat bei de partijen Donderdagmiddag om twaalf uur overeenkomstig de aanbeveling van de Veiligheids raad een overeenkomst getekend hadden om huTi geschil aan het Hof voor te leggen. Beckett deelde mede, dat de Albanese regering drie dagen geleden zich tot het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Lon den had gericht en dat reeds Don derdag het compromis tot stand was gekomen. Hij legde er de nadruk op, dat op dat ogenblik beide partijen geheel onbekend waren met de beslissing van, het Plof. (Bij de behandeling van de zaak heeft Sir Hartley Shaw- cross zoals destijds gemeld een dergelijk voorstel tot compromis gedaan. Red.) George Marshall, de Amerikaan se Minister van Buitenlandse Za ken, heeft de Sowjet-Unie Don derdag gewaarschuwd, dat de Amerikaanse bezettingsautoritei ten niet het voornemen hebben zich uit" Berlijn te laten dringen. De „New York Times" meldde dat de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Marshall, in de Senaatscommissie voon buiten lands© betrekkingen heeft fneege- deeld, dat de V. S. in den beginne het verdeel-plan voor Palestina hadden gesteund omdat zjj geloof den, dat Joden 'en Arabieren zich de Senaatscommissie voor buiten af aan de toestand zouden aan passen. Deze veronderstelling bleek echter onjuist en het werd duidelijk, dat toepassing van hst verdeelplan sterke strijdkrachten zou vereisen. Marshall zeide, aldus het blad. dat het opleggen van het verdeel plan door de V. N. zeker het ge- Omdat hier en daar misver stand gebleken is met betrekking tot het karakter van en de aan melding voor de reserve-politie, ter versterking van het gezags- apparaat der Overheid, kunnsn wij na ingewonnen informatie het vo'gende mededelen. Zowel het corps rijkspolitie als de gemeentepolitie zal voor bij zondere omstandigheden aanmer kelijk worden aangevuld met vrij willigers. Daartoe kunnen gega digden, welke wonen in gemeen ten met rijkspolitie zich melden, hetzij bij de burgemeester hetzij hij de groepscommandant en ge gadigden welke wonen in gemeen ten met gemeentepolitie, hetzij bij de burgemeester, hetzij bij de politiechef. Voor deze reservisten is geen levenspositie hij de politie weg gelegd. Zolang zij geen werke lijke dienst verrichten zal gt en loon worden ontvangen. Bij op komst in werkelijke dienst ge schiedt dit wel, terwijl voor die omstandigheden sociale voorzie ningen tevens In voorbereiding zijn. Iedere reservist olijft in eigen bedrijf of betrekking werk zaam, maar verbindt such, om, wanneer de overheid aem op roept, in politiedienst te komen. Hij zal zo nodig in hoofdzaak dienst doen in de piaats zijner inwoning. Het geldt nier dus een reservoir van krachten. Deze De Commissie voor Palestina heeft een boodschap ontvangen van het Joodse Bureau, waarin voorgesteld wordt een beroep te doen on de Scandinavische troe pen, welke in Noord-Duitsland be zettingsdiensten verrichten, om de openbare orde in Jeruzalem te komen handhaven. Het Joodse Bureau adviseert de kwestie van de veiligheid in Jeruzalem te be schouwen afgescheiden van de kwestie der veiligheid in Palesti na als geheel. In aansluiting op het bericht inzake versterking van het ge- zagsapparaat wordt medegedeeld, dat aanmelding voor de „reserve grensbewaking" niet bij de ge meentebesturen zal geschieden. De hiervoor getroffen regeling zal binnenkort worden bekend gemaakt. vrijwilligers worden geregistreerd en officieel aangesteld. Het ligt in de bedoeling de nolitie-resivisten in de toekomst, wanneer de textielposiiie zulks zal toelaten, te kleden in de nor male politie-uniform. Voorlopig zullen zij van een kenteken wor den voorzien. Ook worden voor bereidingen getroffen om hen te bewapenen. Van tijd tot tijd zullen de reser visten geïnstruéerd worden door bevoegde instructeurs, die hun niet alleen het gebruik van hun wapens zullen leren, maar hun ook een eenvoudige, algemene scholing zullen geven. Voor aanneming hij de reserve- politie komen uitsluitend in aan merking gezagsgetrouwe Neder landers, die: 1. Voor zover zij niet mili tair dienstplichtig zijn de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. 2. Voor zover zij wel mili tair dienstplichtig zijn. a. Voor wat officieren betreft de leeftijd van 45 jaar. b. Voor wat onder-officieren en korporaals betreft de leeftijd van 40 jaar. c. Voor wat manschappen be treft de leeftijd van 23 jaar heb ben bereikt. Personen, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, kunnen niet tot de reserve-politie toe treden. OUDT in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is op gewekt. Dit bekende woord van ijaulus vinden wij in 2 Tim 2 Er staat dus niet alleen: Houdt Jezus Christus in gedachtenis. Er staat: Houdt in gedachtenis dat Hij uit de doden is opgestaan. En deze toevoeging is van het uiterste gewicht. I beeld maar een Heiland in leven en sterven. V j ijOUDT in gedachtenis. Dit be- i-i tekent niet: denk er bij tijd en wijle eens aan. Dit betekent wel: Leef uw leven in strijd en zorg uit deze zekerheid. Maak uw pelgrimsreis door 't leven, wetende dat dit vaststaat. Laat de opstanding van Christus de dragende grond van uw leven zijn! Een woordvoerder van de Deen se regering heeft Woensdagavond via de radio aan alle Denen een oproep gericht, in het bijzonder aan de bewoners van kuststreken, om zonder uitstel melding te ma ken van. eventuele ongewone of verdachte acties en gebeurtenis sen. De autoriteiten, aldus de woerdvoerder, hadden alle bench- ten over het geheim aan land brengen van wapens grondig on derzocht, zij bleken echter alle onjuist te zijn geweest. „Toch bunnen dergelijke dingen gebeu ren", aldus de woordvoerder. In een andere officiële bekendma king wordt gelast het verwijderen van schuilkelders in geheel Dene marken stop te zetten. Dit be sluit, aldus de bekendmaking, is genomen met het oog op de inter nationale politieke situatie. Na de bevrijding zijn ongeveer 700 schuilkelders opgeruimd, ter wijl er nog 5000 over zijn. Naar het A.N.P. nader van Ritzau, uit Kopenhagen verneemt werd deze radiomededeling ge daan door de Deense Minister van Justitie Busch-Jensen. De Deense officieren, die op het punt stonden met Paasverlof te gaan, hebben order gekregen het gebied, waarin zij gedetacheerd zijn, niet te verlaten, aldus ver neemt Reuter te Kopenhagen uit betrouwbare bron. Naar verluidt is het Paasverlof voor cadetten in het kasteel Kronberg te Else- neur eveneens ingetrokken. De cadetten mogen de stad niet ven- laten. Volgens een officieel com muniqué hebben Minister-Presi dent Hedtoft en de Minister van Buitenlandse Zaken Ggustav Ras mussen Woensdag aan de com missie voor buitenlandse aange legenheden verslag uitgebracht over hun jongste bezoek aan Stockholm en Parijs. Nadere bij zonderheden ontbreken. Welingelichte waarnemers te Kopenhagen kennen geen bijzon dere betekenis toe aan deze maat regelen, die volgens hen passen in het algemeen raam der bekend gemaakte regeringspolitiek, om elke poging tot het maken van Inbreuk op de Deense souvereini- teit tegen te gaan. De regering heeft reeds de nadruk gelegd op de ernst van de Internationale si tuatie en neemt blijkbaar voor zorgsmaatregelen, aldus deze woordvoerders. Op de vraag, of Denemarken enig voorstel of verzoek van de Sowjet-Unie of enig ander land heeft gehad, airtwocrdde de Mi nister van Buitenlandse Zaken met nadruk: „Neen". President Truman heeft opge roepen tot een onmiddellijke wa penstilstand tussen Arabieren en Joden in .Palestina. De President meende, dat „ge- welddaigheid en bloedvergieten" en gevechten op grote schaal on vermijdelijk zouden zijn. Zulke gevechten zouden het gehele Mid den-Oosten kunnen aantasten qji zouden tot de ernstigste gevolgen kunnen leiden, waarbij „de vrede van dit land en van de wereld" cn het geding zou kunnen komen. In verband met het mogelijk gebruik van Amerikaanse troepen zei Truman, dat de Verenigde Staten het beheer met alle mid delen zouden steunen, maar dat dit niet noodzakelijkerwijze het gebruik van Amerikaanse troepen inhield. Truman voegde eraan toe, dat de V. S. hadden gewenst, dat de Engelsen tegen 15 Augustus Pa lestina zouden verlaten, maar de Britse regering had de datum op 15 Mei bepaald. Hij wilde over dit punt geen verdere vragen be antwoorden, aangezien hij niet tegen de Britse regering wenste in te gaan. Hij verklaarde ten slotte, dat h" nog altijd voorstan der van het verdelingsplan was en dat zijn standpunt ten aanzier van Joodse immigratie in Palesti na zich niet gewijzigd Jiad. Pasen en eieren zijn reeds eeuwenlang twee onafscheidelijke begrippen en in de volksspelen, die onze voorouders op de Tweede Paasdag organiseerden, speelden dezei producten van onze pluim- vcestapel dan ook steeds een gro te rol. Nog tot in de 17e eeuw was de „Eierdans" in ons land een ge liefd volksvermaak, dat meestal in een herberg gespeeld werd. Op de vloer, d e met bladeren en voorjaarsbloemen bestrooid was, werd met krijt een kring getrok ken, waarin een aantal eieren werd gelegd. Om de Jjeurt moesten de «spelers nu trachten, dansende op één been en met de handen in de heupen, de eieren één voor één uit de kring te hin kelen. ®at dit spel reed9 eeuwen oud is, blijkt wel rit onderstaande in oud-Nederlands gestelde en in versvorm gegoten uitnodiging: „Ghijs Bollaert, Bouwen Biaw- pijpe en Mancke Claes, Teunis Stortebier, Roelfgen Dras- sac en Ddel Fyanssen, Moenen Flodderbroeck, Hein Droogbroot en Huibert Ma.es, lek beroep U alle over d'Ey te dan^nr' Een tweede in vroeger dager bekend spel was het „eiergaven". Miet een onderlinge afstand van ongeveer 4 meter werden 25 eie ren lang3 de weg neergelegd. Aan d't spel namen twee personen deel, waarvan de eerste moest trachten alle neergelegde eieren in een korfje te verzamelen, voor dat de tweede speler een bepaalde afstand lopende had afgelegd. Wie het eerst zijn taak naar -be horen had volbracht, won de eieren. Ook het volgende spel, waarbij op dezelfde wijze als bij het voor gaande 25 eieren werden uitge legd, en ook depr twee personen werd gespeeld, was zeer in trek. De taak van de eerste persoon bestond ook hier weer in het zo vlug mogelijk in een mandje ver zamelen van de uitgelegde eieren, maar de andere deelnemer had het o.i. moeilijker! Deze moest staande en met op de rug vastge bonden handen een in een tobbe water drijvende appel hebben op gegeten, voordat no. 1 de eieren had verzameld! Legde hij dit kar wei niet handig aan boord, dan kreeg hij wel hij iedere hap een flinke slok water binnen, maar niet de appel en menigmaal ein digde dit spel met een onvrij wil'g had van de appelbijter, die ,al haastende en reppende zijn even wicht verloor en dan met zrjn bo venlichaam in de tobbe dook, na tuurlijk tot .groot vermaak van de c-mstanders, die juist op dit effect hadden gehoopt en doorgaans niet overdreven veel haast maakten het slachtoffer, dat hulpeloos op zijn hoofd in de tobbe stond, tc „redden". 'Bij een v'erde spel, da\ strijk er zet op Paasmaandag vertoond werd, werd op ongeveer mend- hocgte een grote appel opgehan gen. Van één der spelers werden de handen op de rug gebonden en twee andere* tot een tweeling ge formeerd docr het Tnkerbeen van de één ter hoogte van de enkel vast te binden aan het rechter been van de ander. Als nu Tan talus voor de appel was gezet, mocht de tweeling aan een wan deling beginnen en -els zij (kans zagen deze af te leggen, voordat Tantalus de appel had verorberd, hadden zij de uitgeloofde eieren gewennen. In het tegenoverge stelde geval had nummer één ge wonnen en kreeg deze de eieren. De vele andere volksspelen, waarbij lustig met eieren werd ge gooid, gerold en getikt, zijn even eens in het vergeetboek geraakt en zullen, zoals de zaken nu staan, ook wel niet spoedig weer .'n ere worden hersteld. Ook de „eet"- wedstrijden, waarbij hij winnaar was, die binnen een vastgestelde tijd de meeste eieren had ver schalkt, experts brachten het wel tot dertig!, zullen dit jaar nog wel niet werden gehouden! De erg royale bui, waarin de distributie ongetwijfeld verkeerde, toen ze ons 4 e-'eren per hoofd toewees, is daan nog niet royaal genoeg voor! EEN generatie geleden -gaf iemand een geschriftje in hec. licht onder de titel: Houdt Jezus in gedachtenis. Met opzet liet hij het vervolg, als niet ter zake doende, weg. Ook nu zijn er men sen die de tekst aldus lezen 'en vinden dat de toevoeging op gewekt uit de doden een on belangrijke toevoeging is. IJ redeneren: in deze harde en ruwe wereld is het goed zich te herinneren-, dat déze wereld ook grote en verheven geesten heeft voortgebracht. Jezus is daar het bewijs van De mensheid kan niet alleen onder het beek! van de soldaat begrepen worden al heeft.het er soms alle schijn van. >feen, er zijn ook figuren als Jezus. Op <ie geestelijke leids- rederf?waarvan Jezus de grootste is, moet het oog worden gericht! f AAR Paulus zegt: op de toe voeging „opgestaan -uit de doden" komt het juist aan. Niets hebt ge zo zegt Paulus wanneer ge slechts Jezus' in gc- darhtenis houdt Dan zijn uw blikken gericht oo een verheven mens wiens grootheid u zal neer slaan omdat ge zelf toch nooit zo hoog zult kunnen klimmen. Alles hebt ge wanneer ge Jezus, uit de dotten opgestaan, in ge dachtenis houdt: want dan hebt ge niet slechts een verheven voor- De Minister van Oorlog heeft voor officieren, adjudanten-onder officier. vaandrigts en kornetten het „liften" verboden. Dit verbod geldt eveneens voor onderofficie ren van hogeren hang. Nu de verkeersmiddelen weer zoveel beter zijn dan kort na de bevrij ding wordt dit liften door bedoel de militairen, in uniform gekieed, beschouwd als te zijn niet over eenkomende met de waardigheid van hun stand. N de bitterste str'rjd van het leven zult gij weten: en toch, de overwinning is reeds behaald; in de dood zal dit u geopenbaard worden: en toch de dood is over wonnen; in aanvechting, strijd en nederlaag zal het u gezegd wor den: en toch*, indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En het einde van Gods weg met de wereld zal niet zijn ondergang en verderf maar een nieuwe aarde waarop gerechtig heid woont. r Geen zeep Geen mes Geen Lwast Geen ergernis Vraag Uw handelaar demonstra tie met een Philips electrisch droogscheerapparaat N.V. PHILIPS' VERKOOP* MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND-EINDHOVEN Volgens de „Momenta Sera" heeft de Italiaanse politie mgr. Cippico, die na het plegen van fraude door de religieuze autori teiten aan de wereldlijke was uit geleverd, voorlopig in vrijheid ge steld. TE Woensdag had in café „'s Land? Welvaren" de jaarvergadering plaats van bovengenoemde ver eniging. Na opening door de voor zitter, de heec H. Riibbens, die al len een welkom toeriep en zijn voldoen'ng uitsprak over de grote opkomst, werden de notulen goed gekeurd, waarop de secretaris de heer De Feijter zijn jaarverslag uitbracht, gevolgd door het jaar verslag van de penningmeester de héér Jongepier. Uit het eerste bleek, dat o.m. het ledental met 20 is gestegen, en uit het laatste, dat de vereni ging zich in een blajcende wel stand anag verheugen. De heer H. Verhage bracht namens de kascommissie dark voor de accuratesse van het gel delijk beheer. Tot leden van de kascommissie voor het jaar 1948 werden be noemd de heren Verschelling en Abrahamse. Hierop had de periodieke be stuursverkiezing plaats. De heren H. Ribben© en L. Michielsen wer den herkozen, en in de vacature ontstaan door het bedanken van de heren P. Wieland en Van Volgens een correspondent van de „Daily Miror" te Washington wordt het leven van ex-koning Michael van Roemenië bedreigd. In hotel Shoreham te Washing ton, waar hij verblijft, zou zijn lijfwacht tot i5 leden van de ge heime dienst en de politie uitge breid zijn. Volgens de correspon dent kwam deze versterking on verwacht in de vertrekken van de ex-koning, die ..bleek, bevend en niet meer opgewerkt als gewoon lijk" was. Michael zou niet meer in het in het hotel mogen blijven, waar veie congresleden, regeringsfunc tionarissen en leden van de Sow jet-Russische missie verblijf hou den dch tijdelijk ,',naar een ge heime plaats, die veiliger is dan Washington" worden gebracht. Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft medegedeeld, dat h,et, na het ont vangen van „berichten over ge ruchten" omtrert een complot om exKoning Michaël te ver moorden, maatregelen neemt om hem te beschermen. Donderdagmiddag tegen drie uur is op het strand nabij Katwijk een Auster-lesviiegtuig; van het vliegveld Valkenburg neerge stort. Volgens de Katwijkse politie, is het vliegtuig, vermoedelijk nog in de lucht in brand geraakt. Het stortte op de uiterste Zuidpunt van de Katwijkse boulevard neer. De Katwijkse brandweer was vrij wel onmiddellijk aanwezig en bluste het vuur met zand en schuim. Een der inzittenden is ■vermoedelijk nog voordat de ma chine neerstortte uit het toestel gesprongen of geslingerd. Hij kreeg echter een guds benzine over het lichaam en liep zware brandwonden op Men vervoerde hem naar een ziekenhuis te Lei den. Voor zijn leven wordt ge vreesd. De medische staf van het „zeehospltum" verleende eer ste hulp ter plaatse. De tweede inzittende heeft zich niet kunnen redden. Hij is in de machine ver brand. De militaire organisatie van Valkenburg zorgde voor zeer spoedige hulpverlening. De omgekomen piloot van het te Katwijk neergestorte vliegtuig was de 24-jarige sergeant-vlieger E. E. Klerks uit 's-Gravenhage. Hij was in Engeland opgeleid en was eerst 14 dagen op her vliegveld Valkenburg gedeta cheerd. De 23-jarige soldaat G. H. Bakker uit Zaandam, die als passagier in het vliegtuig zat is later aan de bekomen verwondin gen overleden. Beide slachtoffers zij-r ongehuwd. Over de oorzaak van het onge luk bestaan verschillende, elkaar tegensprekende, lezingen. Wel schijnt vast te staan, dat het vliegtuig, toen het naar heneden kwam, de top van een duin ge raakt lieefu Een commissie is belast met onderzoek naar de oorzaak van dit vliegtuigpngeluk. Wij vernemen van bevoegde zij de, dat de reeds begonnen aflos sing der zich in Indonesië bevin- dende-delen der Koninklijke Land macht in de loop van dit jaar regelmatig voortgang zal hebben. Verwacht mag worden, dat alle onderdelen, die vóór de eerste di visie „7 December" (d.w.z. vóór 29 September 1946) in Indië aan kwamen, vóór October 1948 ge leidelijk aan zullen repatriëren. In Turkije zijn twee Ameri kaanse schepen met oorlogsmate riaal aangekomen. Uit Frankfort arriveerden „Invader" gevechts- viegtuigen. Binnenkort zullen 250 Amerikaanse deskundigen worden benoemd, die met de Turken zul len samenwerken voor de organi satie van een krachtige luchtmacht TERNEUZEN. LeeuweDe Vriend, werden ge kozen de heren J. A. van de Ree an C. C. Nobels. De voorzitter bracht aan de scheidende bestuursleden dank voor het vele werk, dat deze in het belang der vereniging hadden verricht. Thans was het woord aan de heer Pijl, propagandist van de Kon. Nederl. Middenstandsbond, d e in een schitterende rede het middenstandswezen in de loop der eeuwen de revue liet passeren, en zijn rede indeelde in 4 étappes: eergisteren, gisteren, heden en morgen. Hij noemde deze suc cessievelijk het oude geluid, het goede geluid, het valse geluid en het blijde geluid. Hij schroomde niet de midden stand te verwijten, dat deze voort, durend op het tweede plan blijft en, in tegenstelling met andere bevolkingsgroepen, zich nog steeds riet krachtig genoeg orga niseert, met het gevolg dat de grote slagen van deze tijd juist op haar hoofd neerkomen en zeer velen ondanks al hun arbeid van 's morgens vroeg tot 's avonds laat nog niet eens een onbezorgde levensavond hebben. Van alle zijden wordt de midden stand belaagd en haar stem wordt niet gehoord in onze volksverte genwoordiging. Wil de middenstand bereiken, dat in de Kamer ook haar belan gen zullen worden verdedigd en wordt opgekomen tegen de vele lasten die aldoor op de schouders van de njjvere middenstand wor den gewerpen, dan dient zij te zorgen dat bij de a.s. verkiezingen middenstanders op de candidaten- lijsten een zodanige plaats krij gen, dat hun verkiezing verze kerd is. Hij wekte alle aanwezi gen op in die richting bij hun on derscheidene kiesverenigingen werkzaam te zijn. Alleen op deze wijze kan ver kregen worden, dat eindelijk ook eens voor deze hardwerkende be volkingsgroep dé zon zal doorbre ken. Maar dit resultaat zal al leen verkregen worden als allen eendrachtig samenwerken. Aan het slot van zijn rede haal de hg aan de mooie triolcgie van Gulbranssen. Zo ging het ook de midden stand, aan haar thans de plicht om de dag van morgen te doen zijn als de laatste roman der trio- logie het blijde geluid „De weg tot elkander. Een kcachtig applaus beloonde de spreker voor zijn boeiende rede en de voorzitter was voorzeker de tolk van allen toen hg woorden van dank sprak tot de heer Pijl en hem verzocht in de loop van dit jaar nogmaals een spreekbeurt te komen vervullen. Dan moet de grootste zaal te klein zijn om alle middenstanders te bevatten, die de heer Pijl zuilen willen beluiste ren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1