Oe Versterking van het Gezagsapparaat De gebeurtenissen in Tsierho-SiowaKije Geen ongewenste tentoonstellingen De besprekingen te Brussel De voedselpositie in de Oosteliike zone van Duitsland KWESTIE TRIEST DONDERDAG 25 MAART 1948. Uitbreiding van de Koninklijke Landmacht De toestand in Amsterdam Julgaarse gezant te Wenen gevlucht De strijd in Griekenland Truman gelast onderzoek inzake Mijnwerkersstaking Russisch-Zwitserse har tfelsovereenkcmst geratificeerd De Textielpunten Da strijjj in China Acht doden bij Vliegongeluk UIT DE VEILIGHEIDSRAAD. Gromyko noemt Chileense klacht een „vuile manoeuvre'' Demonstraties InT Italië Montgomery's bezoek aan Duitsland BEVIM over de De Postchèque- en Girodienst Verklaring van Truman over Palestina? Nieuwe Fiscale maatregelen in België l€©vte llaisem Frankering: bij Abonnement: Ier:; i WEERSVERWACHTING medegedeeld dor het K.N. MJ. te De Bilt, geldig tot Donderdagavond, WEINIG VERANDERING Koude ochtend met plaatse lijk nevel of mist. Overwe gend zonnig weer met iets hogere middagtemperaturen dan gisteren. Weinig wind1. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren Redactie-adres: Noordstr. 55-57, Temeuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" 4de Jaargang No. 766- Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meër 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN MAAN. Verschijnt dagelijks Drukkery N.V. Firma P- van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. 1948 Zon M»«n Mrt. Opk. Ond. Opk. Ctad 25 6.32 19.01 19.40 6.59 26 6.30 19.03 21.07 7.13 27 6.27 19.05 22.32 7.28 23 6.25 19.06 23.55 7.45 29 6.23 19.08 8.07 30 6.21 19.10 1.14 8.36 31 6.18 19.11 2.26 0.14 Naar wij van bevoegde zijde vemeimen ligt het in het voor nemen naast da enige dagen geleden aangekondigde versterking van het gezagsapparaat der Regering met een uit vrijwilligers bestaando reserve Rijkspoli tie een reserve gemeente politie, op korte termijn over te gaan tot een sterke uitbrei ding van de Koninklijke landmacht met formaties vrijwilli gers, welke in voorkomend geval onder de wapenen zullen worden geroepen, om met de overige daarvoor bestemde on derdelen van de Koninklijke Landmacht militaire bijstand ter handhaving van orde en rust te verlenen. Hiertoe zal worden opgericht een Nationale Reserve" en een „Reserve Grensbewaking'. Do onderdelen, welke tot de „Nationale Reserve" zullen komen te behoren, worden opgenomen in het normale legerverband, ter wijl de „Reserve Grensbewaking'' zal worden georganiseerd in het verband van de Koninklijke ma- rechaussée. Tot het sluiten van een vrijwil lige verbintenis bij de „Nationale Reserve" of de „Reserve Grens bewaking" zullen voorlopig in aanmerking komen gezagsge trouwe Nederlanders, die hetzij als vrijwilliger, hetzij als dienst! plichtige gedurende ten minste 6 maanden militaire dienst hebben vervuld en de leeftijd niet hebben overschreden van, voor wat be treft officieren 55 jaar en voor wat betreft de overige vrijwilli gers 50 jaar. In bijzondere gevallen zullen vrij willigers kunnen worden aange nomen, die nog niet als militair zjjn geoefend. Zij, die bestemd!' zijn om bij mobilisatie in werkelijke dierst te komen bij andere onderdelen vem de krijgsmacht, in het alge meen du© zij. die behoren tot de lichting 1945 cn^ jonger, zullen niet tot een verbintenis bij (ie „Nationale Reserve" of de ..Re serve Grensbewaking" worden toegelaten. De reserve-officieren en het reserve- en dienstplichtig kader Na de aankondiging van ..Het juiste antwoord" door de arbeider© van een tweetal Amsterdamse bedrijven op de vergadering der C. P. N. van Dinsdagavond in de Apollohal, ii de hoofdstedelijke politie voltlllig geconsigneerd. Reeds vrteg gisteren-ochtend trcfkken toepen demonstranten door de staten om te trachten meer bedrjben bij dit protest te betrekken, Zo werden volgens mededelirg van de politie conduc teurs var de z.g potwagens, die het trarrpersoneel naar de remise brengen,gemolesteerd zolder dat het gesields dpel werd bereikt. Het Aisterdamse tramverkeer functioneert normaal. Ook werd getracht de toe- gangswgen tot de hoofdstad af te sluita voor werknemers van hutten. Bij de Berlagebrug ver spreidt de politie groepen pos ters. Jen menigte, die het per soneel an de Efa-fabrieken op de Weesjfzijde tot staking wilde bewepn, werd met de blanke sabel iiteengedreven, waarbij een man an het hoofd werd gewond. Everens om 8 uur ontstond in de Suistraat bij de Firma Ges sels en oploop van ongeveer 40 mandie een poli tie-agent in het nau' bracht. Er was spoedig assitentie aanwezig en er wer- denirie arrestaties verricht. E staking, aangekondigd bij de led. Dok- en Scheepsibouw- mijomvate tot tien uur gisteren- oclcnd ongeveer 200 van de 410 man. Bjj de Amsterdamse Drogdokmij werd volgens de ditctie normaal gewerkt. Bij de letergieterjj „Holland!" staakte he votallige personeel van onge- ver 90 man. Verder deed de fsriekskern van de machine- fariek „Bianchi" aan de Hem- wg aankondiging van een 24 uur stking, waaraan ongeveer 80 abciders gevolg gaven. Naar verluidt is de Bulgaarse gezant te Wenen Wladimri Pas- J^aleff, naar het Westen „ont- hnapt". Hij is met zijn vrouw en twee kinderen zogenaamd met vacan- tie naar de Westelijke zóne van Oostenrijk gegaan en niet meer teruggekeerd. De gezant heeft naar verluidt voor de radio in jWest-Oostenrijk verklaard, dat „naar het vrije Westen is ont- apt". Volgens mededeling van het hoofdkwartier van het Griekse *g<r hebben in de afgelopen vier j-n twintig uur 427 guerillastrij- «ers zich overgegeven in het ge wed van de Olympus, terwijl een ffocp van 1500 man is omsingeld ?n om voorwaarden voor de over- S&ve heeft verzocht. De gere ilde Griekse troepen hebben een ■óofdkwartier van de guerilla- ■Bd'ers hoven de sneeuwgrens BSrrompeld en daarbij 'n 200-tal ren vol voedsel en oorlogs- eriaal in handen gekregen. van vóór 1940, zullen uit hoofde van de vroeger verkregen mili taire kennis en ervaring in aan merking komen om leiding te geven aan dit nieuwe gezags apparaat. Ook eervol ontslagen beroeps- en reserve-officieren en beroeps-onderofficieren, alsmede oud-reserve-, en dienstplichtige onderofficieren zullen een verbin tenis kunnen aargaan. Bij de „Reserve Grensbewaking" hebben zij die vroeger gediend hebben bij het wapen der Konink lijke marechaussée en bij het korps politietroepen voorrarg. De aanmelding voor de „Natio nale Reserve" zal, ingaande 19 April a.s. worden opengesteld bij de burgemeesters, die daarom trent ieder voor hun gemeente, voor zoveel betreft tijdstippen è'i plaats van aanmelding, spoedig nadere mededelingen zullen doen. President Truman heeft zich beroepen op de wet van Taft en Harteley, een onderzoek gelast naar de mijnstaking, die door John Lewis 9 dagen geleden werd afgekondigd wegens een geschil over een pensioenregeling Voor mijnwerkers. De commissie van onderzoek zal vóór 5 April aa.n de President verslag moeten uit brengen. Hierna zou het fede rale hof kunnen worden verzocht de mijnwerkers te bevelen naar de mijnen tprug te gaan, hangen de onderhandelingen over hun eisen met regeringsbemiddelaar:-. Truman heeft tot bovengenoem de stap besloten nadat de alge mene mijnwerkershond een rege ringsvoorstel had verworpen. De Zwitserse Bondsraad heeft de handelsovereenkomst, die on langs in Moskou werd gesloten, geratificeerd. De overeenkomst voorziet in de ruil van grondstoffen, hout, pel zen en olie uit de Sovjet-Unie tegen machinerieën, horloges, schoenen en textielgoederen uit Zwitserland. Naar te Bern ver klaard wordt, heeft de Sovjet- Unie Zwitserland niet om een handelscreclet verzocht. In verband met GOEDE VRIJDAG zal ong blad morgen niet verschijnen. De Ned. Moderne Midden standsbond te Den Haag, in con gres bijeen, heeft de Minister van Economische Zaken telegrafisch verzocht met de meeste aandrang nog voor de Paasdagen textiel punten beschikbaar te stelen; zo mogelijk 40. De behoefte in de gezinnen is groot en de detail- bevoorrading voldoende, aldus de Ned. Moderne Middenstandsbond. Volgens berichten van de rege ringszijde hebben de communisn tische strijdkrachten de omsinge ling van do strategisch belang rijke stad Tatoeng in Noord- Sjansi practisch voltooid. Hevige strijd is ontbrand in Hopei, waar communistische troe pen de regeringsinstellingen ten Westen, Oosten en Zuiden van Paoting hebben aangevallen. Volgens een militaire woord voerder van de Chinese regering overweegt het regeringscomman do een algemeen offensief in Midden-China. De plaatsvervangers van'de vijf Ministers van Buitenlandse Za ken, die een week geleden het verdrag voor een West-Europese unie te Brussel hebben getekend, zijn gisteren op het Belgische Ministerie van Buitenlandse Za ken bijeengekomen, om de vor ming van de permanente consul tatieve raad', voorzien in het ver drag;, te bespreken. Op verzoek van een van zijn leden zal de raad onmiddellijk bij- eèngeroepen kunnen worden, ten einde de afgevaardigden der vijf landen in staat te stellen overleg tc plegen omtrent elke toestand, die een bedreiging van de vrede zou kunnen vormen of de econo- Acht doden werden gisteren gevonden nabij hét wrak van een C-47 transportvliegtuig (een Da kota), dat Zondag in de met sneeuw bedekte bergen nabij Woodland in de staat Washing ton ig neergestort. Er was een reddingsploeg naar het wrak ge trokken, nadat twee overlevenden Woodland hadden bereikt en om hulp hadden gevraagd. Bij de voorgezette behandeling van de kwestie Tsjecho-Siowakix: door de Veiligheidsraad heeft oe Franse vertegenwoordiger, Paro- di, verklaard, dat het volle ge wicht van de V. N. geplaatst moest worden achter d'e Chileense klacht, dat de Sowjet-Unie de souvereiniteit van Tsjecho-iSlo- wakije heeft geschonden. Volgens Parodi is het niet onwaarschijn lijk dat president Ben es gevangen gehouden wordt en Gat hij „weer stand geboden heeft aan alle druk om hem zijn autoriteit te doen plaatsen, achter de nieuwe orde". Masarijk, aldus Parodi, is or niet meer om te getuigen, d'och zijn naam spreekt voor hem. Wat de omstandigheden van z in dood ook zijn, deze heeft slechts «pen duidelijke betekenis: de drager van een roemvolle naam kon cr niet mee instemmen die naam te verhinden aan het in slavernij brengen van zijn land. Niemand gelooft, aldus Parodi dat een min derheid in Tsjecho-Slowakije haar doel zou hebben kunnen bereiken zonder de nabijheid van de Sow- jct-Russische strijdkrachten. Andrei Gromyko (Sowjet-Unie) noemde de Chileense klacht ter ondersteuning van de klacht van Papanek een „vuile manoeuvre" Volgens hem was het duidelijk dat die klacht door zekere grote mogendheden, in het leader van (Van de corr. van het A.N.P.) In een bespreking, die de chef der afdeling voorziening van het militaire Sowjetbestuur, Drofa, met de verantwoordelijke Duitse ambtenaren heeft gehad, heeft hij verklaard, dat er ernstige voed- selmoeilijkheden in de Sowj et- zóne zijn en dat de voedselvoorzie ning der zóne tot de volgende oogst niet verzekerd is. De te korten treden vooral op in Thü- ringen, Saksen-Anhalt en Meck lenburg. Het Sovjet-bestuur verklaart, dat de moeilijkhe'den zijn ontstaan door „een toenemende stroom hongerige mensen uit de Weste lijke bezettingszones". In het laatste kwartaal zouden ruim 200.000 personen meer verzorgd zijn dan voorzien was. Toegegeven wordt evenwel, dat dit mede het gevolg is van onge oorloofde manipulaties bij de ver strekking van levensmiddelen kaarten. In het laatste maandrapport van Generaal Clay werd opge merkt, dat fn de maand Januari ruim 10.000 personen uit de Sow- jet-zöne naar de Amerikaanse vluchtten. Reuter meldt hieromtrent, dat waarnemers te Berlijn verbaasd waren over de verklaring van Drola, zoaij weergegeven door het onder Russische contróle staande Duitse nieuwsbureau A.D N. Volgens dit bureau heeft Drofa gezegd, dat het aantal hon gerige mensen uit de Oostelijke zones zp groot was, dat het de voedsel-autoriteiten der Sowjtet- zóne ernstige moeilijkheden baar de. Berlijnse waarnemers verkla ren, dat inderdaad een aantal mensen uit de Westelijke zónes de grens naar de Oostelijke zóne oversteekt, doch dat men alge meen aannëemt, dat er meer men sen in omgekeerde richting de grens overschrijden. De Britse autoriteiten schatten, dat ongeveer 40.000 personen maandelijks uit de Sowjet-zöne binnenkomen. Onlangs werd ge meld, dat de Russische autoritei ten» de grensbewaking hebben verscherpt om een einde te maken aan dit illegale overschrijden van de grens. Te Milaan zijn betogers voor de terugkeer van Triest, slaags ge raakt met linksen. Sinds de be kendmaking van het voorstel omtrent Triest hebben herhaalde lijk botsingen plaats gehad. Te Livorno b.v. moest de politie een eind maken aan straatgevechten. Door de straten van Napels macheerde Dinsdag een grote menigte welke Amerika, Frank rijk en Engeland toejuichte en riep „Leve Triest". In Florence marcheerden stu denten naar het Britse consulaat waar zij een gejuich aanhieven. Ook in andere plaatsen werden dergelijke demonstraties gehou den. Inmiddels is het land zonder kranten, daar de drukkers sinds Maandag in staking zijn. haar „lastercampagne tegen de Sowiet-Unie", ondersteund moest worden. Hij. beschuldigde d'e Ver enigde Staten en Groot-Brittan- nië er van eon plan opgeteld te hebben om "het politieke leven van Tsjecho-Slowakije tc gaan over heersen door gebruik te maken van zekere reactionnaire kringen in Tsjecho-Slowakije". Volgens Gromvko was het dui delijk, dat de Chileense regering gee.r eigen buitenlands© politiek voerde en dat de „financiële en industriële koningen van Wall- street" de Chileense economie en binnen- en buitenlandse politiek in hun greep hadden.. Be plannen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië om Tsjecho-Slowakije onder zijn „eco nomisch juk" te brengen, waren door het Tsjc eho-S!owaaks'e volk zelf verijdeld evenals de machten in het binnenland die bereid' wa ren, de republiek een stoot in de rug toe te brengen." Het was een publiek geheim aldus Gromyko, dat dc Verenigde Staten onlangs de reorganisatie vqn d'e Franse regering zonder raadpleging van. het Franse volk en tegen zijn bij de verkiezingen tot uiting gebrachte wil in had den doorgedreven. Voorts zelde Gromyko, dat de reorganisatie van de Italiaanse regering, welke tot resultaat had „dat een van de meest populaire partijen uit het bestuur van het land verwijderd werd'', geschied was onder pres sie van de Verenigde Staten, en dat eveneens door de regerende Amerikaanse kringen algehele controle werd gec-efend op de binnen- en buitenlandse politiek van de Griekse regering. Is bet in het licht van deze fei ten, aldus Gromyko, geen dwaas heid te beweren, dat de wijzigin gen in de regering van Tjecho- Slowakije het resultaat waren van inmenging door de Sowjet-Unie. Deze fantasie kon wedijveren met de sprookjes van „duizend en één nacht". De auteurs ervan ge bruikten oude rommel uit de pro- pagandakeuken van Goebhels. Het voorleggen van de kwestie Tsjecho-Slowakije aan de Veilig heidsraad kon slechts begrepen worden in het licht van de alge mene Brits-Amerikaanse politiek in Europa. Deze politiek, aldus Gromyko, thans uitgevoerd wor dende onder de naam van het zo genaamde plan-Marsh all, 1© een politiek van expansie. De politiek is gebaseerd oo de bedoeling, de economie en de politiek van de andere Europese larden onderge schikt te maken aan de economi sche behoeften en de politiek van de Verenigde Staten en gedeelte lijk van het Verenigd Koninkrijk. Ik zeg: gedeeltelijk, aldus Gro myko, want men weet nog riet hoe het Verenigd Koninkrijk, dat thans binnen het gebied van de Amerikaanse politiek is getrok ken, er na enitre tijd zal uitzien. Het is mogelijk, dat de Britse leeuw spoedig zijn staart zal mis sen, mogelijk zijn poten en mis schien zelfs zijn kop Het herstel van de industrieële macht van West-Duitsland maak te volgens Gromyko een onder deel uit van de Brits-Amerikaan se politiek. Het voorleggen, van de kwestie Tsjecho-Slowakije aan de Veilig heidsraad betekende een nieuwe slag in het aangezicht van de V. N., met welke de Verenigde Staten reeds lang geleden opge houden hadden rekening te hou den. Warren Austin (Verenigde Sta ten) vroeg of de nieuwe Tsjecho- Slowaakse vertegenwoordiger uil- leg kon geven van de aankomst van de plaatsvervangend© Sowjet- mische stabilitèit in gevaar zou kunnen brengen. Aan het hoofd' van de Neder landse delegatie, die thans te Brussel onderhandelt over de organisatie van bedoelde advise rende commissie, staat de Neder landse ambassadeur te Brussel, Baron van. Harinxma thoe" Sloo- ten. De Britse afvaardiging wordt geleid door de ambassadeur van Groot-Brittannië te Brussel, Sir Georges Rendel. De Franse delegatie staat onder leiding van Graaf De Hauteclocque, de Fran se ambassadeur, terwijl aan het hoofd van de Belgische afvaardi ging Baron De Gruiben, secretaris generaal van het Belgisch Mi nisterie van Buitenlandse Zaken, staat. Van de zijde van Luxemburg zijn de heren Majerus, zaakgelas tigde van Luxemburg te Brussel en Olvinger, raadsadviseur der Luxemburgse regering, bij de be sprekingen tegenwoordig. De vergadering eindigde giste renmorgen om 12 50 uur. Na af loop verklaarde Sir George© Ren del, de Engelse ambassadeur te Brussel, tegenover journalisten dat het bij deze vergadering om zuiver technische kwestigs gaat, waarover men met d'e onderschei dene regeringen overleg zal moe ten plegen. De conferentie zal hedenochtend worden voortgezet. Naar Baron De Gruben, secre taris-generaal van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Za ken, verklaarde, i© het niet te verwachten dat voor het einde van. de conferentie, waarschijnlijk Vrijdag, inlichtingen ter publica tie zullen worden verstrekt. Na afloop van de conferentie" zal een communiqué worden uit gegeven. Veldmaarschalk Montgomey, chef -van d'e Britse imperiale ge- r-era.e staf, zal op 3 Apr'l in Duits and aankomen, zo wordt thaijs officieel te Berlijn verno men. Na een bezoek aan de Britse zóne hoopt hij een kort bezoek aan Berlijn te brengen, op 6 April. Het hoofddoel van het bezoek, dat enige tijd geleden werd ge arrangeerd', is besprekingen te voeren met Generaal Sir Brian Robinson, de Britse opperbevel hebber en met Luit.-Generaal Horroeks, die in April het hevel over het Britse Rijnleger over neemt. Ernest Bevin, de Engelse Mi nister van Buitenlandse Zaken, heeft ontkend, dat het voorstel tot hst teruggeven van het vrije gebied van Triëst aan Italië be ïnvloeding van'de Italiaanse ver kiezingen als hijoogmerk had. Op een desbetreffende vraag in het Lagerhuis verklaarde Bevin, dat dit niets met de verkiezing te maken heeft. „Ik beschuldigde de Sovjet-Unie niet van een verkie zingsmanoeuvre, toen zij voor stelde Italië zijn kolonies terug te geven, en ik vind1, dat ik op mijn beurt er ook niet van beschuldigd moet worden." Thomas Driberg, een van de „Labour-rebellen", vroeg of het niet beter geweest ware dat alle grote mogendheden, die zich met de verkiezingen schenen te be moeien, drie weken langer had den gewacht om een toespitsen van de toch al moeilijke interna tionale situatie te voorkomen. On der applaus antwoordde Bevin, dat deze vraag tot Moskou gericht zou kunnen worden. (De communist William Galla cheir vroeg, waarom Bevin geen toebereidselen maakte voor een overleg tussen de vier mogend heden inplaats van het uitgeven van een verklaring door de drie. Bevin zeide hierop, dat hij dage lijks van Sowjet-Russische zijde werd aangesproken, niet via di plomatieke kanalen doch via de radio en^ door de Prawda. Galla- cher moest niet al te gevoelig zijn. Onder toejuichingen verklaarde Bevin, dat de geschiedenis van de laatste maanden getoond had, dat de voorzieningen van het vredesverdrag voor een vrijstaat Triëst onbruikbaar gemaakt zijn. Tot deze conclusie gekomen zijn de oordeelden de regeringen van de drie mogendheden het beter dit te zeggen. Wanneer ér over- eenstemnyng zou komen, zou de eerste stap daarna zijn het uit brengen van rapport aan de Ver. Naties. Verder verklaarde Bevin nog op een vraag, of ook was voorgesteld de door Joego-Slavië bezette zones adn Italië terug te geven: „Zeer zeker." Generaal Terence Airey, com mandant van de Eng.-Amerikaan- se zóne van het vrije gebied van Triëst, heeft verklaard, dat het geheel onjuist zou zijn te zeggen, dat Triëst door massa's Joego slavische troepen wordt omgeven Er is een aanzienlijk aantal Joe goslavische troepen, 'aldus de Ge neraal, maar het js waarschijn lijk, dat zij zich met de grens- contróle bezig houden. De Joego- Slaven in Triëst hebben geen ac tie in verhand met het voorstel om Triëst aan Italië terug te geven ondernomen en de commu nisten schijnen minder macht d'an vroeger te hebben, aldus Gene raal Airey. Gedeelte gren3 tussen Triëst' en Istriö gesloten. De Joego-Slavische autoriteiten hebben het gedeelte van de gren3 tussen het vrije gebied van Triëst en de door Joego-Slavië beheerde zóne van Istrië, dat tussen Punta Grossa en Alharo Vescova ligt, gesloten met het oog op de steeds veelvuldiger voorkomende clan destiene grensoverschrijdingen van jonge Italianen, die op Ita liaans grondgebied vluchten om zich aan de door de Joego-Sla vische autoriteiten in Istrië uit geschreven dienstplicht te ont trekken. Aan d@ andere grens posten is de contróle verscherpt. De Regering heeft dc gemeente besturen herinnert aan de werk-' zaamheid van de door de Minis ter van Economische Zaken inge stelde centrale commissie voce* het .tentoonstellingswezen. Het doel van de instelingvan deze commissie is het bevorderen van coördinatie en regulering op het terrein van de organisatie van tentoonstelingen in de ruim ste zin des woords, hierbij inbe grepen streekbeurzen, met uit zondering evenwel van tentoon stellingen op zuiver kunstgebied. 'De opzet van de .thans getrof fen regeling is, door erkenning van daarvocir in aanmerking ko mende tentoonstellingen de al te grote activiteit, die thans aller- wege wordt ontplooid en die be halve tot chaotische toestanden ook kan le den tot grote teleur stellingen voor de betrokken orga nisatoren en deelnemers, enigs zins te beperken en in juiste ba nen te geiden. De commissie stelt zich voor bij de beoordeling van aanvragen om erkenning van tentoonstellin gen te handelen overeenkomst g de volgende richtlijnen: Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van de m.s. „Willem Ruys" en „Kota Gede". Russische Minister van Buiten landse Zaken Zorin in Praag on middellijk voor de politieke crisis, en of hij kon verklaren, dat de weigering tot deelneming aar het plan-Marshall door Tsjecho- Slowakije uit vrij© wil gedaan was. Waarom pleegde Masarijk zelfmoord en waarom is Bsnes blijven zwijgen? Warren Austin zside nog, dat de Veiligheidsraad moest besef fen, dat wanneer de beschuldi gingen bevestigd mochten wor den, er sprake zou zijn van in directe aggressie. De V. N. zou den dan effectieve collectieve maatregelen moeten nemen om de territoriale integriteit en dc politieke onafhankelijkheid van staten, hoe klein öok, te bewaren. De zitting werd verdaagd tot 31 Maart. 1. Bij tentoonstclirgen van lan delijk of regionaal karakter zal er op worden gelet, dat cc geen bot sing van belangen optreedt door tijd en aard der tentoonstellingen; 2. Erkenningen kunnen alleen word«n verleend, indien blijkt, dat de organisatie Zowel in financieel als .in technisch opzicht op solide basis geschiedt; 3. Kleine tentoonstellingen van zuiver plaatselijke aard zullen als regel zonder meer werden erkend. De Regering zal het op prijs stellen indien de gemeente, wan neer vanwege een tentoonstel- lingsbestuur een beroep cp haar medewerking in een of andere vorm wordt gedaan, deze slechts verleend woedt voor de tentoon stellingen, welke de erkenning von de centrale commissie voor het tentoons tellings wezen hebben verworven. Naar wij vernemen zal dezer dagen de 500.000ste rekeninghou der bij de postchèque- en giro dienst worden ingeschreven. Tij dens de Duitse bezetting zou dit aantal reeds bereikt zijn, maar in 1944 was de dienst door ge'orek aan personeel genoodzaakt, de toetreding van nieuwe rekening houders te beperken. Deze beperking is nog altijd niet kunnen worden opgeheven. Thartó" heeft de dienst ook nog gebrek aan ruimte. Binnenkort zal een aangrenzend schoolge bouw in gebruik worden geno men, waardoor verwacht kan worden^ dat de toetreding weer ruimer kan worden gesteld. Volgens de New-York Times wordt in betrouwbare kringen te Washington verklaard, dat presi dent Truman deze' week een krachtige verklaring zal afleggen, waarin het standpunt van de Ver. Staten ten opzichte van Palestina zal woeden uiteengezet en de v/eg wordt gebaand voor de er kenning van een Joodse staat in Palestina als een souvereine grootheid. Hiermede zou Truman de Zionisten willen gerust stellen, aldus de New-York Times. Voorts wordt gezegd, dat Char- Jes Ross, Truman's perssecreta ris, op een desbetreffende vraag antwoordde, dat alles wat hij wist was, dat de President „zich voor bereidde" op verwachte vragen over Palestina tijdens de heden te houden persconferentie op het Witte Huis. In het (kader van de nieuwe f scale maatregelen zal de belas ting op auto'.: in België worden verhoogd. Voor een auto van minder dan 10 pk bedraagt deze belasting thans fr. 120 pee pk met een minimum van fr. 480. Verder zal op winsten voort vloeien uit gokspelen 10 procent belasting* worden geheven voor bedragen tussen fr. 10.000 en fr. 250.000 en 20 procent op be dragen "hierboven. De weeldebelasting wordt van 7,5 tot 10 procent verhoogd, die op yacht3 en op privé-vliegtuigen wordt van 7,5 op 12,5 procent ge- bracht. Do gezamenlijke fiscale maat regelen zullen de Belgische belas tinginkomens met ongeveer fr. SCO millioen per jaar verhogen. De Berlijnse gemeenteraad heeft gisterenmorgen haar bijeen komst onderbroken, nadat er een order van generaal Alexander Ko- tikof, de Sowjet-bevelhebber te Berlijn, was ontvangen, dat „de sprekers moesten ophouden de gemeenteraad te gebruiken als formule voor anti-Sowjet propa ganda'". Na 5Y3 jaar rantsoenering komt het brood in Zwitserland 1 April weer vrij. Ook macaroni, spaghetti enz is dan vrij ver krijgbaar. Alleen bloem blijft op de bon. Jindrich Nosek, de Tsjecho- Slowaakse ambassadeur in Frank rijk, heeft de Franse regering er van in kennis gesteld, dat hij ten gevolge van de jongste politieke crisis in Tsjecho-Slowakije zijn iand niet langer in hst buitenland kan vertegenwoordigen. De Belgische Senaat heeft Woensdagmiddag met 38 tegen 15 stemmen het wetsontwerp ter bekrachtiging van het verdrag van Brussel goedgekeurd. Tegen stemden de communisten. In het mijngebied van Bay (Frankrijk) hebben communisten affiches opgehangen met de op roep het werk neer te leggen. De helft van de mijnwerkers van twee schachten hebben hieraan gehcor gegeven en zijn Maandag niet afgedaald. Een trein, die het station te Scharling. (Oostenrijk) binnen kwam is door vallende rotsblok ken geraakt. De locomotief werd in een afgrond geslingerd en de machinist en stoker vonden de de dood. De trein zelf bleef op het spoor staan. Gedurende het week-end heeft de Duitse politie op Sovjet- Russische order een razzia op zwarte-handelaren in Pankow (Berlijn) gehouden. 100 Personen werden gearresteerd en grote hoeveelheden voedsel zijn in be slag genomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1