De gebeurtenissen in Tsjenho-SlowaKije phiuShave Berechting Duitss oorlogsmisdadigers Geheim verdrag tussen Frankrijk en V.S.? Sramek en Hala GEARRESTEERD De strijd in Palestina Montgomery naar Duitsland Alzonderlijke Regering voor West-Duilsiand DE KWESTIE TRIËST WOENSDAG 24 MAART 1948. UIT DE VEILIGHEIDSRAAD. PAPANEK tot discussies toegelaten PHILIPS in België Melkbezorging op a. s. Feestdagen Ex-Koning Michaël op het Witte Huis Wapens voor Perzië? Staking in Japarhop handen De Fins-Sowjetrussische onderhandelingen Bijeenkomst te Brussel De Commissie voor Buitenl. aangelegenheden in de iweede Kamer Op 4 Mei stoppen treinen 2 minuten Het Britse standpunt inzake Palestina Joodse Staat werdt uitgeroepen Tariefsverhoging voor Zieken huizen Grieks-Turkse samenwerking V Amerikaans bestuur in Duitsland blijft Militair Frsnkering bij Abonnement: Terneuzen WEERSVERWACHTING medegedeeld dor het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Woensdagavond. Overdr. wolkenbanken- Enkele overdrijvende wolken banken, doch droog en enigs zins schraal weer. Meest zwakke wind uit uiteenlopen de richtingen. Koude ochtend. Overigens ongeveer dezelfde temperatuur als Dinsdag. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oevcren Redactie-adres Noordstr. 55-57, Terneuzen Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-VIaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw'' 4de Jaargang No- 765 Advertentieprijs: Per mm 10 ci-1 minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot-dgs namiddags 4 uur Rubriek ld- advertenties: 5 regels 60 et.; iedere regel 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN SLAAN. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P- J- van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. 1948 Zon Maajj Mrt. Opk. Ond. Opk. Ona. 24 6.34 19.— 18.13 6.45 25 6.32 19.01 19.40 6.59 26 6.30 19.03 21.07 7.13 27 6.27 19.05 22.32 7.28 23 6.25 •19.06 23.55 7.43 29 6.23 19.08 8.07 30 6.21 19.10 1.14 8.36 31 6.18 19.11 2.28 9.14 De Veiligheidsraad heeft met negen tegen twee stemmen (Saw- jet-Unie en Oekraine) besloten Dr. Jan Papanek, de door Praag ontslagen Tsjecho-Slowaakse ver tegenwoordiger bij de V. N. toe té laten bij de behandeling van dï door Chili off'cieel ingediende klacht omtrent Tsjecho-Slowakije. Het voorstel tot toelating was in gediend door Argentinië. Onder applaus van het publiek nam Pa panek plaats aan de conferentie tafel. Papanek werklaarde voor de Veiligheidsraad, dat het proces van vernietiging van de Tsjecho- Slowaakse democratie reeds vóór het einde van de oorlog door de Sowjets en de communisten be gonnen werd'. Als voorbeelden noemde Papanek: 1. Na de be vrijding werd een Tsjecho-Slo waakse regeringsdelegatie door de Sowjet-Russische militaire macht verhinderd contact op te nemen met de Karpaten-bevol king. 2. Toen Benes en zijn ad viseurs in 1945 te Moskou kwamen dreven de communisten met be hulp van Sowjet-Russische druk hun eigen ophouwprogram door en deden communisten benoemen in sleutelposities van de regering. 3. De Sowjet-Russen trokken de contröle op de Tsjecho-Slowaakse uraniummijnen aan zich. 4. Sow jet-Russische druk in Juli 1.1. noodzaakte het Tsjfccho-Slowaak- se kata'net van het besluit tot deelneming aan het plan-Marshall terug te komen. Papanek verklaarde, dat Benes hem zelf verteld had, dat hij tij dens zijn bezoek aan Moskou in 1945 gedurende enige tijd door Sowjet-Russische soldaten in af zondering werd gehouden. Tezelf dertijd, aldus Papanek, werd tot Jan Masaryk, die zich te San Francisco bevond, door Molotof de bedreiging gericht, dat de Sow- Jet-Unie de betrekkingen met Tsjecho-Slowakije zou verbreken wanneer de regering niet de aan wijzingen van de Sowjets op volgde. Volgens het blad „Svobodne Slovo" hebben Frankrijk en de Verenigde Staten in de tweetje helft van Februari een geheim verdrag gesloten. Volgens dit verdrag zouden de V. S. al hun militaire bases in Franse koloniën behouden en er een aantal nieuwe bjj krijgen. Volgens' het blad- is dit rt'euwe verdrag zo nadelig voor Frankrijk en maakt zodanig inbreuk op de souvereiniteit van dat land, dat „zelfs enige van de huidige ministers aanvankelijk tegen waren, maar tenslotte zijn zij gezwicht onder pressie van Schuman en B,'dault." „Svobodne Slovo" citeert dan enige passages uit het volgens het blad bestaande verdrag. De Ver enigde Staten behouden, volgens het geciteerde, bases voor land-, lucht- en zeemacht in Algiers, op Martinique en Guadeloupe, te. Marrakesj en elders. Zij krijgen nieuwe basis in Tunis en Sa'gon, in Pondicherry en in Mahe. Op al deze plaatsen mogen de Amerika nen, zo gaat het blad voort, tel kens 10.000 man hebben. In ge val van nood mogen zij de garni zoenen versterken. De Amerikaanse luchtma&t heeft 't recht op luchtbases op de West- en Noordkust van Afrika, in Indo-Cina en 'n Frankrijk. Op alle Franse vliegvelden zullen ver tegenwoordigers van de Ameri kaanse militaire missie zijn en in geval van nood hebben Ameri kaanse oorlogsvliegtuigen het recht te landen op-elk vliegveld binnen het Franse territoritie, al dus „Svobodne Slovo". FRANKRIJK STAAT GEEN BASES AF. In gezaghebbende Franse krin gen zjjn bovenstaande berichten absurd genoemd. Na Papanek sprak Sir Alexan der Cadogan, de Britse vertegen woordiger, hij zeide: „Er -zijn grenzen waar buiten het getij van de Sowjet-Russische expansie in Europa niet komen mag en waar achter het moet worden afge damd. Welhaast .'edereen in de wereld zal van harte hopen dat dit gebeuren kan met vreedzame midelen, doch er bestaat een niet te ontkennen risico, dat deze hoop niet vervuld zal worden. Bij het beoordelen van deze kwest:e moe ten wij zorgvuldig, nauwkeurig en objectief zijn, doch boven alles moeten wij er voor op passen ons niet te gemakkelijk voor de gek te laten houden". Alexander zeide, dat de raad geen absoluut bewijs voor Sowjet- Russisch ingrijpen in de Tsjeoho- Slowaakse crisis kon verwachten, doerdat het voorbeeld van wat de Sowjet-Unie in andere landen had gedaan als achtergrond genomen moest worden. „Wij weten b.v. ergtrent voorbe reidingen welke gemaakt wórden om de communisten in Italië te helpen", aldus Sir Alexander. „De Italiaanse regering heeft wapenen ontdekt welke u.'t Joego-Slavië voor de Italiaanse communisti sche partij in de laatste weken zijn ingevoerd". „De laatste coup in Tsjecho-Sic- wakije, zeide Sir Alexander ver der is in zijn werk gegaan volgens de al te typische communistische 'echn'ek. Het is algemeen be kend dat de communistische par tijen haar ceders uit Moskou ont- angen. Kunnen wij aannemen, dat zulk een dapper volk als de Tsjecho-Slowaken zijft democrati sche rechten zou prijsgeven wan neer niet een bedreiging met eerr overweldigende macht tegen hem gebruikt zou zijn". (Dr. Papanek verzocht de Vei ligheidsraad President Benes naar de V. S. u,'t te nodigen om be- lestiging te .geven van „het feit, dat hij gedwongen was de dicta tuur van Gottwald te aanvaarden, omdat hij het verschrikkelijke bloedbad, dat anders het gevolg geweest zou zijn, niet op zijn ver antwoording wilde nemen." Papanek zeide verder: „Ik wijg He beweringen, dat Be..es een vrij man zou zijn, van da hand. Wanneer hij vrij was, zou hij af getreden zijn. Voorts be'oogd Papanek, dat de coup in Tsjecho- Slowakije meer betekende aan een binnenlandse aangelegenheid. Hij ze de, dat zich tijdens de coup Sowjet-Russische agenten bevon den onder gewapende groepen in de, straten van Praag én dat ge tuigen hiervan, thans 'n Duits land of in, Londen verblijvend, zich bereid verklaard hadden voor de Veiligheidsraad verklaringen af te leggen. Papanek verklaarde voorts, dat hij gehandeld had in het grootste belang van zijn volk. „Ik ben ge houden aan de belofte, die ik wij len Jan Masaryk deed en waarbg ik hem beloofde de strijd vocct te zetten als hij het n'et langer kon doen." Ook verklaarde Papanek, dat Polen aanvankelijk erin had toegestemd aan de conferentie over het plan-Marshall deel te nemen. Het besluit werd echter niet bekend gemaakt. Vassily Tarasenko (Oekraïne), zeide, dat al het rumoer en de krokodillentranen over de z.>g. Sowjet-interventie in Tsjecho-Slo wakije de aandacht moesten af leiden van de Amerikaanse inter ventie in Azië, Europa en Latijns Amerika. Herman Santacruzi (Chili) en Dr. José Arce (Argentinië) pro testeerden beiden togen wat zij hoemden de „onbeschaamdheid" van enkele beschuld'gingen van Tarasenko. Staalbaard zegt het: Hoe gemakkelijk is het, altijd keurig glad-geschoren te zijn met Philips „PHILlSHAVE. En Uw handelaar zal het U bewijzen, wanneer U even een demonstratie vraagt met I Melkslijters en zuivelbedrijven, welke zich bezig houden met de bezorging van consumptiemelk aan consumenten, zijn verplicht op Goede Vrijdag, tweede Paasdag en tweede Pinksterdag op de ge bruikelijke wijze consumptiemelk te bezorgen. Bij niet voldoen hieraan kunnen klachten worden ingediend bij «het Bedrijfschap voor Zuivel, afdeling Melkvoor- ziening, aldus een bekendmaking van het Ministerie van Land bouw, Visserij en Voedselvoorzie ning. Enige dagen geleden heeft de Belgische commissie voor oor logsmisdadigers haar werkzaam heden beëindigd. In totaal werden 2823 dossiers samengesteld, waarvan er 1222 betrekking hebben op misdaden in Duitse concentratiekampen en 586 in België zelf begaan. Tegen 3296 Duitsers, welke tijdens de bezetting in België werkzaam wa ren, zijn beschuldigingen inge bracht. De Belgische commissie voor oorlogsmisdaden, die in 1944 werd ingesteld heeft 523 Duitsers naar België overgebracht, waarvan er 31 voor een krijgsraad als be klaagden zullen verschijnen. Dit betrekkelijk kleine aantal is te wijten aan het feit, dat vele andere oorlogsmisdadigers, die voor vervolging in aanmerking kwamen, gesneuveld, dan wel een natuurlijke dood gestorven zijn. Hierbij komt nog dat de Sovjet unie slechts één man heeft willen uitleveren en men dikwijls niet over voldoende inlichtingen be schikt aangaande de identiteit van verdachten. Het eerste proces ten laste van Duitse oorlogsmisdadigers zal op 19 April te Luik beginnen tegen hen, die verantwoordelijk zijn voor de massamoord te Stavelot. Voor het uitmoorden van het dorpje Bande in de provincie Luxemburg, blijkt een Zwitserse S.S.-man verantwoordlijk te zijn. Deze S.S.-man, Haldimann ge naamd, is in Zwitserland ontdekt en zal ter plaatse worden gevon nist. Tot de oorlogsmisdadigers, die in Belgë terecht zullen staan, te- hoort ook de militaire gouverneur van België tijdens d,e bezetting, Generaal Von Falkenhausen. Hij zal verantwoording moeten afleggen voor de fusillering van gijzelaars. In juridische kringen is men van mening dat de verde digers van Von Falkenhausen een dankbaar gebruik zullen maken van het arrest van het gerechts hof te Neurenberg betreffende het proces tegen de Duitse gene raals. Zoals bekend wordt be paald, dat de terechtstelling van partisanen biet steeds als een schuld ten laste kan worden aan gerekend. Een ander punt van belang voor de verdediging is ge- bjeken de vijandigheid van de nazi-leiders tegenover Von Fal kenhausen, die met Von Stulp- naegel betrokken was in het complot tegen Hitier en hiervoor in Dachau moest boeten. Van Geallieerde zijde bestaat trouwens een zekere sympathie voor hem omdat hij de hervormtr van het Chinese regeringsleger is geweest en in dit verhand wijst men er op dat Maarschalk Tsjiang Kai Sjek hem nog in 1946 het Chinese staatsburgerschap heeft aangeboden. Tenslotte zullen zich nog voor de Belgische krijgsraden te ver antwoorden hebben de Generaals Von Crausler, Von Klaar, Ber tram, Lippart, het hoofd van de S. D., Canais en Grone, die Von Falkenhausen in 1944 opvolgde in België. Veel belangstelling bestaat voor 't proces tegen de Duitse Majoor Schmilt, de leider van het beruch te concentratiekamp Breerdonk, waar zovele Belgen hun leven hebben gelaten. NV. PHILIPS' VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND -EINDHOVEN (Ingez. Med.) Te Belgrado wordt officieel het bericht tegen gesproken, dat Joego-Slavië in ruil voor de terug keer van Triest naar Italië om het bezit van de provincie Gori- zia zou verzoeken. •De Joego-Slavische Minister van Buitenlandse Zaken, Simic, heeft in zijn Maandag afgelegde verklaring slechts uiting willen geven aan de bereidheid van zijn regering te onderhandelen „in de geest van de besprekingen tussen Tito en Togliatti, die zestien maanden geleden gevoerd zijn", zo wordt officieel verklaard. Simic zei niet, aldu3 de verkla ring, dat wat tijdens de onder handelingen tussen Tito en To gliatti werd vastgesteld op de toe stand van heden most worden toegepast, maar alleen dat de geest der onderhandslingen de zelfde moet zijn, aangezien dit „toonde, dat er een basis voor wederzijds begrip bestaat". Tij dens de besprekingen in 1946 ver klaarde Joego-Slavië zich bereid zijn eis ten aanzien van Triest te laten vallen, indien de provincie Gor'izia aan Joego-Slavië zou wor den gegeven. Men gelooft, dat in plaats van Gorizla thans een an der territoriaal compramia zal worden gevonden. Het misverstand is klaarblijke lijk ontstaan, aldus officiële krin gen, door een vraag van een Amerikaanse correspondent, die Mgr. Jan Sramak, de voorma lige Tsjecho-Slowaakse Vice-Pre- m'er en Mgr. Hala, de voormalige Minister van Posterijen, zijn Zon dag gearresteerd toen zij poogden zonder toestemming per vlieg tuig Tsjecho-Slowakije te verla ten, aldus is te Praag officieel medegedeeld. Smarek en Hala waren van plan gebruik te maken van een speciaal vliegtuig van buiten landse herkomst, dat hen van een ei viel vliegveld bij Rakofnik, on geveer 65 kilometer ten Noord westen van Praag, zou ophalen. Het zou te verv/aehten geweest Britse kanonniers van het gar nizoen van Jeruzalem hebben de Arabieren, die de Joodse kolonie Plartcef (Judea) aangevallen heb ben, uiteengedreven. Zij werkten met rookgordijnen en bestookten het dorp Isjwa, waar de Arabie ren zich verschanst hadden, met zware explosieven. Ook infante rie kwam in actie, twee Britse soldaten werden gedood en drie gewond, terwijl 22 Arabieren ge dood zouden zijn. Naar officieel te Jeruzalem is bekend gemaakt, zijn de lichamen van twee Britse soldaten, die doodgeranseld werden, nabij een Arabische ambulance in de buurt van Isjwa Billage, van waaruit de Arabieren de nederzetting Har toef aanvielen, aangetroffen. De chef van de Britse imperiale generale staf, veldmaarschalk Montgomery, wordt binnenkort ir Duitsland verwacht voor een kort bezoek aan luit.-generaal Sir Brian Horrocks, de nieuwe com mandant van het Britse Rijn leger die zijn functie in April aan vaardt. In Britse kringen geeft men toe dat Montgomery „misschien een ^bezoek aan Berlijn zal brengen", Ex-Koning Michael van Roe menië heeft op het Witte Huis een beleefdheidsbezoek aan Pre sident Truman gebracht, dat een kwartier duurde. Na afloop ver klaarde hij tegenover de pers, dat hij hoopte de troon spoedig weer te bestrijden. Op de vraag of de President deze hoop met hem deelde antwoordde Michael „ja", In een bericht van Tass, het officiële Sowjet persbureau, wordt verklaardt, dat de V. S. thans belangrijke hoeveelheden wapens aan Perzië leveren. De Amerikanen,die tevoren reeds vliegtuig-torpedo's en materiaal voor tien vliegvelden zouden heb ben geleverd, zouden thans tanks, pantserauto's en andere oorlogs machines zenden Groepen Ame rikaanse instructeurs en specia listen van pantsereehheden en de luchtvaart zouden binnenkort in Perzië aankomen. In hetzelfde bericht van Tass wordt verklaard, dat de Engelsen belangrijke contingenten oorlogs materiaal, met name vliegtuigen, zullen sturen. Meer dam vijftig vooraan staande personen in Engeland hebben bij de Griekse regering geprotesteerd tegen het ter dood brengen van leden van een groep van 1300 verzetstrijders, die bijna drie jaar geleden ter dood ver oordeeld waren en wier terecht stelling tot nu was uitgesteld. maar man geeft niet toe, dat er enig verband bestaat tussen dit eventuele^ bezoek en de huidige stand van zaken te Berlijn, waar de Geallieerde Bestuursraad heeft opgehouden te functionneren. Ook kon geen officiële bevesti ging worden verkregen van het bericht, dat een onderhoud tussen Montgomery en Sokolofsky zou worden beoogd. Officieel wordt 'medegedeeld, dat veldmaarschalk:. Montgomery Duitsland zal bezoeken na zijn officiële bezoek aan België van 31 Maart tot 3 April. Een woordvoerder van het Brit se Ministerie van Oorlog ver klaarde, dat er geen voorberei dingen zijn getroffen voor een be zoek aan. Montgomery aan maar schalk Sokolofsky. De woord voerder beschreef Montgomery's bezoek aan Duitsland als „alleen maar een van de periodieke toch ten van de veldmaarschalk". Montgomery brengt de volgen de week op uitnodiging van de Belgische regering een bezoek aan het Belgische leger. De Japanse vakverenigings- bond heeft medegedeeld, dat aan staande Donderdag meer dan 1.300.000 werkers, onder wie re- geringssmployé'a en onderwijzers, een serie verspreide stakingen in het gehele land zullen beginnen. Ongeveer 400.000 van hen zijn arbeiders in de verkeersbedrijven. De bond zei, dat de staking zou voortduren tot de regering haar houding om „de eisen zonder ruimte voor compromis te ver werpen" zou hebben herzien. zijn, dat dit zelden gebruikt vlieg veld op een Zondag verlaten was en dat een vreemde machine er zonder tegengehouden te worden zou kunnen landen en starten. 'Toen de Monseigneurs Zondag j.l. op het vliegveld kwamen, al- aus de officiële mededeling, von den zij er echter alles in vol be drijf vanwege de nationale extra- arbo'dsdag op welke alle Tsjëcho- Slowaken verplicht zijn de Zondag als een werkdag te beschouwen. De buitenlandse machine landde niet, doch de twee voormalige ministers werden gearresteerd. Ook zijn twee vreemdelingen gearresteerd, nadat de nodige di plomatieke regelingen waren ge troffen, aldus de mededeling. Volgens Rad'o Praag, dat de officiële mededeling aanhaalde, waren Smarek en Hala in het be zit van een grote som aan Tsje- cho-ISlowaakse en buitenlandse valuta. Behalve de twee genoem de vreemdelingen is nog een aan tal andere personen gearresteerd in verband met hulpverlening aan de twee voormalige ministers bij hun ontvlucht'ngspoging. Volgens de mededeling hadden de twee ex-ministers de beschikking ge kregen over het vl egtuig, dat hen mee had moeten voeren, met de hulp van diplomatieke ambtena ren van een „zekere vreemde mo gendheid.' Het actie-comité van de Tsje cho-Slowaakse Volkspartij heeft besloten Mgr. Smarek, op grond van zijn poging tot ontvlucht'ng, te royeren. Mgr. Hala is reeds 6 Maart j.l. uit de partij gestoten. A.F.P. meldt verder: Mgr. Sra mek is de stichter en, sedert 1918 voorzitter van de Tsjecho-Slo waakse Christelijke Volkspartij. Van de oprichting van de Tsje cho-Slowaakse Republiek af heeft Mgr. Sramek deel uitgemaakt van de regering. Na de bezetting van Bohemer-ië en Moravië trad hij naast President Benes op als leider van het Tsjecho-Slowaakse verzet in ballingschap, dat te Pa rijs gevormd werd en daarna voorzitter van de Tsjecho-Slo waakse Regeringsraad in de vreemde, welke na de ineenstor ting van het Poolse front te Lon den werd ingesteld. Na zijn te- lugkeer in Tsjecho-Slowakije, te zamen met Benes, werd hij vice- Premier onder Flerlinger en daar na onder Gottwald. Door ziekte werd hij later gehinderd in zijn werkzaamheden, doch enkele maanden geleden besloot hij toch persoonlijk de verkiezingscampag ne voor de Volkspartij te leiden. In de weken, welke aan de re giemswisseling voorafgingen nam hij stelling tegen de communisti sche partij. niet op de hoogte was van de in houd van de beprekingen tussen Tito en Togliatti en Smic's ant woord opvatte Hs van toepassing zijnde op de jeuwe toestand. Een woordvoeder van het Brit se ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vefclaard, dat Enge land in prineip een rechtstreeks accoord over Tiëst tussen Italië en Joego-Slavii niet verwerpt. „Franco Soir1 meldt uit Triëst, dat maarschall Tito voornemens is Triëst aan Italië af te staan. Hij zou hierme voor hébben, de komende algenene verkiezingen in Italië een voir de communisten gunstige richting te geven. Volgens een woordvoerder van bet Italiaanse ministerie van Eui- tenlandse Zaken heeft de Ita liaanse regering nog geen offi cieel bericht ontvangen over een Joega-Slaivische nota. De woord voerder verklaarde echter op grond van hem ter beschikking staande berichten, dat Italië geen voorstel kan aannemen, waarin Gorizia in ruil voor Triëst wordt geëist. Militaire kringen spreken de berichten van de locale p,ers en radio Rome, volgens welke Britse en Amerikaanse soldaten in hun kazerne zijn geconsigneerd, tegen. De Zonale raad, het hoogste bestuursorgaan in Triëst, heeft een telegram gezonden aan Molo tof, de Sovjet-Russische Minister van Buitenlandse Zaken, waarin hem verzocht wordt het voorstel van de drie mogendheden tot teruggave van Triëst te steunen. Ook zijn telegrammen gestuurd naar de Ministers van Buiten landse Zaken van de drie mo gendheden, die het voorstel ge daan hebben. De Finse President Paasikivi heeft aan persvertegenwoordigers meegedeeld, dat hij verwacht, dat de onderhandelingen te Moskou tussen Finland en de Sovjet-Unie over ee.ni verdrag van militaire 'bijstand en vriendschap spoedig beëindigd zullen zijn. De plaatsvervangers van de Minister van Buitenlandse Zaken van Engeland, Frankrijk en c:e Benelex-landen, ondertekenaars van het vijfmogendhedenverdrag, zullen hedenochtend te Brussel bijeenkomen, zo wordt van offi ciële zijde bevestigd. Een politieke medewerker van het A .IN' P. schrijft: Na de aanneming door de Tweede Kamer van de motie-Var, der Goes van Naters, waarin wordt uitgesproken, dat niet een lid van de fractie der communis tische partij Nederland dient te worden benoemd in de commissie voor buitenlandse aangelegen heden, rijst de vraag, wat er nu verder in de geest van dit besluit gebeuren zal. Het is duidelijk, dat de overgrote meerderheid der Kamer in de huidige internatio nale omstandigheden zo spoedig mogelijk de aanwezigheid van een communist in een commissie, die met de regering uitsluitend zeer vertrouwelijke aangelegenheden van buitenlands-politieke aard behandelt, te beëindigen. Deze commissie wordt krachtens het reglement van orde aan 't begin van iedere zitting benoemd. Zou cr dus niets gebeuren, dan blijft de 'commissie in haar huidige samenstelling aan tot na de a.s. verkiezingen. De Kamer kan ech ter altijd een besluit nemen in af wijking van het reglement van orde, maar dan moet er een voor stel kernen, hetzij van de presi dent, hetzij uit de Kamer. Het ligt ook voor do hand, dat de voorzitter ter zake intern overleg zal plegen. Naar verluidt, verkeert deze aangelegenheid nog in een sta dium van overweging. Zij kan echter urgent worden in het ge val cr aanleiding zou zijn tot apuut overleg tussen do commis sie en de regering, maar deze laatste daarvoor niet zou gevoe len zo lang de commissie op de huidige basis is samengesteld. De regering kan zich immers steeds beroepen op het landsbelang. De directie van de Nederlandse Spoorwegen heeft besloten te be palen, dat op de Nationale her denkingsavond op 4 Mei a.s. het gehele bedrijf en dus ook de trei nen, van 20.00 tot 20.02 zullen worden stopgezet. 31AATREG ELEN IN TURKIJE. De Turkse autoriteiten hebben het voornemen de na de oorlog opgeheven maatregelen tegen luchtaanvallen in de gebieden van Istan'ooel en de Bosporus weer in te voeren. Een woordvoerder van het Britse Ministerie van Buiten landse Zaken heeft meegedeeld, dat het Britse kabinet Maandag de Palestijnse kwestie heeft be sproken en van gevoelens was, dat het Amerikaanse voorstel om het Heilige Land onder beheer te stellen in de algemene termen is vervat. Zolang het voorstel niet wordt gepreciseerd, blijft Enge land bij zijn beslissing om het mandaat op 5 Mei ter beschikking te stellen en zijn troepen tegen 1 Augustus terUg te trekken, aldus de woordvoerder. Het nieuwsbureau A.D.N. meldt, aldus Tass, dat de aandacht der politieke leiders te Frankfort ge richt is op de komende vorming van een afzonderlijke regering voor de Westelijke bezettngs- zetnes. Het bureau verwijst naar verklaringen van Puender, leider van de Bestuursraad, de christe- lijk-democratische afgevaardigde Dr. Kaufniann voor West-Duits- land, dat de Christelijk-Democra- tische Unie medewerking zal ver lenen. Soortgelijke verklar.ngen zijn afgelegd door vertegenwoor digers \an de Liberaal-Democra tische en de£ Sociaal-Democrati sche Partij van Duitsland. De Communistische afgevaardigde Becker verklaarde zich tegen deel neming aan een West-Duitse re gering, welke, naar zijn mening, gelijk zou staan met een defini tieve scheuring van Duitsland. Het nieuwsbureau A.D.N. be richt verder, dat in de Staatskan- selarij van Beieren verdere onder handelingen gevoerd zullen wor den óver verdeling, meer speciaal over een ontwerp-Grondwet voor West-Duitsland. De onderhande lingen zouden volgende week be ginnen. „Brede massa's in Bizonië" zijn het volgens het persbureau met déze maatregelen niet eens. Te Gelsenkirchen heeft, aldus meldt het blad „Neues Deutschland" een massabijeenkomst een protestbrief gericht aan de voorzitter van de Economsiche Raad, Koehler. - Het bestuur van liet Joodse Bureau heeft op een bijeenkomst Dinsdagavond te Telaviv beslo ten op 16 Mei, de dag na de be ëindiging van het Brits mandaat, een Joodse Staat in Palestina te proclameren. Tengevolge van de toegenomen exploitatiekosten is een wijziging van de ziekenhuistarieven nood zakelijk geworden. Naast o.m. een verhoging van de salarissen met 1 Januari j.l. enerzijds is anderzijds de verzor ging van zaalpatiënten, door het veelvuldiger nemen van Röntgen foto's en het toepassen van nieu we dure geneesmiddelen aanzien lijk uitgebreid, zodat de zoge naamde „all-in" tarieven een zekere aanpassing behoefden. Ben -en ander is aanleiding geweest de zieker.huistarieven met 0,50 per verpleegdag te ver hogen. Voor zover van een „all- in" tarief sprake is; mo-gen bovendien voor het overgrote deel der zaalpatiënten de kosten van de dure penicilline en strep- tomycine worden doorberekend Deze regeling zal met 1 April 1948 van kracht worden. Men verwacht, dat Necmaddin Sadak, de Turkse Minister van Buitenlandse Zaken, binnenkort een verklaring zal afleggen, dat de loop der wereldgebeurtenissen een gemeenschappelijke buiten landse politiek van Griekenland en Turkije noodzakelijk maakt Sadak, die te Parijs de confe- I rentie der 16 landen heeft bijge woond, had met Tsaldaris, zijn Griekse ambtgenoot, een apart onderhoud, dat in politieke krin gen van bijzondere betekenis ge noemd werd. Naar verluidt, waren de beide Ministers overtuigd van de nood zakelijkheid! van een samengaan van de buitenlandse politiek der beide landen. Het Witte Huis heeft medege deeld, dat het de plannen tot over dracht van het bestuur van de Amerikaanse zóne van Duitsland in de komende zomer aan het De partement van Buitenlandse Za ken heeft laten varen en dat het leger voor onbepaalde tijd de con trole over het bestuur van de zóne in handen zal houden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1