DE BESTUURSRAAD te Berlijn De besprekingen in Indonesië OE KWESTIE TRIËST DINSDAG 23 MAART 1948. Begrafenis oud-Minister Or G. W. M. Huysmans Communiqué van de Commissie voor Goede Diensten Clay over de Sowjet-Russische stap Mevr. Roosevelt logeert in Paleis Soest dijk Extra hulp aan Ocstenrijk Frankrijk en Italië Eaton over een^derde Wereldoorlog De strijd in Palestina Franke ring by Abonnement: Temeuzen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door h.c k.-» .1 te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Hondo ochtend. Koude ochtend In de loop van de dag stijgende temperatuur en toenemende bewolking, doch vrijwel overal droog, in het Noorden meest matige, in het Zuide meest zwakke wind uit richtinge tussen N.-West en West. DE ZEEUW 4de Jaargang No. 764. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentleprt» per mm 10 ct.; tnln.imna» per advertentie 1.3* Intending advertentie» tot des namiddag» t n«x Rubriek kl. advertentie»» 3 regels 50 ct.; l*dwr* regel meer 12 cent. Vei melding: Brieve* oud*? ar. Bureau van dit Was i0 cent meer Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. (Van de correspondent van het A. N. P.). Hoewel het zeer duidelijk ge acht wordt, dat de Geallieerde bestuursraad definitief als prac- tisch werkend orgaan kan worden afgeschreven, is men ook in hoge Geallieerde kringen te Berlijn nog in twijfel over de directe gevol gen, d e de demonstratieve af tocht der Russen zou hebben. De jure bestaat de vierzijdige con- tróle waartoe in Jalta besloten werd onverminderd voert. De bestuursraad is weliswaar het hoogste, doch in elk geval niet het enige orgaan van het con trole-apparaat.. Ook wanneer de bevelhebbers het niet meer wense lijk zouden achten bijeen te ko men louter voor het horen van el- - kaars beschuldigingen, dan nog zouden de lagere organen voorlo pig kunnen doorwerken. Na het instellen der zelfstandige bestu ren voor West- en Oost-Duitsland zullen de vierzijdige bureaux als het ware een langzame natuur lijke dood kunnen sterven. Alleen in het gezamenlijk bestuur der stad Berlijn zullen zij zonder de hier geldende status quo geweld aan te doen niet gemist kunnen worden. Het is daarom, dat bij de beoordeling van de Russische stap minder aan de bij voorbaat afge schreven AlL'cd control authori- thy wordt gedacht dan wel aan de vraag of de Russen inderdaad op korte termijn streven naar een vertrek der westelijke Geallieer den uit Berlijn. De ernst van het Russische ge baar en de wijze, waarop het of ficiële Sowjet-nieuwsbureau 'Zon dag tegen de westelijke bevelheb bers is te velde getrokken, hebben opnieuw een hoogst onrustige •temming te voorschijn geroepen. Maandagmiddag half vier arri veerde uit 's-Gravenhage per lijk- auto het stoffelijk overschot van oud-Minister Dr. G. W. M. Huys mans aan de poort van het St. Catharinakerkhof te Eindho ven. Agn de kerkhofnoort werd de lijkkist ingehaald door de geestelijkheid in superpli, Pastoor Janssen uit Tilburg en Dr. J. Janssens, rector uit Boxtel, zwa gers van de overledene, geas sisteerd door de Pastoor van de St. Achaliskerk te Den Haag, Pastoor Dr J. P van der Helm O. F. M. als kruisdragers en tal van EindhovÊnse geestelijken, koorzangers en autoriteiten. Een schat van bloemen, waar onder een krans van H. M. de Koningin, bloemen van de Her- stelbank en de Coöperatieve Boe renleenbank, bedekten de baar, waarop tevens de ridderorden van de overledene waren neergelegd. De begrafenis werd bijgewoond door Minister-President Dr. Beel, de Ministers Lieftinck en Fiévez en de Oud-Minister Dr. Dekkers. Voorts door de Directeur-Gene raal van het directoraat-generaal van handel, Dr. Ch L. H. Truyen, de vertegenwoordiger van H. M. de Koningin Kapitein Van Zin- nicq Bergmann, de' Commissaris van de Koningin in Noord-Bra bant, Prof. Dr. J. E. de Quay, Professoren van de Katholieke economische hogeschool, directeu ren van de Coöp. Boerenleenbank, de Nederlandse Herstelbank, Bur gemeester Kolfschoten en de Wet houders van Eindhoven en Deken Heezemans van de St. Catharina- kerk. Nadat door de Geestelijkheid de absoute was verricht, werd de kist, bedekt met de kransen, in het graf neergelaten. Een broer van de overledene, Dr. R. Huysmans, dankte allen voor de ondervonden deelneming. Op verzoek van de overledene werd aan het graf geen herden kingsrede gehouden. Hiermede was de korte, maar treffende plechtigheid verricht. Bjj een tussentijdse verkie zing voor een zetel in de gemeen teraad van Pithiviers^in Midden- Frankrijk, is een Gaullist gekozen met 3537 stemmen. De candidaat van de .derde macht" groep bestaande o.a. uit socialisten en, katholieken kreeg 2'8S stem men. De communistische candi daat kreeg er 1329. In westelijke Geallieerde krin gen daarentegen heeft men de net onverwachte demonstratie zeer rustig opgenomen en men neemt aan, dat de Russen in Ber lijn voorlopig zeker niet verder zullen gaan dan te streven naar een scherpe scheiding tussen de sectoren. Het laat zich gemakkelijk den ken welk een situatie daardoor in het stadsbestuur zou ontstaan. Overigons is men jn het laatste jaar op de weg naar de spl'tsing van Berlijn reeds vergevorderd, niet alleen door de politieke af scheidingen, doch evenzeer* door het gelijkschakelen van het econo mische en sociale leven van Oost- Berlijn met dat van de Sowjèt- zöne. Naar uit Maagdenburg gemeld wordt heeft de Sowjet-bezetting - ook een verdere verscherping van de bewaking der grenzen met de westelijke zöne3 bevolen. Hiervoor zcuden 1500 jonge communist'sch geschoolde Duitse politiemannen aan de grenswacht worden toege voegd. Men neemt aan, dat zij speciaal opdracht hebben de toe nemende politieke spanningen tegen te gaan. Uit Halle wordt ons gemeld, dat het stadje Schier- ze in de Harz, waar de liberale partij in het afgelopen week-einde een landdag hield, door een sterk politiecordon is omgeven, teneinde te voorkomen, dat afgevaardigden van de gelegenheid gébruik zullen maken om de naburige zónegrens te overschrijden. De Russische bestuursautori- teiten te Berlijn hebben gisteren ochtend de Geallieerde vertegen woordigers meegedeeld, dat de vergaderingen van alle subcom missies van de Geallieerde be stuursraad ,.voor onbepaalds tijd zijn uitgesteld." Deze mededeling werd gedaan, toen de Russische vertegenwoor digers niet verschenen op een bij eenkomst van het directoraat voor arbeidsaangelegenheden van de bestuursraad. Zoals gewoonlijk stonden Maan dag Russische schildwachten voor het hoofdkwartier van de be stuursraad op post. Juist voor de middag hebben de Sowjets de drie andere Ge allieerden te Berlijn meegedeeld, dat de vergadering van de Ge allieerde coördinatiecommissie, die op heden was vastgesteld, eveneens „voor onbepaalde tijd" zal worden uitgesteld". De coördinatiecommissie is na de bestuursraad 't belangrijkste Geallieerde lichaam in Duitsland. Verwacht wordt, dat de Sowjet- vertegenwoordiger esn formele bijeenkomst van de delegatie secretarissen, die voor Maandag middag was bijeengeroepen, zal bijwonen ter goedkeuring" van de notulen van eerder gehouden ver gaderingen. In de Kommandantura, het Ge allieerde lichaam dat de stad Ber lin bestuurt, vindt het werk nor maal voortgang. Volgens hoge Amerikaanss functionnarissen ziin er sterke aanwijzingen, dat de Geallieerde kommandantura spoedig opgehe ven zal worden. Zij verwachten, dat de Sovjet-Russen, die deze maand het voorzitefschap heb ben, in de komende dagen een bijzondere bijeenkomst van de vier Geallieerde bevelhebbers van Berlijn zullen beleggen, waarin zij zullen bekend maken, dat het Viermogenhedenbestuur van Ber lijn geëindigd is. Generaal Lucius Clay, Ameri kaans militair bevelhebber in Duitsland, heeft naar aanleiding van de jongste gebeurtenissen te Berlijn verklaard: „Wij hadden het recht naar Berlijn te komen en hebben het voornemen te blij ven". Volgens Clay kan pas over enige dagen gezegd worden, wat de eigenlijke betekenis is van. het terugtrekken der Sowjet-Russen uit de Geallieerde Bestuursraad. Clay ,:s van oordeel, dat de Sow- jet-Un'e de gang van zaken niet doelmatiger kan tegenwerken door het uitstellen dan door het bijwonen van bijeenkomsten en dat het voor de wereldgeschiedenis n:et veel zal uitmaken, of de Sowjet-Russen hun medewerking aan de Geallieerde Bestuursraad blijven ontzeggen, „daar deze Raad in het afgelopen jaar te Berlijn niets tot stand heeft ge bracht." In het communiqué van de commissie voor goede diensten van gisteren wordt het volgende vermeld: „In de heden gehouden vergadering van de agenda commissie heeft de Republi keinse delegatie twee „Working Papers" ingediend, in welke de Republikeinse inzichten zijn ver vat ten aanzien van de politieke beginselen, welke de grondslag dienen te vormen voor de toe komstige -verenigde staten van Indonesië en van de Nederlands- Indonesische Unie. Beide docu menten werden verwezen naar de politieke commissie, welke com missie bereids Nederlandse „Working Papers" in behandeling heeft, het eerste waarvan dezelfde materie behandelt. Voorts werden naar de e,cono- misch-financiële commissie be langrijke Nederlandse „Working Papers" verwezen met betrekking tot de economsche en financiële aspecten der toekomstige verenig de staten van Indonesië en -\tan de Nederlands-Indonesische unie. Dit document behandelt tevens een aantal kwesties betreffende de regeling van economische en financiële aangelegenheden gedu rende de interim-regering. Door de agenda-commissie werd naar de veiligheidscommissie een Republikeins verzoek verwezen, om aan demobiliserende miltairen van de T.N.I. toe te staan, terug te keren naar hun families en verwanten in de Nederlandse gebieden. De voorzitter van deze week van de commissie voor goede diensten, deelde in de vergadering van de agenda-commissie voorts mede, een telegram te hebben ontvangen van de heer Trygv1 Lie, waarin deze mededeling doet Naar wij vernemen zal mevrouw Eleonore Roosevelt gedurende, haar verblijf van twee a drie da gen in 0ns land, in de tweede helft van April, in het Paleis Soestdijk logeren. Van de zijde van Joego-Slavië was Zondagavond geen officieel antwoord bekend naar aanleiding van het voorstel der drie Weste lijke Geallieerden tot het terug geven van de haven Triëst aan Italië. Ook de Sovjet-Unie heeft tot dusver gezwegen. De Moskouse radio, meldt Reuter, heeft het voorstel nog niet genoemd. De Joego-Slavische pers heeft nog geen commentaar geleverd. De plaatselijke Italiaanse bladen, meldt Reuter voorts, vinden het voorstel getuigen van een vrien delijke houding der Westerse rpo- gendheden ten opzichte van Italië. De communistische en ds pro-Joego-iSlavische bladen spre ken van „reactionnaire inmen ging in verband met de Italiaan se algemene verkiezingen." Het Joego-Slavische persbureau Tanjoeng karakteriseerde het voorstel Zondag als „een maat regel, bedoeld om overeenstem ming tussen Italië en Joego-Sla vië te verhinderen." Tegelijkertijd maakt Tanjoeng, aldus Reuter, het commentaar van de Italiaanse communistische leider Palmiro Togliatti bekend. Togliatti schrijft in de „Unita", dat het voorstel „niet alleen een speculeren op de verkiezingen" is, „maar tevens een grove po ging orri Italië binnen een atmos feer van oorlog te trekken door te speculeren op Italiaanse ge voelens." Later is bekend gemaakt dat radio Moskou het voorstel een poging heeft genoemd „om het vredesverdrag met Italië achter de rug van de Sovjet-Unie om te herzien." De radio voegde er aan toe, dat „openlijk werd toegegeven", dat het voornaamste doel van hst voorstel de beïnvloeding der Ita liaanse verkiezingen zou zijn. Reuter meldt voorts, dat een woordvoerder van het Italiaanse Ministerie van Buitenlandse Za ken het zeker achtte, dat de Sov jet-Unie accoord zou gaan met bet voorstel, maar hij weigerde dit optimisme nader toe te lich ten. Hij betwijfelde, of Groot- Brittannië of de V. S. directe stappen zouden nemen in verband met het teruggeven van voorma lige Italiaanse koloniën. 0 Bofba over driemogendheden- voorstel inzake Triëst. Het Joego-Slavische communis tische blad ,,Borba" brandmerkt het driemógenheden voorstel tot teruggave, van Triëst aan Italië als een „manoeuvre!' om de V. N. te ontbinden en een „truc" om de openbare mening met het oog op de_ a.s. verkiezingen in Italië te beïnvloeden. „Het te verwdth- ten échec van de christen-demo craten en andere reactionnaire partijen in de Italiaanse verkie zingen bedreigt het Amerikaanse plan om van Italië 'n basis voor de reactie te maken. Het is daar om te hopen, dat het Italiaanse volk in zijn eigen belang de onaf hankelijkheid van zijn land zal verdedigen," zo schrijft Borbai DE TOEKOMST VAN TRIËST. Joego-Slaviseh protest. Joego-Slavië heeft krachtig ge protesteerd tegen de wijze waarop de regeringen van Engeland, de V. S. en Frankrijk de kwestie van herzien'ng van het vredesverdrag met Italië met betrekking tot de toekomst van Triëst hebben op geworpen. Het protest was vervat in een nota, die de Joego-Slavische Mi nister van Buitenlandse Zaken, Simic, aan de Gezanten van En geland, Frankrijk en de V. S. te Belgrado ter hand heeft gesteld. De Joego-Slavische regering, al dus die nota, protesteert tegen het te t, dat men het n:et nodig heeft geoordeeld de toestemming van Joego-Slavië, het meest bij de zaak betrokken Geallieerde land, te vragen. Deze procedure leidt tot de veronderstelling, zo gaat de nota voort, dat het voorstel niet ten doei heeft de beste op lossing te zoeken van dé kwestie Triëst en het probleem van de regeling der betrekkingen tussen de volken van Zuid-Europa, doch dat het van propagandistische aard Js en niet bijdraagt tot de versteviging van de wereldvrede. In de nota wordt verder ver klaard, dat Engeland, Frankrijk en de V. S. hadden beloofd een oplossing van de kwestie Triëst te zoeken in overeenstemming met het vredesverdrag met Italië, dat de regeringen der drie genoemde landen de totstandkoming van rechtstreekse overeenstemming tussen Joego-Slavië en Italië ovef Triëst hebben verhinderd, dat zij systematisch hebben voorkomen dat de Veiligheidsraad overeen stemming bereikte over de ver kiezing van een gouverneur voor Triëst, dat het BritsAmerikaan se bestuur de vrije hand laat aan Italiaanse fascistische en chauvi nistische elementen in Triëst, waardoor de betrekkingen tussen Joego-Slavië en Italië werden vergiftigd, éat het Brits-Amerikaanss be stuur In Triëst het volk alle demo cratische rechten en vrijheden heeft- ontzegd en een totalitair militair regiem heeft gevestigd, dat de drie landen door hun voorstel de totstandkoming v^n een regering ♦oor het vrije gebied nog moeilijker hebben gemaakt, daar het vocrstel geen rekening houdt met de wil van de demo cratische bevolking van Triëst en dat zij ook overeenstemming tus sen Italië en Joego-Slavië door hun voorstel hebben bemoeilijkt. Tenslotte verklaart de regering van Joego-Slavië, aldu3 de nota, dat het indienen van een derge lijk voorstel tijdens de verkie zingscampagne in Italië slechts kan dienen om de chauvinistische haat jegens het Joego-Slavische volk te vergroten en de interne betrekkingen in Italië te vergif tigen. Zulks is noch in het belang van het Italiaanse volk, noch in het belang van de vrede in het be trekken deel van Europa. van het protesttelegram aan zijn adres, afgezonden door 't comité van de buitenlandse persvertegen- wooröigera te Batavia, houdende een protest tegen de onvoldoende nieuws verstrekking vanwege de commissie voör goede diensten aan de pers. Trygve Lie deelt in dit tele-' gram mede, dat de kwestie in het protesttelegram naar voren gebracht, behoren tot de compe tentie van de commissie voor goede diensten. Het communiqué zegt. dat de Nederlandse- en de Republikeinse delegaties volkoifïen bereid zijn, het secretariaat van dé comrhis- sie voor goede diensten behulp zaam té zijn bij een vermeerde ring; van aantal en volume der perscommuniqué, hoewel zij geen reden zagen om verandering te brengen in de huidige procedure van het secretariaat der commis sie jegens de pers." De commissie voor de toewij zingen van 't Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een financiële noodwet voorgesteld, die een voorstel tot het onmiddel lijk verlenen van 55 millioen dol lar aan Oostenrijk, Frankrijk en Italië behelst, hangende de uitein delijke goedkeuring van de wet op de hulp aan het buitenland. Dit is hetzelfde bedrag, dat Pre sident Truman enkele weken ge leden heeft voorgesteld. Volgens de commissie zal het oorspronkelijke bedrag van 522 millioen dolaar, dat aan het eind vain het vorig jaar voor de winter werd toegewezen, 25 Maart op zijn en zijn er geen andere gelden beschikbaar om het hulpprogram ma gaande te houden, totdat de wet voor het herstel van Europa van kracht wordt. (Naar ver wachting begin 'April.) Volgens Charles Eaton, voor zitter van de commissie voor bui- cuitenlandse aangelegenheden van 't Amerikaanse Huis van Afge vaardigden, is de mogelijkheid van een derde wereldoorlog niet ver verwijderd. Eaton verzocht de commissie voor de reglementen snel het wetsontwerp voor hulp aan West-Europa, China, Grieken land en Turkije, aan het Huis te doen toekomen. „Vroeg of laat zullen slavernij en vrijheid in deze wereld tegen' over elkaar komen te stadn en zal beslist moeten worden, welk van bede zal heersen, aldus Eaton. Op de vraag van de afge vaardigde Cox, of de commissie enige zekerheid heeft, dat de landen, die hulp krijgen, iets zul len doen om het geweid met ge weid tegen te gaan, antwoordde Eaton: „De mening, die in mijn commissie de overhand heeft, is deze, dat al deze hulp tin .wezen militaire hulp is tegen een moge lijke poging, de wereld te ver overen". Een grote groep Arabische guerillastr-ijders heelt de Joodse kolonie Hartoef (in Judea) aan gevallen en zich na een gevecht van zeven uur ingegraven. Zestien Joden zcuden tussen Jaffa en Gaza in een hinderlaag zijn terecht gekomen.: .de twee pantserwagens, waarmee zij zich verplaatsten liepen op een land mijn. De Joden en zes Arabieren zouden gedood zijn door de ex plosie. Te Jeruzalem hadden enige schermutselingen plaats, waarhij het Belgische consulaat licht be schadigd werd. Te Jeruzalem wordt vernomen, dat de Britten zwaar geschut zul len gebruiken tegenover Arabie ren of Joden, die Britse troepen aanvallen. De Tsjecho-Slowaakse Mi nister van Oorlog, Svoboda, heeft bekend gemaakt, dat in het leger geen discriminatie op grond van politieke houding zal plaats heb ben.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1