Sowjetrussen verlaten Geallieerde Bestuursraad Tegemoetkoming aan gewezen politieke gedetineerden Italië krijgt het Vrije Gebied van Triest terug MAANDAG 22 MAART 1948. Sowjet-protest in Berlijnse Kommandantura DE MENING VAN GENE RAAL CLAY. De werkzaamheden Tweede "Kamer der Kei Prinselijk gezin In Zwitserland Herwaardering puntenwaarde Textiel Montage-woning geldt voor 3/4 woning De toestand in Tsjecho-Siowakije naar Incident te Berlijn Het toeristenverkeer Engeland Frankering; bjj Abonnement: Terneuzen. WEERSVERWAOHï NO medegedeeld door het K.N.M.l. te D,a Bilt, geldig tot Maan dagavond. Iets lagere temperatuurt vanvankelijk nog een krach tige Z.-Westelijke wind, later wmddraaiïng naar West of N.- West met enige regen en een kleine daling van temperatuur. 'EEUW 4de Jaargang No. 763. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma F. J. van de Sande - r Advertentieprijs per mm 10 et.; mimna'AB per advertently 11M Inzending advertenUai tot des namiddags su Rubriek kl. advertentie* 5 regels 60 ct.; «der* regel meer 12 cent. Ver melding Brieve a ondêz nr. Bureau van dit Blad iu cent meer Terneuzen Abonnementsprijs 1,25 per kwartaal ZATERDAGMIDDAG IIEEFT DE SOWJET-RUSSISCHE DE LEGATIE IN II \R GEHEEL DE VERGADERING VAN DE GEALLIEERDE BES'TUURSRA AD VERLATEN. (Van A.N.P.-Correspondent.) De zitting van de Geallieerde Bestuursraad te Berlijn was Za terdagmiddag bijeengeroepen op speciaal verzoek van Sokolofski, die een Memorandum van de Re geringen van Polen, Tsjeclio-Slo- wakije en Joego-Slavië ter tafel bracht, waarin beschuldigingen aan het adres vari- de Westelijke machten met betrekking tot hun maatregelen in West-Duits land geuit worden. De Westelijke bevelhebbers wei gerden over dit Memorandum te discussiëren, daar zij van mening waren, dat dit op Regeringsniveau moest worden behandeld. Generaal Robertson beschuldig de de Sowjet-delegatie er van dit Memorandum als een propaganda middel te willen benutten. „'Dit komt van drie landen, waarmede WÜ goede vrienden waren gedu rende de oorlog. Wij hebben het hoogste respect en diepe toegene genheid voor hun volken. Wan neer ik dit Memorandum lees, vraag Ik mij af of deze resoluties de mening weergeven van deze millioenen mensen, die tijdens de oorlog zulke grote vrienden van ons zijn geweest. in feite zijn wij voor één van hen de oorlog inge gaan," aldus zeide Robertson. De 'Generaals Clay en Koenig ondersteunden het Britse stand punt. Sokolofski antwoordde met de beschuldiging, dat de Westelijke machten de Bestuursraad niet meer beschouwden als een orgaan der vierzijdige controle, doch als „een bruikbaar scherm om hun eenzijdige acties te camoufleren.!' Na scherpe woordenwisrelitnig nam Sokolofski het Memorandum van de agenda terug, daar de drie andere delegaties bleven weigeren er over te discussiëren. Aan het einde van dé lange en heftige discussie zeide Sokolofski, dat hij verplicht was een verkla ring af te leggen. In deze op schrift gestelde verklaring be schuldigde hij de Westelijke Mo gendheden opnieuw van „inbreuk op de vierzijdige overeenkomsten inzake het bestuur van" Duitsland door hun Londense besluiten." „Door hun actie," aidus Sokolofs ki, „hebben de Westelijke mach ten bewezen, dat zij hun overeen komst voor de controle van Duits land hebben verbroken. Dit bevestigt dat de Bestuurs raad als orgaan van de vierzijdige controle niet meer bestaat. Dit is zeer duidelijk gemaakt door de houding der drie Mogend heden in de laatste bijeenkomsten. Het is duidelijk, dat de actie, die zij hebben ondernomen of zullen ondernemen als gevolg van de Londense Conferentie, niet kan worden beschouwd als een wetti ge actie." Sokolofski, die als voorzitter op trad, brak de. zitting af 'met de De Sowjet-vertegenwoordigers in de militaire vierlandenbestuurs raad van Berlijn-, hebben de an dere drie landen van on-democra- tische actie beschuldigd. Het pro test nam bijna de gehele z'ttmg, die 12 uur duurde, in beslag en volgens een Britse woordvoerder waren de Sowjet-afgevaardigden „strijdlustiger dan ooit". Amerika werd er van beschul digd de door Amerikanen georga niseerde Industriële politiek on wettig te gebruiken voor het hou den van huiszoekingen. Engeland had vergaderingen verboden, die verband hielden met het volks congres, aldus de Sowjet-afge vaardigden en Frankrjjk had in zijn sector bepaalde bladen ver boden. Deze acties zouden de openbare veiligheid in gevaar brengen en het burgerlijke bestuur dwingen onwettige maatregelen uit te voeren. Amerika en Enge land beantwoordden de beschuit digingen niet. De Franse verte genwoordiger, Jean Ga-Neval, be hield zich het recht voor op de volgende vergadering van repliek te dienen. Op de vergadering werd besloten, dat aan stakende Ber lijnse arbeiders niet hun distribu tiekaarten ontnomen zouden wor den. V woorden: „Daar de drie Westelij ke machten weigeren inlichtingen te verstrekken over hun Londen se besprekingen, is er geen reden om deze zitting voort te zetten en verklaar ik deze voor verdaagd." Nadat de Sowjet-delegatie, 12 man sterk, met Maarschalk Soko lofski, Generaal Dratwin en Ge neraal Seminof voorop, stenogra fen en tolken incluis, demonstra tief de zaal verlaten had, stelden de Generaals Clay, Robertson en Koenig vast, dat Sokolofski geen recht, had de zitting af te breken, daar het de gewoonte is, dat de voorzitter geen beslissingen neemt zonder overeenstemming met zijn collega's. J De kwestip van het vaststellen van de datum voor de volgende zitting moet later worden over wogen, zeide Generaal Clay. COMMENTAAR OP DEZE BEWOGEN ZITTING. Men heeft te Berlijn de Indruk, dat de ontwikkeling der situatie wat betreft het vierzijdige bestuur te Berlijn zeer nauwkeurig gaat volgens de lijnen, die reeds enkele maanden geleden door de Sowjet- organen aldaar werden uitgestip peld. Zij verklaarden, dat een stopzetten der samenwerking een verblijf der Westelijke inachten te Berlijn onmogelijk zou maken. Het heeft t? Berlijn de aandacht getrokken, dat juist in de laatste weken de in de Sowjet-sector ver schijnende bladen het onderwerp van de eventuele aftocht van het Westen uit Berlijn, weer hébben opgenomen. Zaterdag noemde een zeer nauw met de Sowjet-bezet- tmg verwant blad de Westelijke bezetting: „Gasten bij de gratis van de Sowjet-Enssische lank moedigheid!" De „Tagliche Rundschau," hot officiële blad van bet Sowj et-Rus sische militaire bestuur in Duits land, meldde Zondag in vette kop. pen. „De Westelijke Mogendheden vernietigen de Bestuursraad" en „De Bestuursraad bestaat niet langer als de hoogste macht in Duitsland." Reuter's correspondent trekt hieruit de conclusie, dat de Sovv- jet-Russische autoriteiten de func ties van de Geallieerde Bestuurs raad als geëindigd beschouwen. Generaal Clay heeft op de vraag of hij van' mening was, dat het optreden van Maarschalk Soko lofski in de Geallieerde Bestuurs raad het einde van het vierzijdig bestuur in Duitsland betekende, geantwoord: „Niet noodzakelijk." „Het was geen hoffelijke daad, doch overigens kan ik geen inter pretatie geven vóórdat wij het verdere verloop der gebeurtenis sen hebben gezien," aldus voegde hij er aan toe. Grenscontrole verscherpt. Volgens het met Franse- licentie verschijnende Berlijnse blad „Der Kurier" heeft de Sowjet-Unie de grenscontrole van haar bezettings zone verscherpt. Van de Oostzee tot Beieren en Tsjecho-Slowakije zouden nieuwe recruten ingezet zijn, waaronder 1500 jonge Duitse politie-agenten, „merepdeels lid van de socialistische eenheidspar tij." Voorts zou o.m de controle op treinen verscherpt zijn. AMERHÏA STAAT ACHTER DE WEST-EUROPESE LANDEN. In een rede voor de Universiteit va,r Californië heeft de Ameri kaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Marshall, verklaard, dat Amerika besloten ig tezamen met de Janden van West-Europa de herleving van een sterk, democra tisch en onafhankelijk Europa te bewerkstelligen. Ondanks de hardnekkige pogin gen van de Sowjet-Unie en de communistische partijen in Euro pa om het herstel van Europa te doen mislukken, aldus de Minis ter, hebben wij besloten, dat de tirannie moet w-orden beteugeld en dat de volken, die zichzelf wen sen te regeren, vr:j moeten zijn zulks te doen. „De volken van Europa moeten bij hun verdediging tegen aggres- sie en omverwierping verzekerd zijn van ons volledig begrip en onze volledige steun. Zij moeten weten, dat een eensgezind, waak zaam en sterk Amerika achter hen staat." Een twee-niotorig vliegtuig is te Somerset in Pennsylvanië te gen een berg gevlogen. Volgens de eerste berichten zijn de lijken van twee vrouwen en een man gevonden. Ingediend is een wetsontwerp, houdende regelen betreffende toe kenning ener tegemoetkoming aan gewezen politieke gedetineerden of hun erfgenamen voor schade, ten gevolge van ondergane bewa ring of voorlopige hechtenis ge leden. De toelichting zegt o.m.: Het commune strafrecht kent de mogelijkheid om aan een gewezen verdachte, die, na in voorlopige hechtenis gesteld te zijn geweest, zijn zaak beëindigd ziet zonder oplegging van straf of maatregel, of aan zijn erfg,enamen een tege moetkoming toe te kennen voor de schade, die hij door de onder gane voorlopige hechtenis werke lijk geleden heeft. Deze regeling is neergelegd in de artikelert 89^93 van het wet boek van strafvordering. In overeenstemming met het sy steem van het wetboek van, straf vordering is bepaald, dat toeken ning ener tegemoetkoming slechts kan plaats vinden, indien blijkens een uitdrukkelijke beslissing (van strafrechter, tribunaal of open baar ministerie) de gewezen ge detineerde rechtens geen verwijt kan worden gemaakt. Hierdoor zullen al degenen, die in de eerste maanden na de bevrijding door het Militair Gezag in bewaring zijn gesteld en weer zijn ontsla gen, geen aanspraken op toeken ning ener tegemoetkoming kun nen doen gelden, daar dit orgadn zijn bevoegdheden uitoefende zon der daarvan rekenschap te geven, en-thans niet meer is na te gaan tenzij later een beslissing van rechter, tribunaal of openbaarmi nisterie is gevolgd of de detec tie beëindigd is, omdat de betrok kene onschuldig wag of omdat hij ais 'n licht geval werd beschouwd, dan wel voor verdere detentie lichamelijk ongeschikt scheen. Een schatting van 1000 gewe- zei bewaarden, die met goed recht een verzoek tot toekenning ener tegemoetkoming kunnen indienen, is naar de mening Van de Minister niet aan de lage kant. De Tweede Kamer is Vrijdag voor onbepaalde tijd uiteen ge gaan. Zij heeft op 't ogenblik geen werk omhanden en het kan wel een week of drie duren voor zij weer in 't openbaar bijeen komt. De duur van haar Paas- reges zal afhangen van de tijd stippen van indiening der te wachten twee belangrijke wets ontwerpen, namelijk dat tot be krachtiging van het vijflanden- verdrag en het wetsontwerp, dat de grondwetsherziening moet voorbereiden. Zodra een dezer ontwerpen de Kamer bereikt, is een besluit van de centrale afdeling nodig om tot een afdelingsonderzoek te komen. Dan hangt af van de uitgebreid- neid der discussies' of het voor lopig verlag en daarna- het ant woord der Regering spoedig kun nen verschijnen. Wat het Weste lijke pact betreft, is er weliswaar slechts van één zijde oppositie, maar desniettemin 13 het moge lijk, dat een tamelijk uitgebreid verslag zal nodig blijken. Alles bijeen gfenomen is het niet waarschijnlijk, dat de Twe'ede Kamer weder in 't openbaar zal vergaderen voor de tweede weck van April. Zaterdagochtend is Prinses Ju liana met de twee jengste Prin sesjes van vliegveld 'Soèstdijk per vliegtuig -naar Zwitserland ver trokken. Prinses Juliana is Zaterdagmid dag per vliegtuig te Sitten (Kan ton Wallis) aangekomen met haar beide dochtertjes Margriet en Ma rijke. Na een officiële begroeting door kantonale en gemeentelijke autoriteiten, zetti Prinses Julia na met Haar kinderen de reis naar Zermatt voort waar, zoals bekend, Prins Bernhard reeds enige tijd met de Prinsesjes Bea trix en Irene vertoeft. „Uit gesprekken en uit mede delingen in de pers, schijnt door velen de conclusie te worden ge trokken, dat een breed opgezette poging om tot herwaardering van de puntenwaarde van textielgoe- deren te komen, op het ogenblik aan de orde zou zijn, aldus deelt de Bedrijfsgroep Kleding, Indus trie te Amsterdam ons mede. Volgens inlichtingen /zou op grond hiervan de aankoop* door particulieren en de herbevoorra ding door de handel stagnatie on dervinden. Hoezeer' het toe te juichen zou zijn," wanneer binnen afzienbare tijd de consumptie van textielgoe- deren zou kunnen worden opge voerd, komt het noodzakelijk voor de ondergrond van deze geruch ten tot hun juiste proportie terug te brengen. Wanneer bp het ogenblik van een herwaardering van de puntenwaarde van texttel- goederen wordt gesproken, zo zegt 'de Bedrijfsgroep verder, heeft dit uitsluitend betrekking op het aan passen van de puntenwaarde van een aantal productén aan het stofverbruik. De deviezenpositie van ons land schijn^ van dien aard te zijn, dat er vooralsnog voor de rege ring geen aanleiding kan be staan een substant'ële wijziging te brengen in het door haar ge voerde textielbeleiö. Zelfs wanneer het aantal pun ten, dat per hoofd van de bevol king beschikbaar werdt gesteld, incidenteel zou kunnen worden verruimd, valt niet te verwachten, dat bepaalde artikelen van distri butie zouden worden vrijgesteld of in puntenwaarde zouden worden verlaagd." Bij het opvoeren van de woning productie kan de bouw van een zo groot mogelijk aantal monta ge-woningen niet worden gemist. Teneinde-het op gang komen van de productie van deze woningen, waarmede vaalt grote kapitaals investeringen gemoeid zijn, te stimuleren, heeft de Overheid reeds geruime tijd geleden be paald, dat voorlopig de kostprijs van deze woningen tot een be paald percentage mag liggen bo ven de prijs van traditioneel ge bouwde woningen. Thans heeft de Minister van We deropbouw en Volkshuisvesting medegedeeld, dat binnen het ka der van het aan de gemeenten toegewezen woningcontingent Óen montage-woning slechts voor 3/4 zal meetellen, zodat dus 25 van het aantal te houwen monta ge-woningen automatisch bij de woning-toe wijzing mag worden gevoegd. Indien dus b.v. een ge meente een toewijzing heeft ont vangen van 200 woningen en. van deze woningen er 100 als monta ge-woningen heeft gebouwd, dan wordt het totale contingent 225 in plaats van 200. De Verenigde Staten, Enge land en Frankrijk hebben de Sovy- iet-Unie en Italië -voorgesteld, dat het vrije gebied van Triëst aan Italië wordt teruggegeven, aldus wordt te Washington meegedeeld. Volgens radio Milaan hing Za terdagavond overal in Triëst de Italiaanse vlag uit en waren de straten vol mensen, die Italiaan se vaderlandse liederen zongen. De verklaring der Westerse mo gendheden is te Triëst als een bom ingeslagen, meldt A.F.P. Zij wekte verbazing in Geallieerde kringen, en tevredenheid in Itali aanse kringen. Een woordvoerder van de Sowjetrussische delegatie bij de V.N. noemde de verklaring .„duidelijke propaganda".' „Ik weet niet of bet besluit van de drie Westerse mogendheden ten aanzien van Triëst genomen is met de bedoeling Joego-Slavië te drijven tot het nemen van maat regelen, die een excuus moeten opleveren voor een rechtstreekse actie door andere mogendheden, doch ik ben er zeker van, dat dit besluit een sfeer zal scheppen van nerveusitelt en spanning, waarin het steeds moeilijker zal worden kalm en rechtvaardig te blijven", aldus heeft de Joegoslavische am bassadeur In de Verenigde Staten verklaard. Radio Belgrado beperkte zich Zaterdagavond slechts tot de ver melding van het voorstal. Radio Praag noemt het voorstel van de Westerse mogendheden een poging een van de belangrijkste artikelen van het Italiaanse vre desverdrag te schenden, en een provocatie, bedoeld om de Ameri kanen een voorwendsel te geven troepen In Italië aan land te zet ten vóór de op 18 April te houden verkiezingen „Het provocatieve karakthr wordt eveneens, bewe zen", aldus Radio Praag, „door het feit, dat aan Joego-Slavië, dat direct bjj de zaak betrokken is, geen nota gezonden is, terwijl Ita lië door een rota en de rede van Bidault op de hoogte is gesteld." 800 Personen zijn uit" Tsjecho- Slowakije naar het Westen ge vlucht en in Beierse kampen ge ïnterneerd, aldus meldt „Mlada Fronta", het blad van de Tsje- cho-Slowaakse jeugdorganisaties. Fierlinger, voorzitter van de sociaal-demoaratische partij en Minister van Industrie, heeft in zijn partijblad „Pravo L'do" ver klaard, dat de sociaal-democraten geen fusie zullen aangaan met de communisten. „Schaart u bij de verkiezingen aan de zijde van de andere partijen van het nationale front", aldus Fierlinger. Volgens het met Amerikaanse licentie verschijnende Berlijnse blad „Tagesspiegel," zijn In de Amerikaanse sector van Berlijn huiszoekingen verricht door Rus sische militairen.. Zij gingen ver scheidene huizen binnén en vroe gen daarna de bewoners met hen mee te gaan. Op Duitsers die de vlucht namen werd het vuur ge opend, aldus het blad Aan de Duitse politie stoorden de Russen zich niet en zij vertrokken pas toen Amerikaanse militaire poli tie ter plaatse arriveerde. In verband met de met Enge land getroffen regeling, die voor Nederlanders de mogelijkheid opent tot het verkrijgen van ver gunning voor de aankoop van ponden voor toeristen, vernemen wij nog het volgende. De aanvra gen kunnen slechts worden inge diend via deviezenbanken of ge machtigde reisbureaux overeen komstig de door de Nederlhndse Bank aan deze instellingen ge geven richtlijnen. Het reisbiljet, recht gevende op het vervoer tus sen de plaats van vertrek in Ne derland en de plaats van bestem ming in Engeland vtce-versa over de directe reisweg kan hier te lande tegen betaling in guldens worden verkregen. In beginsel kunnen slecbts deviezen worden verstrekt voor één buitenlandse reis per jaar, zodat, indien in 1948 van een deviezentoewijzing voor toerisme in welk land ook werd gebruik gemaakt, geen ver dere aanvrage mag worden Inge diend. Zoals bekend zal per per soon voor 'm, reis ten hoogste een bedrag van 30 ponden beschik baar worden gesteld, met dien verstarde, dat per dag over niet meer dan 3 ponden mag worden beschikt.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1