HET ViJF-MOGENDHEOEN VERDRAG. GEDACHTEN over MARSHALL over de TOESTAND Amerikaanse perscommentaren op Truman's rede Oud-Minister Huijsmans Tweede Kamer herdacht. GEVECHTEN in Franse Senaat Neem "AKKERTJE De Regeringsverklaring inzake tiet Vijf-landen-verdrag en de interpellatie-van der Goes van (laters Ssmapirin Kant pijnen nit! in ZATERDAG 20 MAART 1948. Sowjetburgers te Parijs gearresteerd. Ona. Kiespijtt Zenuwpijn OPROEPiNG RESERVISTEN VOOR RIJKSPOLITIE Nazi-documenten over deportatie van Jiden Toespraken van Scandinavische premiers. DIENSTP1ICHT In Noorwegen Verdrag wederzijdse bijstand tussen S. U. en Bulgarije. Strijdmacht aan Griekse ricfinD*flJ&kA*r,yifL3U ie President BENES practised een gevangene? Oud-Voorzitter van N.C.R.V. op vrije voeten gesteld. Frankering by Abonnement: Temeuzen, WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I, te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Iels zachter. Zwaar bewolkt met enkele verspreide opklaringen. Hier' en daar enige lichte regen of motregen. Vrij krachtige Z - Westelijke wind. Iiets zach ter. Onder Ke&actlonele leiding ran P. L.D.J, van Oever en. Redactie-adrwa Noordatr. ÖÖ-Ö7, Ternemea. Tel. 2510 N& 6 am 2U7S Hoof dagen techap voor West Zeeuwsch-VLaanderen Willemsweg «3, Sciiooiuagite Telefoon 49. Uitgave Stichting ,J)e Vr|je Zeeuw" VRIJE 4de Jaargang No- 762. Verschijnt dagelijks Drukker*} N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.: minimum per advertentie 1,50, Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl, advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN MAAN. De gebeurtenissen volgen elkaar snel op. Zo snel, dat zelfs de mo derne mens, die toch wel wat gewend is, er beduusd van is. De overrompeling van Tsjècho-Slo- wakije werd direct gevolgd door een uitnodiging van Moskou aan het kleine Finland om een vriend- schaps- en militair verdrag met Rusland af te sluiten. Maar vooral de eerste gebeur tenis heeft verstrekkende gevol gen gehad. Het Westen is wreed wakker geschud. Geschiedde de toenadering tussen de verschil lende staten vóór de Tsjechisch» staatgreep slechts aarzei*wd, erna heeft eindelijk de Westerse de mocratie getoond ook sneller te kunnen werken. In slechts en kele weken kwam een verdrag tussen Engeland, Frankrijk, Bel gië, Nederland en Luxemburg tot stand dat reeds nu bekend staat als het vijfmogendhedienverdrag. In ons blad van 18 Maart j.l. zijn alle artikelen? tien in getal, opge nomen, alsmede de eraan vooraf gaands gemeenschappelijke ver klaring van de respectievelijke staatshoofden. Onze lezers heb ben daaruit de conclusie kunnen trekken, dat artikel 4 het belang- rijkste is. Hieruit volgt namelijk dat de verdragspartners elkander alle militaire hulp en bijstand tullen verlenen, waartoe zij In staat zijn, indien zij worden aan gevallen. Wij willen hier thans eens nagaan, wat de gevolgen hiervan ook voor ons land kunnen zijn. In de eerste plaats valt op, dat eindelijk het standpunt verlaten is, dat een dergelijk verdrag ge richt zou zijn tegen een nieuwe Duitse agressie. In het vorig jaar afgesloten verdrag tussen Engeland en Frankrijk kwam namelijk nog de zinsnede voor, dat het bondgenootschap gericht was tegen Duitsland. Ook de verdrager,, die.Rusland met zijn satellieten afgesloten heeft en nog afsluiten gaat (Finland), zijn zogenaamd gericht tegen een opnieuw herleven van de Duitse militaire macht. In het vijf- mogendhedenverdrag van deze week is geen speciale, mogelijke aanvaller genoemd. Het is dus tegen iedere aanvaller gericht Verheugend is het, dat in dit opzicht dus duidelijker taa', klinkt, want een i. dege, dat er tegenwoordig' slechts twee machten zijn, die elkanders tegenpool zijn. Een verdrag aan ae ene zijde is dus gericnt tegen agressie van de andere zijde. In de tweede plaats kunnen wij thans vaststellen, dat ons eigen land definitief gebroken heeft met de neutraliteitspolitiek. Neder land h-.eft verplichtingen op zich genomen. Men realisere zich dit terdege. Ook de Nederlandse ver tegenwoordiger, de Minister van Buitenlandse Zaken, Baron Van Boetzelaer, wees hierop in de korte toespraak na de onderteke ning. ,.Voor dit verdrag was neu traliteit nog mogelijk, ofschoon de praktiik toch reeds het tegen deel had bewezen. Men kan ech ter de ogen niet sluiten voor de radicale veranderingen èi de we reld", zo zeide hij. In de derde plaats moeten wij met vreugde constateren, dat het verdrag meer inhoudt dan een militair gedeelte, Juist de drie Bcneluxlanden hebben erop aan gedrongen, dat een nauwere aan sluiting op economisch, sociaal en geestelijk gebied tevens mogelijk gemaakt most worden. Hierbij biofck. dat deze drie landen hun ervaring, die zij bij de onderhan delingen met elkander hadden ocgedaan, prachtig ten dienste ko uen stellen van het grotere geheel. Wij mogen er trots op Zjn, dat de lage landen een zo vooraanstaande plaats hebben in genomen, dank zij de hoge trap var, beschaving, vooral in geeste lijk opzicht, door hen bereikt. Het vfcfmogendhedenverdrag ligt er thans. Zal het de voorloper zijn van een Westerse Unie, ja zelfs misschien van de Verenigde Sta ten van West Europa? Wij moe ten het hopen Maar alvorens het zover Is, zal er nog wel heel wat water door de Schelde stromen. Tenzij een nieuwe hevige bedrei ging van het Oosten ook hier stimulerend optreedt. Verder zul len wij moeten voortgaan op de ingeslagen w,eg. En onzes in ziens snel. Want de tijd dringt. Een dringende eis lijkt ons meer dere staten hij dit verdrag te be trekken. Italië, de Scandinavische landen, misschien zelfs Spanje en eeker West-Duitsland. Een tweede even dringende eis zal zijn militaire samenwerking en wel direct. Late men met wachten tot een aanval begint maar laat men reeds nu een groot gezamenlijk verdedigingsplan ma- ktn. Desnoods onder één leiding. En hier komt een vraagstuk om de hoek kijken, dat van het Nader wordt gemeld, dat de f«arresteerde Sovjet-burgers on er leiding van Professor O ïnetz, fle voormalige voorzitter van de verb.oden vereniging; van Sovjet- Russische burgers in Frankrijk, bijeen gekomen zouden zijn om de vereniging herop te richten. Officieel is medegedeeld, dat Frankrijk een aantal Sovjet-Rus sische burgers zal uitwijzen, die Donderdagavond bijeengekomen ■Ouden zyn om de verboden ver eniging van Sovjet-Russische burgers her op te richten. grootste belang ia. Indien men werkelijk wil komen tot een Wes telijke samenwerking, dan za geen der partijen moeten trach ten een machtspositie in deze Unie in te gaan nemen Reeds heeft Generaal De Gaulle voor een grote menigte te Com- oiègne een rede gehouden, waar in hij naar voren bracht, dat Frankrijk het centrum moet wor den van de komende Westerse Unie. Ook hoort men de over tuiging uitspreken, dat Engeland zal pogen de leiding te nemen Dit z'jn klanken, die niet naar het beoogde dcél zullen leiden. Want bier vloeit geharrewar uit voort. De meeste onenigheid in de wereld ontstaat immers, door dat de ene partij of groep of natie de macht wil uitoefenen over een andere, die dit niet slikt en dit zelve in omgekeerde rich ting wenst te doen. Indien bij voorbeeld Rusland zijn communis tische stelsel binnen eigen gren zen zou houden, dan zouden de overige aardbewoners dit mis schien met verwonderde blikken gadeslaan. Maar juist omdat dit stelsel aan anderen wordt opge drongen, die ,er niet van gediend de vrijheidslievende zijn, komt drang vat/ die anderen in het ge weer. Zo is het de gehele ge schiedenis van de mensheid tal loze malen geweest. Men neme eens een voorbeeld aan het kleine Zwitserland. Hier werken drie delen samen, die eên verschillende taal spreken en sovendien over twee godsdiensten din verdeeld. En omdat hier geen enkele partij de andere tracht te overheersen, gaat alles nu i'eeds meer dan 100 jaar iia pais en vree. Een Westelijke Unie kan alleen tot iets sterks groeien, indien alle partners als gelijkwaardig worden schouwt!. Tenslotte is uit de kloeke taal van President Truman wel^getale- ken, dat de Verenigde Staten niet alleen moreel geheel achter het afgesloten verdrag staan, maar ook materieel de helpende hand zullen bieden. En dit niet alleen door middel van het Plan-Mar- shall, dat inmiddels de eerste hindernis, de goedkeuring van de Amerikaanse Senaat, heeft geno men, maar zeker ook militair. AI met al een zeer belangrijke week, waarin gebleken is, dat het Westen zich ook daadwerkelijk gaat verdedigen tegen de drei ging uit het Oosten. De eerste stappen zijn gezet. Meerdere zullen moeten volgen. Wij kunnen slechts hopen, dat deze snel volgen. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. 1948 Zon Maan Mrt. Opk. Ond. Opk. 20 6.44 18.53 12.11 5.01 21 6.41 18.54 13.38 5.40 22 6.39 18.56 15.10 6.08 23 6.37 18.58 16.43 6.23 24 6.34 19.— 18.13 6.45 25 6.32 19.01 19.40 6.59 26 6.30 19.03 21.07 7.13 27 6.27 19.05 22.32 7.28 28 6.25 19.06 23.55 7.45 29 6.23 19.08 8.07 Volgens de „New York Times" •ging President Truman niet ver der in zijn verzekeringen wegens de tijd, d e nodig is om het Brus sels pact te 'bestuderen en te be slissen, op welke wijze de Ameri kaanse steun kan aangewend wor. den. Volgens het blad is de Ame rikaanse regering, hoewel er dooi de Europese landen grote druk wordt uitgeoefend voeg onmid dellijke verbintenis, vastbesloten om zeer voorzichtig te zijn met militaire toenadering en er voor te waken, dat zij de kracht van het land niet over te veel gebieden verdeelt. (De Amerikaanse financiële De Nederlandse!* (lngez. Med.) bladen zijn van mening, dat Tru man toespeling maakte op mili taire hulp voor West-Europa. De „Journal of Commerce" meldt uit Washinton, dat men het aldaar als* zeker beschouwt dat versterking van de militaire situatie in West-Europa hand in hand zal gaan met de reed? vol gens het Europese herstelpro gram verleende economische bij stand. Volgens de „Wallstreet Journal" betekent Truman's ver melding van het Brussels verdrag in verband met zijn andere aan bevelingen, dat de V. S. niet al- in verband met versterking gezagsapparaat. In verband met het besluit van de Regering om bet potentieel van het gezagsapparaat der over heid te versterken door aan dc rijks- en gemeentepolitie een aan zienlijke uitbreiding met vrijwil ligers te geven, heeft de Minister van Justitie in een bekendmaking gegadigden voor de reserve-rijks- poiitie opgeroepen om zich in per soon aan te mqiden bij de burge meester of rechtstreeks hij de groepscommandant c.q districts commandant van de rijkspolitie, mits de gegadigden woonplaats hebben in een gemeente, waar geen gemeentepolitie is. Voorts i's 'bekend gemaakt, dat in een ■gemeente waar gemeentepolitie is, een reserve-gemeentepolitie wordt ingesteld. De aanmelding dient plaats te vinden uiterlijk 3 April a.s. Toetreding tot de reserve-rijks- politie in vrijwilligers verband, betekent, dat de reservist zich verbindt om de beroepsrijkspolitie bijstand te verlenen, wanneer het bevoegd gezag daartoe een beroep op de rijkspolitie-reservist doet. Voor aanneming bij de reserve- rijkspolitie kunnen uitsluitend in aanmerking komen gezagsge trouwe Nederlanders, die voor zover zij niet militair dienst plichtig zijn de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. Voorzover zij wel militair dienstplichtig, zijn, dienen gega digden voor wat officieren betreft de leeftijd van 45 jaar te hebben bereikt. Onder-officieren err korporaals moeten de leeftijd van 40 jaar, en manschappen de leeftijd van 28 jaar hebben bereikt. Personen, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, kunnen niet tot de reserve-rijkspolitie toetreden. Vervolgens is nog bepaald, dat oud-politi'e-ambtenaren, die ove rigens aan de eisen voor toela ting voldoen, voorkeur genieten. Ten blijke van zijn toelating ont vangt de reservist van de com mandant van het korps rijks politie een verbandacte. leen economische, doch ook finan ciële hulp moeten bieden. „Deze hulp zal n'et tot oorlogsmaterieel beperkt blijven. Wat zij ook. als uitgangspunt nemen, de heren, die voor de regering verantwoor delijk zijn, schijnen steeds weer uit te komen bij uitgave van geld en bedreiging met geweld." De „New York Herald Tribune" stelt de vraag: „Wat kan een Westelijk verbond uitwerken Op zichzelf volkomen niets". Vol gens het blad kunnen de V. S. veel beter garanties geven aan een verbond van landen dan aan een aantal onverenigde landen. De vijf mogendheden van het Brussels verdrag geven er blijk van evenals de 16 landen op eco nomisch gefo'ed. dat zij bereid ziin Zich zelf te helpen als voorwaarde voor het ontvangen van hulp van de V. S. „En terwijl het waar Is, met "succes te helpen zonder 'hulp van hier, is het even waar, dat Amerikaanse hulp vergeefs zóu zijn, indien deze niet gepaard ging met eigen hulp in hulp-ont vangende landen." De Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Marshall, heeft gisteren verklaard, dat de toestand in Europa nog nimmer in de geschiedenis „zulk een be dreiging van onze .'dealen en be langen" heeft gevormd. - Ook in het Midden-Oosten, In donesië, China, Kccea en Latijns Amerika is de toestand critiek, aldus de Minister. „Het is dringend noodzakelijk, dat Amerika spoedig een besluit neemt wat betreft de strijd tussen vrijheid en tirannie in de wereld". Marshall waarschuwde Italië, dat eeni communistiseiié overwin ning bij de komende verkiezingen het van de economische hulp uit Amerika zou afsnijden. Hij gaf echter zijn berc'dheid te kennen met de Söwjet-Unie tot overeenstemming te komen, „waardoor eens en voor al de hui dige gevaarlijke toestand zou ein digen". Amerika kan de kwestie niet uit de weg gaan door een af wachtende houding aan te nemen of „zijn activiteit zodan'g te ver snipperen, dat zij in het geheel geen waarde zou hebben". De kwestie voor ons is, aldus Marshall, waar en hoe we onze invloed moeten aanwenden, daar aan toevoegende: „Het ongeluk wil, dat de critieke toestanden niet tot Europa alleen beperkt zijn. Zij bestaan ook in het M'd- den-Oosten, in Indonesig, in Chi na, en laten wij ook Latijns-Ame- rika, Japan en Korea niet buiten beschouwing laten". Marshall vatte het standpunt van Amerika als vo-lgt samen: „Onze politiek is er een van strikt vasthouden aan grondprin cipes, maar tevens willen wij de deur wijd open laten voor elke verzoeningspoging. Wij streven er oprecht naar een gezonde basis te vinden voor een overeenstem ming, die een3 en voor al een ein de maakt aan de huidige toestand. Zolang echter nog geen werkelij ke regeling kan worden bereikt, moet het onze politiek zijn ons te verzetten tegen verdere inbreu ken op de rechten en levens van vrije volken. Het middel dat tot onze directe beschikking staat om die politiek doeltreffend te voeren is de spoe dige uitvoering van het herstel plan voor Europa. Dit is van taetfomsidge ■cësiiytrngeii -me trekking tot een toestand, die d: ernstigste is waarvoor wij ons oo't geplaatst hebben gezien" Ten aanzien van de steunverle- mingv aan Italië zeide Marshall woordelijk het volgende: „,Het Europese herstelplan" is opgesteld op basis van vrijwillige deel neming door de zestien landen. Anderzijds echter is gebleken, dat alle Europese landen, die onder de invloed van de communisten staan, verhinderd zijn geworden aan het herstelplan deel te nemen ïomrnige duidelijk tegen hun wil in. Marshall zeide voorts nog, er zeker van te zijn, dat de democra tieën het op de lange duur zouden winnen. De moeilijkheid is echter, aldus Marshall, dat het vergaan van een zekere tijd zou leiden tot een dergelijk ernstig verlies aan positie en kracht, dat de demo cratieën een lange en harde strijd zouden moeten voeren om het verlorene te herwinnen. Volgens kortelings door het Amerikaanse Openbare Ministerie te Neurenberg ter tafel getrachte geheime documenten, had het cen trale bureau van politie en S.S., waarvan Kaltenbrunner de chef was, plannen gereed voor de de portatie en vernietiging van alle Joden van West-Europa. Volgens dit plan zouden 40.000 Franse Jo den te Auschwitz vermoord wor den en zo-u uit Nederland een even groot aantal worden ge haald. Uit België en Denemar ken zouden resp. 10.000 en 6000 Joden moeten komen. De stukken, die uit 1942 en 1943 dateren, tonen aan, dat tussen Kaltenbrunner en Ribbentrop vol ledige overeenstemming heerste. In de stukken wordt zelfs ver meld, dat de Joden via Ausch witz zouden gaan en wel 1000 per dag. Uit een nota van de „Wil- helmstrasse" aan de Duitse Am bassade te Parijs, naar aanleiding van een Amerikaans protest tegen de behandeling van Amerikaanse Joden in Frankrijk, blijkt, dat op dracht gegeven is de Amerikaan se Joden eveneens onder de in Frankrijk reetÜ3 van kracht zijnde anti-semitische maatregelen te laten vallen. NEEM EEN A3PERIENTJE Een leerling-telegrafist, wonende in de Dordtse- straatweg, voelde zich Don derdagavond grieperig en omdat hem dit niet erg van pap kwam dook hij in het medicijnkastje en ontdekte daar 54 aspirienties. Gedachtig aan de raad van Dirk Witte ,.a-perine voor je voeten, aspirine voor je buik", slikte hij met man-,* nenmeed alle 54 tabletten naar binnen. Maar hij werd Y raar. raarder, raarst." 'sNachts vond hij zichzelf Jk terug in het Zuiderzieken- huis met de slang van de maagpomp in zjn slokdarm. Eerst toen hij van alle aspl- rine afscheid had genomen, Y kon hij naar huis terugkeren Op een grote sociaal-democrati sche vergaderng te Stockholm hebben de premiers van Denemar ken, Hans Hedtoft, van Noor wegen, Einar Gerhardsen, en van Zweden, Tage Erlander, toespra ken gehouden. Erlander, Premier van Zweden, zeide o.m„ dat stabiliteit en kracht van Scandinavië een winst voor de vrede betekenen, dat de samenwerking tussen de Scandi navische landen tegen niemand gericht is en dat geen land zich bedreigd behoeft te gevoelen. Er lander deefl een scherpe aanval op de communisten, die „ontmas kerd zijn door de jongste gebeur tenissen in Tsjecho-Slowakije waar de democratie onder de voet gelopen iis" en verwees naar Zwe- den's strijd tegen het communis me. De Premier verklaarde voorts dat iedere aanval door een vreem de mogendheid door verdediging met alle middelen beantwoord zou worden. Zweden laat echter de hoop niet varen, aldus de Premier dat de toestand zich zal ontwik kelen naar eendracht tussen alle volken der wereld. Gerhardsen (Noorwegen) waar schuwde tegen onderschatting van de kracht van het communisme in de Scand'navische landen. Hoe wel de communisten niet sterk genoeg voor een coup of revolu tie zijn, alus Gerhardsen, is te verwachten, dat zij al hun kracht zullen gebruiken om de economie van het land te ondermijnen als onderdeel van de algemene strijd tegen het plan-Marshall. De pre mier voorzag een algemene actie teneinde onrust onder de arbei ders te verwekken. De beste bij drage van Scandinavië voor de vrede zou liggen op het gebied van het herstel van Europa. De Noorse Regering heeft nieu we maatregelen aangekondj;d ter versterking van de Noorse defen sieve paraatheid krachtens de on langs verleende bevoegdheden, bg welke gelegenheid een buitenge wone toewijzing van 100 millloen kronen door het Noorse Parlement werd goedgekeurd. De nieuwe maatregelen behelzen o.m. ver lenging van de dienstplichttijd voor do-enen, die momenteel hun diensttijd voor 9 maanden vervul len De verlenging is voor 3 maan den. Ten tweede kunnen officie ren en manschappen, die hun dienstplicht reeds vervuld hebben, opgeroepen worden voor herha lingsoefeningen. Ten derde kun nen ook zij met een speciale op leiding voor enige tijd opgeroe pen worden of langer in dienst gehouden worden dan de gebrui kelijke 12 maanden. De nieuwe maatregelen zijn niet van algemene aard, doch dragen het karakter van een gedeeltelijke mobilisatie. Bij de aanvang van de verga dering der Tweede Kamer is Don derdagavond oud-Minister Dr. Huijsmans herdacht. De President, Mr. J. R H. van Schaik, zeide het volgende: Woensdagavond werden wij al len getroffen door het ontstellend bericht van het nog zo onver wacht overlijden van de heer Mr. G. W. M. Huysmans, tot voor korte tijd Minister van Economi sche Zaken in uw kabinet, mijn heer de Minister-President. Al werden zijn sociaal-economi sche denkbeelden en opvattingen geenszins door ieder onzer ge deeld, toch was dit voor de Kamer geen beletsel hem een hoge ach- tirg toe te dragen. Kundig en ervaren, had hij een sterk ontwik kelde en gezonde werkelijkheids zin, die hem in staat stelde, de moeilijkste vraagstukken tot een practische en aanvaardbare oplos sing te brengen. Ofschoon man van vaste'beginselen was hem bij de toepassing daarvan alle doc- trinairisme vreemd. E)n door zijn eenvoud en aangename omgangs vormen wist hij zelfs de harten te veroveren van hen, die zijn principiële tegenstanders waren. Wij rouwen om één onzer figu ren uit deze gecompliceerde na oorlogse tijd, die, thans In de kracht van, zijn leven tot God ge roepen, met zijn werkkracht en doorzettingsvermogen in de be narde omstandigheden van het ogenblik aan den lande nog grote diensten had kunnen bewijzen. Treuren.wij derhalve over hem, die zo plotseling uit het midden van ons volk is heengegaan, onze deelneming richt zich speciaal tot zijn vrouw en kinderen, die in hem een trouwe en steunende eohtgenoot en een liefderijke en voorbeeldige vader verloren Moge de gedachte, dat het eeuwige ge- Radio-Moskou deelt mede, dat tussen Bulgarije en de Sovjet- Unie te Moskou een verdrag van wederzijdse bijstand, vriendschap en samenwerking gesloten is. Stalin was aanwezig bij de plechtigheid van de onderteke ning. Aan het sluiten van het verdrag zijn lange besprekingen voorafgegaan tussen de Bulgaarse delegatie onder leiding van de eerste-Minister, Dimitrof ener zijds en Stalin en Molotof ander zijds. Het verdrag heeft een looptijd van twintig iaren. Het voorziet in gezamenlijke maatregelen ter voorkoming van enige bedreiging of hernieuwde agressie van de zjde van Duitsland of een andere mogendheid welke zich recht streeks of op een andere wjjze met Duitsland zou verbinden. luk hem zal zijn ten deel gevallen hen enigermate troosten in het zware verlies, dat zij hebben ge leden. De Kamer, van ganser harte delende in de rouw, waarin zijn gezin is gedompeld, zal zich de heer HUysmans blijrvend herinne ren als een ma.n, die het vader land met inzetting van al zijn krachten en onbaatzuchtig heeft gediend. De Minister-President, Dr. L. J. M. Bcel, sloot zich namens de Regering bij deze woorden aan, opmerkend o.m., dat het heen gaan van Dr. Huysmans een ver lies is voor diens gazin maar ook voor het land. De leden hoorden de toespraken staande aan. van Buitenlandse Zaken, hoewel 't weigerde commentaar te leveren heeft Donderdag verklaard, dat het onbevestigde berichten had ontvangen, dat 30.000 man, bij eengebracht in een internationale strijdmacht, aan de Griekse Noordgrens verzameld zijn, gereed voor een aanval tegen de strijd krachten der Griekse regering. Berichten van dergelijke aard be reiken Washington al verschei dene maanden. De berichten, die iin de laatste weken ontvangen werden, waren echter meer ge detailleerd en er wordt meer ge loof aan gehecht, aldus de woord voerder van het Ministerie. Hi zeide voorts, dat genoemde strijd macht in drie divisies is verdeeld en dat het grootste deel in Alba nië is geconcentreerd. Hij ver klaarde met nadruk, dat de be richten niet gecontroleerd en ge heel onbevestigd zijn. INZENDINGSTERMIJN VERLENGD. Naar men ons mededeelt is in verband met de belangstelling de inzendingstermijn van de grote prijsvraag van „Nederland helpt i Indië" verlengd tot 1 Mal a.s. Koker a 25 tabletten 40 ct. In welvoorziene Apoth. en Drogisterijen. In de raad der Republiek de Franse Eerste Kamer is het Donderdag tot een handgemeen gekomen toen Henri Monnet, een aanhanger van generaal De Gaul le, aandrong op een zuivering van het Franse commissar'aat tfoor atoomenergie van communistische elementen. De Senatoren wissel den scheldwoorden en raakten spoedig slaags, waarop voorzitter Gaston Monnerville de vergade ring schorste en de zaal liet ont ruimen. A.F.P. meldt verder dat na her vatting van de vergadering, een amendement van Monnet, dat be oogde de cred'eten voor het com missariaat voor atoomenergie symbolisch te verminderen met 1 millioen, met 83 tegen 79 stem- Slavik, die als Tsjechisch am bassadeur in de V. S. is afgetre den uit protest tegen de jongste gebeurtenissen in zijn land, heeft te New-York verklaard, dat naar zijn mening President Benes een gevangene van de communisten is. In een radio-interview ver klaarde Slavik: „Ik hen er zeker van dat hij niet kan handelen zo als hij nu zou willen." Volgens Slavik kreeg Benes geen toestemming voor radio Praag te spreken Twee ontwer pen van zijn rede zouden door de M;nister van Binnenlandse Zaken verworpen zijn. men werd verworpen. Het was duidelijk, aldus A.F.P., dat men bij 'de discussies in het bijziender het oog had op Joliot Curie, hoge-commissaris bij het atoomenergie-onderzoek,, die door gaat voor communist, ofschoon zijn naam aanvankelijk niet werd genoemd. De Socialist Rever- berd verdedigde later deze geleer de en zeide, dat het er slechts om ging of hij zijn communist-zijn wist te scheiden van zijn weck als geleerde. Joliot-Curie,aldus Re- verbord, heeft in 1939 zijn hand tekening geplaatst onder het ma nifest, waarin geprotesteerd werd tegen de toenadering tussen de Sowjets en de Duitsecs. Wij ver geten dat niet. Wannéér Frank rijk zich ou een goede dag tegen de Sowjet-Unie zou moeten keren, wie zegt ons dat hij dan niet de zelfde houding zal aannemen als in 1939." De Officier van Justitie bij de Arnhemse rechtbank heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van die rechtbank, waar bij Mr A. van der Deure, advo caat en procureur in Bennekom, oud-voorzitter van de N.C.R.V., wegens het doen van valse belas tingaangifte veroordeeld werd tot zes maanden gevangenisstraf met aftrek. De eis was één jaar ge weest. Donderdagochtend heeft da rechtbank Mr. Van der" D. voorlopig op vrije voeten gesteld. Gisterenmorgen heeft de Twee de Kamer voortgezet de beraad slaging over de regeringsverkla ring inzake het Yijflanden-ver- T"^- De heer Wagenaar (C.P.N verklaart, dat de appositie tegen zijn partij hem sterkt In de me ning, dut zij op de goede weg is. Voorts betoogt hij, dat de com munisten reeds in de illegaliteif gegaan zijn vóór de oorlog tussen Luitsland en Rusland. Zijn visie op de gebeurtenissen in Tsjecho- Slowakije gevend, verklaart hi. dat hét volk, dat in 1938 van woede huilde, thans lacht. Het Vijflanden-verdrag zal z.i. ook worden uitgebreid tot Spanje en Griekenland en dan zal de de mocratie niet in bescherming wor den genomen. De eerste motie van Donderdag noemt de heer Wagenaar een di recte aantasting der democratie. Het Verdrag is z.i. geen ver drag, dat de vrede garandeert, maar een dat de oorlog een stap naderbij brengt Het moet die nen om een nieuwe kruistocht tegen de Sowjet-Ur.ie te ontkete nen; het is een gevolg van de eis van Amerika. De heer Sassen (K.V.P.) merkt op, dat door dit verdrag de vijf landen doelbewust de weg inslaan naar een welgeordende rechtsorde- Het geldt hier niet een aange klede militaire overeenkomst; voorop in het verdrag staan de economische, sociale en culturele doeleinden. Na gewezen te hebben op de liefdeleer van het Christendom betoogt spr.. dat het communis tisch stelsel profijt wil trekken uit de economische nood. De heer Sassen spreekt de hoop uit, dat spoedig opgetrokken zal kunnen worden het gebouw van een welgefundeerde rechtsge meenschap. a Over het Marshall-plan heeft de Regering bitter weinig aan de Kamer medegedeeld. Hij vraagt of het niet mogelijk is de Kamer een meer regelmatige voorlichting te verschaffen. De 'beide moties hebben de steun van sprekers politieke vrienden. Na de pauze komt de heer Hoogcai'spel (C.P.N.) aan het woord. Een zeer betreurenswaar dig feit acht hij het, dat door dit verdrag de neutraliteit wordt prijsgegeven. Spr. zegt tegen het verdrag te zijn, niet omdat het tegen Rusland is gericht, maar omdat het de vrede in gevaar brengt. Hij verzekert gaarne hulp van Amerika te willen aanvaar den, maar voegt hij eraan toe wij wensen daarbij vrij te blij ven van politieke en economische inmenging van huiten. De heer Goedhart* (Arb.) merkt op, dat Nederland en West- Europa betrokken zijn hij de con troverse tussen Amerika en Rus land en dat deze controverse wordt beheerst door de vraag hoe men staat tegenover de vrij heid. Mocht er in West-Europa een agressie komen, dan moeten we klaar zijn, betoogt spr.,„dan moe ten we niet improviseren; nu te z.i. een gemeenschappelijk leger noodzakelijk. Verder betoogt de heer Goed hart, dat het noodzakelijk is, dat we ons in Indonesië zo smei mo gelijk vrienden maken. O.m. bestrijdt spr. de opvatting als zouden er aan het plan-Mar shall politieke voorwaarden ver bonden zijn. Alleen als een machtsoverwicht bereikt wordt kan de Russische bedreiging tegengegaan worden. ihKJU r). de oorlog aan zijn vroegere bond genoten heeft verleend. Vervolgens betoogt "hij, dat Rus land vazalstaten nodig heeft om de laatste druppel bloed af te tappen. De C.P.N. is tegen het Marshall-plan, omdat als deze hulp niet verleend wordt, er hon gersnood ^en werkloosheid zullen komen. ;Spr. acht het noodzakelijk, dat naast de maatregelen der Rege ring verder gegaan moet worden om door uitzonderingstoestanden het mogelijk te maken stakingen te keren enz. De Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Van Boetzelaer van Oosterhout, erkent, dat de beantwoording in eerste aanleg onvolledig is geweest. Het wetsontwerp tot goedkeu ring van het verdrag zal zo spos» dig mogelijk worden ingediend. Spr. verklaart, dat het verdrag niet gericht is tegen eïïig land, maar tegen agressie en dan tegeiT het land, dat diq agressie pleegt. Omtrent 5e militaire samen werking tussen Nederland en Bel gië deelt de Minister mede, dat deze de volle aandacht der Rege ring heeft. Wat de grenscorrecties betreft zegt spr., dat de Regering haar standpunt niet gewijzigd heeft. Te Loncen is deze zaaK nog niet ter sprake geweest. Verwacht wordt, dat dit in April zal geschieden. Spr. bevestigt, dat er geen po litieke invloeden aanwezig zijn bij het Marshall-plan. Bij de replieken merkt de heer Schmal (C.H.) op, dat hij geen categorisch antwoord heeft gekre- gen op zijn vraag, waarom Gods naam niet in het verdrag voor komt. Er zijn twee mogelijk heden, waarom dit verzuimd is: men durft niet, of men wil het niet. De heer Kortenhorst (K.V.P.) betoogt o.m. nog, dat het plan- Marshall het enige is, dat Neder land kan redden. De heer Van der Goes van Naters (Arb.) gaat nog nader in op enige opmerkingen en trekt daarna zijn laatste motie in Hij dient ze daarna gesplitst in en verzoekt ze te doen behandelen bij de goedkeuring van het ver drag, opdat er dan een schrit'te- liike behandeling aan kan voor afgaan. De Minister wijst er nog op, dat bij de formulering van het verdrag het internationaal ge- bn.ik gevolgd is. Dat kent de aanhaling van Gods naam niet. Men kan dat betreuren, zegt spr. en de Regering betreurt dat ook. Vervolgens wordt gestemd over de eerste motie-Van der Goes van Naters inzake de samenstelling der vaste commissie voor Buiten lands© Zaken en waarin de Kamer als haar oordeel uitspreekt, dat niet een lid der fractie van de C.P.N. daarin dient te worden benoemd. De motie wordt aangenomen met 57 tegen 7 stemmen (die der C.P.N Met 58 tegen 7 stemmen (die der C.P.N.-fractie) wordt de eer ste der beide nieuw-ingedlende moties van de heer Van der Goes van Naters (mede ondertekend door de K.V.P.) aangenomen. Tegen half vijf verdaagt de voorzitter de vergadering.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1