3 Amusements- en Kunstavonden w&tfect heeft het voor 10 cent per weck r a Houdt uw drank lang warm Borduur- en Haakgaren Daar zit wat bij AANBESTEDING DEj[AVONTUREN VAN BIM IN GROENLAND VERLOTING Chevrolet Dumpwagen Dameshoed A. H. VAN OER LEE V Distributieniemvs Etalage Golfcarton, Fa A. VAN WIJCK 3.2S -J A. N. W.B. verruimt hulpverlening bij pech Sport P Kerknieuws Landbouwhuishoudscliool Gez. MILIENAAR T ongpastei Plockworst Boterhamworst P. DE THEIJE Plockworst Pekelvlees Boterhamworst Leverkaas Fa E. A. IJsebaert Vlooswijkstraat THERMOFLES Joh. W. van Petegem- Oieleman De A.N.W.B. is erin. geslaagd de hulpverlening aan het gemoto riseerde verkeer, dat met pech te kampen krijgt, aanzienlijk te ver ruimen. Dank zij de samenwer king tussen de Bond en een groot aantal Nederlandse auto- en mo- torbfcdrjjiven is het de AJN.W.B. gelukt zijn reeds bestaand net van bonds-autohulpstationa tot ruim 900 uit te breiden, die ver deeld over ongeveer 400 plaatsen thans gereed staan om de auto mobilist of motorrijder met pech te hulp te komen. De meeste van deze instellin gen verlenen ook avond- en nacht service, zij beschikken alle over een hulpwagen of een motorvoer tuig om te slepen, terwijl vele bovendien een kraanwagen bezit ten. Via telefoonaansluitingen langs de weg kan hulp worden ingeroe pen, evenals door middel van bij gevoegde formulieren, die men bij pech ingevuld aan een passe rende automobilist of motorrijder ter hand kan stellen met het, ver zoek dit aan het daarop vermelde autohulpstation af te geven ■Het uitrukken is door een over eenkomst tussen de betreffende autohulpstations en de A.N.W.B. gewaarborgd. Hoewel enerzijds deze hulpver lening voor de betrokkenen uiter aard een commerciële aangelegen heid is, heeft de A.N.W.B., reke ning houdende met de algemene belangen, die hiermede gemoeid zijn, ter stimulering van dp hulp verlening, voor 1948 een bedrag van 10.000 als premie ter be schikking gesteld ter verdeling ©vei de garages, naar maatstaf van het aantal malen, dat zij voor hulpverlening- ten behoeve van, de bondsleden zijn uitgedrukt. SCHAKEN. Het toumooi om iiet wereld kampioenschap. In de achtste ronde van het tou rnooi speelden gisteravond Botwinnik met wit tegen Smyslov en Keres met wit tegen Reshev sky. De partjj KeresReshevsky is na de 24e zet van Keres op voor ste! van Reshevsky remise ge geven. De partij Botwinnik— Smyslov werd na de 45e zet van wit afgebroken. BotwinnikSmyslov. 1. d2d4, Pg8—f6; 2. c2—c4, g]7—g6; 3. Pb.lc3, d7—d5; 4. Pgl—f3, Lf Sg75. Ddl—b3, d5Xc4; 6 Dlb3Xc4, 0—0; 7. e2 -c-4, Dc8—g4; 8. Lel—e3, Pf6 <d7; Pf3d2, Pd7—b6; 10. Dc4d3, c7c611. f2—f3, Lg4 e6; 12. Tal—dl, Pb8—a6; 13. a2a3, Dd8d714. Dd3c2, Pa6c715. Pd2—b3, Le6—c4; 16. Lfle2, Lc4Xe2; 17. Dc2X e2, Ta8—d8; 18. 0—0, Dd7e6; 19. Pb3c5, De6c820. Kgl— hl, Botwinnik heeft hier 1 uur en 52 min. gebruikt en Smyslov slechts 50 minuten. 20 Pb6d721. Pc5—b3, b7—b6; 22. De2-c4, Dcgb7,- Botwinnik beeft 2 uur gebruikt. Hij heeft dus voor 15 zetten nog slechts een half uur; 23. f3f4, e7e6; 24. Tdl—cl, Pd7—f6; 25. Le3—gl, Td8c8; 26. Telc2, Tf8d8; 27. Dc4—e2, Pc7—b5; 28. e4— e5, Pb5Xc3; 29. b2Xc3, Pf6-^ d5; 30. c3c4, Pd5—e7; 31. Pb3 d2, Pe7f5; Botwinnik heeft voor 9 zetten nog 9 min., Smys lov heeft meer dan voldoende tijd- 32. Pu2e4, Pf5X<1433. LglX d4, Td8Xd4; 34. Pe4—d6, Td4X d6; 35. e5Xd6, c6—c5; 36. Tc2 d2, Tc8d8; 37. De2—f3. Db7 Xf3; 38. TflXf3, LgS—d4; 39. g2—g3, Td8Xd6; 40. Khl—g2, f7f5; 41. a3a4, Kg8—f7; 42. Tf3b3, Kf7—f6; 43. Td2a2, a7a5; 44. Ta2d2, Kf6©7; 45. Kg2f3, afgebroken. KeresReshevsky. 1. e2e4, e7e5; 2. Pglf3, Bb8c6; 3. Lfl—ib5, 0.7—a6; 4. Lb5ald7d6; 5. c2c4, Lc8 lg"4; 6. Pblc3. Pg8—e7; 7. h2—-h3; Lg4Xf3; 8. DdlXf3. Pe7—g6; 9. Pc3—d5, TaS— b8; 10. Pd5b4, Keres staat hier beter, 10Pg6e7; over deze zet dacht Reshevsky ruim een half uur na; 11. Bb4c2 Dd8—d7; 12. d2d3, Pe7—c8. Tijd; Keres 56 min. en Reshevsky 1 uur en 12 min. 13. Lel—d2, Lf8e714. Df3g3. Le7f6- 15. Talcl, Pc&—b6; 16. La4 b3, Dd7d8; 17. 00, Pb6~ d7; 18. a2a3, Pd7c5; 19. Lb3 a2, 0—0; 20. b2—b4, Pc5—e6; 21 Ld2e3, Pe6f4; 22. Dg3 —f3, Pf4Xd3; 3. Tel—bl. Pd3 f4; 24. b4—Ib5. Remise. VOETBAL. Het Nederlands B-elftal voor Londen. Naar wij vernemen is de op stelling van het Nederlands B- elftal, dat 26, 27 en 29 Maart a.s. in 't Drielanden-tournooi te Lon den uitkomt, hetzelfde als die van hét elftal voor de oefenwedstrijd tegen de Zwaluwen. Het elftal ziet er dus als volgt uit: Doel: De Munck (Sittardse Boys). Achter: Spel (DWS) en Van Bun (MfW). Midden: Fanger (DWS), Beenhakkers (NAC) en Temming (DOS). Voor: C. v. d. Tuyn (HDVS), Schaap ('t Gooi), Roozenburg- (Neptunus), Rijvers (NAC) en Clavan (ADO). Reserves: Landman (Neptu nus), Bak ('t Gooi), Schwenke (HBS) en Engels (Quick). BILJARTEN. Bekerwedstrijd. Zondag a.s. komen dan de twee winnende verenigingen uit de voorronden, n.l. Hulst en Philip pine tegen elkaar uit voer de eerste plaats in het tournooi om de Terneuzenbeker, in 't café van de heer Luijk. Dat dit een strijd zal worden waarvan weinig te voorspelen valt, is zeker, alhoewel Freijser en Lampo c.s. na hun sterke sp^l in de eerste ronde, tegen Terneuzen, wel enigszins favoriet zijn. Philippine us als ploeg ook niet te onderschatten; de mogelijkheid is dan ook groot dat Zondag de beslissing zal val len in een beter algemeen gemid delde voor een der ploegen. DAMMEN. Terneuzen kampioen. Maandag 15 Maart j.l. had te Zaamslag de belangrijke wedstrijd De verdere gebeurtenissen volg den elkaar nu snel op in het kamp van de Geldlandera „Wij zijn klaar voor de flsberenjacht," zei de heer Hollow, de beroemde ijsberenjager der Geldlanders tot de commandant van de expeditie: „Ga hem dan toch achterna", zei de commandant wanhopig. „An ders valt hjj onze mannen aan". ,JMt is mijn taak niet", zei de hsbeerjager. Ik schiet hem. An deren moeten hem opzoeken.- plaats tussen Terneuzen en Zaam_ Blag. Doordat Terneuzen won met 13—7, is deze club ongesla gen kampioen van Oost 2feeuws- Vlaanderen geworden. Zwart Wit I" Terneuzen I" J. M. de Pooter Pz„ J. J. Kaan 0—2 W. Lenser.J., p. Geensen 11 J. M. de Pooter Mz. P. J. van de Bulck 02 M. WisseJ. Kaan Dz. 02 Adr. Hamelink P. A. van Driel 1- 1 C. Oppe—L. D'ieleman 11 J. Smallegang K. van Dixhoorn 11 D. de JongeW. DDeker 11 Fr. de Jonge—M. Vergouwe 20 BRAM BLIEK en HANNIE DE WINDE geven, mede namens weder zijdse ouders, kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking D V. zal plaats hebben op 8 April a.s. te Breskens- Maart 1948- Temeuzefi, Herengracht 16- Breskens,-Dorpsstraat 144- Gelegenheid tot feliciteren van 45.30 uur. Dorpsstr- 144, Breskens. Toekomstig adres: Herengracht 16, Terneuzen- Voor de van zovele zijden ontvangen blijken van be langstelling, ter gelegenheid van ons 50-jarig Huwelijks feest, betuigen wij, mede namens de Kinderen, onze hartelyke dank- In 't bij zonder aan de Buurtbewo ners en Comité Ouden van Dagen- A- A. VAN DRIEL C. VAN DRIEL— BREIJAERT Terneuzen, v- Bovenstr- 25- Het Bestuur van de MARGARETHAPOLDER maakt bekend, dat de ge sloten lijst van Stembe voegde Ingelanden gedu rende 14 dagen ter Inzage van Ingelanden is neder- gelegd ten kantore van de 4 Ontvanger-Griffier. Zaamslag, 19 Maart 1948. J. VERPOORTE, Dijkgraaf. J. TOLLENAAR, Ontvanger-Griffier. 7—13 Voor het tweede 10-tal was Ter neuzen maar met 2 spelers ver schenen. Hier was de uitslag 22. W. Hamelin Anth. v. Fraeijenhove 20 P. DieleamnJ, Wielan 02 2—2 NED. HERV. KERK. Maandag 22 Maart a.s. zal het 45 jaar geleden zijn, dat Ds. E. Raams zijn intrede deed in de Ned. Herv. Gem. te Hoek. Thans woont Ds. Raams, als emeritus predikant, te Brummen, waar hij ouderling is bij de Ned. Herv. Gem. alaaar. Zijn uitstekende ge zondheid laat hem toe, nog heel wat werk voor de kerkelijke ge meente te verrichten. BIJZ. POLITIERECHTER TE MIDDELBURG. Frauduleus slachten, te hoge lonen eu nog meer. A. L. de V. te Aardenburg was In het bezit van een varken zon der vergunning hiervoor te heb- TERNEUZEN. 380 le prijs 488 7e prijs 348 2e prijs 481 8e prijs 315 3e prijs 397 9e prijs 301 4e prijs 364 10e prijs 322 5e prijs 159 11e prijs 359 6e prijs Prijzen moeten uiterlijk Zaterdag 20 Maart 's och tends 11 uur zijn afgehaald. TE KOOP: een in goede staat zijnde 4 tot 5 ton. Te bevragen: Noordstraat 7, Sas van Gent- De nieuwste' zowel als de eenvoudigste (in vilt en stro) vindt U geëtaleerd in de Bekende Dameshoedenzaak L- Kerkstraat 64, Terneuzen Laat Uw oude Hoed als nieuw vervormen- Zo'n boterham belegd met «van SLAGERIJ Axelsestraat Tel. 2530 TANDARTS Walstraat 2 Axel AFWEZIG Zatercjag 20 en Zaterdag 27 Maart a.s. „Ik ben geen knechtje van een tjsbeerjager!" „Daar gaan ze", riep Iemand. Bim en Uso begrepen dat zij moesten voortmaken, wilden zij het er nog levend afbrengen. Daarom stroopten zfj al vluchtend de ijsbeerhuiden af en renden in hun ware gedaante verder. Nu was dit niet verstandig. Het is een feit, dat vele Geld landers dierenvrienden zijn Het is dus zeer goed mogelijk dat ben en had tevens vlees van een kort geleden geslacht varken in huis, waarvoor eveneens geen ver gunning aanwezig waa Wegens frauduleus slachten en het onbe voegd voorhanden hebben van een varken werd De V. veroordeeld tot 5 of 30 d. met verbeurd ver klaring. M. D. te Zaamslag -kreeg we gens het zonder vergunning ver kopen van II homen 50 of 20 d. P. M. te Terneuzen, wegens het kopen van die 11 bomen, 50 of 10 d. -met teruggave opbrengst bomen. A. van S. te Axel, wegéns het betalen van te hoge lonen, 3 X i ƒ30 of 3 X 10 d. RANTSOENBONNEN TEXTIEL C82 NA 10 APRIL ONGELDIG. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de rantsoenbon nen voor textiel, voorzien van de letter en cijfers „C82" welké tot 31 October 1947 werden uitge reikt, na 10 April a.s. niet meer. geldig zijn. De rantsoenbonnen voor textiel met de opdruk >.D82" blijven tot nader order geldig. DISTIBUTIE-BESCHEIDEN WELKE MEN ZORGVULDIG MOET BEWAREN. Op veelvuldig verzoek deelt het C.D.K. mede, welke distributiebe scheiden thans in gebruik zijn dan wel binnenkort is gebruik geno men zullen worden. Onderstaande bescheiden dienen dus zorgvuldig «bewaard te worden: le. De tweede distributiestam kaart; 2e. Hét inlegvel G 605; 3e. De bonkaart K, L. O of' P 804 en K. L. O of P 806; 4e. De tabaks- en/of versna- zelfs de heer Hollow aarzelde met het vuren op de vriendelijke Pool- beren. Nu echter was alles ver anderd. „Verraad!" riep iemand. „Spionnage!" „Vijfde co! r.ne!" brulde een tweede. Enkele Geldlanders brachten hun wapens in actie. Zij schoten vreselijk goed en als Bim en IJso niet zo ver weg waren geweest, waren zij zeker getroffen. peringenkaart QA, QB en QC 802; 5e. De textielkaarten VA 705 en VA 804; 6e. De brandstoffenkaarten TA en TB 707 en TA en TB 806; 7e. De inlegvellen voor a.s. moeders CM 703, CA 802 en CB 808; '8e. LDe toeslagkaarten M 804 en Z 804, en M 808 en Z 806. Van alle 'andere kaarten, welke men nog in bezit mocht hebben zullen geen bonnen meer worden aangewezen. Vi'at brengi de Stadie ZATERDAG 20 BLAART. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws 8.15 Pluk de dag; 9.05 Gram.;' 11.00 pe Zonnebloem; 12 03 Or gelspel; 12.33 Gram.; 13.00 Ned Strijdkr.; 13.30 Gram.; 15.15 De- butantenconcert; 16. CO Gram.; 16.30 Causerie; 17 00 De Wig wam; 18.15 Journ. weekoverzicht 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.00 Nws.; 19.30 Pianoduo; 19.50 Banden dié binden; 20.00 Nieuws; 20 05 De gewone man; 20 30 Lichtbaken; 21.00 Negen heit de klok; 22.15 Klein orkest; 22.45 Avondgebed 23.00 Nieuws23.25 Gram. HILVERSUM H: 8.00 Nieuws; 8.18 Gram.; 10.00 Morgenwijding; 10.20 Radiofeuilleton 10 55 Voor continubedr.; 12.00 Gram.; 12.33 Gram.; 13.00 Nieuws; 13.20 Or gelspel; 14.00 Het Ned. lied; 14.15 Muziekc. Amst. politie; 15.00 Jeugdweek; 15.15 Gram.; 16.15 Amateuruitz.; 16.45 Artist, staal kaart; 17.15 Radio Philh. Orkest; 18.0 Nws.; 19.30 Om en nabij de twinfig; 19.00 Piano; 19.30 Cur sus; 2p.OO Nieuws; 20.15 De win kel van Sinkel; 21.15 Soc. oom- ment.; 21.30 Vindobona schram- mel'n; 22.00 Hoorspel; 22.30' The Ramblers; 23.00 Nieuws; 23.15 Schaken; 23.30 Hasse Kahn's en semble. lil IJIIIII lllü'l liimiilil!! lllllllllillllllllliHlililiiuiiHiiii 150 cm breed Geel Groen Crème Blauw Rood Paars Oranje Directe voorraad. Levering franco. Terneuzen geeft het Spaarfonds der Moderne Arbeiders-Beweging Na de bevrijding brachten we o-a-; Henriette Davids, Kees Pruis, Doodl; Rexis-revue „Zo uit de lucht" (22 personen); Eva Jansen, Willem van Capellen, Kommer Klein- Toneelgroep Herman Bouber. 24 en 25 Maart a.s- komt HET RESIDENTIE TONEEL met „TOONTJE HEEFT EEN PAARD GETEKEND", met Lilly Bouwmeester, Tilly Jerin—Bouwmeester. Matthieu van Eysden, Dirk Verbeek, Jack Gim- berg e-a. Meld U nog heden als lid van het Spaarfonds bij een der onderstaande adressen: F* M. VAN DOESELAAR, Kerkhof laan 49- W- A. RIEMENS, Tholensstraat 48- F- N. DIELEMAN, Bëatrixstraat 35- R- SCHEELE, Steenkamplaan 96. M- VAN DE WEGE, Steenkamplaan 71. F. VAN DER HOOFT, Steenkamplaan 70- M- SCHEELE, 'Steenkamplaan 46. H- HAMELINK, Tholensstraat 59. Burgemeester en Wethouders der gemeente HOEK zul len op Woensdag 31 Maart a-s. ten gemeentehuize te Hoek, om 10.30 uur precies trachten aan te besteden HET BOUWEN VAN EEN AMBTSWONING voor de Edelachtb- Heer Burgemeester aldaar. Bestek en tekening zijn tegen betaling van ƒ5,— per. stel (rest- 2,50 op de dag van de aanbesteding- verkrijg baar, bij de Centrale Dienst van Bouw- en Woningtoe- zicht en Gemeentewerken, Julianastraat 31 te Terneuzen, alwaar dagelijks tussen 912 uur v-m. inlichtingen zijn te bekomen. De Directeur van de Centrale Dienst voor Bouw- en Woningtoezicht en Gemeente werken in Oost Zeeuws-Vlaanderen, J. A. RAAMMAKERS. door het gebruik van een van prima Nederlands fabrikaat met garantie. Prijs slechts TELEF. 2050 Korte Kerkstraat 13 TERNEUZEN ONTVANGEN: Grote party Alle kleuren voorradig- Langestraat 2 Rock

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3