Binnenlands nieuws Gemeenteraad van IJzendijke De Siamese Tweeling Dr, G. W." M. Hnysmass overiedea ^.Militairen in Sndië .nieter stembus «?£©B»ie iidalsem Madoerezen naar stembus De sterkte van het Sovjet-Russische leger Gisternacht la in de ouderdom van 45 jaar in het1 ziekenhuis St. Joannes de Deo te 's Graveahage overleden de oud-Minister van Economische Zaken Dr. G. W. M. Huysmans. Dr. Huysmans was na zijn pro motie enkele jaren directeur van de Rotterdamse Bankverenigijig te Heerlen, daarna directeur van de Centrale Coöperatieve Boeren leenbank te Eindhoven. [Na de bevrijding van het Zui den des lands trad Ds. Huysmans eerst op als adviseur voor finan ciële zaken van het M. G. in N. Brabant. Op 23 Februari volgde hij Ir. Van den Broek op als Mi nister van Financiën in het kabi net Gerbrandy. Dit ministerschap duurde tot 24 Juni 1945. in Aug. 1946 werd hij opnieuw Minister en we) van Economische Zaken in hel kaibinet-Beel Van Sept. 1947 tot Nov. 1947 kon Dr. Huysmans zijn ambt niet vervullen daar hij voor een ope ratie in een ziekenhuis bloest worden' opgenomen. Er volgde geen algeheel herstel en Dr. Huys mans zag zich genoodzaakt 13 Jan. zijn ontslag- aan te vragen. Minister Fiévez heeft Woensdag in de Eerste Kamer medegedeeld, dat aan de politieke partijen voor de verkiezingen gelegenheid zal worden gegeven in „Het Licht spoor" een toelichting te geven op de partijprogramma's, wat be treft de politiek inzake Indonesië en "de financieel-economische po litiek. Op een vraag van de heer Van Het militaire gerechtshof te Brussel heeft Karei Verwilghen en Jean de Voghel, die tijdens de Duitss bezetting respectievelijk secretaris-generaal van het Mi nisterie van Arbeid en van het Ministerie van Sociale Voorzorg zijn geweest, vrijgesproken.- Zj werden reeds eerder vrijgespro ken, doch het openbaar ministerie had beroep aangetekend. Twee kassiers van de Belgi sche Kredietbank, die met 3 mil- lioen francs op weg waren naar de Nationale Bank, zijn door ge wapende bandieten overvallen en beroofd. De gansters wisten per auto te ontkomen. Eau typhus-epidemie, die in Erfurt is uitgebroken, heeft zich over de gehele stad en omgeving uitgebreid. Vier personen zijn aan de ziekte bezweken. In Erfurt zelf zijn 2i34 typhus-gevallen en in de buitenwijken zijn er 37 geconsta teerd. Tijdens een razzia te Luik zijn 500 personen aangehouden, onder wie goud- en deviezen- smokkelaars, verkopers van ver dovende middelen en verscheidene tientallen ongewenste vreemde lingen. Het tekort aan steenkool als gevolg van de staking van mijnwerkers in de vetkoolmijnen heeft de Amerikaanse regering gedwongen het verkeer van pas- sagierstreinen met 25 procent te beperken met ingang van Maan- Een bommenwerper, ko mende van Spokane (staat Wash ington) is bij dichte mist tijdens de landing té Tampa, in Florida, over dé kop geslagen en in brand gevlogen. Er zijn tien doden en vier gewonden. In een doorgangskamp te Allen (Wuertemiberg) zijn 300 Tsjecho-Slowaakse vluchtelingen aangekomen, die tot de vroegere Tsjechische socialistische partij behoorden. Onder hen bevinden zich vier parlementsleden, zo meldt Dena, het Duitse nieuws bureau. Door HI J 7ERY QUEEN, 56) Nadruk verboden. „Werken?" echode Eliery ver wonderd. Hij was al aan zijn zes de sigaret en zat te luieren. Al meer dan een uur zat hij maar voor zich uit te staren. „Je hebt toch gehoord wat ik zei?" Ze verlieten de speelkamer, waar de anderen apathisch bij elkaar zaten bij een electrische ventilator en de inspecteur l ep 'voorop door de gang naar de deur van de studeerkamer. Hij haalde zijn sleutelring te voorschijn en maakte de deur open. De kamer zag er nog precies zo uit als daags te voren. Santen (C.P.N.) of ook zijn partij daarvan zal mogen gebruik ma ken, antwoordde de Minister op de meest besliste wijze dat zulks niet het geval zal kunnen zijn. Op een andere vraag van deze afgevaardigde, antwoordde de Mi nister dat de regering er niet aan denkt het verbod van ,,De Waar heid" voor militairen tin Indonesië op te heffen. Met vlaggetjes en bamboestokjes. Maandag werd op Madoera een aanvang gemaakt met de verkie zingen voor 15 April, welke zullen leiden tot de'samenstelling van de voorlopige raad van het volk van Madoera. Op geheel Madoera en de bijbehorende eilanden werden dessagewijs verkiezingen gehou den voor de aanwijzing van kies mannen. Kiesgerechtigd waren mannen en vrouwen boven de achttien jaar en gehuwden een den die leeftijd. oA thans gekozen kiesmannen zullen op hun beurt op 20 Maart per district kiesmannen kiezen voor de aanwijzing van 40 leden van het parlement, waarna tien anderen zullen worden benoemd door de walinegara, de heer Tja- kraningrat. De candidaten voor de verkie zingen van Maandag moesten kunnen lezen en schrijven en de leeftijd van 25 jaar "hebben be reikt. Als stembussen werden bamboekokers gebruikt, terwijl de candidaten met gekleurde vlag getjes in de hand waren opge steld. De kleuren van deze vlag getjes correspondeerden met üe kleuren op de bamboekokers, zo dat de dessabewoners wisten waar ze hun stemstokje, dat dienst deed als setmibiljet, moesten aepo- neren. Er waren telkens 9 candidaten. De kiesgerechtigden kregen 8 stokjes om die te deponeren in de kokers van de cand'daten hunner keuze. Aangezien er maar acht plaatsen te vervullen waren, viel de candidaat met het minste aan tal stokjes dan uit. „De sterkte van het Sowjet- Russische leger zal toch nog veel groter zijn dan die van de V. S„ zelfs indien de Sowjet-Unie haar aangekondigde plan uitvoert, alle oudere lichtingen van het Rode Leger behalve die van 1926/1927 te demobiliseren", aldus heelt een woordvoerder van het Amerikaan se leger verklaard. De huidige sterkte van het 'Amerikaanse leger is ongeveer 550.000 en kan tot 660.000 wor den opgevoerd. Volgens de laatste schattingen bezit het Sowjet-Russische leger-, de veiligheidstroepen inbegrepen, 3 millioen man, plus 450.000 man luchtmacht en bOO.OOO man zee macht. De huidige sterkte var. de Amerikaanse luchtmacht is oöd.000 man en van de zeemacht 392,000 man. Bovendien beschikt de Sowjet-Unie in de acht na- buurstaten over ong. 11121.600 man, verdeeld in honaerd divisies, die men echter beperkt strijdvaar dig acht. Volgens schating van Carl Spaatz, stafchef van de Ameri kaanse luchtmacht, bezit de Sow jet-Unie 14 000 gevechtsvliegtui gen, ongeveer drie maal zoveel ais de V. S. HET PASSAGIERSSCHIP „PRAGUE" UITGEBRAND. Een van de meest bekende sche pen van de nachtdienst Hoek* van no,landHarwich, n.l. het stoom schip „Prague", is totaal uitge brand. De brand brak uit toen het pas sagiersschip in reparatie was bij de werf van John Braun te Glas gow. Over de oorzaak tast men in Eliery deed de deur toe en leun_ de er tegen aan. „Wat is er n.u?" „Ik wil zijn papieren eens na zien. Je kunt noo t weten." „Och," Eliery liep scuouderop- haienid naai een van de ramen. De inspecteur doorzocht de ka mer mei de routine van een levenslange gewoonte. Het dres soir, de schrijfbureau, de boeken kast, hij doorsnuffelde elk hoekje en gaatje, las snel memoranda, oude brieven, medische aanteke ningen- en rekeningen door kortom, allemaal gewone dingen. Eliery .bleef maar naar de bomen kijken, die op en neer bewogen dn de gloeiende hitte huiten. De ka mer leek wel een oven en de beide mannen waren tot op hun huid nat. „Niets," constateerde de oude man spijtig. „Niets dan een hoop oude rommel." „Oude rommel? Zo. Ik snuffel altijd graag in oude dingen." Eliery kuierde naar de schrijf tafel, waar de inspecteur just de laatste lade doorzocht. „Nou, oud zijn ze genoeg," gromde de inspecteur. het duister, maar het Is wel zeker dat hei schip totaal is uitgebrand en gedeeltelijk onder water ver dween. ds „rrague" dateert van het jaar 1930 en gaf accomodatie aan 520 passagiers. Men beiwijieic i i-" c l mip nog gerepareerd kan worden. NEDERLANDS ZEILJACHT „ALK" VERGAAN. Volgens to Rotterdam binnen gekomen berichten, is het stalen zeiljacht „Alk," een notedopje van nauwelijks 12% meter lengte, dat in de eerste dagen van Juli 1946 met drie man aan boord een reis om de wereld ging maken, in de nacht van 12 op 13 Maart bij Suez ter hoogte van de vuurtoren van Safh Raffi tijdeng stormweer op een rif gelopen en het moet ais reddeloos verloren beschouwd wor den. De bemanning heeft het jacht verlaten en bevindt zich in veilig heid. De „Aik" bevond zich, na een omzwerving van bijna twee jaar over de wereldzeeën, op de thuisreis. Men had bijkans aile werelddelen bezocht en in novem ber was men, na enige t,, j in In donesië vertoefd te hebben, van Batavia vertrokkep. Het lag in de bedoeling vervol gens bij Suez op het doorzetten van de reis op de lente te wachten teneinde de voorjaarsstormen in de Golf van Biscaje te ontgaan. Precies twee jaar na het ver trek zou men weer de Nieuwe Waterweg binnenlopen. Het heeft niet zo mogen zijn. Aan boord be vonden zich kapitein Nieuwkoop, stuurman Hoogstraten en een van de gebroeders Van Gravenstein uit Usselmonde, die het scheepje had gebouwd. Naar verluidt is de be,- manning te Suez aan land gegaan en wacht nu op een gelegenheid om de terugreis naar het Vader land te ondernemen. VEEVERGIFTIGING TE WOUDENBERG. In Woudenberg en omgeving heerst onrust onder de veehou ders, want sedert Vrijdag j.l. doen zich bij het rundvee vergiftigings verschijnselen voor, waaraan reeds verscheidene koeien zijn be zweken. Zo verloor de heer Van Egdom te Woudenberg vijf kostbare scambceicaoeien en ue heer i'op acnt. .tsovenaien zijn iwee koeien van de heer Van Ee te Darthui zen (gem. Leersum)'ewisiig zien, doch deze kunnen volg,ens ue vee- ar ls nog herstellen. Een onderzoek ingesteld door rijkscontroleurs, bacteriologen en veespecialisten van de /Rijiks- seiuminrichung te Rotterdam, heeft aan het licht gebracht, dat de oorzaak van deze vergiftiging waarschijnlijk gezocht moet wor den in een verontreiniging van het voedermeel, dat de geiroffen veehouders allen van dezelfde handelsvereniging hebben betrok ken. TEXTIELPUNTENKOPEK OPGELICHT. Twee broers uit Den Bosch to gen naar Haarlem met een ge sloten enveloppe, waarin zich volgens hen vijfhonderd textiel punten bevonden en boden deze ie koop aan een inwoner van Soestennerg. Deze kocht het ge val voor 255 gulden. In de enve loppe bleken v(jf punten en eea pakje krantenknipsels te zitten. De verkopers waren gevlogen, maar de Haarlemse politie hëefi hen op aanwijzingen van de Soe^- terberger achterhaald en proces- verbaai wegeijs oplichting opge maakt. De oneerlijke gebroede*, werden in verzekerde bewaring gesteld. AAJBASSADE-AMBTENAAR GING HANDELEN. Een ambtenaar bij de Ned. am bassade in Buenos-Aires werd door de Haarlemse politierechter tot vijf maanden gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij 36.000 sigaretten, in Buenos-Aires ge kocht, naar Nederland had gezci den en zwart had verkocht. Hij voerde aan dat hij geld nodig ha om te trouweh. Zijn carrière i. door deze' affaire verwoest. L politierechter hield daarmede re kening; aangezien de ernst van het feit een zeer strenge stral zou vergen. Er zullen 30 woningen en Nood-H.B.S- worden ge bouwd. De raad van IJzendijke kwam Woensdagavond om 7 uur tn openbare vergaderyig bijeen. Na voorlezing werden de notulen der vorige vergadering onveranderd vastgesteld. Ingekomen stukken: Het Provinciaal Bestuur wenste nader beraad over de onlangs >ger wijzigde tarieven op de vermane- iijKheidsbelasting. Zonder hoofde lijke stemming werden de tarie ven overeenkomstig de wens vaii het Provinciaal Bestuur voorlopig vastgesteld. De bouw van R.K. Nood-H.B.S. en plaats daarvan vastgesteld. Met betrekking tot de R.K. H.B.S. werd op 'de desbetreffende verzoeken- van de Stichting be sloten: a. Het Bestuur machtiging te verlenen tot het nemen van alk- benodigde voorbereidende maat-, regelen voor de oprichting van dc noodgebouwen; b. B. en W. mach tiging te verlenen voor de bouw van drie woningen, bestemd voor de leraren dier H.B.S. Uiteindelijk zullen 9 woningen voor de leraren nodig zpn. Het verzoek van B. en W. om machtiging tot het doen van uit gaven tot een bedrag van 80.000, terzake van de bouw en inrichting van een nood-H.B.S., werd be streden door de heren Nele en De Bruijne, die van mening waren, dat de financiële consequenties van de H.B.S. te groot waren. Deze mening vond bij de andere leden geen ondersteuning, zodat het verzoek van B. en W. met 5 stemmen vóór en 2 tegen werd ingewilligd. m pn.ncipe had de raad reeds besloten de noód-H.B.S. en even tueel later ook de permanente De lade zat vol. Schrijfbehoef ten, een gebroken, verroest chi rurgisch instfument, een doos met schaakstukken, een paar dozijn potloden, de meeste met de pun*, er af, een enkele manchetknoop met een klein paarltje in het mid den blijkbaar de enige overge blevene van een paar; minstens een dozijn dasspeiuen, de meeste dofgroen van kleur; overhemd knoopjes met eigenaardige fi guurtjes erop; twee horlogeket tingen, 'n bewerkte zilveren sleu tel; een ivoren tand van een dier, geel van ouderdom; een zilveren tandenstoker... De ladê was een bewaarplaats van al de souvenirs die een man in zijn leven verza melt. ,,'n Rare snuiter, niet?" zei El iery. „Jonge, jonge, hoe kan iemand zo n massa waardeloze prullen bij' elkaar krijgen. Opschie ten, papa, we verliezen maar tijd met die rommel." „Dat denk is ook," gromde de inspecteur. Hij smeet de lade weer dicht, trok eens aan zijn knevel §n stond dan weer met een zucht op. Hij maakte de deur ac..n_r' iich u.chi en ze liepeu u*. H.B.S. met bijbehorende sportvel den te bouwen, resp. aan te leg gen op de z.g. Gaaipersweide. De hoer Sturm-maakte bezwaren, dat de burgemeester niettegenstaande dit principe-besjuit, nog andere mogelijkheden onderzocht en hie-. - voor besprekingen voerde <met verschillende betrokkenen en in stanties. De voorzitter zag niet in, dat hij hiermee zijn bevoegd heden te buiten zou zijn gegaan, daar immers het gemeentebelang steeds in het o»"- werd gehouden. Spreker voelde het zeggen van dé heer .Sturm als een üiting, ont-' staan door het gebrek van ver trouwen in zijn persoon. Op de verzoeken van G.' de Veth en A. C. Termont, om be schikbaarstelling van bouwterrein werd goedgunstig beschikt Een dergelijk verzoek van de Bouw onderneming IJzendijke, werd af gewezen, daar de raad van ge voelen was,, dat deze zelf dé be schikking diende te krijgen over bouwgronden, door overleg met de betrokken grondeigenaren en dat de raad er niet toe over zou willen gaan om gronden te ont eigenen, om die weer aan anderen uit te geven. Dan zou de ge meente volgens de heer Sturm zo'n beetje makelaar worden. Op voorstel van B. en W. om te worden gemachtigd tot het her stellen van huurwoningen, waar van de e'genaars pertinent weige ren dit zelf te laten doen, werd z. h. s. goedkeuring verleend. Deze herstellingen zullen volgens de procedure van de woningwet geschieden. De raad machtigde B. en W. achtereenvolgens tot: a. het aan gaan van een geldlening van 206.000 voor de bouw van 16 woningen; b. tot het aangaan van een geldlening van 150.000 voor de bouw van 11 woningen en tot hal in. „Een ogenblik." JJe oude heer- gluurde plotseling door de gaut) deur de speelkamer in. Hij trok zijn hoofd weer direct terug, ,,'t Is in orde, ze is binnen." „Wie?" „Mrs. Xavier. Nu hebben we een mooie gelegenheid om naar haar slaapkamer te gaan om daar eens rustg een kijkje te nemen." „Goed, alleen snap ik niet, wal u daar hoopt te vinden." Ze zeulcien naar boven, bijna smorend van de hitte. Van de gang uit zagen ze de brede rug van mrs. Waeary, die over hei bed van mrs. Carreau gebogen stond. Ze zag of hoorde hen echter niet. Ze liepen kalm, de kamer van mrs. Xavier binnen en deden de deur dicht. Het was de grootste kamer op deze verdieping en de inrichting ervan deed vrouwelijk aan dank zij ds overheersende per soonlijkheid van de bewoonster, zoals EUery droogjes opmerkte. Er was weinig te zien wat aan Dr. Xavier toebehoord had „Geen wonder dat de arme l^rel dag en nacht in de studeer- het doen van een verhoogde vaar iijkse uitgave ten behoove vaVTiü Centraie Diens- voor' Bouw- Woniiigtoezicht, tot een maxima van J j.,25 P-. inwoner per jam- De oude machtiging beliep maxi maal 0,52 per inwoner psr jaar Op een schrijven van net msterie van Onderwijs, Kunst..» en Wetenschappen betreffende üe restauratie van het perceel var Bern. Groosman, Markt 8, stelde B. en W. in meerderheid voor eer - bedrag van 200 beschikbaar te stellen, daar het gaoouw dateert uit de bloeitijd van IJzendijke en de restauratie een groot beïanz is voor het aanzien oer gemeente De minderheid van B. en W stel de voor, een bedrag van Vionn ter beschikking te steden. i> heer Calon stelae voor, maar lie yenr™7ets,.te ■t'even dan J 2dO daar ƒ200 toch mets betekende op een restauratiekosten van 30 000 Beide voorstellen werden verwor pen. Over het plaatsen van een licht punt op de Klakbaan was men neL meer eens, z. h. s. w&rd lot aanleg van het lichtpunt besloten. Dc leden van de Commissie tot wering -van schoolverzuim werd benoemd, n.l. de heren J. en. Cor nells, A. C. Brouwer, R. (üeze arie heDben reeds zitting gehad)als nieuwe leden wenkn oenoeind de heren, j. A. A. c Strujjs en A. Lips. Hei voorschot voor de RK. bijz. lagere scholen werd op li per leerling vastgesteld. Op het desbetreffende verzoek van liet Christeijk Lyceum -voor Zeeland te Goes, werd z. h. s. besloten in voorkomende gelegen heden het in de wet per leerling vastgestelde -bedrag voor een in richting van middelbaar of voor bereidend openbaar onderwijs, aan bovengenoemd lyceum te ver strekken. Een voorstel van IJ. en W. tot hei i-_s-si,eiien van een vei -orde ning regelende oe vordering ;van woonruimte, werd" aangenomen. gemeentebegroting voor het dienstjaar 1948 werd voor gewone- dienst en kapitaaldienst met een inkomst cn uitgaaf van gewone dienst 314.211,4-6 en kapitaai- diensit 796.735,99;- vorig jaar ge wone dienst ƒ124.915,21. De bespreking omtrent het door de gemeenté verlenen van de tweede hypotheek voor de bouw door oorlogsgetroffenen van Belgi sche nationaliteit verliep niet gunstig voor de betrokkenen. Op voorstel van de heer Stur-m be sloot de raad geen tweede hypo theek te zullen verstrekken. Dit moet maar verstrekt worden door particulieren of beleggingsmaat schappijen. op voorstel van B. en W. werd het herbouwplan en uitbreidings plan nogmaais gewijzigd. Er was een straat geprojecteerd m het verlengde van ae Lakenstraat, welke de raad niet wenste. Het plan gaat nu terug naar de ont werper, met ae opuraeht een plan te matten, waarbij deze s.raat is weggelaten. Men ging er toe over om de spuit, die momenteel door de ge meente in gebruik is, aan te Ko pen. Bovenaien werd nog bepaald dat een nieuwe brandspuit besteld zal worden, kosten pl.m. ƒ20.000. Met de riolering gaat men ook niet over rozen. Het blijkt nu, dat de betondeksels voor de riool- putten nietS waard zijn, wat hier van Je oorzaak is, is niet duidelijk (slechte materialen?). Om iets deugdelijks té krijgen, met weinig onderhoudskosten, besloot de raad ijzeren deksels aan te schaffen. Dit komt neer op een meerdere uitgaaf van pi.m. 40 per put en met een totaal van 250 putten op een bedrag van ro.000. Bij de rondvraag vroeg de heer Calon meer toezicht op filmverto ningen. Het moet niet mogelijk zijn, dat kinderen van 13 en 14' jaar filmvoorstellingen bijwonen, die bestemd zijn voor publiek van 'boven 18 jaar. Verder kreeg de heer Calon de raad met zieh mee, bij het be schikbaarstellen van een bijdrage van ƒ50 voor de W.S.C. Sport vrienden te Hulst terzake van het bestrijden der kosten van de eer ste Nederlandse wielerronde. Daarna sluiting. kamer bleef. Ik wed dat hij me nig nachtje op die oude soia be neden doorgebracht heeft." „'Hou op met dat gezwam en let liever op de gang", mopperde de inspecteur. „Ik zou niet graag hebben dat. ze ons hier snapte.'' „U zult zich een hoop tijd en- moeite hesparen, als u die kast daar eerst onder handen neemt. De andere meubels zitten zeker vol met Parijse snufjes van het genus femina." Het massieve stuk in kwestie was. net als de rest, van Frans, maaksel. De inspecteur door snuffelde de laden en planken als een volbloed Raffles. „Hemden, sokken, ondergoed, de gewone rommel," merkte hij op. „En prullen. God, wat een hoop pru- laria. De hele bovenste iade is er mee volgepropt. Maar deze dingen zien er nog nieuw uit, niet zo antiek als die relikwieën bene den. Wie durft er nu nog bewe ren, dat een medicus niet fivrool is? Wist die arme sukkel niet dat dit soort dasspelden vijftien jaar geleden al uit de 'mode wa ren?" (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2