De Regeringsverklaring Perscommentaren op Truman's rede Kwestie Tsjecho-SIowaklje op agenda Veiligheidsraad Uitvoering van het Vijf-mogendheden-verdrag inzake het Vijf-landen-verdrag VRIJDAG 19 MAART. 194S. „Samenzwering en verraad" Mannerheim plotseling uit Finland vertrokken Negen personen* springen uit vliegtuig boven Berlijn Het voorstel tot een Europese Unie SöVjet-burgers te Parijs gearresteerd 0e unificatie vaa het recht in de lage landen Telegram C. G. D. aan de Veiligheidsraad De reis van Kening Leopold Vijf-fanden-pact in Belgische Senaat Frankering by Abonnement: Temeuzcn. WEERSVERWACHTING, medegedeeld door het K.N M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijag- avond: Krltnpettdio wind. Toenemende bewolking met pl. enige lichte regen. Naar Z.W. draaiende en tot krachtig aanwakkerende wind, eng. de zelfde temp. gis gisteren. DE 4de Jaargang No. 7G1- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V.-Firma P. J. van da Sande Advertentieprijs per mm 10 et.; mlmmaan per advertentie 11,3# Inzending sdvert «atlas tot des namiddags 4 uu» Rubriek kl. advertentie*) 5 regels 60 ct.; leden regel meer 12 cent. Ver melding: Brieve* ondea ar. Bureau van dit B.1*4 10 cent meer Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. TWEEDE KAMER. In de vergadering der Tweede Kamer is gisterenavond een aan vang gemaakt met de beraadsla ging over de Woensdag door- de Minister-President Dr. L. J. M. Beel afgelegde Regeringsverkla ring inzake het Verdrag, geslo ten tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk Groot Brit- tannië en Noord Ierland, terwijl tevens aan de orde was de inter pellate van de heer Van der Goes van Naters omtrent de voorstel len en onderhandelingen, sedert de aanvang van dit jaar, waarbij Nederland rechtstreeks of zijde lings betrokken is. Aan de Regeringstafel" hadden plaats genomen de Minister-Pre sident Dr.-Beel en de Ministers Van Boetzelaer van Oosterhout, Van Maarsevesn, Vos, Jonkman en Götzen. Zoals anders slechts bii de be handeling der begroting van Bui tenlandse Zaken het geval is, wa ren ook de kandelabre3 ontsto ken. De heer Van der Goes van Na- 1 ters (Arb.) merkt on, dat de Bel gische regering het parlement heeft geraadpleegd vóór het Ver drag werd ondertekend. De Ne derlandse heeft dat niet nodig gevonden, hetgeen spr. niet juist acht. Vervolgens vraagt hij zich af herinnerend aan het onder de voet lopen van Tsjecho-Slowakrje of er sinds 1938 dan niets ver anderd is; Paul de Groot schreef na de gebeurtenissen in Tsjecho- Siowakije zich daarover te ver heugen. Spr. acht een verklaring van de C.H. nodig na hetgeen ,,De Nederlander" heeft geschreven. Vervolgens gaat hij nader in op de betekenis van het federalisme. De federalistische eenheid,- waar voor Nederland verantwoordelijk ls, is de Benplux-overeenkomst. Over verschillende daarmee sa menhangende kwesties zijn naar zrw oordeel nadere inlichtingen nodig. Voor zover de Benelux betreft vat spr. zijn vragen aldus samen: 1. Kan de regering haar oor deel geven over de practijk der douane-overeenkomst van de Be- neluxlanden sinds 1 Januari j.l. 2. Wil de regering medewer ken aan een definitieve oplossing van hangende quaesties mot be trekking tot de Belgische haven steden 3. Kan do tot standkoming der economische unie niet versneld worden eventueel partieel, b.v op het gebied der- electriciteits- voorziening 4. Wil de regering met spoed een militaire coördinatie binnen Benelux-verband bevorderen, o.m. door de instelling van een ge mengd generale-staf comité? Vervolgens bespreekt de heer Van der Goes van Naters het Duitse probleem. Door aan het Duitse volk zijn kans te geven geeft West-Europa z.i. zich zelf een kans. Ten aanzien van dit vraagstuk is naar sprekers oor deel nog veel te doen. Wordt de Benelux in deze zaak ook betrok ken. o.a. ten aanzien van de con trole op de Ruhr, vraagt spr. zich af. Zijn vragen ten aanzien van het beleid der Regering inzake Duits land, vat spr. aldus samen: Welke zijn sedert de conferen tie van Londen de richtlijnen der Regering bij de verdere behande ling van het Duitse probleem, ten aanzien van: a. De Nederlandse bijdrage aan het cultureel contact met de West-Duitse bevolking,; b. de internationale verant woordelijkheid t.a.v. het Ruhr- f ebied, en de verdere handhaving er veiligheid; c. het geven van een stuk ver antwoordelijkheid aan de West- Duitse bevolking en de opbouw van een eigen overheidsapparaat- voor die bevolking; d. de actieve medewerking van eigen Duitse organen aan het Europese reconstructie-program? De Marshall-organisatie, aanroe rend betoogt spr., dat Amerika Europa niet in de steek zal laten, dat is Woensdag uit de rede van Truman komen vast te staan. Er is vastbeslotenheid om de omstan digheden te*> willen beheersen. Snr. vraagt vervolgens of de Regering haat- aandacht wil wij den aan een alzijdige samenwer king in het permanent orgaan, dat er blijkens de besprekingen te Parijs nu zal komen. In dit verband betoogt hij, dat de Mar- shaJl-hulp bevrucht zal moeten werden door Marshall-politiek. Sinds Tsjecho—Slowakije weten we, zo zegt hij, dat geïsoleerd verder leven onmogelijk is. Voorts betoogt hij, dat het ijze ren gordijn niet de kust van" de Atlantische Oceaan mag bereiken. Hij dient een motie in, waarin de Kamer uitspreekt, dat, gezien de international verhoudingen, de vaste commissie van Buiten landse Zaken wijziging behoeft en dat niet een lid der C.P.N. daarin dient te worden benoemd. D-e Minister van Buitenlandse Zaken, de hcej- Van Boetzelaer van Oosterhout verklaart, dat de douane-overeenkomst te kort werkt om cr al een definitief oor dcel over te geven. Ten aanzien van de Belgische havensteden verklaart spr., dat de Regering streeft naar zeer nauwe samenwerking. Er is een verkeers-commissie ingesteld en er is een acoörd -in voorbereiding over de havers. De Regering wenst de totstand koming der Economische Unie zo veel mogelijk te bespoedigen. Militaire coördinatie wordt reeds geruime tijd door de Regerng be vorderd. Er is samenwerk-'ng tussen de staven. Tenslotte deelt de Minister me de, dat de volgende week te Brus sel een bespreking zal worden ge houden over de samenstelling van de „consultatieve raad". De vergadering duurt voort. De vroegere generaal-majoor Meyers, sous-chef voor de aanko pen voor de Amerikaanse lucht macht tijdens de oorlog, is tot ge vangenisstraf veroordeeld wegens hef; maken van ongeoorloofde winsten met een vliegtuigfabriek, die zijn eigendom was en het doen afleggen van meineed. de wereld ónherroepelijk in twee bloes verdeeld en de oorlogsspan ning tussen de V. S. en Sowjet- Unic heeft vergroot. H'er volgen enige Belgische persstemmen over Trumans rede: „La Nation Beige" acht het geen toeval, dat de rede van Tru man coïncidêert met de onderte kening van het verdrag van Brus sel. Deze Omstandigheid ver groot volgens het blad de beteke nis van het Brusselse verdrag. •De „Soir" schrijft, dat Truman de Sowjet-Unie te verstaan heeft gegeven, dat elke nieuwe aanval op de onafhankelijkheid van een Europees volk door de Ameri kaanse regering als een „casus .belli" zal werden beschouwd. Het „Volk" noemt de verklarin gen van Truman de belangrijkste sinds' het einde van de tweede wereldoorlog. Alle hoop is neg niet verloren, aldus het blad, dat de Russen zullen begrijpen dat zij niet met hun huidige politiek kun nen voortgaan. Truman's verzoek aan het Con gres om herinvoering van de dienstplicht en bespoediging van de Marshall-hulp aan Europa, wordt evenals de ondertekening van het Brussels verdrag in de Engelse pers met grote instem ming begroet. Times: „Truman's verklaring is geenszins een voorspelling, nog minder een oorlogsverklaring". Manchester Guardian: „17 Maart zal in de annalen van de geschie denis worden opgetekend. Voor een even gevaarlijke bedreiging als die van agressie der nazi's en methoden, die gelijk zijn aan die van Hitier, hébben de Westelijke democratieën de handen ineenge slagen. De V. S. zullen achter hen staan". Het blad legt er de nadruk op, dat geen aanvalsplan nen achter het Brussels verdrag of de rede van Truman verborgen liggen, tenzij men het verzet tegen het ondermijnen van vrije democratieën als zodanig zou be schouwen. „Voor dfe Sowjet-Unie ligt de weg nog open, terug te keren tot de geest der V. N.", al dus het blad. Alleen de „Daily Express" heeft enige critiek. Het blad erkent, dat de besluiten van Truman's program „logisch voortvloeien uit cle sombere mening over de be doelingen van de Sowjet-Unie", doch voegt er aan toe, dat het te vrezen is, dat de Sowjet-Unie, die zich de bedreigde partij noemt, zich nog erger bedreigd zal voelen dan tevoren en dienovereenkom stig zal handelen. De reactie van de Franse pers is gemengd. Vele bladen zijn van mening, dat Truman's verklaring Tsjecho-Slowaakso Parle mentsleden verliezen liun onschendbaarheid. Zes Tsjecho-Slowaakse parle mentsleden zijn Donderdag van hun parlementaire immuniteit vervallen verklaard op grond van „samenzwering en verraad". Het zijn: Jan Ursini, voormalig Slo- waaks democratisch vice-premier, Dr. Fedor Hodza, voormalig se- cretar's van de Slowaakse demo cratische partij, Dr. Vladimir Kra- jina, secretaris van de Tsjecho- Slowaakse socialistische partij en Alois Cizek, Bohuslab Deci en Ot to Hora van de socialistische par ty. Vluchtte hjj voor de Russische druk De „New York Herald Tribune" meldt, dat de 82-jarige Finse maarschalk Mannerheim, de ha ven van Turku per schip verlaten heeft, met bestemming Stock holm. Hoewel medegedeeld is, dat het bezoek aan Zweden om ge zondheidsredenen is, neemt het blad aan, dat het in werkelijkheid een vrijwillige ballingschap van hem is. in verband met de Russi sche druk op Helsinki. De kwestie Tsjecho-Slowakije is, met negen tegen twee stem men, op de agenda van de Veilig heidsraad geplaatst. Tegen stemden dé Sovjet-Unie en de Oekraïne. De Sovjet-iRussische vertegen woordiger, Gromyko, verklaarde zich tegen het in behandeling nemen van de Chileense klacht omdat dit „een flagrant ingrij pen" .zou betekenen in de „aange legenheden van Tsjecho-Slowa- kije", hetgeen „duidelijk verboden is door het handvest der Ver enigde Naties". Teneinde een Amerikaanse Da kota ,die in' de lucht een motor stoornis kreeg, lichter te maken, zijn 9 personen, onder wie drie vrouwen, met de parachute boven Noord-Berlijn omlaag gesprongen. Het betreft zes passagiers en drie leden yan de bemanning. De eerste en tweede ploot bleven aan boccd en zetten het toestel veilig neer op het vliegveld Ga- tow in de Britse sector. Tot degenen, die uit de machi ne sprongen, behoorde brigade generaal Telford Taylor, chef van de Amerikaanse pcosecutie in Neurenberg. Taylor r's gewond geraakt. Mevr. Taylor sprong eveneens. Alle parachutisten, be halve een lid van de bemanning, zijn gemeld als „goed terechtge komen." Men ondeczoekt thans, of dat lid van de bemanning wel licht de dood heeft gevonden. Het ontwerp-voorstel tot het stichten van een volledige Euro pese Unie, dat voorgelegd zou moeten worden aan het Britse parlement, is thans ondertekend door 150 leden van het Br' tse par lement, behorende tot alle par tijen mét uitzondering van de communisten. staf voor de Westelijke Unie onder leiding van veld-maar- schalk Montgomery, hoofd van de generale staf van het Brits imperium, zijn door een woordvoerder van de Britse delegatie overdreven ge- noemd. Renter's diplomatieke corres pondent ziet aanwijzingen voor de omstandigheid, 'dat Engeland, Frankrijk en de Benelux spoed zullen betrachten met de uitvoe ring van het Vijfmogendheden- verclrag. Economische samenwer king en gemeenschappelijke vei-1 ligheidsmaatregelen worden als de meest urgente punten voor ge detailleerde uitwerking be schouwd. Men- neemt aan, dat de, officiële Belgische beslissing om het pact zo snel mogelijk door het parle ment te doen .goedkeuren, ge volgd wordt door soortgelijke stappen van de andere verdrags partners. Berichten in de Parijse ochtendbladen over een be slissing aangaande instelling van een verenigde militaire Naar uit gewoonlijk welinge lichte Sowjct-Russische bron te Parus wordt vernomen, heeft de Franse veiligheids-politie bij een overval op het huis van Professor Odinetz, de hoofdredacteur van het onlangs verboden te Parijs verschijnende Russische blad „Pa triot". tien Sow jet-burgers ge arresteerd. De Sowjet-Ambassa de te Parijs vee-klaarde n'et van een dergelijke arrestatie in ken nis te zijn gesteld. De Algemene Nederlandse Verepiging voor Vreemdelingen Verkeer meldt ons, dat het bollen- saizoen dit ja'ar op 2 April aan vangt. Van 2 April tot medio April staan de Narcissen in bloei. Van 10 tot 20 April de Hyao'nthen en van 15 April tot begin' Mei de Tulpen. 17 April is de datum van het Tulpenfeest. Zeker is, dat Montgomery's be zoek aan Brussel ter inspectie van de Belgische militaire instal laties (op Uitnodiging van de Bel gische regering) tevens zal die nen ter bespreking van gezamen lijke verdedigingsmaatregelen bin nen het kader van het Woensdag- getekende verdrag, aldus Reu ter's correspondent. Wat dit be treft, zo gaat hg verder, neemt de belangstelling van waarnemers toe voor de kwestie, wat precies „de Amerikaanse ondersteuning van de verdedigingsclausule van het Vijfmogendhedenverdrag, toe gezegd door President Truman" zal betekenen. Naar van de zijde der Belgische regering wordt medegedeeld, heeft de Minister van Justitie Struye een vergadering voorge zeten van afgevaardigden der 4 Belgische universiteiten, welke belast zijn met het voorbereiden van een bijeenkomst der Neder lands-Belgis ch-Luxemburgse com missie voor de bestudering van de unificatie van het recht in de lage landen. Deze conferentie zal op 17 April in aanwea'gheid van de Mi nister van Justitie der drie landen te Brussel worden gehouden. Bij deze gelegenheid zal een plan tot codificatie van het internationaal provaatrecht aan een onderzoek onderwerpen worden. „Iedereen begrijpt, aldus Gro myko, dat wij hier niet te doen hebben met Chili alleen, wy heb ben hier te doen met marionetten die gecommandeerd worden door invloedrijke kringen, .welke het bet,er vinden op te treden door middel van hun lakeien". Volgens Gromyko behoorde Jan Papanek, de door Prhag ontsla gen vertegenwoordiger van Tfije- cho-Slowakije by de V. Nniet tot het debat te worden toege laten. Bij wijze van toespeling op de verklaring van Truman voor het congres zeide Gromyko: „De oorlogsophitaers worden aange moedigd door -verklaringen van zekere functinnarissen in de Ver enigde Staten, onder wie geer hoog geplaatste personen." Met gelijke stemmenverhouding werd door de raadbesloten de Chileense afgevaardigde uit te nodigen tot het voordragen van zijn zaak. De Commissie voor goede'diens ten heeft een telegmm aan de Veiligheidsraad deen toekomen, waarin zij verslag uitbrengt en twaalf punten opsomt van het programma, dat door de partijen besproken zal worden. Deze 12 punten zijn door beide partijen aan de Commissie voor goede diensten voorgelegd. De twaalf punten omvatten: 1. De doeleinden (objectives) van politieke overeenstemming. 2. Deelname der Republiek aan de interim-regering. 3 De grote lijnen van de structuur der Nederland-Indone- nische Unie. 4. De grote lijnen van de struc tuur der Verenigde Staten van Indonesië. 5. Financieel-economische za ken en samenwerking voor defen sie binnen het raam der Neder- lands-Indonesisphe Unie. 6. Het overdragen van func ties en souvereiniteit in overeen stemming met de Renvilie-over- eenkomst. 7. Binnenlandse defensie en veiligheid van de Verenigde Sta ten van Indonesië. 8. De toekomstige status van de autonome (native) staten. 9. Maatregelen om te komen tot vry'e uitdrukking van de wen sen van het volk op Java, Suma tra en Maöoera ten aanzien van de verhouding van de gebieden tot de Verenigde Staten van In donesië. 10. Details van de grondwet. 11. Zaken betreffende justitie. 12. Het parlement. Het programma wordt behan deld in subcomité's, die thans ge regeld bijeen zulleii komen voor afwerking van de punten. Het telegram besluit met de mededeling, dat gedetailleerde vragen aan de partijen door de Commissie zijn opgesteld ten aan zien van de ontwikkelingen op Madoera cn in West-Java, waar over rapport uitgebracht zal wor den, zodt-a de antwoorden zyn ontvangen. Enkele Belgische kranten heb ben de veronderstelling geopperd, dat de Prins-Regent, "die op 4 April naar de Verenigde Staten zal vertrekken, wellicht bij zijn terugkomst vegezeld zal zijn van Prins Boudewijn, die op het ogen blik weer met Koning Leopold te Havanna verblijft. Het socialistische blad „Le Peuple" bericht thans dit gerucht uit bevoegde bron te kunnen tegenspreken. Bevestigd wordt intussen, dat Koning Leopold ein de dezer maand naar Europa zal terugkeren en enkele dagen in Portugal zal verblijven, waar hij zal legeren bij de Graaf van Parijs. Spaak, de Belgische Minister- President, heeft gisteren het wets ontwerp tot ratificering van het te Brussel getekende Vijfmogend hedenverdrag aan de Belgische Senaat voorgelegd. Het ontWerp werd met lu:de toejuichingen be groet.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1