Het Vijfmogendhedenverdrag Regeringsverklaring inzake het Vijl-landen-verdrag II let plan-Marshall DONDERDAG 18 MAART 1948. Toch stakingen in Griekenland Nieuwe tarieven voor herenmaatkietilng 0e Belgischs invoer van auto's Da Rijksdiensten op Goede Vrijdag Frankering by Abonnement: Terneazen. WEERSVERWACHTING nedegedeeld door het K.N.M.I. e De Bilt, geldig tot Donder- lagavond. Wisselende bewolking. Wisselende bewolking, met en- iele verspreide buien. Naar Z.- Vest ruimende, tijdelijk krach- ige, later weer naar West of Z.-West krimpende en iets af- ïemende wind. Weinig veran dering in temperatuur. VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks 4de Jaargang No. 760- Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Temeuzen Advertentiepry» per mm 10 ct.min mi air per advertentie f 1,5* "nzending advertentie» tot des namiddag» 4 urn Rubriek ki. advertentie® 5 regels 80 ct. ied«r» regel meer 12 cent. Ver melding: Brieve» and»' nr. Bureau vatJ dit B1a# 10 cent meer Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal A On /i rv nntiUnl.n 1__i Aan de artikelen van het ver drag, hetwelk hieronder volgt, dat gisteren te Brussel getekend is tussen België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk Groot-Brit- tannië en Noord-lerland gaat een verklaring vooraf, waarin Z.K.H. de Pms-Regent van België, de President van de Franse Repu bliek, HjK.H. de Groot-Hertogin van Luxemburg, H.M. de Konin gin der Nederlanden en Z.M. de Koning van Groot-Brittannië en Ierland en de Overzeese Britse gebieden verklaren besloten te zijn: Hun vertrouwen te bevestigen in de fundamentele reen ten van de mens, de waardigheid en de betekenis van de menselijke per soonlijkheid, en in de overige be ginselen gehuldigd in het hand vest van de Verenigde Naties, de democratische beginselen, de persoonlijke en. staatsburgerlijke vrijheid, de constitutionele tradi- »es en de eerbied voor de wet, welke hun gemeenschappelijk erf deel vormen, te versterken en te handhaven, in deze geest de economische, sociale en culturele banden, die hen reeds verbinden, nauwer aan te halen, locaal samën te werken en hun pogingen te verenigen om m West Europa een hechte grondslag te leggen voor de wederopbouw der' Europese economie, elkander bijstand te verlenen in overeenstemming met 't hand vest van de Verenigde Naties, om internationale vrede en veiligheid te handhaven en weerstand te bie den aan iedere aanvalspolitiek, de maatregelen te nemen, die nodi g geacht worden in geval van hervatting van een .aanvalspoli tiek van de zijde van Duitsland, geleidelijk in hun streven ande re staten te betrekken, die be zield zijn door de zelfde idealen en de zelfde doeleinden beogen, en daartoe een verdrag wensen te sluiten, dat hun samenwerking op economisch, sociaal en cultu reel gebied, alsmede de organisa tie Van hun collectieve zelfverde diging regelt. De artikelen van het Verdrag luiden als volgt: Artikel 1. Overtuigd van de nauwe ge meenschap harer belangen en van de noodzakelijkheid zich aaneen te sluiten teneinde het economisch herstel van Europa te bevorderen, willen de hoge verdragsluitende partijen haar economische activi teit op dusdanige wijze organise ren en coördineren', dat deze het grootst mogelijke resultaat zal op,c veren,door opheffing van tegenstellingen in haar economi sche polities, door harmonisering van haar productie, en door ont wikkeling! van haar onderlinge handelsverkeer. De samenwerking, beoogd in het vorige lid, die met name zal wor den verwezenlijkt door' de consul tatieve raad, voorzien in artikel 7, zal er niet toe leiden, dat op het terrein van de werkzaamheid en andere economische organisaties waarin de hoge verdragsluitende partij en zijn of zullen zijn ver tegenwoordigd, dubbel werk wordt verricht en de arbeid dezer organisaties wordt belemmerd; integendeel zal zij de werkzaam heid dezer organisaties ten goede komen. Artikel 2. De hoge verdragsluitende par tijen zullen gemeenschappelijk er naar streven, zowel langs de weg van rechtstreeks overleg als in de gespecialiseerde organisaties, de levensstandaard van hun volken te verhogen en op harmonische wijze de .nationale werkzaamheden op sociaal terrein te bevorderen. De hoge verdragsluitende par tyen zullen met elsander overleg plegen teneinde zo spoedig moge- lyk de aanbevelingen te kunnen toepassen op sociaal gebied af komstig van gespecialiseerde or ganisaties, met welke aanbeve lingen zij in deze organisaties zich hebben verenigd en die van direct practisch belang zijn. Zij zullen ernaar streven onderling zo spoedig mogelijk overeenkom sten te sluiten betreffende de sociale zekerheid. Artikel 3. De hoge verdragsluitende par tijen zullen gezamenlijk ernaar streven om hun volken een die per begrip bij te brengen van de beginselen, die ten grondslag lig gen aan hun gemeenschappelijke beschaving en om culturele uit wisselingen te bevorderen, met name door middel van onderlinge overeenkomsten. Artikel 4. Indien een der hoge verdrag sluitende party'en het voorwerp zou zy'n van een .gewapende aan val In Europa, zullen de Andere hoge verdragsluitende partijen, m overeenstemming met de bepalin gen van artikel 51 van het Hand vest, aan de aidus aangevallen party alle militaire en andere hulp en by'stand verlenen welke in haar vermogen ligt. Artikel 5. Alle maatregelen genomen ter toepassing van het vorige artikel moeten terstond ter kennis wor den gebracht van-de Veiligheids raad. Zij zullen worden opgeheven zodra de Veiligheidsraad de no dige maatregelen zal hebben ge nomen om de internationale vrede en Veiligheid te handhaven of te herstellen. Dit verdrag maakt geen in breuk cp de verplichtingen, welke voor de hoge verdragsluitende par tijen voortvloeien uit de bepalin gen van liet 'Handvest der Ver enigde Naties. Het zal niet wor den uitgelegd als in enig opzicht het recht en de plicht van de Vei ligheidsraad aantastend óm, over eenkomstig het Handvest, te allen tijde op te treden op de wijze die hij nodig oordeelt, om de in ternationale vrede en veiligheid te handhaven of te herstellen. Artikel 6. De hoge verdragsluitende par ten verklaren, ieder voor zover haar betreft, dat geen der ver bintenissen, op het ogenblik van kracht tussen haar en een der andere hoge verdragsluitende partijen of met een derde staat, in strijd is met de bepalingen var. dit verdrag. Zij zullen geen bondgenootschap aangaan en aan geen coalitie deelnemen, gericht tegen enige andere hoge verdragsluitende party. Artikel 7. Teneinde onderling overleg te plegen omtrent alle vraagstuk ken, die het .onderwerp van dit verdrag uitmaken, zullen de hoge verdragsluitende partijen <een con sultatieve raad instellen, die al dus zal worden georganiseerd, dat hij zijn werkzaamheid perma nent kan uitoefenen. - 'De raad zal byeenkomen tel kenmale hij zuiks nuttig zal ach ten. Op verzoek van ee-n harer zal de consultatieve raad onmiddel lijk worden bijeengeroepen ten einde de hoge verdragsluitende partijen in staat te stellen over leg te t>legen omtrent elke toe stand die een bedreiging voor de vrede zou kunnen vormen, waar deze zich ook voordoet, omtrent de aan te nemen houding"' en de te nemen maatregelen in geval, van hervatting van een aanvals politiek van Duitsland of omtrent elke toestand, die de economische stabiliteit in gevaar brengt. Artikel 8. Getrouw aan haar besluit om haar geschillen slechts langs vreedzame weg te beslechten, ko men de hoge verdragsluitende partijen overeen, onderling de vol gende bepalingen toe te possen: De hoge verdragsluitende par tijen zullen, zolang dit verdrag van kracht is, alle geschillen be oogd in artikel 36, iid 2, van het statuut van het Internationaal gerechtshof beslechten door deze voor het"*Hof te brengen, enkel onder de reserves die ieder harer gemaakt mocht hebben bij de aan vaarding van de bepaling inzake de verplichte rechtspraak, en zulks slechts zolang die reserves zullen worden gehandhaafd. De hoge verdragsluitende par tijen zullen bovendien alle ander,e geschillen dan die, voorzien in artikel 36, lid 2, van het Statuut - van het Internationaal Gerechts hof, aan een verzoeningsproce dure onderwerpen. I Indien het geldt gemengde ge schillen, waarvan enige elementen aan Verzoening, en andere aan rechtspraak zouden zijn onder worpen, zal iedere partij bij het geschil het recht jiebben te eisen, dat de rechterlijke beslissing in zake de rechtskwesties aan de verzoeningsprocedure zal vooraf gaan. De bovenstaande bepalingen maken geen inbreuk op de voor schriften of overeenkomsten, die een andere wijze van vreedzame regeling voorschrijven. Artikel 9. De hoge verdragsluitende par tijen kunnen, na gemeen pverleg, iedere andere staat uitnodigen tot dit verdrag toe te treden op de voorwaarden, die tussen haar en de uitgenodigde staat zullen worden overeengekomen. Iedere aldus uitgenodigde staat kan party worden bij dit verdrag door de nederlegging van een akte van toetreding bij de Belgi schs regering. Deze regering zal de andere hoge verdragsluitende partijen in kennis stellen van de nederleg ging van ieders akte van toetre- ding. Artikel 10. Dit verdrag zal bekrachtigd worden en de akten van bekrach tiging zullen zo spoedk*- mogelijk worden nedergelegd l® de Belgi sche regering. Het verdrag zal in werking tre den öp dé datum van de neder legging van de laatste akte van bekrachtiging en zal gedurende 50 jaren van kracht blijven. Bij afloop van deze 50 jaren zal Iedere hoge verdragsluitende partij het recht hebben aan het verdrag, voorzover haar betreft, een einde te maken, op voorwaar de dat een daartoe strekkende, verklaring een jaar tevoren ter kennis is gebracht van de Belgi sche regering. De Belgische regering zal de regeringen der andere hoge ver dragsluitende partijen kennis geven van de nederlegging van iedere akte van bekrachtiging alsmede van iedere opzeggings verklaring. Ten bewyze waarvan de hier boven aangegeven gevolmachtig den dit verdrag ondertekend en van hun zegel vóórzien hebben, Gedaan te Brussel,- de 17de Maart 1948, in de Franse en in de Engelse taal, beide teksten authentiek zijnde, in een enkel exemplaar, dat zal worden neder gelegd in het archief van de Bel gische regering, en waarvan ge waarmerkte afschriften door deze regering zullen worden overge maakt aan ieder der overige on dertekenaars. TWEEDE KAMER. In de gisterenmiddag te half 6 voortgezette vergadering der Tweede Kamer heeft de- Minister- President, Mr. L. J. M. Beel, de volgende verklaring afgelegd: Hedenmiddag hebben de Minis ter van Buitenlandse Zaken en Harer Majesteit's Ambassadeur te Brussel, daartoe door Hare Ma jesteit gemachtigd, een verdrag ondertekend, dat voor Nederland en niet voor Nederland alleen, maar voor de gehele verdere ont wikkeling van Europa, van de grootste betekenis kan worden. De voorgeschiedenis 'nzake een West-Europese Unie is U be kend. Het thans aangenomen ver drag beoogt o.a. in geval een der 5 verdragslanden: België, Frank rijk, Groot-Brittannie, Luxembuï-g en Nederland aan een gewapende aanval bloot staat, onmiddellijk gemeenschappeiyk de militaire en andeire bijstand der overige ver dragstaten te doen verlenen. De vijf staten geven aldus de mogelijkheid van neutraliteit, die onder het handvest van da Ver enigde Naties bij onenigheid dei vijf grote mogendheden, altiian.; theoretisch, nog bestaat, prijs, waartegenover zij echter, bij aan val in Europa, van. de onmiddellij ke bijstand der overige verdrag-, staten verzekerd kunnen zijn eén zekerhe'd, die hdt handvest niet verschaft. De drie Benelux-landen hebben gemeend, dat, in aanmerking ge nomen de politieke en militaire ontwikkeling, de veiligheid -hun ner landen het noodzakelijk maak te, militaire samenwerking met gelijkgezinde staten te aanvaar den. ONDERTEKENING VAN HET VERDRAG. Even voor vijf uur traden de vijf Ministers van Buitenlandse Zaken onder het applaus der vele aanwezigen de marmeren zaal binnen. Zij poseerden een ogen blik voor de talrijke fotografen en cineasten en daarna, precies om 17, uur zette Eerste Minister Spaak, tevens Minister van Bui tenlandse Zaken, zijn handteke ning onder het belangrijke docu ment. De onderteken'ng had plaats met een stalen pen. Hierna tekenden achtereenvol gens de Ministers van Buitenland se Zaken Bidault, Bech, Van Boet- zelaer 'van Oosterhout en BevEn, alsmede de Belgische Minister van Financiën Eyskens, de Fran ce Ambassadeur te Brussel Graaf De Houteclocque, de Luxemburg se Gezant te Brussèl Robert Als, de Nederlandse Ambassadeur te Brussel Baron Van Harinxma Thoe Slooten en de Engelse Am bassadeur te Brussel Sir George Rendel. HET AMERIKAANSE CONGRES NIET OP PAASRECÈS. De Voorzitter van het Ameri kaanse Huis van Afgevaardig den, Martin, heeft medegedeeld, dat hetCongres niet on Paas- recès zal gaan vanwege de inter nationale situatie. Enkele Griekse ambtenaren hebben met veronachtzaming van de nieuwe wet, die stakingen ver biedt, gehoor gegeven aan de op roep van hun vakvereniging, 24 uur het werk stil te leggen met de eis tot twee weken gratifica tie. In de provincies bleef het grootste deel aan het werk. Te Athene verscheen het personeel, uitgezonderd die van de post- en i telegraafdienst en enkele mipiste- 1 ries, gisterenmorgen niet op kan- 1 toor. Tengevolge van een loonge- schil van de employé's met eon toekomstige loper van de „New- Yoclc Evening", zal het blad op 26 Maart dc publicatie stop zetten, 1 Zij hebben echter gemeend, dat, het verdaag méér zou moeten in houden Alan een wederzijdse toe zegging tot militaire bijstand. Zij zijn van oordeel geweest, dat voor de vijf landen, die in zo hoge ma te zich door gemeenschappelijke politieke, economische, cultuccle en geestelijke opvattingen ken merken, het ogenblik gekomen was zich nauwer aaneen te sluiten, teneinde aldus een kern te vor men tot bescherming van hun ge meenschappelijke beschaving en ter bevordering van hun gemeen- shappelijke belangen.' Zij hebben van de aanvang af de onderlinge militaire bijstand willen beschou wen als met deze gemeenschappe lijkheid ten nauwste verbonden. In die zin hebben de drie Bene lux-landen getracht, het verdrag op te stellen, en het stemt tot voldoening te kunnen constateren, dat dit streven succes heeft ge had. Het verdrag heeft geen an der doel dan de bevordering van de vrede en de bescherming van de belangen der West-Europese staten, het richt zich tegen geen enkele andere staat, het beoogt integendeel by te dragen tot een harmonische ontwikkeling der Europese samenleving. Toetreding van andere staten is geenszins uitgesloten: Wel ech ter menen de Benelux-landen dat eerst de aaneensluiting der vijf staten zich moet consolideren en verdiepen, alvorens tot uitbrei ding kan worden overgegaan. Het middel daartoe is gegeven in de vorm van een co-nsultatieve raad, die docr de vijf staten .zal worden gevormd. De taak van deze raad zal zowel op politiek als op economisch, sociaal en cultureel terrein een uiterst be langrijke zijn. De organisatie daarvan zal terstond ter hand moeten worden genomen. Wat het politiek terrein betreft zou ik er de aandacht op willen vestigen, dat ook bij een bedrei ging van de vrede buiten Europa deze raad de gelegenheid biedt tot onverwijld overleg. Het zal geen betoog behoeven dat dit voorschrift voor staten als Nederland, die met nauwe banden aan landen buiten Europa zijn verbonden, vdn grote beteke nis is. Het verdrag zal U zo spoedig mogelijk ter goedkeuring worden aangeboden. In afwachting daar van lég ik U hierbij de volledige tekst ervan over, met de bede, dat de gewichtige stap, die de Neder landse Regering heeft onderno men, onder God's zegen bevor derlijk moge zijn voer het welzijn I van ons Vaderland en de vrede in i de wereld. I De voorlezing der verklaring vorderde omstreeks zeven minu ten. Aan de Regeringstafel had den mede plaats genomen de Mi nisters Vos, Lieftinck en Jonk man. Overeenkomstig het voor stel van de voorzitter werd be sloten de beraadslaging over deze Regeringsverklaring aan de orde te stellen in de vergadering, wel ke hedenavond te acht uur aan vangt. Deze vergadering wordt samengevoegd met dé interpella tie Van der Goes van Naters De vergadering is daarna ver daagd. Voor herenmaatklediug is een nieuwe prijsregeling afgekondigd die over drie weken in werking treedt. Aan de hand van recente berekeningen by een aantal representatieve kleermakeryen zijn tarieven vastgesteld, die een redelijke verlaging van de maxi mumprijzen betekehen, aldus het Ministerie van Economische Za ken In de twee eenvoudigste bewerkingsklassen (C «n D) zijn maximumprijzen voor het gehete eostuuim op grond van de stoffen- prijzen bepaald. Kleermakersbedrijven die in een hogere klasse 7A en B) zijn gerangschikt, moeten het inde- lingsformulier, waarop de toe stemming tot deze indeling is vermeld, zichtbaar in de verkoop ruimte ophangen. v Naar „De Nieuwe Gids" be richt, zullen binnen enkele dagen de Engelse Ford-auto's van Het merk ,,V-8 Pilot" op de Belgische markt komen. Ford probeert met deze eerste wagens zgn Bel gisch afzetgebied te peilen. De prijs ervan is namelijk betrekke lijk ho'og: fr. 142.000 tegen fr. 109.000 voor de V-8 20 pk. De dollarsgrens die aan de In voer van Amerikaanse wagens is gesteld, heeft een gunstig^ weer slag gehad op de Belgische econo mie; de importeurs hebben ge tracht de beperkingen te neutra liseren door de invoer van auto's in onderdelen en de montage daarvan in België. In dit proces heeft men een groot aantal Belgische arbeiders kunnen betrekken. Ook de tex tielnijverheid vaart er wel by daar de binnenbekleding der auto's uit gevoerd wordt met Belgische stoffen. Het zal niet lang meer duren of de uit Amerikp. ge- importeerde Fordwagens zullen ook worden afgeleverd met Bel gische banden. Op Goede Vrijdag as., 26 Maart, zal aan het Rijkspersoneel vrijaf worden verleend, voor zover de- belangen van de dienst zich daar tegen niet verzetten. Op de -daarop volgende Zater- 27 Maart zullen de diensten vechter op normale wgze functionneren. De mogelijkheid bestaat aan* hen', die daartoe de wens te kennen geven, met in achtneming van de daarvoor gel dende voorschriften op deze dag gewoon verlof te verlenen in min dering op het jaarlijkse vacantie- verlof. Aan de gemeentebesturen is verzocht overeenkomstig het vorenstaande te handelen. Martin, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaar digden, heeft verklaard, dat het I wetsontwerp voor de Marshall hulp aanstaande Dinsdag bij het Huis zal worden ingediend voor het algemeen debat. Het ontwerp zal voorstellen omvatten voor mi- I litaire hulpverlening aan Grieken land en Turkije. In Turkije zijn de eerste 12 van de volgens het hulpprogram door Amerika te leveren vlieg tuigen aangekomen. Het zijn lich te bommenwerpers.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1