De Iirief van PaasiMvt aan Stalin COMMISSIE VOOR PALESTINA WOENSDAG 17 MAART 1948. Zweden en het communisme Vlaamse studenten vragen onderwijs in het Nederlands Gróte razzia te Luiic Smuts over de toestand MARSHALL over Griekenland en Turkije Tweede rapport De actie voor de asthma-patiëntjes Staatsgreep in Paraguay? Principiële uitspraak Algemene staking op Sicilië De ondergang van de „Ajax" 0 C 6 deze week weer in de lucht Belgische baby wordt in Chicago geopereerd Van de dood gered Hervatting besprekingen Engeland brengt Nederland dank voor geboden hulp Frankering by Abonnement: Terneuzcn. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens- lagavond. Eater brekende bewolking. Aanvankelijk zwaar bewolkt met tijdelijk enige regen, later orekende bewolking. In het N. van het land tijdelijk zwakke, overigens krachtige wind uit V. richtingen. Weinig- veran- iering van temperatuur. DE 4de Jaargang No- 759- TinckjBt dagilQki DrakkerQ N.T. Firma F. J. van de Sande Terneazen Advertentieprijs |Per nun 10 ct.; mimnuai peT advertentie hM Inzending adi ertenUe» tot des namiddag* 4 uni Rubriek kl. advertentieat 5 regels 80 ct.; ieder* regel meer 12 cent. Ver melding Brieven ond»; nr. Bureau van dit Bl*4 10 cent meer Abonnementsprijs >,U per kwart*»! Maandag is dé brief van de Pre sident van Finland, Paasikivi, n maarschalk Stalin gepubli ceerd, die 8 Maart vërzouaen en een antwoord vormt op de voorstellen van Stalin dm onder handelingen aan te knopen over een verdrag tussen de S. U. Finland. Hoewel een uiteindelijk verdrag door de vertegenwoordi gers van het Finse volk goedge keurd moet worden, aldus de brief heeft de Finse regering de voor stellen aan de parlementaire com missies voorgelegd ter voorlopige oespreking. Hierbij is enige twij fel omtrent een te sluiten verdrag Op 1 April zullen de besturen van de Zweedse sociaal-democra tische .partij en van het vakver bond een campagne van 5 dagen tegen het communisme beginnen. Anti-ommunistische vlugschrif ten zullen in grote getale worden uitgegeven en sprekers zullen het gehele land bereizen om in plaat selijke partijafdelingen en arbei dersverenigingen het woord te voeren. Door de gebeurtenissen in Tsjecho-iSIowakije en de Sovjet- Russische druk op Finland is het anti-communisme in Zweden sterk toegenomen, aldus meldt Reuters correspondent. Eerst was de aandacht van de Zweedse anti communisten voornamelijk op het buitenland gericht, doch de com munistische partij in Zweden beeft veler ergernis gewekt door in haa<_- kranten en radiouitzen dingen haar volledige goedkeur'ng aan de in het buitenland onder nomen communistische acties te hechten. Tage Orlander, de Zweedse Minister-President en leider van de sociaal-democratische partij, heeft verklaard, dat zijn partij krachtig stand zal houden tegen de communistische partij. De communisten houden 18 van de 380 zetels in de Noorse „Rijks dag". Het Zweedse liberale blad „Da- gens Nyheter" is éen campagne begonnen voor Zwedens toetre ding tot het „Plan-Bevin" en de Westelijke Unie, doch vele and ere kranten zijn van mening, dat een dergelijke stap de USSR zou kun nen provoceren en dat Zweden daardoor alle zekerheid heeft in een volgende oorlog te worden betrokken. Het Brusselse studentengenoot schap „Geen Taal geen vrijheid", hteeft een motie aangenomen, waarin de academische overheid met aandrang wordt verzocht maatregelen te nemen die tot de tweetaligheid van de vrije univer siteit te Brussel zullen leiden. Op het ogenblik wordt in de meeste faculteiten van de vrije Brusselse universiteit in het Frans gedoceerd. Tijdens een razzia die door de Luikse gerechtelijke politie met behulp van 125 rijkswachters, 100 politie-agenten en een twintigtal M. P.'s is gehouden, zijn 500 per sonen aangehouden, onder wie goud- en deviezensmokkelaars, verkopers van verdovende midde len en verscheidene tientallen on gewenste vreemdelingen. „Tsjecho-Slowakije is een laat ste waarschuwing", aldus heeft generaal Smuts, de Zuid-Afri kaanse Minister-President, in het parlement verklaard. „Wat in de oude wereld geschiedt betekent ongetwijfeld het grootste gevaar, dat de mensheid ooit bedreigd heeft. De tijd zal komen dat zij, d»e nog steeds weerstand kunnen bieden, de Verenigde Staten bij voorbeeld, zich zullen moeten uit spreken en zeggen: „Tot hier toe en niet verder". Tevoren had Dr. Malan, de lei der der oppositie verklaard, dat indien er oorlog kwam de sym pathie van Zuid-Afrika „natuur lijk" zou uitgaan naar Groot-Brit- tannië en de Verenigde Staten en in het algemeen naar de»anti communistische landen. gerezen, daar Finland na de har de ervaringen, hoofdzakelijk in de afgelopen oorlog, wenst buiten in ternationale conflicten te blijven en door een nauwkeurig naleven van het vredesverdrag vriend schappelijke relaties met de S. U. te handhaven. De Finse regering, aldus ver volgt de brief, neemt aan, dat ge durende de besprekingen de in houd van het verdrag in ieder op zicht onderworpen zal worden aan een vrij onderzoek en dat er vrij over beslist zal werden. Verder verklaart de President in de brief, dat de regering erin toestemt, dat een delegatie na 8 Maart naar Moskou op een datum die de Sow- jet-regering past, vertrekt om een aanvang met de onderhandelin gen te maken. Te Helsjnki wordt vernomen, zo seint Reuters correspondent, dat de Finse delegatie geïnstru eerd 'is om te trachten de verze kering te krijgen, dat in. geval van oorlog op speciaal verzoek van de Finse regering Sowjet-troepen naar Finland gezonden zullen worden en dat Finse troepen ■slechts gebruikt «uilen worden uitsluitend op Fins grondgebied. Voorts moet de delegatie trach ten vermindering te krijgen van de herstelbetaling ter waarde van 300 millioen gouddollars in de ko mende 8 jaar. De Finse delegatie zal aanstaande Zaterdag naar Moskou vertrekken, aldus Reu ters correspondent. In de Senaatscommissie voo- buiter.landse aangelegenheden pleitend voor additionele "hulpver lening aan Griekenland en Turkije heeft Marshall verklaard, dat, wanneer de Verenigde Staten hun hulpverlening aan Griekenland zouden stopzetten, de gevolgen „snel'en tragisch zouden zijn". De toestand in Griekenland is vol gens Marshall wel'ernstig, doch niet hopeloos; Verder verklaarde hij, dat Turkije z!ch geplaatst zag tegenover eenzelfde bedreiging als Griekenland doch niet in zo acute mate. De commissie voor Palestina van de Veiligheidsraad heeft Dins, dag te Lake Success haar tweede rapport gepubliceerd, dat geba seerd is op de bevindingen van de vooruitgezonden groep van de commissie, die zich thans te Je ruzalem bevindt. In het rapport wordt er de na- De tiende penningactie van het AVAK-comité, waarbij aan alle leerlingen van middelbare scho len éénmaal bet tiende gedeelte van hun zakgeld gevraagd wordt voor de Amsterdamse asthma- patiëntjes heeft succeg opgeleverd De scholen, die aan deze actie deelnamen, hebben bij het AVAK- comité bedragen gesfort, die veel al uitgaan boven het tiende ge deelte van het zakgeld der jonge lui. Het AVAK-comité, dat zo als men weet nauw samenwerkt met het Zwitsers-Nederlands Asthma-fondsi, heeft ook uit Bel gië -en Zuid-Afrika verschillende .bedragen ontvangen met de spe ciale vermelding dat daarmede de verplegjngskosten voor de ern stige asthma-patiëntjes in Ne derland dienen te worden bekos tigd. De twintig kinderen, die tot de minst bedeelden van Nederland behoren en uit Zwitserland zou den moeten worden gezonden, omdat er gpen geld meer was kunnen voorlopig in Zwitserland blijven om daar van hun ziekte te herstellen. Het AVAK-comité heeft goede hoop, dat er in de naaste toe komst geen geldgebrek meer zal zijn en dat men de asthma-toestrij- ding in Nederland doeltreffender zal kunnen aanpakken. De eerste stappen zijn reeds in samenwer king met het Zwitsers-Neder- land.sHAsthma-fo.nds ©edaan. Volgens passagiers van een militair vliegtuig uit Asuncion, dat aan de Braziliaanse grens is aangekomen, hebben partijgan gers van President Natalicio Gon zalez een staatsgreep uitgevoerd en de chef van de «generale staf, de minister van Buitenlandse Za ken van de oude regering van Mo- rinfgo en 80 officieren gevangen gezet. Volgens berichten uit Porto Murtinho heeft Radio Asuncion verklaard, dat een opstand van communistisch karakter was uit gebroken, doch onmiddellijk on derdrukt, dat het kabinet geheel loyaal was gebleven en dat kolo nel Luiz Gueterriez tot chef van de generale staf was benoemd. druk op gelegd, dat, tenzij rust en orde worden hersteld, het niet mogelijk zal zijn het besluit van de algemene vergadering uit te voeren. De commissie is daarom tot de „onvermijdelijke conclusie" gekomen, dat, wanneer het Britse mandaat eindigt, het Heilige land waarschijnlijk ernstig zal hebben te leiden vain administratieve chaos, wijdvertakte strijd en bloedvergieten. De besprekingen met de man- daatmogendheid hebben bevestigd dat deze voornemens is het "be stuur van Palestina tot het einde van het mandaat geheel in eigen handen te houden, aldus het rap port. „Terwijl de commissie al dus verhinderd is voor 15 Mei eni ge verantwoordelijkheid voor het bestuur te dragen,'zal het op die datum de volledige verantwoorde- lijkhe'd moeten overnemen". Over de instellin.g van een Joodse en Arabische voorlopige raad per 1 April, zoals in het ver delingsplan werd voorzien, zegt het rapport, dat de positie van de mandaatmogendheid de instelling op die datum van deze organen uitsluit. Engelands weigering om voor het emdé van het mandaat de or ganisatie van militie toe te laten, noemt de commissie „onbevredi gend" en zij bevestigt haar eerder gemaakte gevolgtrekking, dat 'n internatienale legermacht nodig, fs. In het rapport wordt ten slot te verklaard, dat de onderhande lingen met de mandaatmogend heid en het Joodse bureau worden voortgezet. De Dordtse Politierechter heeft de Schiedamse chauffeur J. C. B„ die, toen ambtenaren van de C. C. D. hem door middel van een rood stoplicht hadden beduid te stoppen, was doorgereden, schul dig verklaard zonder oplegging van straf. De politierechter wa.s van mening, dat de man wel dege lijk had moeten stoppen, doch hij voelde iets voor het verweer van de verdachte die vertelde dat hij het niet gedurfd had. De Officier van Justitie, die tot dit vonnis had geadviseerd, merk te in zijn requisitoir op, dat helaas de toestand op de Nederlandse wegen onveilig moet worden ge acht en dat ambtenaren van de C. C. D. zich onmiddellijk en eige ner beweging moeten leg'timeren. Op een fabriek voer "land bouwwerktuigen te Louisville, heeft zich een ontploffing voorge daan waardoor tenminste 2 per sonen gedood zijn en 26 gewond. 25 Personen werden tussen de puinhopen opgesloten. Op Sicilië is e?n algehele, sta king uitgebroken, daar de secre taris van de arbeidsbeurs te Cer- leone drie dagen geleden is ge schaakt en nog niet teruggevon den. Talrijke protesfcvergaderin- gen zijn gehouden. Men heeft geen hoop -meer de verdwenen vakverenigingsleider levend terug te zullen vinden, daar men bloed sporen ontdekt heeft in de nabij heid van de plaats, waar hy is aangevallen. Maandagmiddag zijn de drie runners, die zich 1 Maart tijdens de ondergang van de bok „Ajax", ongeveer 60 mijl ten oosten van Algiers, op wgg van Rotterdam naar Indië aan boerd der bok toe- vonden, door de sleepboot „Etore te Maassluis binnengebracht. Het waren de runners H. Westein, uit Maassluis, P. Lamping, uit Rot terdam en A. van der Linden, uit Vlaard'ngen^ Zij vertelden, dat, na het oprntnoud te Falmouth (Eng.) de reis een zeer voorspoe dig verloop had, totdat enkele dagen na het passeren van Gi braltar een storm opstak, met het noodlottige gevolg, dat in de nacht van Zonda.g 29 Februari op Maandag 1 Maart de bok in de voorp'ek water maakte. Met Morseseinen werd kapitein Welte vreden van de „Hudson", die de bok sleepte hiervan in kennfts ge steld. Het nachtelijk duister en de storm maakten ander contact onmogelijk. Aan boord van de ..Ajax" werd getracht met be hulp van de pompen het water te lozen, waarin men niet slaagde. Uit voorzorg werd de reddings boot klaargemaakt en omstreeks zes uur in de morgen moesten de runners een s.o.s.-sein uitzenden met de mededeling, dat de bok vrij snel zonk. De „Hudson", die een tros van ongeveer 600 meter had uitstaan, kapte deze en voer naar de bok. De oorzaak van de cata strofale branden. Deze week zal de DC 6 zijn comeback in de lucht beleven Vier maanden lang hebben ruim nonaera van daze moderne vier- motorige vliegtuigen die plaats bieden aan 52 passagiers, werke loos op de internationale vlieg velden gestaan in afwachting van de resultaten, die het onderzoek naar de recente catastrofale bran den m deze toestellen zou hebben. Wii melden reeds, dat de Dou- glasfabrieken meer dan honderd veranderingen in het type DC 6 hebben aangebracht, waaraan thans in alle machines koortsach tig wordt gewerkt. De „Douglas" heeft thans ook de oorzaak van de branden bekend gemaakt Zij werden veroorzaakt dot>r overtol lige brandstof,- die in de verwar mingsbuizen van de cabine werd gezogen. De veranderingen, die in de toestellen worde a aange bracht, komen voor rekening van de Douglasfabrieken en bedragen ruim drie millioen dollar. De American Airlines, die vijf tig DC 6's bezitten, zal 4e eerste zijn, die dit toestel weer in ge bruik neemt. Dezer dagen ver schijnt de DC 6, na vier maanden aan de grond gekluisterd te «zijn geweest, weer in het luchtruim en wel od de route van New York naar Californië. De overige toe stellen zullen in de komende dagen volgen. President Truman's DC 6, die eveneens uit dienst was genomen, zal begin Mei gereed zijn In de tussentijd heeft de President zijn „Heilige koe", een DC 4-toestei, gebruikt. Volgens opgaven van de lucht vaartmaatschappijen, die de DC 6 op hun luchtlijnen «gebruikten, hebber.' zij gezamenlijk door de tijdelijke non-activiteit van hun toestellen een verlies geleden van 12 millioen dollar. Onder de 931 passagiers, die Zaterdag j.l. met het m.s. „Nieuw Amsterdam" in New York arri veerden, 'bevond zich de baby René Michels uit de omgeving van Luik met zijn ouders, om op genomen te worden in het „Me morial Hospital" te Chicago, waar drie chirurgen hem zullen opereren aan een zelden voorko mende hartmisvorming, die de normale circulatie van het bloed belemmert, Belgische medici ver klaarden dit geval voor ongenees- lijk. Een verpleegster uit Namen die van de ziekte van René boor de, slaagde erin zoveel geld bij een te brengen, dat René met zijn ouders naar de Ver. Staten kón gaan, waar zich een nieuwe chi rurgische techniek heeft ontwik keld, die de kleine René misschien het Leven zal redden. De reddingsboot werd inmiddels vanaf de „Ajax" in zee ge r. hetgeen door de slechte weer ï- standigheden ttiet gemak' «lijk was. t>e volgende moeiUjkhecd was de sleepboot/die ongeveer 100 meter van de „Ajax" ^erwijdel moest blijven, zonder ongelukken te bereiken. Een kleine misreke ning en de sloep zon omgeslagen zijn. Aan boord van de „Hudson" was men echter paraat en met gebruikmaking' van riemen werd de sloep op de juiste afstand ge houden en konden de runners op de sleepboot overspringen. Om half zeven in de ochtend waren de dnie runners behouden aan boord van de „Hudson", en 20 minuten later verdween de ..Ajax" ha de golven. Met het K. L .M.-toestel uit Stockholm kwam Maandag op doorreis naar Parijs, een gelukki ge jonge Fransman op Schiphol aan. Het was de 24-jarige Ray mond Havard, die dank zij de gro te kundigheid van de "Zweedse chirurg C. Graaford van de dood is gered door een operatie, welke een unicum in de medische wereld mag heten. Raymond Havard, die 24 jaar oud en gehuwd is hij heeft een dochtertje van enke le maanden leed reeds twee ja ren aan een vernauwing van de aorta of grote lichaamsslagader. De artéen die hem behandelden 'beschouwden zijn geval volkomen hopeloos en gaven hem nog slechts enkele maanden te leven. Een redacteur van het blad Paris Presse die toevallig van het geval op de hoogte was, had echter van de grote kundigheid van de Zweedse chirurg gehoord en stel de zich met hem in verbinding. Aangezien Havard niet in staat was de hoge kosten aan deze ope ratie verbonden te dragen, ver klaarde Dr. Graaford zich bereid deze gratig te verrichten. Deze week hog zullen de be sprekingen tussen de Nederland se en ae Republikeinse delegaties een aanvang nemen aan de hand van de agenda, waaromtrent Dins dag in het „Steering-comité" voorbesprekingen zijn gevoerd, al dus meldt een Dinsdagavond door de Commissie voor goede diensten in de afgelopen weken regelmatig bijeenkomsten heeft gehouden. Ook de sub-commissies zullen deze week bijeenkomen. Een bedrag van 106.466 pond sterling, d.i. ongeveer ƒ1.100.000, is ten bate van het Engels Land- bouwnoodfonds, verkregen uit de veilingen der geschenkzending vaarzen, die de Nederlandse re gering onze bondgenoot uit de oorlog einde 1947 aanbood naar aanleiding van de enorme schade door de zeer strenge winter 1946/47 en rampspoedige over stromingen aan de Britse vee stapel toegebracht. De Engelse Minister van Land bouw en Visserij, de heer Tom Williams, bacht op verzoek van de heer James Turner, voorzitter van het fonds, de dank van het fonds over aan de Nederlandse regering, en g^f bij deze gelegen heid tevens namens zijn regering schriftelijk uitdrukking aan ge voelens van grote erkentelijkheid. Het radiostation van Reuter te Londen meldt, dat zich Maan- dr gavond onre.gelmatigheden bij de radio-ontvangst voorgedaan hebben tengevolge naar men meent van zonnevlekken. De i stations 'in Amerika waren niet te horen, terwijl uitzendingen van de Perzische Golf, China en Aus tralië luid en duidelijk waren. De ontvangst van Europese stations was heneden het normale peil. Van Helsinki en Stockholm, die vaak tot de duidelijkste stations behoren, geheel onverstaanbaar. Ongeveer 100.000 Ameri kaanse vleesverpakkers zijn Dins dag te Chicago in staking ge gaan ondanks een verzoek van President Truman om aan het werk te blijven. Zij eisep hoger loon. De belangrijkste vleesver- pakkingsondernemingen zijn be trokken bij deze staking, die de vleesvoorziening van de V. S. eal halveren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1