Voorstellen Benelux op de Parijse Sluiting der slachthuizen in België het verdrag van West-Europa Politieke spanningen in Duitsland I DINSDAG 16 MAART 1948. Wijziging in de bonaanwijzing voor Brood De betrekkingen tussen Noorwegen en deSowjet-Unie Staking in Buckingham Palace en regeringsgebouwen Oostenrijk en het communisme Geheime wapenvoorraden in italië ontdekt Engelse en Amerikaanse persstemmen over Drastische hervorming van de rechtspraak in Tsjecho-SIcwakije Scheepsramp bi] IJsland Tsjecho-Slowaakse Minister van Justitie over binnenlandse ontwikkeling Onrustig, gejaagd? Engels kabinet keurt overeenkomst der Vijf landen goed Zoon van wijlen Iman van Jemen roept zich tot Koning uit Het vervoer van vis in Grensgemeenten WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag- lvond. Veel bewolking. Meest zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen. Mati ge tot krachtige Westelijke wind. Weinig" verandering van temperaturen. Frankering bü Abonnement: Temeuzen. i 4de Jaargang No. 758. ▼•rachtynt diitiyki DrakkerQ N.T. Firma P. J. van de Bande Advertentieprijs per mm 10 ct.; mlnimm» per advertentie 1.04 Inzending advertentie* tot des namiddag* 4 uin Rubriek ki. advert«itlee( 5 regels 80 et..ieder* regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit BlM 10 cent meei Ternenxen AbonnementsprQ» l,2B per kwartaal. Te Parijs wordt uit gezagheb bende bron vernomen, dat herstel van een geregelde en ongehinder de 'goederenstroom tussen de Europese landen en vergroting van de productie de hoofdpunten vormen van de voorstellen, die de Beneluxlanden op de Parijse con ferentie zullen indienen. De gedelegeerden van de Bene luxlanden zullen hun argumenten baseren op de zes maanden lange ervaring bij de ten uitvoerlegging van de betalingsovereenkomst, die bij de vorige conferentie van de Marshall-landen in de zomer van liet vorige jaar tussen de Benelux, Frankrijk en Italië is gesloten. Deze overeenkomst voorzag in een verrekeningksysteem tussen de 5 landen door mi ddel van de bank van internationale betalingen te Bern. Een hoge Belgische functionaris verklaarde, dat gebleken was, dat de overeenkomst „met vijf ver menigvuldigt}". Met andere woorden: Indien in het kader van het plan-Marshall één der vijf landen een millioen dollar ontvangt en het dit bedrag in de vorm van goederen in cir culatie brengt, zou het bedrag, Destijds werd een der middelen om tot. bezuiniging voor 't Rijk te komen, gevonden in 't aanwijzen van bonnen voor 'n groter hoeveel, heid brood per bon dan tot dan toe gebruikelijk was. Deze reeds lang voorbereide maatregel zou geen moeiljjkhedien hebben veroorzaakt indien niet korte tijd na de invoe ring de keuzebonnsn voor brood/ gebak en brood/vermicelli waren ingevoerd. Toen deze ikeuzebon- nen ingevoerd móesten worden, zijn moeilijkheden ontstaan docc de vele ^soorten bonnen, welke in omloop kwamen. De vraag, of tot wijziging van het systeem van bonaanwijzing moest worden overgegaan, heeft nadien tot verschillende, bespre kingen aanleid"ng gegeven, o.a. met een werkcommissie uit de bakkerij. Het Centraal Distributiekan toor deelt ons thans mede, dat beslist is, dat bij handhaving van de keuzebon van 4 Juli 1948 af .bonnen voor 200, 400 en 800 gram zullen worden ^aangewezen. Deze bonnen zullen gedurende één week geldig zijn. De aanduiding „broed" zal wederom op de bonnen voor komen, terwijl de bonnen van alle kaarten zoveel mogelijk de-, zelfde nummers zullen dragen. Volgens de Noorse Minister van Buitenlandse Zaken, Kalverd "Lan ge, heeft Noorwegen geen ver zoek van Sowjetzijde ontvangen tot het openen van onderhande lingen over een verdrag. Dit werd medegedeeld door Finn Moe, Noorwegens permanente af gevaardigde bij de V. N. Moe was verder van mening, dat berichten over Russische agressie niet ge fundeerd waren. Naar Moe's op'nie zitten Noor wegen en Zweden aan elkaar vast. „Als de Sowjet-Unie Zweden zou bezetten, zou Noorwegén moeilijk weerstand kunnen bieden en omgekeerd." Hij geloofde bovendien, dat er ,,de eerstkomende vier of vijf jaar géén oorlog" zou zijn. Buckingham Palace was giste ren van warm water, centrale verwarming en lift verstoken, daar het technische personeel, dat de electrische installaties in het paleis bedient, met een eis tot loonsverhoging in staking is ge gaan. Dit voorbeeld is gevolgd door het overeenkomstige perso neel van de beide parlements gebouwen en het ministerie van oorlog, dat eveneens in riiksdienst is. De Koning en de Koningin hébben bet weekend op Windsor Castle doorgebracht doch werden in de loop van Maandag op Buckingham Palace terug ver wacht. na door alle vijf landen terug naar het eerste land te zijn ge vloeid, vijf maal zijn gebruikt en goederen ter waarde van 5 mil lioen dollar hebben gefinaneieerd. De betalingsovereenkomst tus sen de Benelux, Frankrijk en Ita lië dient te worden uitgebreid tot een Europees „verrekenkantoor" in feite het apparaat voor de ten uitvoerlegging van het plan- Marshall aldus werd in krin gen, die in nauw contact staan met de Benelux-delegaties ver klaard. Verklaring van Figl. De Oostenrijkse bondskanselier Dr. Leopold Figl, heeft in een krachtige rede te Wenen ver klaard, dat Oostenrijk niet de weg van Tjsecho-Slowakije zal opgaan. De communisten in Oostenrijk vormen slechts een ,,dwerg"-par- tij, zo zeide hij. Gedurende de af gelopen week hebben de vakver enigingen bewezen, dat zij het hoofd koel kunnen houden. De Oostenrijkse regering, aldus Figl, krijgt voortdurend verwijten van zekere zijde omdat het deel neemt aan het plan-Marshall en zichzelf aan het Westen ver kocht heeft". Oostenrijk is als een kind waarom gevochten wordt door twee ouders, die scheiden gaan. Figl zeide, dat de Oosten rijkers bevreesd waren voor de grote offers, die men bij het vre desverdrag van het land wil eisen. Zij konden slechts hopen op een draaglijke overeenkomst. Toch bleef Oostenrijk op een verdrag aandringen, daar de regering er zeker van was onder de huidige omstandigheden de onafhankelijk heid te kunnen bewaren. De ItaliaanseN politie heeft twee personen gearresteerd in verband met de ontdekking van 'n wapen bewaarplaats in de provincie Sa- vona. Er werden 60 zware ma-' i chinegewerem aangetroffen, 65 i andere automatische wapens, 400 j handgranaten en 25.000 patronen, aldus Radio Roma. Ook in Flo rence is een wapenvoorraad ont dekt. Naar aanleiding van de a.s. on dertekening van een verdrag van West-Europa schrijft Boothby, een van de 70 Lagerhuisleden, die een motie had ingediend, waarin een politieke en economische unie van West Europa werd voorge staan. in „News of the World", dat Europa voce het alternatief zal worden gesteld: „Een econo mische wurging, gevolgd door een opgaan in de totalitaire eenheid van het communistische regiem of de oprichting in West Europa en zijn overzeese gebiedsdelen van een politieke unie, die sterk ge noeg os om de rest van de EUljo- pesè democratie te redden". Boothby acht een politiek, die ook op de overzeese gebiedsdelen betrekking heeft, niet in strijd met, doch integendeel een aanvul ling op de Europese politiek. Een aantal conservab'even daar entegen scharen zich aan de zijde der communisten in hun oppositie tegen het plan van een westelijke unie. „Deze unie zal de verbrok keling van het Engelse Rijk ver haasten", aldus de Sunday Ex press. Naar aanleiding van de oproep van de Minister van Luchtvaart schrijft de „People": „Groot-Brit- tannië is voortaan vastgesloten als Europese natie te handelen en zal elk lan<> in het westen te hulp snellen, wanneer het door een aanval bedreigd wordt, van welke zijde deze ook moge komen." Volgens de „New-York Times" is bet mogelijk, dat het verdrfcg later de weg zal banen voor een Verenigde Staten van Europa als Dr. Alexey Cepicka, de Tsjecho- Slowaakse Minister van Justitie, heeft in een redè te Olumouc (Ollmuetz) een drastische her vorming aangekondigd van de rechtspraak in Tsjecho-Slowakije, in het kader waarvan de recht banken zouden worden gezuiverd, de processen tegen collaborateurs Weer aanhangig gemaakt en' volksrechtbanken voor korte ge dingen zouden worden opgericht. Voorts zou het advocaten in de toekomst onmogelijk gemaakt worden „misdadigers te verdedi gen en hen voor de wet te ver bergen." De nieuwe rechtsorde in de geest van de volksdemocratie zou de oude -yvetten, gebaseerd op de uitbuting van de ene mens door de andere uitschakelen.- Tenslotte verklaarde Dr. Ce picka, dat de Tsjecho-Slowaakse verkiezingen in Mei de gebeurte nissen van Februari zouden recht vaardigen. In een artikel van de Rude Pravo, het blad van de commu nistische partij, wordt erop ge wezen, dat na de beëindiging van de processen wegens oorlogsmis daden geen officiële beul was aangewezen. Churchill nastreeft, doch gaat het voor alles om eén overwinning voor de vrede. „De Sowjet-Unie heeft de kie men van verderf vervolmaakt en plant deze óveral waar zij kan", aldus het blad. „Doch die kiemen kunnen niet tot wasdom komen, indien zij niet in een vruchtbare en goed voorbereide bodem ge plant worden, waar de hoop de aarde besproeit, kan het rode gras niet groeien." Veertien leden der bemanning van de trawler „Epine", uit Huil zijn omgekomen bij de stranding van het schip op klippen aan de westkust van IJsland. Vier man zijn gered van de kust uiit. Eén spoelde levend aan. Tot dusver zijn drie lichamen aangespoeld. De geredden ma ken het redelijk wel. Het Belgische Ministerie van Bevoorrading heeft onlangs een besluit ungevaardigd, waarin werd vastgesteld dat cle openbare slachthuizen voor de duur van zes maanden moeten sluiten. Deze maatregel is genomen om de voorraad ingevoerd en in koel huizen- opgeslagen vlees, die gé- schat wordt op 40.000 ton, te kun nen verkopen.. Het Ministerie van Landbouw heeft het probleem thans onder zocht en het bleek dat alleen o: zujiver landbouwkundig gebied reeds verschillende bezwaren te gen de sluiting der slachthuizen was in te brengen. Deze redenen- zijn ter kennis gebracht van het Ministerie van Bevoorrading. Anderzijds wijst de Gazet van Antwerpen er op dat het aantal arbeiders dat door deze sluiting werkloos i§ geworden, op 7000 wordt geschat, met het risico dat Tijdens een conferentie met leden van de communistische par tij heeft de Tsjepho-Slowaakse Minister van Justitie, Cepicka, te kennen gegeven, dat de binnen landse gebeurtenissen „niet alleen van betekenis zijn vo#r het eigen land". „De internationale reac tie", zo zei hij, „die zich reken schap heeft gegeven van het feit, dat ons land door zijn ligging de sleutelpositie inneemt, Van waaruit men geheel Europa kan beheer sen, heeft zich beijverd onze bin nenlandse reactie te steunen, spe ciaal door het zenden van spion nen. De publieke opnie zal zich verwonderd betonen, als zij de ge hele waarheid leert kennen en vooral, wanneer zij te weten komt, wat de ware oorzaken van de regeringscrisis van Februari zijn geweest, een crisis, waarbij het bestaan van ons land op het spel heeft' gestaan." Reuter meldt, dat volgens radio Praag eert uitgebreid spionnage- complot ontdekt is, dat vertak kingen had in het leger, de bevei ligingstroepen en de genationa liseerde industrieën. De arresta tie van ëen lid 'van het bestuur van de socialistische volkspartij, Vaclav Probekk, is bevolen. Naar de radio meldde, is in de partij een spionnagecentrum aangetrof fen en zal tegen drie afgevaar digden een vervolging worden in- gsteld. (Van de correspondent van het A.N.P.) De sedert enige tijd. verzwakte zenuwenoorlog om de positie van de stad Berlijn als zetel van het Geallieerde bestuur heeft een nieuw impuls gekregen. Het communistisch georiënteer de blad „Berliner Zeitung" sprak Zondag van „de onvermijdelijke aftocht der westelijke machten uit Berlijn, die wel eens zeer spoedig en zeer plotseling zou kunnen plaats vinden". De met Sowjet- vergunnning verschijnende bladen zijn thans dagelijks gevuld met beschouwingen over de revolutie van 1948 en zij roepen alle Bsr- lijners op tot massa-demonstraties op 18 Maart. In Oost-Duitsland wordt thans een koortsachtige politieke acti- vite't ontwikkeld, die haar climax deze week in de herdenking der Maart-revolutie zal vinden. Zo wel Sowjet-woordvoerders als sprekers der Eenheidspartij heb ben het op 18 Maart te houden tweede volkscongres voorgesteld als een gebeurtenis, die grote ge volgen zal hebben. Tot dusver was het in deze krin gen gebruikëlijk slechts te spre ken van ernstige gevaren voer ondermijning van het Geallieerde contröle-apparaat. Ook in Duitse kringen, voornamelijk in het wes ten, realiseert men zich steeds meer dat de gewijzigde politieke en economische structuur van de Sowjetnzóne practisch de afschei ding reeds verwezenlijkt zcu heb ben. Mén heeft hier dan ook de indruk, dat de verdere Sowjet- politiek in Oost-Duitsland op dit „voldongen feit" zal worden af gestemd. Berichten uit de Sowjet-zöne wij zen er op dat men maatregelen schijnt te treffen voor het uitvoe ren van een grote zuiveringsactie in de Socialistische Eenheidspar tij. De bedoeling dezer actie zou zijn de uitschakeling der elemen ten van Sociaal Democratische hüize. Reeds bij de instelling van de centraal economische regering voor de zóne die in de afgelopen week heeft plaats g,ehad, is opge merkt, dat uit de centrale bu reaux stelselmatig alle niet com munisten van de leidende posten verwijderd zouden worden. Thans heeft de Eenheidspartij „revolutionnaire actie-comité's" gesticht, die reed3 met de zuive ringsactie in de partij in het cen traal bestuur, in de landsbesturen en in de genationaliseerde bedrij ven begonnen zijn. De comité s zouden uitsluitend uit beproefde communisten bestaan. De Evangelische kerkleiding van Berlijn-Brandenburg heeft verklaard dat zij het niet wense- lijk acht, dat op het volkscongres predikanten als officiële vertegen, woordigerp der kerk optreden. Op het eerste volkscongres hebben ook kerkelijke bedienaren 't woord gevoerd. Wel heeft de gemeen schap, die zich noemt „religieuse socialisten in Duitsland" op 18 Maart in Berlijn een conferentie belegd. Het personeel van verschil lende hotels te Parijs, waar de delegaties van de conferentie der 16 landen voor de hulp aan Euro pa gehuisvest zijn, dreigt met staking, variërend van 1 uur tot volkomen stillegging van het be drijf. Het personeel eist korter werktijd en kosteloze maaltijden tijdens hét werk. deze gespecialiseerde arbeiders voor de slachterijen verloren gaan. Het blad vestigt de aandacht op het feit dat deze Invoer van vlees niet alleen kostbare devie zen heeft gekost, doch daarbij nóg allerlei moeilijkheden in het bin nenland schept en dat gebrek aan coördinatie van de verschillende Ministeriële diensten ervan de oorzaak is. Het ziet er naar uit, aldus de Mijnhardt's Zenuwtabletten sterken en kalmeren Uw zenuwen. t JuiAöci.. i.UCU. Gazet van Antwerpen, dat de aangekondgde massale invoer van boter gelijksoortige moeilijkheden voor de veeteelttengevolge zal hebben. De behoefte aan boter zou volledig gedekt zijn met een in voer van 10.000 ton en er zou be sloten zijn niet minder dan 26.000 ton in te voeren. Naar verluidt heeft 'het Engel se kabinet zijn goedkeuring ge hecht aan de overeenkomst tus sen Engeland, Frankrijk en de Benelux, die verleden week te Brussel is gesloten. Bevln zal heden of Woensdag, vermoedelijk met Bidault, van Parijs naar Brussel vliegen om de overeen komst te ondertekenen. In ge zaghebbende kringen neemt men aan, dat Bevln. Donderdag of Vrjj- dag naar Londen zal terugkeren. Emir Séif El Islam Acbmed, oudste zoon van de vermoorde Iman van Jemen, is Sanaa, de hoofdstad van Jemen, binnenge trokken en heeft zichzelf tot koning uitgeroepen, aldus meldt volgens Egyptische biaden radio Sanaa. De nieuwe Iman heeft de titel „Koning en bevelhebber der gelovigen"' gekregen. Vol-, gens berichten uit Djeddah zijn Abdoellah El Wazir en zjjn aan hangers gearresteerd. Met ingang van Maandag 15 Maart trad de Verordening Vervoerverbod Visserijproducten Grensgemeenten 1948 van het Bedrijfschap voor Visserijproduct, in werking. Krachtens deze ver ordening is het vervoeren van visserijproducten in nader aan te wijzen grensgemeenten aan fle Nederlands-Belgische grens in Nederland verboden, tenzij het vervoer gedekt is door een ver- voervergunning. Do voorzitter van genoemd bedrijfschap heeft bepaaid dat deze maatregel reeds van toepassing is op de gemeente Clinge in Zeeüws- Vlaanderen en Putte in Noord- Brabant. De in deze gemeenten gestationneerde douane-ambtena ren zullen evenwel vervoerver- gunningen voor zoveel vis afge ven als nodig is om in de behoef ten van de bevolking te voorzien. Het vervoeren van een partij vis tot ten hoogste 2 kg mits deze hoeveelheid kennelijk is bestemd voor gebruik door 't gezin, waar toe de vervoerder behoort, is vrij. Exportzendingen, welke ge dekt zijn door een exportmachti ging en vergezeld gaan van de daarbij behorende facturen zullen vrijeelijk worden doorgelaten. De vervoerder dient de vervoerver- gunning bij de inslag der betref fende hoeveelheid visserijproduc ten in de grensgemeenten door de douane te laten aftekenen Deze maatregel beoogt een scherpere bestrijding van vissmokkel over de Nederlands-Belgische grens dan bij de tot nu toe geldende voorschriften mogelijk was en om vat alle vis en visserijproducten. Met ingang van 15 Maart werd tevens de Verordening vervoer verbod Visserijproducten Zeeuws- Vlaanderen ingetrokken. De krachtens deze verordening ver leende ontheffingen van het ver voerverbod verliezen hiermede hun geldigheid.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1