Oe verpleging van Ziekenfondsleden Byrnes over houding ten opzichte Ussr De besprekingen tussen Hatta en Van Mook WERELDNIEUWS Daders van de moord op Bus- sums antiquair gearresteerd Luchtexpeditie naar de oorsprong van de Gele Rivier MAANDAG" 15 MAART 1948. BT Prins Bernhard in Zwitserland £De voedselvoorziening in De toestand in Tsjecho-Slowakije Amerikaans Commandant beschuldigt Russen Nieuwe tarwe-overeenkomst Verkeersdrukte op de Rijkswegen De kinderen in Noord-Griekenland Zweden en de Europese douane-commissie Het gebrek aan artsen in Nederland Minister Spaak over het ontwerpverdrag liquidatlebesluit Volksherstel Vrouwen belogen in Rome Program van actie vmr herstel, van Europa Amerlk. Senaat keurt Wets ontwerp voor hulp aan Europa goed T Vliegtuigramp in ALASKA Feankertng l»y AbonneineniT< ro*' WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Maandagavond Weinig verandering. Droog weer, met over het al gemeen weinig bewolking en ongeveer dezelfde tempera tuur als gisteren. Zwakke tot matige, naar Zuidelijke rich tingen draaiende wind. Onder Redactionele leiding ran P. L.D.J, van Oer eren. Redactie-adre» Noordstr. 55-57, Terneussn. Tel, 2510 - Na 6 uur 207S DE VRIJE Hoof dagen taehap voor Weat Zeeuwach-Vlaanrïeren Wiliemawe g S3, 3chooniii(Jke Telefoon 49. 4de Jaargang No. 757. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm JO ct.minimum Per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN. 1948 Zon Maan Mrt. Opk. Ond. Opk. Ond. 15 6.55 18.44 8.32 16 6.53 18.46 8.52 0.40 17 6.51 18.47 9.20 1.46 18 6.48 18.49 10.— 2.53 19 6.46 18.51 10.56 4.07 20 6.44 18.53 12.11 5.01 21 6.41 18.54 13.38 5.40 22 6.39 18.56 15.10 6.08 23 6.37 18.58 16.43 6.28 24 6.34 19.— 18.13 6.45 De Republikeinse Eerste Minis ter, Mohammed Hatta, heeft Za terdagmorgen tvederom een on derhoud gehad met-Dr. Van Mook ten paleize op het Koningsplein. Prins Bernhard is met zijn twee oudste dochtertjes per vliegtuig m het Zwitserse Kantore Valais aangekomen, waar hij begroet werd door Staatsraad Pitteloud. Per trein zijn de Prins en de Prinsesjes naar Zermatt vertrok ken. Naar uit het verslag van de Belgische Kamercommissie blijkt is in België de invoer van graan voorzien op basis van een rant soen van 300 gram per persoon per dag. De overgangsperiode is verzekerd, indien de zendingen van de Sowjet-Unie in 't vastge stelde tempo arriveren ter aan vulling van de invoer uit Ameri ca, Canada en Australië. Het brood in België werd reeds aanzienlijk verbeterd door de toe- voeg'nig van 20 pet. Amerikaanse bloem. Wat het vlees betreft beschikt België over een bevroren reserve van 35.000 ton. Ierland en Dene marken zijn de voornaamste leve ranciers van levend vee. In En gelse koelhuizen bevindt zich ook nog een grote hoeveelheid vlees, dat daar is opgeslagen, omdat België niet over voldoende koel ruimte beschikt. Dr. Oscar Klinger, President Benes' lijfarts, die een intiem vriend was van Masaryk, ver klaarde in een interview met het Tsjecho-Slowaakse jeugdblad „Mlada Fronta", dat Masaryk hem enige dagen voor zijn dood had gezegd: „Zij kunnen in 't Wes ten makkelijk spreken en schrij ven, maar als zij hier waren zou den zij zien, dat het niet mogelijk was geweest anders te handelen. Hier is alles anders." Dr. Klinger zeide, dat Masaryk de laatste jaren naar het melan cholieke geneigd was. „Hij was een vreselijk treurig mens". Zijn dood kwam echter "geheel onver wacht Voor Dr. Klinger, daar deze hem nog Dinsdagochtend had on derzocht en toen was zqn gezond heid niet slecht. Het Praagse vakverenigings- blad „Prace" meldt, dat Vil) m, de secretaris-generaal van de so ciaal-democratische party, die door zijn partij was geroyeerd, op ski's in Beieren is aangekomen. Het onderhoud duurde bijna twee uur en werd bijgewoond door de heer Neher. Dit is het derde on derhoud sedert de aankomst van Hatta uit Djogja op Donderdag j.l. Vrijdagavond was Hatta aan wezig op een receptie van de Apostolische delegaat Monseig neur de Jonghe d'Ardoye, waar ook Dr. Van Mook en vele andere autoriteiten tegenwoordig waren. De receptie had plaats ter gele genheid van de verjaardag van de Pauskroning. Over de besprekingen van Dr. Van Mook met Hatta zijn geen officiële gegevens bekend. Aneta verneemt echter uit welingelichte bron, dat de vertrouwelijke bespre kingen als „verkenningen kunnen worden gekenschetst. Men ver klaarde voorts, dat het een goed teken is, dat het eerste onder houd, hetwelk op verzoek van Dr. Van Mook plaats had, Don derdag geleid heeft tot inten sieve verdere discuccies. Kolonel Howley, de Amerikaan se commandant van Berlijn, heeft de iSowjet-Russ'sche bezettings autoriteiten ervan beschuldigd, dat zij het werk van de democra tische partijen in hun sector prac- tisch onmogelijk maken. „Mij is gemeld", aldus Howley, „dat personen, die tegen de S. D. spreken door die partij en door Sowjet-Rusgische soldaten worden bedreigd". Kolonel Jeiisarow, de plaats vervangende Sowjet-Russ'sche commandant, overhandigde How ley hierop een afschrift van een brief der S. E. D., waarin werd geprotesteerd tegen de razzia van de Amerikaanse militaire po litie op twee van haar partijbu- reaux i'n de Amerikaanse sector. Howley stelde voor een brigade in te stellen, welke alle klachten over politieke intimidatie of on derdrukking zou moeten onder zoeken, doch Jeiisarow wilde slechts toestemmen in een onder zoek van de twee door hem ge noemde gevallen. De nieuwe tarwe-overeenkomst waarborgt de Nederlandse brood graanvoorziening voor vijf jaar, zegt Dr. A. H. Boerma. De exporterende landen hebben zich verbonden aan de importe rende landen 500 millioen bushel tarwe per jaar te leveren tegen vastgestelde prijzen, die zich tus sen een gefixeerd maximum van twee dollar en een aflopend mini mum van 1.50 dollar tot 1.10 dol lar zullen bewegen. Nederand heeft zich verbonden 835 000 ton tarwe af te nemen, waarvan 85.000 ton voor over zeese gebieden. De importbehoef te van het rijk in Europa is met 750.000 ton voor vijfzesde deel gedekt. De jaarprijzen zullen og basi% van de gecontracteerde prijzen in overleg werden vastgesteld door de tarwerafcd, waarvan Nederland in Bene lux-verbar.d lid is. Er schijnt enige beroering te dele van genoemde inrichtingen, zijn ontstaan door het feit, dat de Zij voldoen zeer zeker aan 'n be- De K.N.A.C. deelt ons mede, dat volgens de laatst bekende verkeerstellingen op de rijks wegen het wegvak Den Haag Rotterdam het drukst werd bere den met personenauto's, daarop volgden Utrecht—De Bilt en Am sterdamBussum. Wat betreft de verkeersdrukte met vrachtauto's stond Utrecht De Bilt aan de spits, daarop volg den RotterdamZ wij ndr echt en Den HaagRotterdam. Het wegvak ArnhemVelp verreweg het drukste tereden met rqiwielen, daarna kwarrren Utrecht —De Bilt en LinneMaastricht. Ook wat autobussen betref! kwam ArnhemVelp ver voor aan, daarna volgden Linne Maastricht en RotterdamZwijn- drecht. Het wegvak UtrechtDe Bilt werd het drukst bereden met motorrijwielen, gevolgd door Den HaagRotterdam en Arnhem James F. Byrnes, de vor'ge Amerikaanse Minister van Bui tenlandse Zaken, heeft te Char leston in Zuid-Carolina (V. S.) een rede gehouden, waarin hij er op aandrong, dat de Verenigde Staten zullen handelen en geen schriftelijk protest sturen in dien de onafhankelijkhe'd van Italië, Frankrijk, Griekenland of Turkije direct of indirect door een aanvaller wordt bedreigd. „Niets rechtvaardigt de hoop, dat de USSR met de volledige ab- sor.bering van Tsjecho-Slowakije en Finland tevreden zal zijn", zo zo de Byrnes. ,,In het licht van de Sow jet-Russische verklaringen en daden moeten wij aannemen, dat de USSR het program van haar imperialisme nog niet heeft voltooid." Byrnes wees er op, dat de Italiaanse verkiezingen in April zullen worden gehouden en hij zeide dat volgens de beste in lichtingen, die tot dusver beschik baar zijn, de communisten bij de verkiezingen de macht in Italië niet zullen verwerven. „Indien de U.S.S.R. van plan Is lin Italië te doen, wat zij in Hon garije en Tsjecho-Slowakije heeft gedaan, gunnen 'wij verwachten dat zij zal ingrijpen, zou gauw zij tot de gevolgtrekking komt, dat de communisten in dé verkiezin gen niet zullen winnen," aldus Byrnes." Zij zal niet wachten tot dat de verkiezingen uitwijzen, dat de communisten iin de minderheid zijn. Dit alles biedt de vredelie vende Amerikanen een verschrik kelijk probleem, dat we echter in het gezicht moeten zien. „Wij moeten thans onze koers bepalen. Wij kunnen niet wachten tot de Europese democraten ten onder zijn gegaan." Byrnes bracht in herinnering, dat de Truman-leer de politiek der Ver. Staten beheerst en hij noemde het noodlottig, indien de U.S.S.R. ten onrechte zou gaan geloven, dat do Ver. Staten de plechtige beloften, die de Presi dent in zijn rede' tot het congres had afgelegd, wet zouden nako men. „In 1914 en opnieuw in 1939 vergisten de Duitsers'zich in, wat zij geloofden, onze besluiteloos heid en militaire onmacht. Het gevolg was oorlog". „Ik ben er zeker van', aldus Byrnes, „dat in- dien de Sowjct-Russen gaan in zien, dat wij werkelijk menen wat wij zeggen, zij zich zullen be denken alvorens verder te gaan met hun pogingen geheel Europa te overheersen". commissaris, belast met het toe zicht op de ziekenfondsen, aan enige ziekenfondsen heeft doen weten, dat ziekenfondsleden niet meer voor rekening der fondsen mogen worden opgenomen in een aantal inrichtingen, welke geen ziekenhuizen, doch verpleeginrich tingen worden geacht. Het A.N.P. heeft te bevoegder plaatse ter zake inlichtingen in gewonnen en het volgende ver nomen: Ziekenfondsleden hebben recht op verpleging en behandeling in een ziekenhuis. Volgens het door de commissaris Ihgenomen stand punt Iran onder „ziekenhuis" slechts worden verstaan een door de geneeskundige inspectie van de volksgezondheid als zodanig erkende inrichting, daar het noch uit medisch noch uit financieel oogpunt verantwoord zou zijn, dat de ziekenfondsen gelden zou den besteden voor verpleging in inrichtingen, welke niet aan de gestelde eisen voldoen. Hiermede is niets gezegd ten na- De Atheense balie, aldus het Griekse Telegraafagentschap, heeft een uitvoerig protestschrij- ven gericht aar Truman, Mar shall, Attlee, Bevin, Churchill, Scliuman, Biclault, Smüts en vele regeringen en instellingen, naar aanleiding van het wegvoeren van kinderen door de guerilla's. De Aartsbisschop van Athene heeft geprotesteerd bij de Ver. Naties, de Wereldbond van Ker ken te Genève en de Balkan-com missie. Volgens de (inlichtingen der re gering willen de guerilla's 30.090 kinderen naar Roemenië brengen, 20.000 naar Bulgarije, 20.000 naar Joego-iSlavië e* 10.000 naar Al banië. Waarschijnlijk zouden ook Polen, Hongarije en Tsjecho-Slo wakije kinderen opnemen. Zweden heeft de wens te ken nen gegeven toe te mogén treden tot de studiegroep, welke het vo- pen, hetgeen betekent één op de hoefte door aan hun patiënten een zorgvuldige verpleging te bie den, welke zij bijvoorbeeld door huiselijke omstandigheden in eigen huis niet kunnen verkrij gen. Onder „ziekenhui sverpleging", waarop ziekenfondsverzekerden, mits daarvoor de medische nood zakelijkheid bestaat, recht heb ben, wordt echter geacht ook te zijn begrepen de behandeling in het ziekenhuis, bestaande uit de hulp door specialisten. En daar ontbreekt het in bedoelde .inrich tingen juist aan: d3 hulp van tenminste een chirurg of een in ternist is in de meeste gevallen niet beschikbaar, terwijl ook vaak een operatiekamer ontbreekt. Na. de bekendmaking van on langs door de commissaris opge stelde richtlijnen voor de opne ming van ziekenfondsverzekerden in een ziekenhuis is gebleken, dat sommige fondsen, mede tengevol ge van de noodtoestand betreffen de de ziekenhuisruimte in de be zettingstijd ontstaan, hun verze kerden plachten te doen opnemen in bedoelde inrichtingen, welke niet beantwoordden aan de door de inspectie van de volksgezond heid aan „ziekenhuizen' gestelde eisen. De commissaris heeft gemeend, dat deize toestand niet mocht wor den bestendigd en heeft derhalve aan bedoelde fondsen bekend ge maakt, dat opneming voor reke ning van de fondsen niet meer mag geschieden in inrichtingen, welke niet als ziekenhuis zijn er kend. Hiermede wordt het belang van de vólksgezondheid gediend, daar Het A.N.P. heeft te bevoegder plaatse inlichtingen ingewonnen naar aanleiding van in de laatste tijd circulerende berichten om trent onvoldoende medische ver zorging ini bepaalde streken van het iand, met name in de Peel. Men gaf te verstaan, dat in het Zuiden des lands de artsenbezet ting altijd minder sterk is ge weest dam elders. In Nederland zijn momenteel 7000 artsen, specialisten inbegre- slechts in een ziekenhuis een doel treffende behandeling is gewaar borgd. Dat op deze wijze" -wel licht de wachtlijsten van de zie kenhuizen worden uitgeBreid, be hoeft onder de huidige omstan digheden niet meer te worden ge vreesd. Bovendien mag niet uit het oog worden verloren, dat in vele gevallen bij de opneming in niet-erkende inrichtingen geen sprake was van een. z.g. medische indicatie, doch dat opneming ge woonlijk plaats had op grond van sociale omstandigheden. Voor het overige v/ordt voor spoedgevallen in de ziekenhuizen steeds plaats ruimte beschikbaar gehouden. Uit het vorenstaande moge blijken, dat de maatregel van de commissaris niet kan worden be schouwd als een actie tegen be paalde fondsen en/of niet erkende inrichtingen, doch als een maat regel in het belang van de volks gezondheid. Uiteraard geldt het voorschrift voor alle ziekenfond sen en ten aanzien van inrichtin gen in het gehele land. JOODS MEMORANDUM AAN VELIGHEIDSKAAD. In een Memorandum aan de Vei ligheidsraad en de Commissie voor Palestina verklaart het Joods Bureau, dat de Arabische Regeringen stoutmoedig gewor den waren door de toenemende on zekerheid t.a.v. de uitvoering der verdeling,. Zonder de leverantie van uitrustingen, gelden en man schappen door buitenlandse Rege ringen, aldus het Memorandum, zouden de ongeregeldheden in Pa lestina, waar het gros der Ara bische bevolking getoond had wei nig te voelen voor een conflict, nooit uitgegroeid zijn. tot een groot militair vraagstuk. De in Palestina binnengedron gen strijdkrachten worden geschat op een totaal van 5 6000 man, voor 't merendeel Syriërs en be woners van Irak. Engeland wordt gecritiseerd we gens „het verzaken van zijn plicht door de schending van de Pales tijnse grenzen toe te laten." r ge j aar dcor de 16 Europese landen van het plan-Marshall is gevormd ter bestudering van de kwestie van een Europese douane unie. Zaterdagavond heeft in Amster dam de Amsterdamse recherche, in samenwerking met collega's uit Bussum, de twee daders van de in de afgelopen week gepleegde moord op de 71-jarige antiquair Koldijk uit Bussum gearresteerd. Het zijn twee zigeuners uit het woonwagenkamp te Bussum, n.l. de 23-jarige A. Adel en de 21- jarige J. Wijs, beiden muzikant. Vrijdag- en Zaterdagavond wer den op verschillende plaatsen in de hoofdstad invallen gedaan en Zaterdagavond om 5 uuf kon men overgaan tot de arrestatie van Paul Henri Spaak, de Belgische Minister-President en Minister van Buitenlandse Zaken, is in de Brusselse Universiteit door een dicht opeengepakte menigte luide teegejuicht toen hij het verdrag voor een West-Europese unie, waarvan een ontwerp aan de vijf betrokken mogendheden is voor gelegd, „een belangrijk ding" noemde. Spaak stelde de vraag: „ver keren wij in een hopeloze situa tie? Is een derde wereldoorlog op handen?" En antwoordde: Neen. Hg verklaarde overtuigd te zijn, dat de vrede bewaard kan worden Indien „wij verenigd onze kalmte bewaren en een bev^ijs leveren van begrip, voornamelijk met be trekking tot de Sowjet-Unie". Een groep Amerikaanse en Chi nese geleerden zal binnenkort per vliegtuig naar het Anne Machin- gebergte in de provincie Chinghai vertrekken om daar onderzoekin gen te doen en te trachten dé oorsprong van de Gele Rivier nauwkeuriger vast te stellen. Deze expeditie wordt grotendeels gefi nancierd door de Amerikaanse millionair Milton Reynolds. Ma joor Jack Young van de „United States Advisory group in China" zal als gids deel uitmaken van de expeditie, evenals een fotograaf van het tijdschrift „Life". Dr. Bradford Washburn, direc teur van het „Bonton Museum of Science" heeft een overzicht van de doelstellingen van deze expedi tie gegeven, welke als volgt zijn: Het vaststellen van de hoogte van de voornaamste bergen in het Anne Machin gebergte; het onderzoeken van de glet- schers in dit gebied; het bestuderen van de physio- grafie van dit terrein; het nauwkeuriger vaststellen van de oorsprong van de Gele Rivier welke men tot nu toe heeft kunnen nagaan tot aan enige meren in de provincie Ching hai en het verzamelen van lucht foto's en andere gegevens. In oude Chinese boeken wordt een groep van meren, de Hsing Hsu Haii, genoemd als plaats van oorsprong der Gele Rivier. Het gedeelte van de Gele Rivier, dat ten Westen van Kweiteh, een stadje ongeveer 62 mijl ten Zuid oosten van Koko Nor ontspringt, is zorgvuldig onderzocht en deze onderzoekingen zijn uitgestrekt tot de gebieden ten Westen van Sojung Gumba. In het besluit van de bestuurs raad van Ned. Volksherstel, waar in tot liquidatie der stichting werd besloten, ig o.m. bepaald, dat de* op 1 Mei eventueel nog aanwezige activa zullen worden overgedragen aan de Nederlandse Vereniging voor Maatschappelijk Werk, teneinde besteed te wor den voor de bevordering van de maatschappelijke zorg in Neder land; en dat het door Nederlands Volksherstel in het leven geroe pen „Fonds Noodgebieden" zal blijven voortbestaan als zelf standige stichting, teneinde zo lang dit door het bestuur dezer stichting, nodig wordt geoordeeld, fondsen te vormen voor het ver lenen van financiële hulp ten be hoeve van medische-, sociale- en sociaal-culturele voorzieningen in de noodgebieden van Nederland. Adel. De tweede dader, Wijs, van wie bekend was, dat hij de wijk wilde nemen naar Utrecht, werd Zaterdagavond om 10 uur op het Centraal station te Amsterdam gevangen genomen. Adel ontkent iedere schuld, doch Wijs beeft een volledige bekentenis afgelegd. Volgens verklaringen van Wijs belden beide zigeuners Maandag avond om half elf bij de antiquair aan. Toen deze opendeed vroegen zij of hier de heer Jansen woon de. De oude Koldijk merkte op, dat hg op een dergelijk laat tijd stip niet meermet zo'n vraag wenste te worden lastig gevallen, waarop het tweetal heenging. Om half één des nachts kwamen zij terug en trachtten door ver breking van een ruit binnen te komen. Wijs meFkte een open staand raam op de eerste verdie ping op. Aangezien hij trapeze werker in het circus is geweest, kostte het hem weinig moeite om langs <fe gevel naar boven te klimmen. Eenmaal boven geko men trok hij Adel naar zich toe, waarna beiden zich door het huis naar beneden begaven. De oude antiquair Koldijk sliep in de ach terkamer. Hjj werd wakker door het gerucht, trok op onderzoek uit en trof beide inbrekers aan. Naar Wij3 verklaart, was het daarop Adel, die -de grijsaard met een smidshamer, welke bij bij zich droeg, een hevige slag op 't hoofd gaf. De oude man viel op de grond doch kwam terstond weer over eind. Ook na 'n tweede slag met de hamer bleef de antiquair zich verweren. Adel, die bovendien een stengun bij zich droeg, velde de grijsaard met een derde hevige en dodelijke slag. Vervolgens namen de mannen de portefeuille met 350 uit een der kledingstukken, die over een stoel hingen en doorzochten de kamer. Bij de arrestatie trof men op Wijs slechts één cent en op Adel nog 5 gulden aan. De rest van het geld wa# in Amsterdam ver brast. 1400 personen. De toestand ia onmogelijk gunstig te noemen en is in hoofd zaak te wijten aan twee factoren. Achthonderd artsen zijn, over het land verdeeld, in militaire dienst geroepen, omdat nu een maal de noodzakelijkheid bestaat, Indonesië van geneeskundigen te voorzien. Voorts heeft het afstuderen na genoeg vier h vijf jaren stilge staan. De ziekenhuizen en uni versiteitsklinieken kunnen dan ook geen assistenten krijgen en het is moeilijk waarnemers te vinden voor hein, die in militaire dienst worden opgeroepen. Als men nu nog in aanmerking neemt aldus voegde men er aan toe dat de behoefte aan artsen, door de toeneming der medische verzorging (school- en bedrijfsartsen, contröle-artsen voor ziekenfondsen e.d.) hier te lande is toegenomen, dan is het duidelijk, dat wij met de medi sche voorziening tijdelijk in een impasse zitten. Over enige jaren zal dit leed wel geleden zijn. In tussen, al doen zich hier en daar wel enige moeilijkheden voor, kan van een noodtoestand niet wor den gesproken. Door de straten van Rome trok ken Zondag 30.000 vrouwen in op tocht in het kader van een mas sabetoging tegen de oorlog. Er werd geroepen: „Geef ons vrede" en „Weg met de atoombom." De vrouwen, die uit vele delen van het land kwamen, waren verte genwoordigsters van de Nationa le Vrouwen-organisaties. Vóórdat men door de straten trok, werd door verschillende spreeksters het woord gevoerd. Een speciale afvaardiging van vrouwen overhandigde de Italiaan se President Enrico de Nicola een oorkonde, gewijd aan de vrede en voorzien van de handtekeningen van twee millioen vrouwen. In, dé nacht van Zaterdag op Zondag is in Engeland de Britse zomertijd ingevoerd. Dé Britse zomertijd is een uur voor op Greenwich-tijd. DE ATOOMBOM. Engelss geleerden op het gebied der atoomenergie hebben verze kerd, dat bet geinig waarschijn lijk is, dat de Russen een atoom bom hebben kunnen produceren. „De Russen hebben 5 a 10 jaar nodig om een atoombom te kun nen vervaardigen, die van enig militair belang is," aldus Dr. Oli- phanh. „Men heeft alleen tijd om de kwestie van de doelmatige con- tröle der atoomwapenen te rege len. De atoorhenergie moet voor vredesdoeleinden gebruikt worden.' Naar het Keulse olaö „Volkstimme" meldt is Richard Mende, voormalig commandant van „Het kleine fort", een depen dance van het concentratiekamp Theresiënstadt, gearresteerd. In de herfst van 1945 verscheen hij in Siegburg bij Keulen en had papieren bij zich, volgens weike hij de Joqd Lewinson zou zijn Deze papieren behoorden waar schijnlijk toe aan een van zijn slachtoffers. Mende begon een groothandel in levensmidde.cn als „slachtoffer van de nazi-ver volging". Officieel is de uitgifte be kend gemaakt van vijf nieuwe postzegels van de Belgische Con go. De zegels hebben een waarde van fr. 0.25 (rose), fr. 0.75 (paarsrood), fr. 5 (geel en kar mijn), fr. 6, (olker en grijs) en fr. 20 (vermiljoen en groen). In de spoorwegeonstructie- werkplaatsen van de Fiat-fajbrie- ken te Turijn is een zware brand uitgebroken, men vermoedt ten gevolge van kortsluiting. De schade wordt op 800 millioen lire geschat. Een Program van Actie voor het herstel van Europa, dat is opge steld door vooraanstaande zaken lieden en deskundigen uit 10 lan den, w.o. Nederland, zal door Ar thur Guinness, president van de Internationale Kamer van Koop handel, aan de 16-landen Confe rentie te Parijs worden voorge legd. Volgens het program wordt aanbevolen, dat de bestaande hulp bronnen en voornaamste uitrustin gen ten volle en doelmatig moe ten worden ibenut alvorens een land het morele recht heeft aan spraak op hulpverlening te ma ken. Onder het hoofd „Deflatie zonder tranen," wordt gezegd, dat het de voornaamste en gebieden de plicht van de Europese Rege ringen is om de na-oorlogse in flatie tegen te houden door de be grotingen zodanig in evenwicht te brengen, dat daardoor geen te zware eisen aan de nationale hulp middelen gesteld worden. „Genationaliseerde industrieën moeten winstgevend worden ge maakt, het aantal ambtenaren aanzienlijk verminderd worden. De ontslagen ambtenaren moe ten snel in het productie-proces opgenomen worden. De opbreng sten van de hulpverlening mogen niet aangewend worden voor een vroegtijdige vermindering van be lasting of voor niet-essentiële uitgaven, doch gebruikt worden voor de bestrijding van de infla tie, waardoor een „deflatie zon der tranen teweeg gebracht zal worden," aldus het program. WIL DE SOWJET-UNIE EEN MILITAIR VERDRAG MET NOORWEGEN Volgens door tot Engelse Minis terie van Buit "ïiandse Zaken uit Oslo ontvangen berichten, aldus meldt het te Londen verschijnen de blad „The People," heeft de Sowjet-Unie het plan op Noorwe gen druk uit te oefenen teneinde onmiddellijk na het sluiten van het verdrag met Finland een mi litair verbond met Noorwegen aan te gaan. „Dit plan zou een troef van Sta lin zijn in het spel, dat hij speelt om de Westelijke Unie te ont wrichten, en zou tot doel hebben de controle over de vlootbases in de Atlantische Oceaante verkrij gen," aldus het blad. Volgens de wereldgezond heidsorganisatie heerst in de ge hele wereld op het ogenblik voor al i'n Engeland, Oostenrijk en Berlijn, een epidemie van kinder verlamming. Joseph Herod, voormalig algemeen secretaris van de na tionale socialistische partij (de voormalige partij van Benes) heeft in zijn cel zelfmoord ge pleegd. Een munitiedepöt te Saint Maurice (Midden-Frankrijk) is door vier ontploffingen verwoest. 10 Arbeiders kwamen om het leven. De politie van Velsen heeft in het duinterrein twee mannen aangehouden, die in een tent huisden. Het tweetal bad zich uitgegeven voor Duitsers, maar bij onderzoek bleek, dat het twee uit het gesticht te Hello ontsnap te S.S.-ers zijn. Zij zijn naar het oord van herkomst terugge bracht. Nicolas Vio3t, vertegenwoor diger van de Tsjecho-Slowaakse Minister van Buitenlandse Han del te Londen, is afgetreden „we gens de wijziging in de toestand in Tsjecho-Slowakije". Ongeveer veertig vliegtui- - gen van de Amerikaanse lucht macht zijn hoven Zwitserse en Franse Alpen op zoek naar een Joego-SLavisoh vliegtuig, op weg van Zwitserland naar Italië. Het vliegtuig, dat sinds Donderdag vermist wordt, had alleen beman ning aan boord. Dezer dagen heeft te Rio dë Janeiro de eerste steenlegging plaats gehad voor het reusachtige stadion dat 155.000 toeschouwers zal kunnen bevatten. In dit stadion worden ook de laatste ronden gespeeld voor hét wereldkampioenschap voetbal in 1950. Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van het ms. „Tabinta". De Amerikaanse Senaat heeft het wetsontwerp voor het verle nen van hulp aan Europa goedger. keurd. i Na een debat van meer dan 11 uur werd het wetsontwerp Zon- dagmorgen vroeg met 69 tegen 17 stemmen aangenomen. Het wetsontwerp gaat nu naar het Huis van Afgevaardigden. Onder de voorstellen en amen dementen bevond zich een voor stel van Senator Joseph Ball (Re publikein) tot het oprichten van een lichaam buiten de Verenigde Naties, dat in staat zou zijn alle leden-staten te verdedigen tegen agressie of omverwerping, die hun onafhankelijkheid of vrijheid zou bedreigen. Het veto zou in deze internationale opperraad niet van toepassing zijn. ITet voorstel werd verworpen, evenals een voorstel tot instelling van een financiële neven-instan tie voor het wereldherstel. Men verwacht, dat het Huls van Afgevaardigden ernstige pogingen zal doen, de voor het Plan-Mar shall uitgetrokken som te verla gen. De Republikeinen zQuden voorstellen het Plan-Marshall en de fondsen voor China, Turkije en Griekenland met elkaar te verenigen. Een vliegtuig komende uit Sjan ghai is in Alaska tegen een berg gevlogen. Aan boord bevonden zich, behalve de bemanning, 24 passagiers, zo wordt van officiële zijde medegedeeld.'Daarna is het toestel nog ongeveer twee en een half duizend meter omlaag gjp- stort. Reddingswerkzaamheden zijn onmogelijk en men moet aan nemen, dat alle inzittenden zrjn gedood. Het wrak is inmiddels reeds waargenomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1