HET PLAN-MARSHALL AKKERTJES en de LANDBOUW Aanzienlijke versterking van het Gezagsapparaat der Overheid aas, sajffl s sara? i r sê^JhJst as wer! tssssms£ arjsts sNachts wakker door pijn VERKEERSPROBLEMEN in verband met de indijking van de Braakman ZATERDAG 13 MAART 1948. Het toppunt van gemak! PHILIPS STAALBAARD Ook UW baard vliegt nraf[ Een tunnel onder het kanaal Gent-Terneuzen? Hervatting der onderhandelingen. teen vrijwillige landstorm of burgerwachten Tsjecho-Slowaaks Interim-Parlement. West-Europese Raad voorgesteld. Na twintig jaren Vijfiandenconferentie geëindgd 'pï.rS81! regerin-* ing^no! Post voor de Indrapoera Arrestaties in Slovenië Zoeken van eieren van waterwild Het nieuwe Belgische douane tarief. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. MEER BEWOLKING. Na 't oplossen van de och tendmist op vele plaatsen doorkomende zon en snel opl. temp. Over 't algemeen meer •bewolking dan gister. Over wegend droog. In de loop van de dag wat toen. wind uit Z. Westelijke richtingen. Frankering by Abonnement: Terneifzen. Onder Redactionele leiding ▼an P. L D. J, van Oeverec. Redactle-adraa: Noordstr. Ö6-67, Terneusen. Tel, 2610 Na 6 uur 2u73 VRIJE Hoofdagen tachap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondjjke Telefoon 49. 4de Jaargang No. 756. Uitgave Stichting „De Vrjje Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: Per mm 10 ct.minimum Per advertentie ƒ1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder er. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN MAAN. Abonnementsprijs 3,25 per kwartral. 1948 Mrt. 14 15 16 17 18 39 20 21 22 23 24 Zon Opk, 6.57 6.55 6.53 6.51 6.48 6.46 6.44 6.41 6.39 6.37 6.34 Mmm Ond. 18.42 18.44 18.46 18.47 18.49 18.51 18.53 18.54 18.56 18.53 19.— Opk. 8.17 8.32 8.52 9.20 10.— 10.56 12.11 13.38 15.10 16.43 18.13 Ond. 22.5» 040 1.4» 2.58 4.07 5.01 5.40 6.08 6.28 6.45 Het plannMashall of zoals het omgedoopt is, het E.R.P. (Euro pees Hulp Programma) houdt de gemoederen van velen bezig. West-Europeanen zijn er vóór want het most hen betere tijden brengen. Oost-Europeanen zou den gaarne ook mee doen en hun deel ontvangen van de overzeese stroom, maar zij mogen niet en zijn bevangen door een meedogen loos regime. Russen zijn er tegen, omdat zij er hun droom van een com.muaÉ&tisch Europa mee zien verstoren. Immers waar vrede en wel vaart heerst Is geen plaats voor deze vorm van dictatuur. En de Amerikanen zelve zijn langzamer hand overtuigd geworden van de noodzakelijkheid van de hulpver lening:. Zoals reeds meermalen uitvoerig is uiteengezet, zal het Plan voor een gedeelte bestaan in het sturen van grote hoeveelheden van de eerste levensbehoeften en dus ook voedsel. Immers een van de hoofdmotieven voor de hulpverlening is om Europa weer economisch op gang te brengen. De Europese productie dient zo spoedig mogelijk weer op peil gebracht te worden. Met deze productie wordt zowel de in dustriële als agrarische productie bedoeld. Beiden zijn tengevolge van de achter ons liggende oor log, waarin Europa zoals steeds als slagveld fungeerde, aanzien lijk teruggelopen. Nemen wij bijvoorbeeld de agrarische pro ductie. Vele factoren werkten er toe mede om deze te doen ver minderen. In de eerste plaats de vele verwoestingen. Wanneer wij maar onze eigen provincie bezien en denken aan de geïnun deerde gebieden en aan de ver woeste bedrijfsgebouwen, dan is het ons duidelijk, dat de produc tie hieronder heeft moeten lijden. Daar komen nog hij een groot gebrek aan kunstmeststoffen ge durende een aantal jaren, waar door de bodem allerwegen achter uit is gegaan, een gebrek aan voldoende arbeidskrachten gedu rende hetzelfde aantal jaren we gens gedwongen werken in Duit land of voor de Duitsers, onder duiken enz., en tenslotte heeft de ondernemer, in dit geval dus de boer, zijn inventaris niet kunnen aanvullen met het hoog nodige Zijn werktuigen zijn of verwoest of gestolen, of versleten, of ver ouderd Al deze en dergelijke factoren gelden in even groti mate voor de industrie. Als laatste factor, die zeke: niet verwaarloosd mag worden, if er de verminderde arbeidspresta tie van vele werkenden. Deze is o.a. te wijten aan df slechte en onvoldoende voeding aan het ontbreken van behoorlijke kleding en aan het gemis van de nodige afleiding. In practisch alk landen van West-Europa trader en treden deze factoren op. De middelen om deze arbeidsproduc tiviteit te verhogen, namelijk betere kleding en vèeding ont braken juist weer door de kleine productie en zo ziet men, dat er een vicieuse cirkel ontstaan is. Amerika wil thans helpen deze te doorbreken en het zal daarom in de komende jaren juist met fenoemde producten in grote oeveelheden te sturen, trachten het gestelde doel te bereiken. Vooral het sturen van voedsel zal zeker Invloed uitoefenen op onze eigen landbouw. Een eerste vraag die zich hierbij voordoet is dan de invloed van het Marshall- Plan of het prijspeil. Zal dit door de grotere toevloed van bijvoor beeld granen, vlees en vetten, *oor het grotere aanbod dat hier door ontstaat, in de komende laren een daling gaan vertonen? Het is nog te vroeg om dit met zekerheid te voorspellen. Wel kan opgemerkt worden, dat het prijspeil van de granen op het ogenblik op de wereldmarkt ho ger ligt, ja zelfs aanzienlijk hoger dan het eigen Nederlandse pr.jS- peil en zolang- dit het geval blijft is er natuurlijk vah een prijsda ling in ons land geen sprake. Lang niet iedere Nederlander be seft, dat de Nederlandse boer zijn producten, door een van boven geleid Overheidsbeleid, ver bene den de wereldmarktprijs aflevert Dat de boer nu reeds jarenlang het grootste deel van zijn produc ten op deze wijze inlevert, getuigt van een groot verantwoordelijk heidsgevoel, waarvoor de stede ling hem wel eens wat meer dank baarheid mocht betonen. Want als wjj eens zien naar een land als Frankrijk, toch zo vlak by ons, en wij zien dan, dat de Franse boer ondanks aanzienlijk hogere prijzen, tocht practisch geen producten inlevert, dan vait dit verschil wel duidelijk op. Of nu de Amerikaanse graan prijzen zullen dalen of niet hangt van teveel onzekere factoren af. Een voorspelling hiervan is dan ook niet te doen. Bovendien leven wij in een tijdperk van ge- ieide economie, hetgeen wil zeg gen, dat de Overheid o.a. de prij zen in de hand tracht te houden en scherpe prijsstijgingen en da lingen zal tegengaan. Een plotse linge daling van de prijzen zal dus vermoedelijk niet intreden. De import van voedsel zal du3 In de eerste plaats aangewend moeten worden om ae productie capaciteit van de industrie te ver hogen. Daarnaast is het ook de bedoeling de eigen West-Europese agrarische productie op te voe ren. Hiertoe dienen de hulpmid delen te worden geïmporteerd. De voornaamste zijn kunstmest, vee voeders en landbouwwerktuigen. De kunstmest om de vrucht baarheid van de bodem op te voe ren moet in ruimere mate ter beschikking komen en dus worden ingevoerd.Hiervan is nog veel te verwachten, al moet voor ons land opgemerkt worden, dat de doorsnee hoer overtuigd is van een juist gebruik van de verschil lend-- kunstmeststoffen. Veevoeder is wel zeer hard nodig. De veestapels, die immers vlees en de natuurlijke vetten moeten opbrengen, zijn mog in het geheel niet op het voor-oorlogse peil, mede dank zij een groot gebrek aan dit voeder. Nu moet direct hierbij worden aangetekend dat het zeer moeilijk zal zijn de geweldige hoeveelheden voeder- granen, die West-Epropa en met name ook ons eigen land voor de oorlog importeerde, in de komen de jaren eveneens in te voeren, daar juist het wereldgraantekort aanzienlijk is. Dit tekort wordt bijvoorbeeld voor het seizoen 1947/1948 geschat op 21 22 millioen ton. Of dit tekort in de komende jaren zal verminderen, zal voor een groot deel van de oogstresultaten in de grote graan- verbouwende landen, afhangen. En de rijstpositie in Oost-Azië speelt hier ook een belangrijke rol. De grodtte van dit tekort is voor een deel weer het gevolg van de verminderde productie in de door de oorlog geteisterde landen en anderdeels van de uit breiding van de veestapel in Ame rika, Canada en andere. Wel kan hieruit geconcludeerd worden, dat van een overproductie die een sterke prijsdaling tengevolge heeft, vooreerst nog geen sprake zal zijn. Een opvoering van. de eigen West-Europece productie blijft daarom zeker gewenst. Tenslotte kan de opbrengst zeker verhoogd wilden, door de invoer van de moderne landbouw machines. Deze zijn er nog in te kleine mate. Dat het Plan- Marshall hierin gaat voorzien, is zeker juist gezien Als een en ander snel en behoorlijk wordt uitgevoerd en teven3 op de juiste wijze door de ontvangende landen wordt gebruikt, mag men zeker over de gehele linie, dus in dustrieel als agrarisch, een ver hoging van de productie ver wachten, die dan ook de welvaart ten goede kan komen. Slaap is vaak de beste remedie en die mist U als pijn U wakker houdt. Stilt Uw pijn met „AKKER- TJES" en een rustige slaap zal U verkwikken. „AKKERTJES'heipepaltijd.Letop'tAKKER-merk.| rjl f) Ga óók genieten van het voordeel en gemak der moderne scheermethode met de „PHILlSHAVE", het Philips electrisch droogscheerapparaat.V raag Uw handelaar een demonstratie. - ^jmbpp— N.V. PHILIPS VERKOOP-MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND-EINDHOVEN Het "Mvast, dat de plaats van een brug een tunnel mededeling van de heer Philipse kunnen worden gebouwd van. Gedeputeerde Staten, dat de Vanzelfsprekend zullen de kos- Braakman in 1949 voor de helft ten van aanleg hiervan wel gro- zal worden ingepolderd In geheel ter worden, maar een tunnel zou Zeeuws-Vlaanderen met grote in- in ieder geval eens en voorgoed stemming is ontvangen. (Ingez. Med.) TENTOONSTELLING „DE NEDERLANDSE VROUW". Het bestuur van de tentoon stelling ,.De Nederlandse vrouw" 18981948" heeft besloten terug te komen op zijn besluit, de ten toonstelling op Zondagmiddag open te stellen Het heeft daarbij overwogen, dat het, onder andere omstandigheden geen reden zou hebben gevonden, aan het gevoe len van een minderheid zulk een overheersende betekenis toe te kennen, doch dat het feit, dat hst hier betreft een hulde aan Harc- Majesteit de Konirgin door alle Nederlandse Vrouwen, eist, dat zo enigszins mogelijk alles wordt vermeden wat door be paalde groepen van vrouwen kan worden gezien als een hinderpaal om aan de tentoonstelling haar medewerking te verlenen. Derhalve zal de tentoonstelling on Zondag de gehele dag ge sloten zijn. De Republikeinse eerste Minis ter, Mohammed Hatta, had gis teroehtend ten Paleize on het Koningsplein een onderhoud van ruim anderhalf uur met Dr. Van Mook. Er waren geen derden aanwezig. Na afloop van de bespreking had Hatta een onderhoud met Mohammed Roem, voorzitter van *e Republikeinse delegatie. Aneta Vprnam voorts van bevoegde zijde, dat het van de oplossing vnn technische problemen af fi*nrgt, wanneer de delegaties van beide partijen te Djogja of te Ka- lioerang zullen vergaderen. Sedert het vertrek van de „Renville" zijn geregeld besprekingen tussen de delegaties gevoerd en de vast stelling der procedure geschiedde te Batavia in plenaire vergade ring, waarhij echter slechts wei nige leden van de delegaties aan wezig konden zijn. Thans is een commissie ad hoe uit de heide delegaties en de commissie van goede diensten bezig met de op lossing der technische problemen die verbonden zijn aan het afwis selend bijeenkomen in Batavia en Djogja. Van bevoegde zijde verneemt Aneta nog, dat Dr. Van Mook en Mohammed Hatta gis'.erenmidda? om 17.00 uur Java-tijd wederom voor bespreking bijeen zouden komen. Over de resultaten der besprekingen van gisterenoch tend konden geen inlichtingen Worden verkregen. Van bevoegde z'-'de wordt mede gedeeld, dat de regering heeft be sloten ter versterking van het ootentieel van het gezagsanna- "aat der Overbid aan de rijks- en de gemeentpnal'tie een aan zienlijke uitbreiding met vrijwil ligers te geven. In de riikspol't'e zullen onge veer 10.000 vrijwilligers als re- wp worden ongenomen. De ge- sentenolitie zal m-t vrijwilligers als reserve verduhbeld worden Daarnaast overweegt de regering nog andere maatregelen tot waar borging van de openbare veiligr heid. Toetreding tot de politie in vr'i- willigersverband zal alleen kunnen p-es-ch'eden on basis van vrijwil- 11 individuele büstand aan het 'Hfp. bevoegd gezag in het kader van de normale politiedienst. Van enig optreden deer vrijwilliger"* in eigen zelfstandig kornsverband zal geen sprake zh'n. Zij zullen de mededelingen, welke kortge leden door middel van de ners en van circulaires van particuliere züde zn'n verstrekt, van bevoegide zijde hieraan toegevoegd, dat hel niet in het voornemen der re gering ligt, te komen tot een her oprichting van de vroegere bij zondere vrijwillige landstorm en de vrijwillige burgerwachten, maar dat ook op de voormalige leden dier instituten een beroep zal worden gedaan om mede te werken aan de verwezenlijking van bovenomschreven doeleinden. Het Tsjecho-Slowaakse wetge vende lichaam, de nationale ver gadering, heeft een „interim- parlement" gekozen en ingesteld, dat zal optreden als de kamer op reges is en in het bijzonder in d/ tijd tussen het aftreden der ka mer en de verkiezing van een nieuwe. Het interim-parlement bestaat uit 254 leden waarvan 13 commu nisten zijn, vier sociaal-democra ten, drie tot de volkspartij be horen, twee tot de Tsjechische socialisten en tyvee tot de Slo waakse democraten. Voor ieder lid is een plaatsvervanger aange- Het int.srim-na' Vooral uit verkearcoogpunt he keken, zal deze Inpoldering voor de hele streek grote voordelen kunnen opleveren, omdat kortere verbindingen, die de reisduur van Oost en West is weggevallen, is belangrijk kunnen bekorten, dan mogelijk zullen zijn geworden. Maar, hoe belangrijk deze op handen zijnde verkeeraverbeterin- gen ook mogen zijn, het idee, dal nu met het innolderen van de Braakman de enige oorzaak van alle verkeersmoeilijkheden tussen Oost en West Is wegevallen, is toch ten enen male onjuist, wart. ongetwijfeld legt het kanaal GentTerneuzen het snelverkeer minstens evenveel moeilijkheden in de weg, alp de Braakman. Wachttijden voor de geopende bruggen van 20 minuten waren ook vóór de oorlog normaal en een eenvoudig rekensommetie kan ons leren, dat in diezelfde tijd een auto om de Braakman he»n van Hoek naar Biervliet kan rijden Maar, ook voor de moeilük- heden. die dit kanaal het verkeer in du v/er loeit, menen wij in alle bescheidenheid een oplossing te hebben gevonden. Voor dat wij hierop ingaan, zullen wij echter ds mo^elükheden, die de inpolde ring van de Braakman ons biedt, eens nader bekijken. Hoewel het op het eerste ge zicht misschien voorbarig ma.g achrnen, om de spreekwoordelb'ke huid van de beer te gaan verko pen. voordat hat beest, geschoten is, zijn wii er toch vast van over- tuigd. dat binnenskamers ona dit I o"vrnhTik r""ds nlaunen voor de straks te leggen wegen wo'dr gemaakt, of in ieder geval de verschillende mogelr'Sheden wou den gemaakt, of in ied°r geval de verschillende mogelijkheden warden overwogen. Een varTvrv ding dwars door be' in te no'de- ren gebied heen, die het wezen- rat van Oos1'- en Weut-Zeeuws- V'.aarderen zal aaneensluiten, na' vanzelfsprekend tot st"nd moeten worden .gebracht en zal duis zeker wei 6ó-> der e°ra4-= punten van ove-weging uitmaken. Een pukeie blik on de kaart'is dan voldoende, om te kvnn-- vaststeken dat er heel wat zal komen kijken en dat er heel wat mulders znllen moeten worden gespendeerd eer deze aansluiting wil er tenminste van een werke lijke aansluiting «nrk» ziin - zijn gel"gd. De verbinding Drie- I kwart-Ehilinnine-i.Tzendiikè zal Veel aan waarde inboeten en no" enkel van belang bi i wen voor bet verkeer, dat via Sn3 van Gent naar het Westen wil. de oplossing van alle tussen Oost en West bestaande verkeersmoei lijkheden brengen, want pas van af het moment, dat het kanaal GentTerneuzen het verkeer tus sen de heide deien van onze streek niet meer kan beïnvloeden, kan van een éénwording worden ge sproken. Bruggen nu zullein te allen tjj.de slechts lapmiddelen bljjven, die niets definitief- kun nen oplossen. Bovendien zullen, als alle verkeer over Terneuzen moet worden geleid, in die plaats niet minder dan drie voor hun taak berekende bruggen moeten worden gele. ,d en veratr nog door de stad heen de nodige opritten, aanvoerwegen, enz. We mogen gerust aannemen, dat ook deze werken de nodige kosten zullen meebrengen en we menen hoven- dien, dat deze kosten steeds zul- leu-terugkomen, omdat het einde v*n de verkeerstoename nog lang met in ziedt is! Reeds wjj nu op het Westen en Zelzate zouden dan ook daar langs moeten pas seren. Met deze bussen kunnen dan vanuit Terneuzen reizigers voor het spoor worden aange voerd, als in overleg een daartoe geschikte dienstregeling wordt ontworpen, Dit zou -vooral van belang worden, als zoals wordt gehoopt. Dieseltrelnen de diensten Terneuzen—'St. Nicolaas en Ter neuzenGent zullen gaan ver zekeren. We begrijpen wel, dat dit plan critiek zal ontmoeten, maar uit gezonde critiek is wel eens meer Iets goeds geboren. Mogelijk 13 toch wel, dat die instanties, die de betreffende plannen en bereke ningen moeten maken dit idee een3 nader bekjjken ep de levens vatbaarheid ervan nagaan. Z. Vlaanderen heeft stoute plannen nodig, om tot volle ontplooiing te kunnen komen! Tenslotte zou door deze tunnel- aanleg ook de vliegveldkwestie, die juist door de bruggenkwestie een bron van meningsverschillen tussen Oost en West is geworden, voor een goed eind zijn opgelost, want als dit inderdaad in de buurt van de Braakman zou komen te liggen en de tunnel komt tot stand, dan zou dit inderdaad van een vliegtuigaansluiting moet halen nu eenmaal tri-et mogelijk maar ook de toekomst, die wei uit Oost en West even goed be niet zo heel veel bruggen meer reikbaar zijn. Moet de kanaal- zal kennen, is bjj deze oplossing kruising eeuwig een brug blijven, geoaai. dan zal of Oost, of West ook Bovendien za! ook de scheep- eeuwig tot wachten gedoemd zijn vaart deze unnel toejuichen, ter- en wachten is voor iemand, die wijl bij de aanleg reeds rekening kan worden gehouden met een eventuele verbreding en verdie ping van het kanaal. Bij het leg gen van bruggen is dit nu een maal niet wel doenlijk, zodat te voorzien is, -dat binnen enkele jaren, als de Gentse kanaalplan nen zouden worden verwezenlijkt, alle bruggen weer zullen moeten worden verbouwd. De onoverzien bare ellende, die het verkeer dan maandenlang ondanks de moeite, die de betrokken instanties zullen Agence France Presse meldt, dat drie en zeventig leden van het Britse Lagerhuis, uit alle partijen, een resolutie hebben ingediend, waarin aangedrongen wordt op de stichting van een West-Europese I economische, sociale en militaire doen, om alles zo vlot mogel.jk te raad die de bevoegdheid zou heb- doen verlopen, zal ondervinden, ben de politiek vasn zijn leden op verlopen, za kan maar moeilijk worden over schat. Voor het niet onaanzienlijke verkeer, dat Terneuzeji zelf levert, kan via AxeliestraatKerkhof laanBaandijk, of nog heter via een tot aan hst station N.S. ver lengde Kerkhoflaap en vandaar vlak langs de spoorlijn een weg naar deze tunnel worden, gelegd. Zou dit doorgaan, dan heeft deze gebieden te coördineren. Deze raad zou voorts tot taak hebben de handel tussen de leden- staten te ontwikkelen en de dei- viezen te stabiliseren. Na twintig jaren In de gevan- S - genis te hebben doorgebracht is Terneuzen nog het voordeel, dat een siciliër, die wegens beweerde zijn station, dat nu wel w;at al te j medeplichtigheid aan een moord rustig en als het ware buiten alle tot levenslange gevangenisstraf verkeer ligt, eindelijk een3 uit zijn j veroordeeld was, thans op vrije isolement zou worden ver.osvoeten gesteld. De rechtbamk want de bussen van de Z.V.T.M. ie -IHet stemmen door militairen dig was namelijk op grond van nieu we getuigenissen tot de conclu sie gekomen, dat de man onschul- was Aan het eindverslag van de commissie van rapporteurs der UB Vtfirkëflte C6nt»H16tBrS Eerste Kamer over het ontwerp. l. ,.i n ,^.„1-.-. van wet houdende voorschriften; Vdfl h„t UJOlplun SOeD Voor Terneuzen en achterland v*t^'effeiLd® d°i?r De persdienst van. de N.I.W.IJM. in de ruimste zin gnomen - lltalI!en. *>6 de in ,194®, jouden dee;t ons het volgende mede: zal echter een geheel Ster,we ^M^ne^b ^eï I en Nationale Mo- verbinding moeten worden ge- Eigende ontkend numenten Commissie moeten de schapen. Hoe deze wee nrecies v °Te oteea' vele inzenders van kolenbonnen zoi moeten loper is nu n£ nR? ?1J de overweging van dit wets- 78 en 81 BV verzoeken nog even uit te maken, omdat non niet met ontwerP m de afdelingen der geduld te hebben met de hun toe- iuistheid bekend i= hever a- Kamer werdj^gemeen betreurd, komende certificaten voor vier- d-"" helft zo 1 omvatten de affluit zelf hun stem zonden kunnen uit- o nei t zal omvatten, de afsluit- brengen. Intussen billijkte men nng- en heeft voor een jaar zil- ting- Voorzitter is de communis tische afgevaardigde Slansky, secretaris-generaal der partij. Vice-voorzitters zijn Dr. Jomm (sociaal-democraat) en Dr. Chyti! (volkspartij.) Zelden heeft een conferentie zich in zulk een hartelijke .sfeer afgespeeld, verklaarde Van Lan- genhove, de Belgische permanen- te gedelegeerde bij de V. N., na aanvaarde PWk°"nIptfo no<Td|pti1<tont hetgeen in de gewisselde stukken in gevallen die normaliter een kort hi J p v, "T t aangelegenheid in óverweging zou we- vereisen is een meerderheia n korte tyd midden in het hart «reiHnVit in sm van dertien noodzakelijk met aan- j van het Westen kan brengen, wezigheid van alle 24 leden. Ia 'Hoe men zich deze nieuwe weg andere gevallen is een meerder- °?k denkt, altijd zul'en Fre"-. heid der aanwezigen voldoende, i nieuwe stukken moeten worden De door het interim-parlement gflegd en reeds bestaande maatregelen worden moeten worden verbeterd weliswaar enkele meringsver schillen, doch deze moeilijkheden werden snel opgelost. Naar Van Langenhove nog me- ehjke dienst bij de politie wor- b.14 uur geduurd. Voortdurend voorlezing van het communioué. 'slechts van kracht, Indien de pTe- want alle wegen, d'" u'Tgezou Er waren op bepaalde punten si dec t deze heeft goedgekeurd. derd DriekwartPhilippine en Het interim-parlement kan nisi Isabell^sluisIJzendiike h°- 1 melsbrecd gezi°n, tussen Terneu te Amsterdam. Door het grote aantal Inzendingen, dat door vrij willigers moest worden geadmini streerd, heeft een en ander vrij veel tjjd gekost Ondanks de vele hulp hij het tellen en opplak ken der bonnen kunnen deze cer tificaten dan ook niet eerder worden verzonden dan in de loop van deze maand". de President kiezen en geen nieu- (houden, opdat wellicht in een verdere toekomst 'n bevredigen der systeem zou kunnen worden gekozen. Naar de mening van sommige leden diende van regeringswege te worden bevorderd, dat door responaentie te verzenden naar de middel van de P.C.J.-zender aan opvarendein van be(- ms jndra- de onderscheidene politieke par- poera", dat gister uit Rotterdam tijen gelegenheid zou worden ge- naar Kaapstad is vertrokken, schonken, haar beginselen en pro- - - De mogelijkheid bestaat om niet aangetekende luchtpostcor- den opgeroepen ev?4e°nslelinnLrn°rmale SpoUMen I de ëedele^rF\en&ln ïunregerJn- eveneens in net normale poli-Ie- gen> hetzrj telefonisch, hetzij door verhand plaats" vinden. Voor toetreding tot de reserve- politie komen uitsluitend in aan merking ge za gs get r "mve Neder landers, die niet militair dienst plichtig zijn of indien zij wel mi- l'tair dienstplichtig zün. wat of ficieren betreft de Jeeftiid van 45 jaar, wat onderofficieren en kor poraals betreft de leeftijd van 40 iaar en wat manschappen betref! de leeftyd van 28 jaar hebben be reikt. Personen, die 65 jaar of ouder zijn kunnen niet worden toege laten. Bijzonderheden inzake be loning, vergoeding van inkom stenderving, verzekering tegen de geldelijke gevolgen vain ongeval len en andere soc'ale voorzienin gen zullen binnenkort nader be kend gemaakt worden. In dit verband wordt, mede naar aanleiding van andersluiden- FRANKEEKZEGELS VAN 6 CENT. persoonlijk contact. Na afloop van de gisterenmor gen te Brussel gehouden confe rentie van de delegaties der vijf West-Europese mogendheden 'is het volgende communiqué uitge geven: ,.De diplomatieke vertegenwoor digers van de vijf mogendheden, die van 4 tot 12 Maart te Brus sel zijn bijeengekomen, hebben hun arbeid beëindigd. Zij hebben een ontwerp-pact uitgewerkt, dat zal worden voor gelegd aan de respectieve rege ringen en dat in het bjizonder clausules zal .bevatten, betrek king hebbend op sociale, econo mische en culturele kwesties en kwesties betrekking hebbend op de onderlinge bijstand in het ka der van het Handvest van de V. N. Het pact zal waarschijnlijk fn de loop van de volgende week te Brussel worden getekend, door de Ministers van Buitenlandse Zaken. Nadat alle regeringen het pact zullen hebben goedgekeurd, king leggen noch een oorlogsver klaring goedkeuren. en in Kaapstad aan- we iinaftciële lasten op de bevoi- en IJzendijke Hggeh, zijn zó grampunten aan de kiezers over- pg^» ^a^Palmas1 aandoe'rf r leggen noch Pen oorlogsver- I p'c^, dat deze nog maar amper z t0 t lichten en te verdedi- P s- - aandoen op de naam wor, aanmraak V'o-€n H*eder® ^e®uWS-Via: Andere leden rieden de rege- ESïL 'L:n'SS rinS. te dier zake de grootst mo- mogelijke voorzichtigheid te dc- I trachten. In Slovenië heeft 'een aantal 1 arrestaties onder beschuldiging van spionnage plaats gehad. De gearresteerden zullen spoedig be recht worden. Het betreft o a. j vooraanstaande personen in de j nader bewijs hiervan niet behoeft te worden 'geleverd. Hoe paradoxaal dit ook mag klinken, toch kan juist bet feT dat hce men de weg ook legt, al tijd tot vrijwel algehele nieuw bouw moet worden overgegaan voor Zeeuws-Vlaanderen 'slechts voordeel betekenen, omdat daar op 30 Maart komen. De correspondentie behoort uiterlijk 20 Maart gepost te wor den voor Kaapstad. De aandacht wordt er op ge- Weer andere leden aarzelden vestigd, dat de stukken volledig m stom nan Hit nntwem te m0eten zijm gefrankeerd. Sloveense communistische partij, 1 uit volgt, dat men zonder met iet* De kleur van de huidige fran keerzegel van 6 cent is van bruin- Za' mhoud doou rle respectieve regeringen tegelijkertijd worden hekend gemaakt". zwart gewijzigd in biauw-grijs Ook de enkele en dubbele brief kaarten zullen binnenkort aan deze kleurwijzïging worden aan gepast. De zegels zullen echter niet in omlooT) worden gebracht, ford een oefenbom geworpen vau voor de zegels in de oude kleur i 21 ton. De bom meet 8 meter en zijn uitverkocht. I is de zwaarste ter wsreld. Nabij de vliegbasis Muroc in Californië is door een vïiegerd die beschuldigd worden van. bin! nendringen in die partij als „agenten van de Britse geheime dienst", reeds vóór de oorlog. Zij zouden misbruik hebben gemaakt van hun positie als hoge staats- functionnaris tot het plegen van „economische spionnage". Regeringsautoriteiten hebben de zaak Donderdag niet willen bespreken, zo meldt Reuter, maar het is bekend, dat tot de beschul digden tenminste één assistent- Minister, een hoge functionnaris van de Sloveense bestuurscom missie en een secretaris van de communistische partij in „een der belangrijkste Joego-iSlavische in dustriële districten" behoort. Alle beschuldigden zijn Slovenen. Men neemt aan, dat het aantal arrestanten twintig bedraagt. Allen behalve de onder-Minister van Industrie der federale rege ring zijn Sloveense regeringsamb tenaren, bekend als de „.Dachau- proen". Zij werden in 1941 door de Duitsers te Dachau geïnter neerd. Gedurende de oorlog wer- öen zij vrijgelaten en voegden zich bjj de bevrijdingsbeweging van Ti ,;o in Slovenië. bestaands rekening te moeten houden, de weg kan leggen, waar men wil en dus daar, waar hij het beste zal voldoen. Als we bij het overwegen van de ligging van deze nieuwe wee de bestaande goede wegen eens nader beschouwen, dan valt het toch wel op, dat als de weg Zaamslag<St. Annapolder eens zou worden doorgetrokken langs Hoek en Biervliet tot IJzendijke deze in een vrr'wel rechte liin zo« komen te liggen en dus de kortst mogelijke verbinding zou vormen terwijl dan een kruisin>g van de kom van Terneuzen niet meer nodig zou zijn! We ontveinzen ons niet. dat velen dit plan als onuitvoerbaar zullen bestempelen, omdat dan voor het kruisen van het kanaal GentTerneuzen een oplossing moet worden gevonden, ferwiil ev' reeds bruggen liegen te Sluiskil, en Terneuzen. Maar, en hier ko- hun stem aan dit ontwerp te geven, indien de regering inder daad ontvankelijk mocht blijken voor de aandrang, op haar ge oefend, om een politieke propa ganda, als waar van hierboven sprake is, te bevorderen. De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, heeft bepaald dat, het zoeken en rapen van eieren, van kemphanen, wulpen, scholeksters, grutto's, tureluurs, meerkoeten en water hoen is toegestaan van heden af tot en met 19 April 1948; het ten verkoop of in voorraad hebben, te koop aanbieden, verkopen, afle veren en vervoeren van eieren van het genoemde waterwild is toe-' gestaan van heden af tot en met 21 April 1948, met dien verstande, dat op 20 eni 21 April het ver voeren slechts is toegestaan bin nen de bebouwde kom der ge meenten en langs openbare wegen en paden; het zoeken, rapen, ten oor in voorraad hebben, te men we dan met de in het begin koop aanbieden,, verkopen, afleve- van dit artikel aangekondigde op- ren en vervoeren van eieren van lossing, waarom zou om het pu^t, zwanen, ganzen, eenden (alle waar h,et kanaal moet worden soorten), duikers, watersnippen gekruist ergens tussen Derde i en goudplevieren niet is toege- Dok en Staalfabriek niet in- I staan. In de Vrijdagmorgen gehouden bijeenkomst van het Belgische Kabinet werd de Minister van Fi nanciën gemachtigd aan de Prins- Regent een ontwerpbesluit ter ondertekening voor te leggen. Tot regeling van sommige voorwaar den betreffende het van kracht worden van het nieuwe douaneta rief. Het betreft een regeling, die in overeenstemming met de an dere leden van de Benglnxgroep is vastgesteld voor de toepassing der douanerechten, wanneer de doorvoer van bepaalde goederen in invoer wordt veranderd. Het algemeen beginsel is dat de rech ten, die op het ogenblik, dat de verandering plaats heeft, van kracht zijn, op de dan als inge voerde goederen beschouwde wa ren zullen worden geheven. In de buurt van Napels heeft de politie meer dan 2 ton explosiva en talrijke wapens en muntie, alsmede 'n zendapparaat ontdekt. Verder werden in Bou logne twee kisten granaten aan getroffen in twee door bombarde menten verwoeste gehouwen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1