Na de dood van Masaryk. Hevige ontploffingen Begroting van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Koning Gustaaf te Parijs aangekomen» weersverwachting VRIJDAG 12 MAART 1948. Tsjecho-Slowaakse vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties veroordeelt de huidige regering. Rapport van Griswold." H.M. de Koningin beperkt haar werkzaamheden. Verblijf van Prinselijk Gezin in Zwitserland. in het hoofdkwartier van Joods bureau ta Jeruzalem. Voorbereiding voor Rondetafel-Conferentie met Indonesië. £?uüE«rlac t-ü - ftrtmu medegedeeld door het KNM.I, te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. j _J Rustig weer. Tamelijk veel bewolking, doch overwegend droog weer. Bij plaatselijke opklaringen enige stijging, maar over het alge meen weinig verandering van temperatuur. Zwakke wind. 4de Jaargajig No- 755. Timcbttnt d*i«l(jki Drukkerij N.T. Firma P. J. van de Bande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.miniman» per advertentie 11.5*. Inzending advértantie» tot des namiddag» 4 m Rubriek kl. advertentie#; 5 regels 60 ot,; Mm regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven otwJej nr. Bureau van dit Biai 10 cent meer Abonnementsprijs 1,25 per kwartaal. Jan Papanek, de permanent-.; Tsjecho-Slo waakse vertegenwoor diger bij de V. N.. heeft de hui dige regering in zijn land afge keurd en de Veiligheidsraad ver zocht een onderzoek naar het communistische optreden aldaar In te stellen. Papanek verklaarde tegenover de pers, dat hij niet kon geloven/ dat Masaryk zelfmoord heeft gepleegd. Hij zei, dat hij wei gerde de wettigheid van de hui- uige TisjechonSlowaakse regering* te erkennen, maar dat hij niet van plan was af te tr.eden, aan gezien hij zich nog steeds de die naar van de republiek, zoals deze vóór Februari bestnd, be schouwde. Papanek vroeg een onderzoek door de Veiligheidsraad naar de toestand in Tsjecho-Slowakije in «en brief aan Trygve Lie, secre taris-generaal der V. N. Hij zeide dat het de taak van de leden der V. N. is om te beslissen of zij het ftieuwe regiem willen 'erkennen. Hü beschuldigde de Sovjet- functionnarissen in Tsjecho-Slo wakije van directe deelnemin°" aan het communistische optredeiT HJj beschuldigde Maarschalk Sta lin van-schending der bepalingen yan het verdrag van vriendschap tussen Tsjecho-Slowakije en de Sovjet-Unie. Papanek verklaarde, dat hij de toestand in Tsjecho-Slowakije •en „bedreiging van de vrede en veiligheid" vond. Masarylcs opvolger. Algemeen wordt aangekomen, dat Wladimir Clementis, de hui dige Communistische onder-Minis ter van Buitenlandse Zaken. Ma- earyks opvolger zal zijn. Indien er een niet-communist wordt be noemd, heeft Zdenek Fierlinger naar men gelooft de grootste kans. Fierlinger heeft tijdens de jongste crisis de linkervleugel der •ociaal-democratische partij ge leid en de partij tot samenwerking met de communisten gebracht. De communisten beheersen alle «leutelministeriés behalve cle Mi nisteries van Buitenlandse Zaken en Defensie. Masaryk was het enige belangrijke.kabinetslid, dat geacht kon wórden „naar het Westen te kijken", zodat de oriën tering naar het Oosten thans wel volledig mag worden geacht. De niet-communistische kabinetsle den bezetten betrekkelijk mindef belangrijke posten en zijn gebon den door het centrale actie-comité van het parlement. Reacties. De leiders van verschillende delegaties btf. de V. N. zijn in een vergadering, die dopr de radio uitgezonden werd, bijeengekomen ter herdenking van Jan Masaryk. Warren Austin (Amerika), zeide, dat de Amerikaanse delegatie diep bedroefd is over „het uit doven van, het licht in Tsjecho- Slowakije en de dood van Jan Masaryk" Parid ^Frankrijk), zeide: „Masaryk heeft altijd voor de vrijheid gestreden. Wij ken- aen nu de prijs, die daarvoor bfe- taald moet worden". Cadogan (Engeland), zeide o.m., dat Ma- saryks intieme vrienden zijn lij den konden raden. Suchy (Po len), sprak de hoop uit dat deze tragedie niet voor „sinistere doelen" gebruikt zou worden. Papauck (Tsjecho-Slowakije), zeide dat Masaryk aan de gehele mensheid toebehoorde. Dwight Grisvvold, hoofd van de Amerikaanse missie voor hulp aan Griekenland, heeft dn een rapport verklaard, dat het steeds de politiek van de Amerikaanse missie is geweest om een offen sieve actie te stimuleren en alle voorraden en uitrustingsstukken voor een succesvolle veldtocht aan het Griekse leger te leveren. De voornaamste stap naar het herstel van Griekenland is vol gens het rapport een „snelle en beslissende nederlaag" van de guerilla's. Het Griekse leger bestond uit pracht-soldaten, die uitstekend uitgerust waren en over goede verbindingen beschikten.' De gue rrillastrijders daarentegen waren in alle opzichten verre hun min deren. Ondanks de hulp diezij uit het Noorden ontvingen, waren zij slecht uitgerust. Tsjecho-Slovvaaksche pers over dood van Masaryk. De Tsjecho-Slowaakse bladen hebben gisterenochtend op hun voorpagina's grote plaatsruimte gewyd aan lotos en herdenking-m van Jan-Masaryk. Het sociaal democratisch orgaan spreekt van Masaryk als „een man, dié geen vijanden, telde onder ons volk In de Svobodn'e Slovo, het or- Ciaan van de socialistische partij wordt door Dr, Neumann,- de Minister van Posterijen, hulde ge bracht aan* de persoonlijkheid van Masaryk. De hoofdredacteur van het communistische blad Rude Pravo schrijft, dat r.a ,,de zonder voor behoud door Masaryk afgelegde verklaring van loyaliteit jegens zijn volk" de Westerse pers en radio „een campagne zijn begon nen welke ook tegen de persoon van Masaryk gericht was" Het is duidelijk, dat de- Westerse ners poogde Jan Masaryk omver te lopen. Des te dierbaarder zal Jan Masaryk blijven in de herin nering van ons volk, hij, die op het moment van ractionnaire sa menzwering trouw bleef aan do nalatenschap van zijn grote vader". Rcgeri ngsprogratnma goedgekeurd. De constituerende nationale vergadering in Tsjecho-Slowakije heeft met algemene stemmen het regfcringsprogram, zoals Woens dag uiteengezet door President Gottwald, goedgekeurd. H. M. de Koningin zal wegens vermoeidheid op advies van Haar geneesheer Haar werkzaamheden voorlopig tot na Pasen beperken tot de dringende Regeringszaken. Omtrent het aanstaande ver blijf van het Prinselijk Gezin ;n Zwitserland wordt nader mede gedeeld, dat Z.K.H. Prins Bern- hard met de Prinsesjes Beatrix en Irene begin volger de week per vliegtuig zal vertrekken. Daar Prinses Marijke nog niet geheel hersteld is van een lichte graad van mazelen, zal H. K. H. Prinses Juliana kort daarna vol gen met de Prinsesjes Margriet en Marijke. De keuze van .het verblijf is wederom gevallen op Zernmtt, waar het Prinselijk Gezin ver leden jaar een prettige tijd heeft doorgebracht. Op de binnenplaats van het hoofdkwartier van het Joods bu reau aan de King-Georgestraat te Jeruzalem heeft zich gisteren ochtend een hevige ontploffing voorgedaan. Meer dan een kilo meter in de omtrek schudden de huizen op hun fundamenten een dikke zuil van rook en vvu sceeg naar de hemel. Men vreest dat er veel slachtoffers zijn, daar zich op het tijdstip van 'de ont ploffing vele employé's op de bin nenplaats bevonden Volgens een politierapport ex plodeerden er enige vrachtauto's. De gehele omtrek lag bezaaid met gewonden. Het aantal doden is nog niet bekend. Een groot gedeelte van het ge bouw, dat drie verdiepingen heeft, stortte in en kwam neer op de plaats en sleepte in zijn val velen mede. Joodse voertuigen zijn ter hulp gesneld. Tot nu toe zijn meer dan twintig gewonden overge bracht naar het Joodse Rode- Kruishospitaal. Naar het A.N.P. verneemt, heeft de Regefing een'negental Nederlandse politici uitgenodigd, zich voor een benoeming te zijner tijd als vertegenwoordigers 'van Nederland in de delegatie der Rondetafel-Conferentie met Indo nesië, ter vorming van de Neder lands-Indonesische Unie, beschik baar te stellen. De bedoeling zit hierbij voor, hen van nu af regel matig op de hoogte te houden van de verdere ontwikkeling van zaken te dezen aanzien. De uitnodig'ng is aanvaard door de volgende heiren: Jhr. Mr. M. van der Goes van Naters, Mr. A. M. Joekes, P. ber stens, Prof. Dr. J. H. A. Loge- mann, H. J. W. A. Meyerink, Prof. Mr. C. P. M. Romme, Mr. E. M. J. A. Sassen, Mr. D. U. Stikker en H. W. Tilanus. Gisterochtend vond in aanwe zigheid van de Minister-President, de Minister van Overzeese Ge biedsdelen en de Minister zonder portefeuille, de eerste samen komst plaats. llal «l«> d!»f otrlcqgrroccy EERSTE KAMER Op onze administratie ligt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van het m.s. „Jo'nan de Witt" en het s.s. „Grote Beer". De Eerste Kamer heeft gister morgen een aanvang gemaakt met de behandeling van de begro ting van het Departement van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening. De heer Verhey (K.V.P.), de Regeringspolitiek inzake de prij zen besprekende, zegt het te be treuren, dat met de gerechtvaar digde verlangens der boeren en tuinders geen rekent'ng is gehou den. Er is onrust op hpt platte land en spp. vreest, dat veel boe ren uit balorigheid zullen weige ren dfe Regeringsmaatregelen uit te voeren Hij is het niet eens met het oordeel van de Minister, dat de uitkomsten der vermogensenquete de opvatting staven, dat de toe stand voor de landbouw sinds 1936 is verbeterd. Zeker geldt dat niet voor de bedrijven op de lichtere gronden en de kleine boeren. Hij vraagt, of het geen tijd wordt aan de uitbreiding van het ambtenarencorps paal en perk te stellen. Spr. verheugt zich er over, dat de Minister pogingen doet, om het kleine-boeren-vraag- stuk pp te lossen. Gezien de nood waarin de kleine boeren verkeren, betreurt hij het daarom te meer, dat de regering er niet toe is overgegaan een royaler overbrug- gingssteun te verlenen. O.m. bepleit hij bestudering van het vraagstuk der bezitsspreiding in, de landbouw. Tenslotte be pleit hij herziening van het Pacht- besluit in verband met de uitvoe ring van de Ru'lverkavelingswet. De heer Zegering Hadders (V.V.D.) vraagt de aandacht voor de belangen der kleine verpach ters. Hij betoogt vervolgens, dat vele boeren in grote moeilijkheden Tengevolge yan een vals gerucht, meldende, dat Koning Gustaaf van Zweden gedurende zijn reis van Zweden naar Parijs overleden was, verkeerde men in Zweden in gro te ongerustheid. Gelukkig bleek de 89-jarige Ko ning zich nog in een goede ge zondheid te mogen verheugen en had zich op de reis niets oyzan ders. voorgedaan. Koning Gustaaf is te 16.50 uur Donderdag per trein in Parijs aangekomen Hij glimlachte en zag er opmerkelijk fit uit. Het perron van het station van aankomst was vol fotografen, journalisten en andere belangstel lenden. De Koning werd begroet door leden van de Zweedse am bassade. Alvorens hij doorreist naar de Rivièra zal hij op de Zweedse ambassade dineren. De eerste amain ssaderaad ver telde Reuter: „Wij hebben een angstige ochtend gehad en heb ben getracht de bron van hét ge rucht over de dood des Koninps op te sporen. Het gerucht is bijjkbaar ontstaan, toen grgens in Duitsland een warmgelopen rjj- tnig van de trein moest worden afgekonpeld en de mensen dach ten, dat het rijtuig van de Koning werd losgemaakt omdat deze ge storven was." De ambassaderaad voegde hier aan toe, dat de Koning van het gerucht afwist. Van veLe officiële en particu liere gebouwen te Stockholm woei de vlag halfstok na de be kendwording van het valse ge rucht, zo wordt uit Stockholm gemeld. De Zweedse radio wij zigde haar programma en ging plechtige muziek spelen, ofschoon zij In het nieuwsbulletin van 12 uur nieta over de gezondheid van de Koning meldde. Later heeft Kroonnrins Gustaaf Adolf de ge ruchten tegengesproken en ver klaard. dat zijn vader in beste gezondheid de Belgisch-Franse grens was gepasseerd. Het Zweedse blad „Aftonbla- det" meldde uit het Belgische grensstation Harquelines, dat de Koning „zeer geamuseerd" was ovèr de geruchten, die hij „vrij overdreven" vond. zijn geraakt door de belastingen, welke zij hebben te betalen. De 'kleine boerenstand mag z.i. niet verdwijnen. Kinderen van kleine boeren, die z'ch op het be drijf niet verdienstelijk kunnen maken, zullen een ambacht moe ten leren of een ambt kiezen. Pachtdwang 'bij ruilverkaveling, zoals de heer Verhey voorstaat, acht hij niet nodig. Eveneens verklaart hij zich tegen het ge dwongen verlaten van een bedrijf. De heer Hoogland (Arb.) geeft te kennen, dat zijn fractie gaarne haar stem aan de begroting' zal verlenen. In verband- met het ge brek aan cultuurgrond verklaart hij van oordeel te zijn, dat nood zakelijke em'gratie aanvaard zal moeten worden. Met de prijzenpolitiek der Re gering kan spr. zich vcrenigep. De heer Biewenga (A.R.) ver heugt zich over de goedesamen werking met het georganiseerde bedrijfsleven in de Stichting voor de Landbouw. De heer Kolff (C.H.) is van oerdeel, dat de critiek op de Mi nister niet steeds billijk is, waar méde hy' niet wil zeggen, dat hij het op ale punten met deze be windsman eens is. Zo b.v. niet ten aanz'en van zijn verklaring dat de vermogenstoestand <er landbouwende bevolking beter dan vóór de oorlog zou zijn. Hij betreurt het, dat bjj de be sprekingen met het georganiseerd bedrijfsleven geen betere resulta ten bereikt zijn Een strenge keuring op de vei lingen van groenten en fruit is z.i. noodzakelijk. De heer Brandenburg (C.P.N.) betoogt, dat de onrust op het platteland, zowel onder tuinders en landbouwers als landarbeiders zal toenemen door het beleJd der Regering, dat de huidige toestand heeft geschapen. Spr. betoogt, dat de toestand voor de kleine boeren en kleine veehouders nijpend is geworden. De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, de heer Mansholt, merkt in zijn ant woord op, dat het aantal ambte naren van zijn Departement 5000 minder is dan in 1945/46. De heer Verhey had het totaal aantal ge steld on 19.000. De Minister deelt mede, dat het aantal 14.673 be draagt en op het ogenblik mis schien enkele honderden minder. Het zal eerder bij de 13.600 lig gen. Socialisatie van de e'gendom van de grond acht de Regering niet nodig, maar zij wil komen tot een goed gebruik van de grond. Dat zal geschieden in overleg met de organisaties en docc m'ddel van een wet. Spr. betoogt, dat wè tot ratio nalisatie van de landbouw op goede percelen zullen moeten ko men. Dat dient met sfioed te geschieden. Decentralisat'e is daarbij nodig. Ten aanz en van de moeilijk heden van de kleine verpachter" is de regering diligent, maar zij Volgens nadere Joodse berich ten zijn in een Amerikaanse auto, voorzien van de Amerikaans* vlag en het opschrift „pers" de explosieven op de binnenplaats gebracht. Er zouden reeds 40 ge dode of gewonde Joden geteld zijn. Onder de Joden doet het ge rucht de ronde, dat een Engels man door gewapende Joden !t de nabijheid van de vermeide auto gearresteerd is. Volgens Joodse bronnen zijn meer dan 50 personen gewond en een aantal gedood bij de ontplof fing, die twee verdiepingen van het gebouw van het Joodse Na tionale Fonds, de achtervleugel van het Joodse bureau afscheur de. De Joden vormden door da armen ineen te haken een cordon om de plaatg van de ramp ten einde het reddingswerk onge stoord voortgang te doen vinden. De toegesnelde Britse troepen en politiemanschappen bleven bulten het gevormde cordon en richtten,toen men van anti- Britse gevoelens blijk begon te geven, de loop der geweren in de richting der Joden. Het wrak van de Amerikaanse auto, waarin de explosieven zich bevonden zouden hebben, is door de menigte uit de ruïnes ge sleept. De brandweer kon in korte tijd de uitgebroken brand meester worden. Onder de gewonden bevinden zich onder meer Dr. Walter Sy- tan, een hoge functionnaris van bet Joodse bureau; Gersjon Hirsch, de officiële woordvoerder voor de pers en Edwin Samuel, directeur van de Palestijnse om roep. Een Joodse hoofdofficier van politie heeft verklaard, dat geen Engelsen in verband met de ontploffing gearresteerd zijn. In een verklaring van de Palestijnse regering wordt gezegd, dat een auto, die naar het hoofdkwartier reed, bij een hek doorzocht werd en dat de inzittenden twee dozen in de hall achterlieten. Enkele minuten later was de ontploffing gevolgd. Volgens latere Joodse berich ten zijn zes Joden om het leven gekomen. Uit officiële Joodse bron wordt gemeld, dat de Joodse politie een Arabische chauffeur van een auto van het Amerikaan se consulaat gearresteerd heeft. Men had hem op de binnenplaats waar de ontploffing plaats vond, gezien. Hij is door gewapende Joden weggevoerd. Blijkbaar heeft men hem voor een Engels man aangezien en zijn zo de ge ruchten ontstaan over de arresta tie van een Brit, die verantwoor delijk voor de ramp zou zijn. De Palestijnse politie is van de ar restatie op de hoogte gesteld. ziet de goede oplossing nog niet. Wat de landbouw betreft zegt de Minister, dat het afgelopen jaar betrekkelijk ongunstig is geweest voor verschillende delen des lands. Het is echter'onjuist dit aleen aan de prijssteling te wijten. Rekening moet worden gehouden met de strenge winter en de droge zomer. Wat er ten aanzien van de fi nanciering der mechanisatie dient te geshieden, bevindt men zich nog in het stadium van stu die en overleg met de organisa ties. De Minister zegt niet in te z en, dat de prijzen voor 1948 geen ver betering zouden inhouden. Overtollige arbeidskrachten op oe kleine bedrijven moeten naar zijn oordeel, door middel -fran am- bachtsonderwrjs o.a. in een an dere werkkring worden overge bracht. Na replieken wordt de begro ting goedgekeurd met aanteke ning dat de C.P.N. wil geacht worden te hebben tegengestemd. Zonder beraadslaging of stem ming wordt vervolgens goedge keurd de begroting van het land- bouw-egalisatiefonds voor 1948. Eveneens zonder beraadslaging of stemming is tenslotte goedge keurd het wetsontwerp tot wijzi- g'ng der Landbouvv-Crisiswet 1933, Voelselvoorzieningsbesluit en besluit Tuchtrechtspraak voedsel- selvoorziening, alsmede verlening van de bevoegdheid tot vaststel len, wijzigen en intrekken van de reglementen der commerciële li chamen bij de bedrijfschappen aan de Minister van Landbouw, Visse rij en Voedselvoorziening. De Kamer zal a.s. Woensdag weder bijeenkomen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1