De tragedie in Tsjecho-Slowakije. Samenwerking van de Benelux-Ianden op in dustrieel gebied Naar afscheiding der Sowjetzóne DONDERDAG 11 MAART 1948. Ja n Masaryk pleegt zelfmoord. De positie van Zweden Verenigd front der Jooase strijtkrachitn no getn feit De ondertekening van het West-Europees verdrag Luchfjiakketpostdienst Oe strijd in Griekenland Ned. zeevis op de mesthoop ^Commissie tot herziening tier Ür ond wet gereed. De Vijfflanden- Conferentie. Deviezenhandelaren razzia. Noorse communisten treden uit de partij WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Donderdagavond. Zonnig en droog. Droog en zonnig weer, met bijna overal zwakke wind. Temperatuur tegen de mid dag stijgend tot ongeveer de zelfde waarde als gisteren. Frankering bij Abonnement: Terneuzen. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren. Kedactle-adrea; Noordstr. 66-67. Terneuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentachap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondilke Telefoon 49. DE 4de Jaargang No- 754. Uitgave Stichting „De Vrjje Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50, Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. ZON EN MAAN. 1948 Mrt. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Zon Opk. 7.04 7.02 7.— 6.57 6.55 6.53 6.51 6.48 6.46 6.44 6.41 Ond. 18.37 18.39 18.40 18.42 18.44 18.46 18.47 18.49 18.51 18.53 18.54 Maan Opk. Ond. 7.42 19.17 7.53 20.29 8.05 21.43 8.17 22.59 8.32 8.52 0.40 9.20 1.46 10— 2.58 10.56 4.07 12.11 5.01 13.38 5.40 Het Tsjecho-Slowaaks nieuwsbureau Cteka heeft gemeld, dat Jan Masaryk, de Tsjecho-Slowaakse Minister van Buitenland se Zaken, zelfmoord heeft gepleegd^ De zelfmoord van Masaryk. Officieel is medegedeeld, dat Dr. Jan Masaryk, de Tsjecho- Slowaakse Minister van Buitenlandse Zaken, gisteren zelfmoord heeft gepleegd door uit het raam van zijn kamer in liet Czerninpaleis, het Departement van Buitenlandse Zaken te Praag, te springen. Dit bericht is ook door de Tsjecho-Slowaakse legatie te Londen bevestigd. Vjjf dagen geleden beschreef Masaryk de communistische coup als een „onbloedige revolutie", en hij voegde er aan toe: „Mijn plaats is aan de zijde van het volk, waarvan ik houd; wanneer Ik hoor spreken van verzet bloedt mjjn hart. Gij kunt op mij reke nen. Ik ben een der uwen." Een bekende industrieel uit Praag verklaarde dezer dagen te Frankfort, dat President Benes, noch andere vooraanstaande per sonen, in staat waren officieel af te treden of het land te verlaten. In de officiële mededeling van het bureau van de Minister-Pre sident wordt verklaard, dat Ma saryk tengevolge van een ziekte, die met slapeloosheid gepaard ging, door zelfmoord een eind heeft gemaakt aan een leven, dat aan vaderland en volk was ge wijd. „De gehele dag voor zijn tra-' glsche dood toonde Masaryk geen enkel teken van neerslachtigheid en hij was integendeel vol leven digheid en gaf blijk van zijn ge bruikelijk optimisme", aldus de verklaring. „Het Is mogelijk, dat hij in een vlaag van nerveuze stoornis besloot een eind aan zijn leven te maken." In de verklaring, die door het Tsjecho-Slowaakse persbureau, Ceteka, werd gepubliceerd, wordt gemeld, dat een onderzoek wordt ingesteld naar verdere details. Levensloop van Jan Masaryk. Jan Masaryk was de zoon van T^cma? Masaryk, de grondlegger de Tsjecho-Slowaakse repu bliek en een grote vriend en medewerker van Benes. Sedert 1940, eerst in ballingschap en vervolgens na de bevrijding in eigen land, bekleedde hij de func tie van Minister van Buitenlandse Zaken. Vóór de oorlog was hij gezant te Londen en aldaar een van de meest geziene leden van het corps diplomatique. Hij behoorde tot geen politieke partij. Jan Masaryk werd in 1886 te Wenen geboren en ontving zijn opvoeding in Praag en New- fork. Bij de oprichting van de Tsjeoho-Slowaak.se republiek trad hjj in diplomatieke dienst. Hij trad af als gezant te Lon den na de overeenkomst van München in 1938. Sedert 1925 had hij de functie van gezant bekleed. Na zijn aftreden maak te hij een rondreis door de Ver enigde Staten, waar hij lezingen hield. In 1939 keerde hij in En geland terug waar hij na de over weldiging van Tsjecho-Slowakije door Hitier voor zjjn land bleef werken. Tijdens zijn verblijf in New- Tork, In zijn jonge jaren, ver diende hjj zjjn levensonderhoud eerst als arbeider In een ijzer- labriek, daarna als pianist in een bioscoop en tenslotte als direc teur van de „Crane Ironwork -Company". Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog keerde hij naar zijn land terug waar hij ternauwernood ontkwam aan een doodvonnis wegens „politieke onbetrouwbaarheid". In 1920 en 1921 was hij privé- secretaris van President Benes. Hjj huwde in 1924 met Frances Crane, dochter van de Ameri kaanse gezant te Peking. Reacties op Masaryks (looil. Anthony Eden, die tijdens de oorlog Brits Minister van Bui tenlandse Zaken was, verklaarde ih.aleid .ag -an Mas iryki zelfmoord, dat deze „inderdaad een tragedie" was. „Masaryk erfde de traditie der vrijheid, waaraan hij niet ontrouw kon worden," aldus Eden. „Hij heeft thans zijn leven voor deze taak gegeven." De Zweedse Minister van Bui tenlandse Zaken, Oesten Unden, zegt in een Dinsdag gepubliceerd artikel: „De Zweedse regering en het parlement hebben zo dui delijk mogelijk verklaard, dat Zweden zich niet in enig blok dei- grote mogendheden zal laten drijven." Zwedens politiek om politieke of militaire verplichtingen te vermjjden „ten opzichte van een van beide zijden" wordt niet door vrees gedicteerd, maar door het gezonde verstand en zuiver door een instinct tot zelfbehoud. Onmiddellijk nadat Masaryk zich het leven had henomen, wer den alle verbindingen van Praag met het buitenland verbroken. Eerst toen het bericht officieel wereldkundig was gemaak,t, wer den de verbindingen weer her steld. Praag hoorde het bericht van Masaryks dood eerst om 12.30 uur (Ned. tijd), toen het bericht door radio Praag werd uitgezon den. De nationale radio-omroep heeft haar programma veranderd en speelt thans onafgebroken treurmuziek. De tragische dood van de Mi nister van Buitenlandse Zaken schijnt de regering in verwarring te hebben gebracht, aldus meldt Reuters correspondent uit Praag. Functionnarissen van het de partement van Buitenlandse Za ken verklaarden, dat geen bij zonderheden over Masaryks dood bekend konden worden gemaakt. Praag maakte na het bekend worden van het nieuws een in druk van diepe versfagenheid. Mensen verzamelden zich in groepjes en fluisterden elkaar het nieuws toe. Het departement van Binnenlandse Zaken heeft bevolen, dat van alle openbare gebouwen de vlag halfstok moet waaien. Een Brits lorr.aat gaf weinig teken van verwondering, toen hij het bericht hoorde. Hij verklaar de, dat Masdryk de laatste tijd slecht sliep en slaapmiddelen ge bruikte. De diplomaat had onlangs nog met Masaryk gesproken en deze had hem van zijn klachten ver teld. Jonkheer Michiels van Verduy- nen, de Nederlandse ambassadeur te Londen, zeide diep getroffen te zjjn door het nieuws van Ma saryks dood. Hij had de Tsjecho- Slowaakse staatsman bijna dertig jaar lang zeer Intiem gekend. „Zijn dood zal overal de diepste indruk maken en vooral in zijn vaderland, waar zijn naam het symbool van de vrijheid is", aldus de Nederlandse ambassadeur. Het Tsjecho-Slowaakse parlement bijeen. Nosek, de Tsjecho-Slowaakse communistische Minister van Binnenlandse Zaken, heeft giste ren -in het parlement'verklaard, dat Masaryk zich ongeveer om 6 uur in de ochtend uit het raam van zjjn kamer geworpen had. Zijn lijk werd een half uur later gevonden. Naar het Tsjecho-Slowaakse persbureau Ceteka meldt, heef; Nosek in 't parlement verklaard, dat een groot aantal sigaretten peukjes in zijn kamer erop wees, dat Masaryk gedurende de nacht niet geslapen had. Hij moet de nacht hebben door gebracht met het lezen van brie ven en telegrammen van zijn vrienden in Engeland en de V. S„ die hem zjjn toetreding, tot de nieuwe regering-Gottwald ver weten. Tegen 6 uur in de ochtend be gaf Masaryk zich naar zijn bad kamer en sprong door het raam op het binnenplein van het paleis, waar hij een half uur later dood werd aanggtroffen. Tijdens de bijeenkomst van de Ministers van Nederland, België en Luxemburg werd een lijst vastgesteld, die een aantal in dustrieën omvat, waarvoor over eengekomen is, dat geen nieuwe vestigingen of uitbreidingen van bestaande vestigingen zuilen plaatsvinden, zonder dat daarover vim te voren overleg tussen de regeringen heeft plaatsgevonden Zodra een der regeringen kennis ■draagt van en voorgenomen Wat betreft de meubel-asbest- cementindustrie heeft de proce dure slechts betrekking op pro jecten, die een investering van 300.000 te hoven gaan. In tegenstelling met eerdere berichten uit Joodse bron te Tel vpct-VHro- I uil jouuae orou ie rei -bi S °f een uitbreiding in een Aviv, dat de Joodse strijdkrach- flor rlooiVinf i-o-PPonrl■- 1 w' UIT DUITSLAND De Berljjnse correspondent van king van vergaande volmachten het A.N.P. meldt: Terwijl de besluiten der confe rentie te Londen van Sovjetzijde werden gekenschetst als de vol- tooiïr.Q van de splitsing van Duitsland,'nemen de tekenen, die erop wijzen, dat de Sovjet-zóne binnen afzienbare tijd onder een eigen regering zal worden geteld, toe. Leidende functionnarissen der socialistische eenheidspartij, die zijn voortgekomen uit het comité Freies Deutschland, hebben in de laatste weken openlijk voor een staatsrechterlijke afchejding van Oost-Duitsland gepleit. Het is te Berlijn bekend geworden, dat een college, dat als het toekomstige kabinet van Oost-Duitsland wordt beschouwd, sedert verschillende dagen in het gebouw van het centrale beheer der zóne beraad slaagt. Ofschoon nog geen offi ciële benoëming van de leiders der door Maarschalk Sokolowsky met centrale volmacht beklede economische commissie der zóne hebben plaats gehad, schijnt het vast te staan, dat de commissie voor Rau, voormalig Minister in Brandenburg, de representatieve leiding 2al krijgen. In ingewjjde kringen neemt men aan, dat de practische leiding der economi sche zóne zal moeten berusten bjj Minister Silbmann, die in Sach- sen, het industriële centrum der zone, de nationalisatie der be- drjjiven voltooid heeft en thans naar Beri-n is gekomen. Voorts verwacht men, dat in het top orgaan, Steide, afkomstig uit Freies Deutschland, en Prof. Kastner zullen zitting' hebben. De vorming van een Duitse volksraad, die onlangs door de leiding van het volkscongres is aangekondigd, zal op 18 Maart haar beslag krjjgen. Het ver moeden, dat deze volksraad zich zal moeten opwerpen tot een soort parlement voor Oost-Duits land, is in de laatste weken sterk toegenomen. Weliswaar zullen in de voIks raad ongeveer der zetels wor den ingenomen door vertegen woordigers van West-Duitsjand,, doch aangenomeij wordt, dat dit uitsluitend bedoeld is als een po ging om de Sovjetzóne te doen fungeren als romp-Duitsland, of schoon de doelstellingen der Duit se eenheid onverminderd op de vaandels van het volkscongres blijven prijken. Alom worden in de Sovjetzóne plaatselijke perma nente oomité's benoemd. Met het oog op de verkiezingen die voor dit jaar in de zóne op het pro gramma staan, wordt ook reeds gesproken over de opstelling.van eenheidslijsten van bet volks congres. Bovendien bezit de S.E.D. der vijf landen der zóne, Sachsen- Anhalt en Mecklenburg, in de huidige landdagen nog gtéén meerderheid. De betekenis der landdagen heeft overigens door de verstrek- aan, de economische commissie, aanzienlijk ingeboet. Men be schouwt hier de nieuwe bestuurs vorm, die zich in de zóne achter gesloten deuren ontwikkelt, als een totale overwinning van het centralisme. Aanvankelijk heeft de Sovjetbezetting aan de vijf landen een grote mate van zelf standigheid gegeven, die niet al leen tot economische zelfstandig; heid leidde, doch ook de weer standen tegen bepaalde politieke eisen een ruggesteun gaven. Gaandeweg beeft zich thans ook in de socialistische eenheids partij de ijver voor centralisatie uitgevoerd. De bezitting heeft tenlotte de volle uitvoerende macht in handen gegeven van de inmiddels gevormde centrale or ganen, waarin de eenheidspartij domineert. Volgens Reuters diplomatieke correspondent, zal het verdrag van de West-Europese unie waar schijnlijk ondertekend worden tussen 15 Maart, de datum waarop de tweede Marshall conferentie te Parijs begint en 19 Maart, mits de werkzaamheden te Brussel tijdig gereed komen. De tjjd van Bevin, de Britse Minister van Buitenlandse Za ken. zowel als van Bidault, zijn Franse collega, bljjkt namelijk zo druk bezet te zijn, dat het uitge sloten geacht moet worden, dat deze twee staatslieden nog voor de Parijse conferentie naar Brus sel zouden kunnen gaan om him handtekening onder het West- Europees verdrag te plaatsen. Naar thans hekend wordt zou Bevin aanstaande Vrijdag, 12 Maart, te Londen een onderhoud hebben met Middin Sadak, de Turkse Minister van Buitenlandse Zaken, die de Britse hoofdstad zal aandoen op doorreis naar Parijs voor de Marshall-conferen tie. Volgens welingelichte kringen zou Sadak misschien de kwestie van Turkije's toekomstige betrek kingen met een West-Europese Unie ter sprake brengen Het onderhoud zou plaats vinden op verzoek van Turkse zijde en wordt officieel gekenschetst als „een gelegenheid voor een alge mene bespreking van d^ inter nationale situatie". Voorts neemt men aan, dat ondertekening van het West- Europees verdrag na de Mar shall-conferentie ook de Benelux- landen beter zal uitkomen, omdat ook hun Ministers van Buiten landse Zaken bij het inrichten van hun werkprogramma rekening moeten houden met de Parijse conferentie. der desbetreffende industrietak ken en zjj harerzijds met zulk een voornemen instsmt, zal zij de re geringen van de andere landen gedocumenteerd van de daartoe strekkende plar.nen In kennis stellen. De geraadpleegde regering zal eventuële bedenkingen tegen de medegedeelde plannen kenbaar maken, waarna de regeringen overleg kunnen plegen door: 1. bet inschakelen van de be treffende ministeries; 2. het inschakelen van de ver tegenwoordigers der competente bedrijfs-organisaties al dan niet onder ambtelijke leiding. Indien dit overleg tot geen overeenstemming mocht leiden, wordt de aangelegenheid verwe zen naar de rpad. voor de econo mische unie, die van haar gevoe len zal doen blijken in een aan de betrokken regeringen uit te bren gen gemotiveerd advies. Indien de regering, die het plan aanhangig heeft gemaakt, het advies niet aanvaardbaar acht of indien het advies niet met algemene stemmen in de raad is aanvaard, kan deze regering een haar goeddunkende beslissing nemen. Eventueel kan een der gelijke aangelegenheid echter nog een voorwerp van bespreking vor men op de driemaandelijkse con ferentie van Ministers van de Be- neluxlanden. De industrieën, waarop de pro cedure betrekking heeft, zijn de volgende: 1. vensterglasindustrie, 2. koolzuurindustrie, 3. kopersul- faailndustrle, 4. springstof indu strie, 5. cellophaanindustrie an ders dan voor photografische doeleinden, 6. steenkolenmijnen, 7. cokesfabrieken, 8. koolzure- soda-indjstrie, D. staalindustrie, 10. industrie ,van kogellagers en kogels, 11. industrie van rijwiel en andere kettingen, 12. triplex- en multiplex industrie, 13. meu belindustrie, 14. strocartonindu- trie, 15. cementindustrie, 16. asbestcementindustrie, 17. rub berindustrie, 18. suikerfabrieken en -raffinaderijen, 19. rjjstpelle- rijen, 20. fabrieken van plant aardige oliën, 21. maalindustrie, 22 brouwerijen,. 23, stikstofindu strie. ten zich onder één oppercomman do hadden verenigd, verneemt Reuter te Jeruzalem, dat over een fusie tussen de Haganah en 'de Irgoen Zwai Leoemi nog bespre kingen worden gevoerd en dat een officieel besluit vóór heder. niet waarschijnlijk is. Naar verluidt dringt de Irgoen op het recht aan nog enkele hooggeplaatste politie- en leger- functionrarissen van haar „ver- Naar „Le Peuple" weet te melden, zulleri binnenkort nieuwe munten in België in omloop wor den gebracht en wel van 10, 20 en 50 centimes en van 1 fr. In brons. Verder zilveren munten van 5, 20 en 100 frs. Het zilver stuk van 100 fr. zal ongeveer zo groot zijn als een zilverstuk van 5 frdat vóór de eerste wereld oorlog in omloop was. De ambassadeur van Guate mala in Mexico heeft doen ver staan, dat een besluit tot verbre king van de betrekkingen met Groot-Brittannië practisch reeds door zijn regering genomen was. Hoewel er reeds geruime tijd een luchtpakketposldienst van enkele Europese landen naar Amerika bestaat, konden de Amerikanen tot dusverre hun pakketten slechts per schip naar Europa sturen. Thans heeft het Post Officedepartement in de V. S. bekend gemaakt, dat per 15 Maart a.s. luchtpakketpostdiens- ten op verschillende Europese landen, voor zover die daar ir. toestemmen, zullen worden ge- langlijstje" uit de weg te ruimen, opend, zo meldt de American De Haganah zou aandringen op een algehele strijd tegen de Ara bieren. Volgens welingelichte waarnemers is het niet waar schijnlijk, dat de Irgoen zich ge heel aan het commando van de Haganah zal ondergeschikt stel len. i Overseas Airlines te Amsterdam, 21 landen waaronder Nederland, I hebben hun toestemming reeds I gegeven. Het is de A.O.A., die alle pakketten naar Finland, Groot-Brittannië en Ierland, Ne derland en de drie Scandinavische I landen zal vervoeren. U»t dc> VcIVsverlcgrru'ccrjtgingi Generaal-Majoor James van Fleet, hoofd van de militaire af deling van de Amerikaanse mis sie voor hulp aan Griekenland, heeft op een persconferentie ver klaard, dat de Griekse guerilla's deze zomer volkomen verslagen zouden worden. Het Griekse leger voerde volgens hem een oirbare oorlog, terwjjl de guerillastrjjders een soort onmenselijke terreur bedreven, die niet als oorlogsvoe ring kon worden aangemerkt. „Ik raad de echte bandieten van echte Griekse stam aan onmid dellijk zich over te geven en de anderen, zo gauw mogelijk uit Griekenland te verdwenen en voorgoed of anders gedood te worden," aldus Van Fleet. Hij bracht de Engèlsen hulde voor hun steun aan het leger en zeide van mening te zjjn, dat het Griekse volk bijna geheel achter het leger stond. President Truman heeft of ficieel meegedeeld, dat hij zich bij de Preiden^verkiezingen can- didaat telt voor de democratische partij. Naar uit Antwerpen wordt ge meld heeft de eerste zending Nederlandse zeevis, die dezer dagen van Urk uit naar België was verzonden, niet de juiste be stemming gekregen. De zending vis, die door de exporteurs op onvoldoende wijze verzorgd was en niet de gewenste sortering bevatte en bovendien aan de grens vertraging had ondervonden, werd in Antwerpen voor de consump tie afgekeurd en vernietigd. Vanuit Urk wordt ten stellig ste ontkend, dat de zending, vis te Antwerpen voor de consump tie afgekeurd werd. Integendeel, de Antwerpse vis handel ziet met verlangen de vol gende zending tegemoet. Juist omdat het de eerste zen ding betrof, en dus als een proef neming k,on worden beschouwd, was extra zorg besteed zowel aan de sortering vis als aan de wijze van vervoer, die per vrachtauto geschiedde. Aan de grens had men hij de uit- en inklaring alle mogelijke medewerking en de vis kwam dan ook in uitstekende conditie te Antwerpen, waar de verkoop door de vishandelaren een vlot verloop had. De proefneming kan dan ook als volkomen geslaagd genoemd EERSTE KAMER. Begroting van Justitie. 'De Eerste Kamer heeft gisteren de behandeling der begroting van Justitie voortgezet. De heer Hommes (A.R.) maakt enige opmerkingen over het poli- tievraagstuk. Het heeft zijn fractie ernstig teleurgesteld, dat de Minister geen nader overleg wenst met de gemeenten. Spr. zou het onjuist achten wanneer de politie gelicht zou worden uit de locale sfeer en te veel gecentraliceerd zou wor den. m De heer Stikker (V.V.D.) heeft bezwaar tegen 's Ministers beleid ten aanzien van de economische collaboratie. De P.R.A.C. beschikt blijkbaar niet over deskundig per soneel en zij stelt vaak een on derzoek in zónder dat er voldoen de aanwijzingen zijn voor schuld. Het bedrijfsleven spreekt onom wonden van een chaos. Er be staan nog altijd geen richtlijnen of normen voor vervolging van economische collaboratie. Aan het slot van zijn rede dient spr. een motie in, waarin o.m. wordt uitgesproken dat bij de be rechting van economische colla boratie geen onderscheid mag worden gemaakt tussen grote en kleine gevallen, dat door het ont breken van richtlijnen rechtson zekerheid bestaat en ernstige on rust wordt veroorzaakt. De heer Cramer (Arb.) betoogt dat de hoge kosten van de tewerk stelling van gedetineerden in de mijnen een extra last legt op de exploitatierekening. De heer Algra 4 A.R.) steunt de motie van de heer Stikker. Minister Van Maarseveen zegt ten aanzien van de opdracht aan Prof. Meijers, dat en' ge speciale onderwerpen onttrokken zjjn aan zjjn werk. Wel houdt hij zich be zig met de onderwerpen, die een wettelijke regeling behoeven en als 't ware de invoering van een nieuw burgerljjk wetboek, moeten voorbereiden, o.m. de regeling van het internationaal privaatrecht. Het is echter mogeljjk, dat deze lratste materie geregeld kan worden door de Benelux-comm's- sie voor eenmaking van het recht. Het is de bedoeling om een leef tijdsgrens van 70 jaren vast te stellen voor notarissen. De heer Van Heuven Goedhart verzekert de Minister dat de ambtenaren O.M. en de substitu ten-griffier worden gerecruteerd uit alle lagen der bevolking. ■De achterstand in strafzaken, zoals die thans bestaat, acht spr. zeer ernstig. Hij hoopt aan die achterstand op korte termjjn een einde te 'kunnen maken. De handhaving van plattelandskan tongerechten legt een onnodige last op de schatkist. Wel is het misschien mogelijk, kantonrech ters in bepaalde gebieden zitting te doen houden. Wat het politievraagstuk be treft, wijst spr. er op, dat de ver eniging va'n Nederlandse gemeen ten zich heeft begeven op een ter rein, dat niet geheel het hare is. De vereniging is ook weinig ge neigd overleg te plegen en het heeft ook weinig zin dit te doen. De hogere kosten voor de te werkstelling van politieke delin quenten zijn in hoofdzaak die der bewaking. Deze tewerkstelling be spaart het Rijk per jaar 75 mil- worden en zodra mogeljjk zal de tweede zending volgen Het kan dan ook wel als vast staand worden aangenomen, dat voor de Urker-viseerij een flink afzetgebied is gevonden. lioen aan deviezen, dus wordt zij zoveel mogeljjk bevorderd. Met de idealisten onder de communisten is het precies als met de idealisten onder de natio- naal-social'sten. Als zij zien tot welke mensonterende toestanden hun principes leiden, diejien zjj de beweging te verlaten. Dit gebeurt ook. Het commu nisme is in ons land een terug gaande beweging. Als ons volk en de Regering waakzaam blij ven, bestaat er hier geen com munistisch gevaar. Spoedig zal een mededeling worden gedaan waaruit men zal kunnen vernemen, dat de Rege ring op korte termijn haar machtsapparaat zo sterk zal ma ken, dat dit tegen extremistische extravaganties een afdoende be" scherming zal bieden. De heer Stikker wjfzigt zijn motie zodanig, dat de alinea be treffende het onderscheid tussen kleine en grote gevallen van col laboratie vervalt en verder zoda nig, dat de te ontwerpen richtljj- nen niet van toepassing zijn op de reeds berechte gevallen. De Minister maakt geen bezwa ren meer tegen de motie-Stikker, die wordt aangenomen met 28 tegen 2 stemmen (tegen de Com munisten). De begroting wordt z.h.s. goed gekeurd. TWEEDE KAMER. Tijdens de bezetting op wacht geld gestelde dan wel gepen- s'onneerde militairen. De Tweede Kamer heeft gister' middag behandeld het wetsont werp houdende regelen inzake de voor pensioen geldige diensttijd en de pens'oengrondslag van tijdens de bezetting op wachtgeld gestel de dan wel gepensionneerde mili tairen der Konlnkljjke Land macht. De heer Van Sleen (Arb.) wijst op de onbilljjkheid, dat capitulan- ten, die ondergedoken zijn, thans twee dienstjaren zullen verliezen. De heer Fokkema (A.R.) sluit zich daarbjj aan. De heer Beernink (C.H. vraagt hoeveel militairen niet ln de ge legenheid ge3teld zjjn weer in dienst te treden. Waf betreft de capitulanten is hjj ook van oor deel, dat er een onbilljjkheid be gaan wordt jegens de ondengedo- kenen. De heer Koenen (C.P.N.) ver klaart zich met het wetsontwerp te kunnen verenigen. De Minister van Oorlcg, de heer Fievéz handhaaft zijn standpunt, dat hij reeds eerder in de Kamer heeft verdedigd Het wetsontwerp wordt daarna zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Vervolgens werd z.h.s. aange nomen het v/etsontwerp tot so ciale verzekering van gedetineer den. Wijziging enquêtewet. Nadat de vergadering geschorst was geweest, omdat de tegen woordigheid van de Minister van Justitie ook in de vergadering der Eerste Kamer vereist was, heeft de Tweede Kamer gister middag te kwart over vijf in be handeling genomen het wetsont werp tot wijziging van enige be palingen der wet van 5 Augustus 1850, tot regeling van het recht van onderzoek (enquête). Na een kleine redactiewijziging in artikel 1, werd zonder beraad slaging of stemming het ontwerp daarna goedgekeurd. De vergadering werd hierop j verdaagd. Naar het A.N.P. verneemt, is de Commissie tot herziening van de Grondwet in haar laatste verga dering in zoverre tot overeenstem ming gekomen, dat de meerder heid zich kon verenigen met het uiteindelijk ontworpen voorste, van wet tot wijziging der Grond wet. Een tweetal leden van de Commissie heeft echter gemeend zich van instemming te moeten onthouden. Eén' hunner heeft hiervan bjj een afzonderljjk aan het rapport toe gevoegde nota doen blijken, ter wijl het andere de^er beide leden in het rapport van zijn standpunt aantekening heeft gevraagd. "Verwacht mag worden, dat de regering thans op zeer korte ter mjjn een voorstel van wet tot wij ziging van de Grondwet aan de Raad van State om advies zal zenden. Het wetsontwerp heeft, naar wij menen te weten, de dui delijke strekking, de Grondwet zo danig te wjjzigen, dat een nieuwe rechtsorde in gezamenlijk overleg met de Overzeese Gebiedsdelen zal tot stand komen. Tenslotte deelde men ong mede, dat het ontwerp van wet niet bij de Kamers zal worden ingediend, vóórdat het advies der vertegen woordigende lichamen in Indone sië zal zijn ingewonnen Naar in kringen van de vtjf- landenconferentie verluidt zouden de Britse tegenvoorstellen, die Dinsdagmiddag aan de confe rentie zjjn voorgelegd, door de Franse delegatie slechts onder voorbehoud van goedkeuring door haar regering zjjn aangenomen De goedkeuring van de regering werd gisteren verwacht. Naar Robert Als, Luxemburgs gezant te Brussel, gistermorgen aan de journalisten verklaarde, heeft de redactiecommissie thans iiT totaal 8 artikelen opgesteld, waarvan drie gistermorgen. Er blijven nu nog 4 artikelen af te handelen. Naar Lockhart, persattaché van de Eritse ambassade, aan jour nalisten mededeelde is tijdens de onderhandelingen gebleken dat er met betrekking tot de opvatting van de Westerse unie enig ver schil bes^pat. Terwijl de Benelux-delegatie op het standpunt staat dat, althans aanvankelijk, de unie zich zal moeten beperken tot de vijf lan den, namen de Franse en de Brit se delegaties het standpunt in dat de unie terstond toegankelijk moet zijn voor de andere West- Europese landen, die zich willen aansluiten. Lockhardt verzekerde, dat tus sen heide opvattingen echter ge- makkeljjk overeenstemming be reikt zal kunnen worden. Na afloop van de plenaire zit ting gisterenmiddag te 12.30 uur liet het hoofd van de afdeling voorlichting van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Za ken, de heer Van Houten, zich tegenover de correspondent van het A.N.P. zeer optimistisch uit over de gisterenmorgen gemaak te vorderingen. Vrijwel in ieder opzicht is men tot overeenstem ming gekomen en men heeft o a besloten een consultatief orgaan op te richten met uitlopers op economisch, cultureel, sociaal en militair gebied. Dit consuta- tieve lichaam zal alle beginselen uitwerken en toepassen. Naar de heer Van Houten nog mededeelde, zal de couferentie heden of' Vrjjdag beëindigd wor den. Na afloop van de conferen tie zal een Uitgebreid communiqué worden uitgegeven. t In de straten rondom de Beurs heeft de Brusselse politie Maan dagmiddag een uitgebreide klop jacht gehouden op handelaars in: deviezen. Alle straten werden afgezet en een 400tal personen, die zich in de café's ophielden, werden in vrachtauto's naar het hoofdbureau gebracht, waar zt, aan een onderzoek aan de ljjve onderworpen werden Zeven processen-verbaal werden opgemaakt wegens handel in vreemde valuta. Een persoon had een klomp goud bij zich van een kg, terwijl op een ander 190 goudstukken werden gevonden. Bij het doorzoeken van de café's viel de politie een grote hoeveelheid deviezen en gouden munten in handen, die de bezoe kers daar uit angst voor een ge rechtelijke vervolging, hadden achtergelaten. Uit vele steden en districten in Noorwegen komen berichten bin nen, dat min of meer vooraan staande leden van de communis tische partij uit de partij treden naar aanleiding van de jongste gebeurtenissen in Tsjecho-Slowa kije en de houding, die de Noorse communistische leiders daarte genover innemen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1