Het Vijftnogendhedenverdrag de Zeeuws-Vlaamse Verkeersproblemen. vry zacht DINSDAG 9 MAART 1948. Opstelling van de tekst Oostenrijkse Onderminister van Binnenlandse Zaken en de communisten De Amerik. hulpverlening aan Europa Een rapport van de K.V.P. over 2 Duitsers in Straat Maiakka opgepikt Het Communisme in Europa en Azië Rede van Harry Pollitt Lewis Douglas over Brussel en Londen DE LEIPZiGER MESSE Memorandum van Benelux ter Vijfmogendhedenconferentie Frank #i In* a? WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.NjM.I te De Bilt, -geldig tot Dinsdag avond. Matige, aan de kust krach tige Westelijke wind. Meest zwaar bewolkt, doch overwe gend droog weer. Vrij zacht. DE VRIJE ZEEUW 4de Jaargang No. 752- Advertentieprfla per mm 10 et.; min1 toot» per advertentie 1,5®. Inzending advertentt»» tot des namiddag» 4 uur Rubriek kl. advertentie#] 5 regels 60 ct.; ieder» regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven ondaz r.r. Bureau van dit BI*# 10 cent meer. Verschijnt dagalQlui Drekkert) N.V. Firma P. J. van de Bande Terneazen Abonnementsprijs Ï,Ï6 per kw»rt*»i Gistermorgen hebben de gede legeerden van Groot-Brittannië, Frankrijk en de Beneluxlanden in de groene kamer van het Belgi sche Departement van Buiten landse Zaken het werk hervat aan de opstelling van de tekst van het te sluiten vijfmogendhedenver- drag. Gedurende de Zondag zijn tussen de in Brussel achtergeble ven gedelegeerden informele be sprekingen gevoerd, terwijl de af vaardiging van Nederland en U xemburg in eigen land in overleg traden met de regering. Ook1 Pierre Chauvel, de secretaris-ge neraal van het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken, pleegde te Parijs overleg met zijn rege- ging. Eveneens bracht Sir George Rendel, de Britse ambassadeur in Brussel, namens de Britse delega tie verslag uit aan zijn regering. Zoals reeds gemeld bevatten de jongste Brits-Franse voorstellen, volgens inlichtingen uit gewoon lijk welingelichte kringen, punten, welke een aanzienlijke uitbreiding betekenen van de oorspronkelijk voorgestelde omvang van een vijf- mogendhedenverdrag. Naar verluidt zou een belang rijk nieuw punt worden uitge maakt door voorzieningen voor inschakeling van de Overzeese Gebiedsdelen van de leden-landen In de geprojecteerde -unie, welke voorstellen worden gebruikt als punt van uitgang voor het opstel len van de verdragtekst met in achtneming van een eerder door de Beneluxlanden aan de confe rentie voorgelegd memorandum. Naar van gezaghebbende zijde wordt vernomen bevatte het be ginsel van wederzijdse bijstand tot de Overzeese Gebiedsdelen. Naar verder uit dezelfde bron vernomen wordt zijn de juridische adviseurs ter conferentie thans een formule aan het uitwerken voor uitbreiding van het beginsel van wederzijdse bijstand terzake van de defensieve veiligheid tot de Overzeese Gebiedsdelen van de vijf deelnemers. A.N.P. verneemt nader, dat, naar verluidt, in het pact de clau sule zal worden opgenomen op grond waarvan andere landen zich eveneens bij de overeenkomst kunnen aansluiten. Hoewel om trent de voorwaarden en de aan sluitingsprocedure nog geen de tails zijn verstrekt, schijnt als hoofdvoorwaarde voor opneming in de Westerse unie te gelden, dat in het betrokken land geen totalitair regiem heerst. Het accent ligt bij de bespre kingen in hoofdizaak op de econo mische samenwerking. In dit op zicht zou er geen enkele grens zijn getrokken en 't einddoel zou zijn een economische unie in de geest zoals die door de landen der Be- /neluxgroep wordt nagestreefd. Hoewel de details nog ontbre ken over de wijze waarop men zich de economische samenwer king denkt, is het niet onmogelijk dat tijdens de conferentie zal wor den overgegaan tot de oprichting van de organismen die een"prro- gressieve samenwerking op. econo misch gebied tussen de vijf landen zullen bevorderen en die de com missies zullen samenstellen, wel ke de respectieve economische stelsels zullen coördineren. Waarschijnlijker is evenwel, dat men, alvorens tot het oprichten dezer organismen te besluiten, eerst het verloop van de conferen tie der 16 landen te Parijs en da resultaten hiervan zal afwachten. Ferdinand Graf, de Oostenrijk se onderminister van Binnen landse Zaken, heeft de Volks partij en de Oostenrijkse socialis ten opgeroepen om samen te wer ken „in de strijd tegen de ge meenschappelijke vijanden, de communisten". In een rede te Enns, op de grens tussen de Amerikaanse en de Sovvj,et-zóne, verklaarde hij, dat de communisten met de hulp van getrainde agenten in Oosten rijk zeer actief begonnen te wor den. Hij zeide, dat de belangrijk ste democratische partijen, die te zamen 95 procent der kiezers ver- tegenwordigen, met het oog op de tegenwoordigen, met het oog op de tegenwoordige toestand de ge en „deze desperado's" een krach tig halt moesten toeroepen. De maatregelen, die door een samenwerking tussen de vijf lan den der Westerse un.ie moeten worden genomen, zuilen op be paalde punten echter afwijken van die, welke op basis van het plan- Marshall noodzakelijk zijn. Met betrekking hierop wordt er aan herinnerd, dat het verdrag voor 'n Westerse unie van kracht zal zijn gedurende 50 Jaar, terwijl j het plan-Marshall een tijdsduur van vier jaar is voorzien. De kwestie van de militaire sa menwerking tussen de viif landen zal niet worden behandeld door de conferentie te Brussel, doch door een commissie van deskundigen. In politieke leringen te Brussel is men van oordeel dat West- Duitsland door bemiddeling van de bevelhebbers der drie bezet tingszones uitgenodigd zal wor den aan de conferentie te Parijs over het plan-Marshall deel te nemen. De commissie voor Buitenland se aangelegenheden van de Se naat heeft een lijst gepubliceerd van de bedragen, die eventueel aan de deelnemende landen zullen worden toegewezen in het kader van de Europese hulpverlening. De commissie heeft haar raming voorgelegd aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de aangegeven voor lopige bedragen, die gebaseerd zijn op een globale credietsom van 5.3 milliard dollar voor een pe riode van 12 maanden, zou Groot- Brittannië 1,4 milliard dollar onvangen. Frankrijk 1 1 milliard, Italië 692 millioen dollar en de Benelux-landen tezamen 822 mil lioen dollar. De drie Westelijke bezettings-zónes van Duitsland zouden een globale som van 1,6 milliard dollars ontvangen, welk bedrag zou zijn samengesteld uit de toewijzingen in het kader van Se Europese hulpverlening en de afzonderlijk door het congres toe gewezen speciale credieten. Dat de verkeersverbindingen in Zeeuws-Vlaanderen en die van ons gewest met overig Zeeland, Nederland en België wel iets te- wensen overlaten, is ongetwijfeld elke Zeeuws-Vlaming wel van overtuigd. Het mag dan ook een gelukkige gedachte worden genoemd, dat de Kring Middelburg van de K.V.P. eveneens doordrongen van de be staande moeilijkheden, een com missie heeft ingesteld, om over deze problemen rapport uit te brengen er. de conclusies, tot wel ke dit onderzoek heeft geleid, te publiceren en voor te leggen aan alle daarvoorilin aanmerking ko mende instances. Het rapport behandelt achter eenvolgens het verkeer in Zeeuws- Vlaanderen, de verbindingen met overig Zeeland, overig Nederland en België en het goederenvervoer en komt o.a. tot de volgende con clusies: 1. Het verkeer in Zeeuws- Vlaanderen. De Commissie stelt zich op het standpunt, dat een allereerste voorwaarde voor verbetering van het Zeeuws-Vlaamse verkeer -is, een spoedige fusie tussen de Z.V.T.M. en de S.B.M., resp. een 'fusie in exploitatie. Dat tussen beide maatschappijen de hoog nodige samenwerking ontbreekt, kan niet in het belang zijn van de welvaart van het gewest. Zo lang de fusie er nog niet is, moe ten de busdiensten van beide maatschappij en aansluiting geven. De Kanaalbruggen. Met klem dringt de Commissie aan cnjierstel van de kanaalbrug gen; -ée Overheid dient alle mid delen aan te wenden, opdat de bruggen spoedig zoanig hersteld zijn, dat ze normaal kunnen func- tionneren en het lange wadhten niet meer voorkomt. Spoorverbinding Temeuzen. Hulst- De spoorverbinding HulstTer- neuzen voldoet voor het personen vervoer -niet meer aan -de eisen, die aan een goed personenvervoer gesteld moeten worden. Indien de Spoorwegmaatschappij Mechelen- Terneuzen (dus inmiddels de N. S.niet bereid blijkt te zijn 't per sonen-vervoer tussen Hulst'Kijk uitAxelTerneuzen met hoge frequentie te verzorgen, dan dient er ten spoedigste een goede bus verbinding tussen HulstAbsdale. KijkuitAxel, vandaar over Spui of Sluiskil naar Terneuzen te komen. (Nadat- een besprek'ng met de Z.V.T.M. had plaats ge vonden, is inmiddels deze verbin ding tot stand gekomen.) De Wegen. Wat de toestand der wegen be treft, constateert de Commissie, zonder verwachting van tegen spraak, dat hier dringend verbe tering moet kernen. Zolang de wegen niet aanzienlijk beter wor den, is het onmogelijk, dat er een goed verkeer kan worden opge bouwd; vele wegen zijn voor net busverkeer absoluut onvoldoende, enkele zelfs zeer gevaarluijk. Als ergens in Nederland de wegen moeten verbeterd worden, dan ze ker in. het Zeeuws-Vlaanimse ge west! waar een aanzienlijke ach- terstajnd moet worden ingehaald. Verbinding OostWest. Voor de verbinding Oost-West dient één goede verbindingsweg te komen en de Commissie is van oordeel, dat deze moet lopen van Terneuben, dwars door de Braak man naar Schoondijke. Het tra ject TerneuzenPerkpolder is met geringe kosten in orde te maken, terwijl ook van Schoon dijke Westwaarts behoorlijke aan sluiting bestaat. Zolang genoem de verbindingsweg nog niet be staat, dient de tegenwoordige Zui delijke verbindingsweg noodzake lijk te worden verbeterd. De Com missie dringter bij de bevoegde instanties met klem op aan, hier spoedig in te grijpen, opdat wc een goede verbinding kunnen kri. gen tussen HulstOostburg, üi afwachting van de afdoende ont sluiting door de Braakman. 2. Verbinding met Zeeland. De Commissie is algemeen van oordeel, dat op de laatste trein uit richting Roosendaal een aan sluitende bus- en bootdiensit moet worden ingevoerd; ook de Zeeuws- Vlaamse reizigers moeten in staat worden gesteld, dan nog te kun nen thuis komen. Op het ogeniblik is het zelfs zó, dat op de voor laatste trein uit richting Rdbsen- daal vele plaatsen geen aanslui ting meer hebben. Ernstig dient de invoering van snelbusdiensten tussen station N.S. en Zeeuws- Vlaanderen overwogen te worden, in die zin, dat bij aankomst van iedere trein uit Roosendaal te Kruiningen-Ierseke bussen ge reed staan, die de reizigers ver voeren rechtstreeks naar de cen tra in Zeeuws-Vlaanderen. Deze bussen zouden per boot vervoerd worden, zodat overstappen en wachten aan de boten met me.ei zou voorkomen. Ook in omge keerde richting dient vanuit u centra in Zecuws-Vlaanderetn door deze snelbusdiensten aanslui ting te worden gegeven op iedere trem, die vertrekt in de richting Roosendaal. De Bootdiensten. De Commissie hoopt, dat de provincie spoedig over voldoende Dootmateriaal mag beschikken, want dan pas zou de nodige plaats beschikbaar zijp, om de eventuele autobussen regelmatig op te nemen. Op de medewerking van de Provinciale bootdiensten moet kunnen worden gerakend, wil het Zeeuws-Vlaamse ver- keersapparaat voldoende kun ren aansluiten bij dat in overig Zee land. Gedacht wordt aan het inleggen van nachtboten, vooral ook voor goederenvervoer. Veer TerneuzenHoedekens- kerkej. De Commissie is van oordeel, dat het veer TerneuzenHoede- kenslcerke van provinciaal belang blijft, en aan zo goed mogelijke eisen moet voldoen. Het kunnen opnemen van kleine vrachtwagens is daarbij noodzakelijk. 3. De verbinding met overig Nederland. Wat het aanleggen van een vliegveld in Zeeuws-Vlaanderen I betreft, is de Commissie van oor deel, dat de Braakman de meest centrale plaats is en daarom de voorkeur verdient. Bij Saeftinge ligt de meest rechtstreekse ver binding van Zeeuws-Vlaanderen met overig Nederland en daarom wordt met klem aangedrongen op spoedige indijking van het Verdronken Land van Saeftinge en op inpoldering van de schor ren bij Woensdredht. 4- De verbinding «net België. De Directeur van de Z.V.T.M wil een dienst Hulst-St. Nicolaas instellen, als blijkt, dat de bevol king er om vraagt en er enige waarborgen zijn, dat de dienst ook rendabel kan zijn. De busdienst Sas van. Gent- Zelzate is wel voldoende, als de bruggen weer eleetrisch kunnen bediend worden; met klem wordt aangedrongen hierbij meer spoed te betrachten. Voor West-Zeeuws-Vlaanderen zou een aansluitende dienst IJzendijkeVeldzicht op de be staande Belgische diensten dit gewest een dringend noodzakelijke verbinding met België brengen. 5. Goederenvervoer, Bij het goederenvervoer mag de scheepvaart niet over het hoofd worden gezien. Met het wegval len hiervan Immers zou het weg vervoer nog een belangrijke uit breiding, krijgen,, waardoor weer hogere eisen gesteld zouden moe ten worden aan de overzetboten. Voor de ontsluiting van het Oos telijk deel van Oost-Zeeuitoa- Vlaanderen is de haven van Walsoorden van het grootste be lang, daarom is het wenselijk, dat deze in goede staat wordt ge bracht. Het ia nu maar te hopen, dat de officiële instanties, die nu in ieder geval weten, hoe een gróót deel van de Zeeuws-Vlaamse be volking over de verkeersproble men denkt, dit rapport de nodige aandacht waardig zullen keuren. Het is deze belangstelling in ieder geval waard. In Straat Maiakka zijn twee Duitsers opgepikt, die van het Franse Vreemdelingenlegioen ge deserteerd waren. In Palembang aangekomen "vertelden zij, dat zeventig pro cent van het Legioen uit Duitsers bestaat. Beiden hoopten „we gens de prettige herinneringen aan de Nederlanders in de bezet tingstijd" in Indonesië aan de slag te komen. Zij zijn voorlopig naar de kazerne te Palembang over gebracht. „.Het zou wel eens. kunnen zijn, dat er niet genoeg dollars be schikbaar zijn om de communis tische expansie in Azië en Euro pa tegen te houden", zo heeft de Amerikaanse ambassadeur in China, Generaal Patrick Hurley, verklaard. Hij verklaarde van mening te zijn, dat de communis-- tische expansie in Europa op een zodanig punt was gekomen, dat het plan-Marshall onvoldoende zou blijken of te laat gekomen. Hij zeide, dat de Inspanningen van Truman om het „bij de over gave van Amerika te Jalta" ver lorene terug te winnen gelijk stonden aan het „dempen van de put als het kalf reeds verdron ken is". Op een bijeenkomst van vijf en twintig honderd personen heeft de algemene secretaris van de Britse communistische partij, Harry Pollitt, verklaard, dat de politieke en economische toestand van Groot-Brittannië een crisis inhield, welke groter was dan die gedurende de oorlog bij de terug tocht van Duinkerken. Pollitt verlangde soortgelijke maatregelen als toen genomen zijn. Hij sprak o.m. over natio nalisatie van de staal-industrie. Voorts w.enste hij de Britse troe pen uit Palestina terug. Als er moeilijkheden komen, zo oordeel de hij, dan moeten, de respectieve partijen het maar uitvechten „Laat de Amerikanen overkomen om het vuile werk te doen". De aanwezigen beantwoordden Pollitt's verklaring met applaus. Bij zijn aankomst te New-York uit Londen heeft de Amerikaanse ambassadeur te Londen, Lewis Douglas, verklaard, dat de be sprekingen te Brussel goed nieuws vormen en dat bet te sluiten ver drag op een vooruitgang wijst naar de door Bevin voorgestelde West-Europese Unie. Dopglas, die Zondag op het vliegveld Laguar- dia aankwam, ia op weg naar Washington om aan Marshall en wellicht Truman verslag uit te brengen over de besprekingen te Londen. „De besprekingen te Londen tonen een duidelijk ver langen om de verschillende opvat tingen duidelijk te maken en te komen tot een wederzijds bevre digende oplossing. De aanbeve lingen, die aan elk der regeringen voorgelegd zullen worden, wijzen op een duidelijke vooruitgang", aldus Douglas. Gevraagd of de Sovjet-Unie deel zal nemen aan het internationale bestuur van het Ruhrgebied antwoordde de ambassadeur, dat indien dit het geval zou zijn, dit slechts plaats zou hebben via de raad van Mi nisters van Buitenlandse Zaken. De op de conferentie opgestelde aanbevelingen waren echter niet van die aard, dat de Sovjet-Unie in de toekomst -van deelneming uitgesloten is. Volgens mededeling! van de secretaris der Nederlandse Kamer van Koophandel voor Duitsland zijn op de Leipziger Messe han delscontacten. gelegd tussen Ne derland en Bulgarije en Joego slavië. De vertegenwoordigers van laatstgenoemde landen toon den voor de Nederlandse productie grote belangstelling. De op de messe door de Duitse industrie af gesloten exportcontracten zijn beperkt gebleven, hetgeen in ver band met de slechte deviezen- positie van de als kopers in aan merking komende landen te ver wachten was. De exportopdrach ten bedragen slechts 10 millioen M., hetgeen aanmerkelijk minder is dan de reeds uitgevoerde op drachten der herfstmesse vhn het vorige jaar. Ook ter gelegenheid van deize beurs is van Russische zijde ge pleit voor het richten var de Duitse export op de Oost-Euro- pese. landen. De industrie dér Sovjetzöne zal naar Russische wens hierin voorgaan. Ook de handel tussen de Oostelijke en Westelijke zónes van Duitsland was op.deze messe gebonden aan vrij nauwe gren- zeni, die gesteld waren door de •voor kort gesloten handelsover eenkomst, die een verhoging van de goederenruil met 20 millioen mark toeliet. Vrijwel de enige noviteit, die de Oost-Duitse industrie te Leipzig bracht was een nieuw type per sonenwagen van de voormalige D.K.W.-fabriek, die thans gena tionaliseerd is. Deze 3 cylinder automobiel geldt als tegenhanger van de in het Westen geprodu ceerde volkswagen. Naar verluidt zou het evenwel neg minstens een jaar duren voor deze nieuwigheid op automobiel- gebied in massaproductie ver vaardigd kan worden. Reuter verneemt, dat het me morandum der Benelux op de conferentie voor een Westerse unie te Brussel slechts de grote lijnen der problemen van de we derzijdse verdediging betrof. Over defensieve samenwerking werd wel gesproken, maar alleen In al gemene termen. Er werd, n i e gesproken over uitbreiding van het beginsel der wederzijdse ver dediging tot overzeese gebieds delen, aldus verneemt Reuter van welingelichte zijde. Wel zijn juri dische adviseurs bezig een formu lering te vinden. Deze formule ring zal in het vijftnogendheden verdrag worden opgenomen. Het aanbod om de versteviging van het Westen uit te breiden tot overzeese gebiedsdelen (een voor stel van Bevin) is speciaal door de Benelux verwelkomd, zo ver neemt Reuter verder. „Maar koloniale problemen in verband met een Westerse unie zijn tot dusver door deze landen zuiver van economisch standpunt bezien", aldus Reuter.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1