De Vijflanden-Conferentie. ANTWERPEN EN DE BENELUX. Minister EYSKENS over de geruchten TSJECBO-SLOWAKIJE. inzake devaluatie MAANDAG 8 MAART 1948. Flnland en de Sowjet-uni. Communiqué van de Londense Conferentie Verklaring van Attlee De werkzaamheden der Rondetafel-Conferentie. De TOESTAND in Beter iaat dan nooit j De toestand in Jemen NOG EEN LEGER VAN ROM MEL IN EGYPTE? Geldsanernig In West Duitsland Geen aanslag op de Moefti? Adhafisiebetuigira van Nederlandse studenten Nieuwe bewering omtrent Hitler. De handelsbesprekingen met da USSR. De strijd In Griekenland. rraxtfcttrlnc - t »n»#u»r.» WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond Zuid-Westelijke wind. Half tot zwaar bewolkt doch overwegend droog weer. Mati ge, aan de kust vry krachtige Zuid-Westelijke wind. Weinig verandering1 in temperatuur. DE 'EEUW 4de Jaargang No. 751. TenchQnt dagoiyka DrnkkerQ N.V. Firm* V. J. van de Bande - Advertentieprijs per mm 10 ct.miniT^n— per advertentie 1.00 Inzending advertentie» tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertentie» 5 regels 60 ct.; ieden regel meer 12 cent. Var- melding: Brieven ondM et. Bureau van dit BkuJ 10 cent meer. Terneozen Abonnementsprijs |,M per kwartaal. Uit de naaste omgeving van de Benelux-del,egatie te Brussel ver luidt, dat de nieuwe Brits-Ame rikaanse vorstellen „de draag wijdte van het voorgestelde, heb- vergroot". De nadruk wordt thans gelegd op het politieke aspect van het verdrag. De militaire problemen staan tijdelijk op de achtergrond. Van gewoonlijk betrouwbare zijde wordt vernomen, dat de eventuele opneming van Italië in de West-Europese Unie ter sprake is gekomen. Frankrijk zou deze kwestie hebben opge worpen en Engeland zou er goed keurend tegenover staan. Italië zou echter pas in het verdrag worden opgenomen na dat het door de vijf landen is ondertekend. Ambtenaren van de Britse Am bassade te Brussel hebben tegén- over verslaggevers nadere inlich tingen verstrekt over de verkla ring van de Britse Ambassadeur, Sir George Rendel, dat het Ver drag van Brussel geen militaire clausules zal inhouden. De ambtenaren zeiden, dat Sir George, toen hem gevraagd werd of het door de Benelux-landen in gediende ontwerp militaire bepa lingen bevatte, geantwoord heeft: „er zijn geen gedetailleerde mili taire bepalingen." Later heeft de Britse Ambassa-" de aan een correspondent van Reuter meegedeeld, dat „de prin cipes van een gemeenschappelijke verdediging besproken werden, doch dat er geen gedetailleerde militaire bepalingen waren." Over de aard der besproken pro blemen wordt nog steeds stilzwij gen in acht genomen. Men krijgt «venwel de indruk, dat op de prin cipiële punten een accoord is be reikt en dat de besprekingen nu nog gaan over het juridische as pect en over de vorm van het Verdrag, dat na het beëindigen der werkzaamheden door de Mi nisters van Buitenlandse Zaken der betrokken landen zal worden getekend. I Van de drie verschillende syste men van verdragen, waaruit men de keuze had, schijnt men de vorm van het multilaterale ac- ooord te hebben gekozen, daar dit systeem de deur open laat voor andere landen. Hoewel op de conferentie niet over een militaire samenwerking zai worden gesproken, schijnt wel het principe van gemeenschappe lijke verdediging tegen een aan valler, op de wijze zoals dit in het Inter-Amerikaans Verdrag van Petropolis is neergelegd, te zullen worden behandeld. Aan een journalist, die vroeg of ook gesproken was over de valu- De commissie voor buitenland se aangelegenheden van het Fin se Kabinet heeft Zaterdag ruim twee uur bespreking gehouden over het voorstel van Stalin tot sluiting van een verdrag van mi litaire bijstand, zonder tot een definitief besluit te komen, aldus meldde radio-iHelsinki. De verga dering werd tot heden verdaagd. SOWJET-EIS AAN'FINLAND. Naar te Helsinki wordt verno men, is aan de brief van Maar schalk Stalin aan President Paa- sikivi een eis van de Sowjet-re- gering voorafgegaan tot vervan ging van een gedeelte van een zending kabels ter waarde van 800 millioen Finse marken. De kabels waren in 1944 en 1945 ge leverd. De Sowjet-commissie voor herstelbetalingen heeft de ver vanging geëist, omdat een gedeel te der kabels niet in goede staat zou zijn geweest. Finsse herstelbetalings-autori- teiten zijn bezorgd, daar de be trokken som aanzienlijk is en het moeilijk zou zijn de bewering te weerleggen, dat de kabels, die 3 Jaar geleden verzonden zijn, niet In goede staat waren. ta, antwoordde de Ambassadeur Sir Rendel: „geen moment." Hij verklaarde verder nog, dat de leden der delegaties, die Zon dag te Brussel zouden blijven, hierdoor de gelegenheid zouden bobben onderlinge besprekingen te houden, die zeer nuUig zunen blijken 'voor het voltooien van de werkzaamheden. De Franse Ambassadeur te Brus sel, Graaf De Hautecloque, ver telde, dat de delegaties van de Zondag zouden profiteren otm contact te zoeken met hun res7 pectieve Regeringen. Hij verklaar de verder, dat de onderhandelin gen uitsluitend betrekking hadden gehad op de economische proble men van het Verdrag. „Mochten wij er nog toe komen ook de mi litaire zijde aan een onderzoek te onderwerpen, dan zal dit slechts in grote lijnen zijn," aldus zeide hij. De conferentie wordt heden morgen te 11.30 uur hervat. In een officieel communiqué, dat Zaterdagmiddag te Londen is uit gegeven, wordt verklaard, dat de informele besprekingen over de toekomst van Duitsland tussen vertegenwoordigers van de Ver enigde Staten. Engeland, Frank rijk en de Benelux-landen, zijn verdaagd tot April. Er zijn belangrijke vorderingen gemaakt en men heeft besloten, dat de besprekingen in April zul len worden hervat teneinde tot een besluit te komen over de neg openstaande kwesties. De delega ties kunnen dan aan het eind van de volgende zitting hun regerin gen hun aanbevelingen voorleg gen over de gehele aangelegen heid In principe is overeenstem ming bereikt over de aanbevelin gen voor de associatie van de Benelux-landen inzake de politiek ten aanzien van Duitsland. Bij een receptie van leden van het Britse leger heeft Clement Attlee, de Britse Premier, er op gewezen, dat indien er oorlog zou komen, er geen tijd meer zou zijn om af te wachten en het Britse leger derhalve zeer nodig was. „Wij werken allemaal hara voor de vrede en hopen allen zeer, dat er sreen oorlog meer zal ko men. Wij weten echter, dat wij paraat moeten zjjn." De persdienst van de Ronde- tafel-conferentie meldt: In een reeks vergaderingen heeft de redactiecommissie van de Rondetafel-conferentie in de afgelopen week haar werk voort gezet met betrekking tot de vormgeving aan'de principes, wel ke in de algemene beschouwingen tot uitdrukking zijn gebracht. Waarschijnlijk zal in de eerste helft van deze week hieraan de laatste hand gelegd worden. De resultaten van deze arbeid zullen in de vorm van voorgestelde mo ties en resoluties aan de eerst- volgendey openbare vergadering voorgelegd worden. Wanneer deze openbare bijeenkomst zal worden gehouden, kan op het ogenblik nog niet bepaald worden. Intussen is te verwachten, dat het tweede centrale rapport der Rondetafel-conferentie, bevatten de de resultaten der besprekingen in de seGties/ over de z.g. afzon derlijke onderwerpen (t.w.: bui tenlandse betrekkingen, defensie en economische, financiële, sociale en culturele aangelegenheden) in het begjn der volgende week in druk zal verschijnen. Naar te Praag wordt vernomen is het parlementaire actie-comité van het -nationale front thans on der voorzitterschap van mevr. Hodinova, de communisische vice- voorzitter van het parlement, officieel geïnstalleerd. Hierin zijn de sociaal-democraten, de gereorganiseerde rechtse partyen de Tsjechische socialisten, de volkspartij en de Slowaakse de mocraten-, de boeren- en de jeugdorganisatie vertegenwoor digd. De sociaal-democratische party zal in de naaste toekomst een buitengewoon partycongres houden, waarop naar men ver wacht Fierlinger weer tot voor zitter zal worden gekozen. Evzen Erban, de sociaal-demo cratische Minister voor Sociale Zaken, zal over ongeveer 'n week een. nieuw wetsontwerp betref fende de huisvesting indienen, waarby naar verluidt de plaatse lijke autoriteiten gemachtigd worden dakloze gezinnen door ge dwongen woningvordering onder dak te verschaffen. X De echtgenote van de heer A M., een Térneuzens ingeze- A - y 9 x y f y y y y tene, die in de Meidagen van X 1940 naar Frankrijk vlucht- A te en tenslotte in Nantes A terecht kwam, verzond van daar uit op 21 Mei van dat jaar een brief aan haar man, A die in Terneuzen was achter A gebleven De brief bereikte iie plaats A van bestemming niet, tot A plots dezer dagen, om y nauwkeurig te zijn, Donder- X dag j,l. tant- Pos baar A ter bestemder plaatse afle- verde. Dus na bijna 8 jaar- X Op de adreszijde kwam de A laconieke vermelding voor, A dat de bestelling door oor- y logshandelingen was ver- '4 traagd. g Abdoellah El Wazir, die zich zelf tot heerser van Jemen heeft uitgeroepen, nadat hij op 18 Fe bruari de regering omgeworpen had, heeft iedere verantwoorde lijkheid voor de moord op zijn voorganger, Imam Jahja Ha-mid De, van de hand gewezen, aldus meldt het Egyptische weekblad Abchar El Jom. Hetzelfde blad zegt een rap port te hebben 'ontvangen van de missie der Arabische Liga, die naar Jemen ging om een onder zoek naar de toestand in te stel len, nadat Amir Seif EI Islam Ahmed, zoon van de vermoorde heerser, zich eveneens tot Koning had uitgeroepen. Volgens het rapport van de Arabische Liga zouden de meeste landen van de regering van Ab doellah El Wazir de moord ver oordelen. De leden van de Ara bische Ligamissie zouden geneigd zijn Abdoelah's verklaring te ge loven. Volgens andere berichten zou de nieuwe heerser voorstellen af gewezen hebben voor een plebis ciet en de Arabische Liga ge dreigd hebben buitenlandse steun te zoeken, indien zijn regiem niet erkend zou worden. Naar verluidt, zou koning Ibn Saoed van Saoedi Arabië een neutrale houding aannemen in het geschil tussen de twee Jeme- nitische troonpretendenten han gende de uitspraak vqn de Ara bische Liga. Volgens een Reuterbericht uit Aden verblijft Emir Ahmednog steeds in zijn schuilplaats in de bergen en tracht hij de hem om7 ringende stammen te bewegen met hem tegen Abdoellah El Wa zir op te trekken. De Burgemeester van Antwer pen, Crayebeckx, heeft in. een voordracht aldaar zijn mening te kennen gegeven over de verhou ding AntwerpenBenelux. Spreker, die zich overtuigd voor stander van Benelux toonde, laak te de houding van. „sommige dé- faitisten, die de moeilijkheden c rekening der douane-unie schui ven." Ook Amder Benelux, aldus Crayebeckx, bestonden er moei lijkheden en juist ojn die op té lossen,' werd Benelux geschapen. In dit verhand herinnerde spre ker er aan, dat het netelige pro bleem van de lage haventarieven te Rotterdam onlangs in het ka der van-Benelux tot een oplossing is gekomen. Een probleem, dat nog op een oplossing wacht, vormt de* stop van Ternaaien, alsmede het Ka naal van Gent naar Terneuzen. Als deze kwesties geregeld wor den, betekent dit een onbetwist bare vooruitgang voor de Neder landse binnenscheepvaart. Verder zeide spreker te hopen, dat een lang gekoesterde wens van de Belgische binnenscheep vaart vervuld zal worden, name lijk het Moerdijk-kanaal, een wens die destijds bijna werd ingewil ligd, doch tot nu toe een rode stippellijn op de kaart is geble ven. Crayebeckx sprak er zijn voldoening over uit, dat thans ook in Nederland stemmen opgaan om deze Belgische wens te ver vullen. Hij zeide, het probleem der waterwegen het voornaamste pro bleem tussen België en Nederland te achten, dat in zijn geheel en Het blad van het Sowjet-leger, Rode Ster," beweert, dat Enge land in het Midden-Oosten „tien tallen duizenden" soldaten van het corps van Rommel, dat in Afrika opereerde, onder de wapenen houdt en Poolse en Joego-Slavi- sche bataljons „huurlingen" vormt. Er zijn nog ongeveer 50.000 of ficieren en manschappen van Rommel's voormalige corps in Egypte, aldus het blad. Volgens Egyptische bladen, aldus „Rode Ster," wordt hét onderhoud van de Poolse en Joego-Slavischetroe- pen door de Verenigde Staten be taald Het blad haalt dan pers berichten aan, waaruit zou blij ken hoe en waar Engeland en de Verenigde Staten deze troepen willen gebruiken, o.m. in Turkije „ter verdediging van de Ameri kaanse vliegtuigbases, olieconces sies en voorraden." Tijdens een Vrijdagmiddag ge houden persconferentie over de hervormingen bij de Belgische Na tionale' Bank, heeft de Minister van Financiën, Eyskens, ook nog enige mededelingen gedaan over de geruchten omtrent een deva luatie. Volgens de heer E skens is tijdens de vergadering van Woensdagavond j.l., waaraan hij zelf, de heer Spaak, en Sir Geor ges Rendel-, Wilson Smith, Frère en Ano'au deelnamen, slechts ge sproken over het betalingsaccoord met Engeland, dit naar aanleiding 'an de onderhandelingen, die de 'ieer Eystkens verleden week- te Londen met Sir Stafford Cripp- voerde. Anderzijds, zo zeide de Belgi sche Minister van Financiën ver der, hebben wij geen enkel voor deel bii een devaluate. Wij hebben een schuldvordering van 13 mil liard francs, waarvan 4 milliard op Groot-Brittannië. Bovendien is bekend dat België een grote goud reserve heeft./Op'binnnelands ge bied zou de regering slechts tot devaluatie genoopt zijn, indien de begrotingen niet meer in even wicht waren. Tot dusver is dit niet het geval en wij beschikken over de middelen om het budge- taire evenwicht, indien d't ver stoord wordt, te herstellen. De heer Eyskens verklaarde verder, dat het bezoek dat de Nederland se Minister van Fnidnclën hem verleden week bracht, slechts ten doel had de samenwerking, op lange termijn te onderzoeken en dat deze besprekingen een uit vloeisel waren van de onderhan delingen te Luxemburg. Met een devaluatie had dit bezoek in geen enkel opzicht te maken. Wanneer het pond sterling zou devalueren, zo betoogde de Minis ter verder, zouden wij -juridisch niet gebonden zijn hétzelfde te dosn. In 1945 is verklaard, dat onze franc berekend zou worden op de pariteit van het pond, doch wij zijn hieraan niet gebonden. Ven economisch standpunt gezien zou de devaluatie van het pond echter indirecte gevolgen kunnen hebben. Lord Pakenham, de voor de Britse zóne in Duitsland verant woordelijke Minister, heeft aan gekondigd, dat by gebreke van 'n overeenkomst tussen de vier be zettende mogendheden, in West- Duitsland „in de eerstkomende maanden" een geldsanering zou worden uitgevoerd. „Wanneer de Sowjet-Unie bereid is zich aan te sluiten bij een gezamenlijke actie zullen wij zeker bereid zijn ons met haar te verstaan", aldus zei de Pakenham. Zaterdagavond is op enkele me ters afstand van het huis van de Moefti van Jeruzalem, te Cairo bij het verladen van ammunitie een kist met ontplofbare stoffen geëxplodeerd. Twee personen wer den door de ontploffing gedood. Op het ogênblik der ontploffing presideerde de Moefti in zijn huis een bijeenkomst van de executie ve van het Arabische Hoge Co mité. in het kader van Benelux opge lost dient te worden. Ten aanzien van de Antwerpse haven, zeide spreker, dat l/3e werd vernield én dat er voor 750.000.000 fr. schade berokkend is. Het plan voor een grootscheep se ptroleumindustrie te Antwer pen, is nog steeds in bespreking. Een autoconcern (General Mo tors) kocht eenuitgestrekt ter rein van de stad om een fabriek op te richten. Tenslotte vermeldde de Burge meester, dat de luchthaven van Deurne niet afgeschaft - zal wor den. Nadat talrijke adhaesie-betui- gingen van Nederlandse studen ten aan alle universiteiten en hogescholen waren binnengeko men bij het centraal-comité ad- haesie Tsjecho-Slowaakse studen ten, heeft dit comité de B.B.C verzocht de volgende verklaring naar de Tsjecho-Slowaakse col lega' s uit te zenden: „11.529 Nederlandse studenten betuigen, getroffen door de recente gebeur tenissen. persoonlijk hun adhae- sie met hun Tsjecho-Slowaakse collega's In hun strijd tegen de beknotting van de universitaire vrijheid, spreken hun bewondering uit voor hun houding tijdens de jongste crisis en bekrachtigden dit met hun hantekening." Ook de Franse, Belgische en Luxemburgse omroep werd een gelijkluidende verklaring ver strekt. Het comité, dat zich nooit meer ten doel gesteld heeft dan het betuigen van adhaesie ziet hierbij zijn doel bereikt en be schouwt zich als opgeheven. Het centraal-comité adhaesie Tsjecho-Slowaakse studenten be veelt het comité tot hulpbetoon aan uitgeweken studenten in de belangstelling aan. „Kort voor de ineenstorting van Duitsland cs Hitler met Eva Braun naar Spanje gevlogen", al dus heeft de voormalige S.S. Gruppenflihrer Friedrich Mac kensen aan Amerikaanse functio narissen te Muenchen verklaard. Volgens Mackensen volgden hij en „een veldmaarschalk" Hitler in een ander vliegtuig, dat echter te Marseille een noodlanding moest maken, waarop hij (Mackensen) door de Fransen werd gevangen genomen. Op uitnodiging van de Sowjet- regering zal docr de Nederland-- regering een handelsdelegatie naar Moskou afgevaardigd .vor- den, die aldaar besprelüngen zal voeren over de aankoop -van een hoeveelheid tarwe in compensatie tegen bepaalde Nederlandse pro ducten. De besprekingen, die in een voorbereidend stadium gevoerd werden met de handelsvertegen woordiging der USSR. in Neder land (zullen in de tweede helft van Maar.i aanvangen. De handelsde legatie zal ter plaatse eventueel eveneens de mogelijkheid onder^ zoeken om met de reeds door enige andere West-Europese lan den In de laatste tiid is geschied. Generaal-Majoor Van Fleet, chef van de militaire afdeling van de hulp-missie der Verenigde Staten in Griekenland, is 'nabij Kilkis over een gedeelte van de spoor weg gereden, waar drie uur te- voen 45 kg dynamiet was aange troffen, die, naar bericht wordt, door guerilla-strijders daarheei* was gebracht met het doel een ontsporing teweeg te brengen. In gezelschap van Generaal Van Fleet bevond zich de Griekse stafchef Generaal Dimitrios Jant- zis. De groep Amerikaanse en Griekse officieren was, van Salo- niki uit, on weg naar de 73ste brigade, die geïnspecteerd zou worden. Ook de Griekse commandant van het derde legercorps, Gene raal Gregioropoelos, behoorde tot de groep officieren.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1