De DREIGING uit het Oosten titel De toestand in Tsjecho-Slowakije. De strijd van Gent GEHEIME LEGER" ZATERDAG 6 MAART 1948. De Londense Conferentie. De hulp der V S. aan Griekenland en Turkije. De ontploffing in Italië De Amerikaanse handel Ir 1947. Prijsverlaging van houten huishoudelijke artikelen. Last van zenuwen Gedelegeerden van het Opperbestuur benoemd Zanghuide H. M. de Koningin Maandag installatie Interim-Regering. voor een uitweg naar Zee De devaluatie geruchten De Zweedse defensie. 0 1 Frankering by Abonnement: Terne:r.-en WEERSVERWACHTING - medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Weinig verandering Aanvankelijk lichte vorst. Op vele plaatsen, na het optrek ken van de mist, flinke op lopende temperaturen. Weinig wind. Onder Redactionele leiding van F.L.D.J. van Oerveren. R Maetie-adraa Ncordstr, 6&-Ö7, Terneuzan. Tel, 2510 - Na 6 uur 2078. Hoofdagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondjjke Telefoon 48. 4de Jaargang No. 750. Uitgave Stichting „De Vrye Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terncuzen Abonnementsprys 3,25 per kwartaal. Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. 1948 Mrt. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ZON EN MAAN. Zon Mnjift Opk. 7.13 7.11 7.09 7.07 7.04 7.02 7.— 6.57 6.55 6.53 6.51 Ond. 18.30 18.32 18.33 IS.35 18.37 18.39 18.40 18.42 18.44 18.46 18.47 Opk. 6.38 7.— 7.17 7.30 7.42 7.53 8.05 8.17 8.32 8.52 9.20 Ond. 14.29 15.42 16.54 18.08 19.17 20.29 21.43 22.59 0.40 1.40 Bij. vele mensen dringt zich een bange vraag n.aar voren. Een vraag, die zich naar de toekomst richt. De tekenen, die zich in de wereld voordoen, gelijken name lijk ontstellend veel op de teke nen, die in 1938, juist 10 jaren geleden, de voorbode waren, van de tweede wereldoorlog. Toen werd Tsjeeho-iSlowakije, practisch het enige Slavische land, waar Westerse democratische toestan den heersten, door de dictator Hitier en zijn legers onder de fóet gelopen. De Westelijke democratieën lie ten dit toe om vele redenen, waar van. als voornaamste genoemd mag worden, dat men niet klaar was om een oorlog met het mili tair goed uitgeruste Duitsland te beginnen en in een democratie nu eenmaal alles langzamer gaat dan In een dictatoriaal geregeerd land. Dat is ook logisch, daar een ieder zijn mening naar voren mag brengen. En dit neemt van zelfsprekend tijd, kostbare tijd! Maar reeds toen kon men consta teren, dat het einde van het ge duld bereikt was. Hetgeen bleek ln het daarop volgende rampjaar 1939. Thans 10 jaren later wordt op nieuw het vrije Tsjecho-Slowakije onder de voet gelopen, O zeker, het gaat anders. Geen vlammen de redevoeringen van een half wilde dictator. Geen opmars van vreemde troepen. Allgs speel! zich binnenskamers af. Uiterlijk is het een zuivere binnenlandse kwestie. Een grote minderheid van on geveer 37 maakt zich meester van de macht, zelfs op een vrij rustige wijize. Het is daarom wel heel moeilijk voor buitenstaan ders, in casu de Westelijke demo cratieën, bm zich er mee te be moeien. Maar ieder weldenkend mens voelt zeer goed, dat de te kenen dezelfde zijn als ln 19'38. Want achter dit alles staat de grote Slavische broer, Rusland. De plannen, die nodig waren om een en ander uit te voeren, werden te Moskou gemaakt. In alle Slavische landen heeft zich thans hetzelfde proces voltrok ken. Polen, Tsjecho-Slowakije, Bulgarije, Albanië en Zuid-Slavië. Daar komen dan nog bij Hon garije en Roemenië. En reeds op nieuw strekt de Russische heren- klauw zich uit naar de enig over gebleven nafouurstaat waar neg niet alles volgens de wensen van het Kremlin is geregeld, naar het dappere Finland. Het is begrijpelijk dat deze ge beurtenissen niet zo maar aan de andere landen voorbij gaan. En hierin nu schuilt het huidige ge vaar. Er zijn verschillende theorieën omtrent Ruslands houding. De meest pessimistische is, dat het Rusland van heden volkomen te vergelijken valt met* et Duits land van 1938. De aanhangers van deze leer zien dan ook geen einde aan de Russische expansie drang. Evenals Duitsland zal Rusland «teeds weer nieuwe landen aan zich onderwerpen, tot het de we reldheerschappij heeft verworven en overal het communisme, en dat wil dan zeggen, de Russische uit voering ervan, heeft gezegevierd. Zij worden hierin gesterkt, door de activiteit van een lichaam als de Kominform. Volgens hen dient men aan deze machtspolitiek ten spoedigste een halt toe te roepen, zelfs indien het niet anders kon, door middel van geweld. Hiertegen valt echter wel het een en ander aan te voeren. De positie van het huidige Rusland en het Duitsland van Hitler is niet te vergelijken. De enige over eenkomst is misschien, dat beiden dictatoriaal geregeerd worden en werden. Maar terwijl Duitsland er economisch buitengewoon De delegaties van Engeland, de V. S., Frankrijk en de Bene hebben Donderdagavond tij dens de negende bijeenkomst te Londen de kwestie van het Ruhr- gebied besproken. De leiders van de Britse, Ame rikaanse en Franse delegaties hebben nogmaals gewezen op het consulatieve en voorbereidende karakter van de besprekingen. slecht voorstond en slechts ov,er beperkt gebied en beperkte hulp middelen en grondstoffen be schikte zijn de economische mo gelijkheden voor het geweldige Sovjet-geibied schier onuitputte lijk. Uitgestrekte gebieden jnet alle grondstoffen, die men maar wen sen kan., liggen nog ter beschik king. Wel zijn grote gebieden, vooral in het Westen, voor grote delen verwoest en zijn hierdoor vele problemen ontstaan. Maar de mogelijkheden om de moeilijk heden op te* lossen, behoeft Rus land zeker niet te zoeken in de omringende landen, waar het conimunisme aan de macht is ge bracht. Wat dit punt betreft, zou Rusland beter goede maatjes met Amerika kunnen zijn, dat immers met behulp van dollarcredieten ook de Russische economie weer op gang zou kunnen brengen. Voorts is de mentaliteit van de Rus een andere dan, die van een Duitser. Indien Rusland werke lijk op een oorlog zou aansturen, zou het zeer de vraag zijn, of het Russische volk erg enthousiast een aanvalsoorlog zou opnemen. Daarom lijkt de andere theorie Naar aanleiding van het ver zoek om 275 millioen dollar voor aanvullend crediet aan Grieken land en Turkije, heeft het Ameri kaanse Ministerie van Buiten landse Zaken aan de commissie voor buitenlandse zaken van het huis van afgevaardigden een ver klaring verstrekt over de verhou ding tussen Turkije en de Sovjet- Unie. „Turkije blijft een plotselinge aanval van de Sovjet-Unie vre zen", aldus de verklaring. „De verontrusting van Turkije wordt gemotiveerd dopr de controle, die de Sovjet-Unie in de Balkan uit oefent en door de internationale situatie,- zoals die in Griekenland naar voren treedt, alsmede door de aanspraken op Turkse gebie den, die de Sovjet-Unie herhaal delijk naar voren heeft gebracht". ook waarschijnlijker. Namelijk dat Rusland zich wil omringen met èen ring van staten, die het welgezind is. Tot nu toe zijn het dan ook voornamelijk de aangren zende landen, waar het commu nistische regiem aan de macht is gebracht. Men zou zich kunnen voorstel len, dat Moskou zich verre van gerust voelt in de huidige wereld. De grote tegenspeler, Amerika, beschikt eveneens over enorme kracht. Het politieke systeem is er totaal tegengesteld aan het Russische. Dit systeem zo ver mogelijk van zijn grenzen te hou den lijkt een eerste vereiste. Waarom bijvoorbeeld sluit Rus land zijn grenzen, ook voor eigen burgers zo hermetisch mogelijk af? Omdat deze burgers niet mogen zien en ervaren, dat in de vrije democratische wereld in vele opzichten bétere toestanden heer sen dan in eigen land. Steeds is de Russische arbeider voorgehou den, dat zijn collega in de kapita listische landen het veel slechter had dan hij. Om ontevredenheid te onderdrukken mag n>en niet wijzer worden. Bovendien beschikt Amerika over atoomwapens. Dit zijn rede nen om de beveiligingsring aan te leggen, opdat een eventuële oorlog zich afspeelt op ander dan Russisch grondgebied. Toch schuilt in de tegenwoor dige toestand een groot gevaar. Want de garantie, dat h,et by deze ring van aangrenzende sta ten zal blijven, kan niemand geven. En evenals in 1938 raakt bet geduld van de overige wereld uitgeput. In Amerika zelf begint men zich ernstig af te vragen of krachtdadig optreden niet de enige uitweg is. Intussen kijkt West-Europa in angstige spanning toe. Ook wij koesteren de slang aan onze boe zem. In Frankrijk, Italië en de Benelux-landen genieten de lang niet kleine en ongevaarlijke com munistische partijen alle voor delen, die in een democratie maar te vinden zijn. Slechts nauwe aaneensluiting «tot een Westelijk blok kan met kans op succes het hoofd bieden aan de dreiging uit het Oosten. Dat hieraan koortsachtig ge werkt wordt, stemt tot voldoe ning. Men is er nog niet in geslaagd de oorzaken van de ontploffing, die Donderdag in Italië nabij de Zwitserse grens heeft plaats ge vonden, te ontdekken. Het vermoeden was gerezen, dat sabotage in het spel is ge weest en tot nu toe zijn 2 per- tonen, die zich kort na de ont ploffing in de nabijheid der de póts bevonden, gearresteerd. 1 Men heeft de lichamen van twee vermiste schildwachten ge vonden. Het aantal gewonden wordt op honderd geschat. Volgens het Parijse blad „Com bat" zcu, naar mededelingen uit welingelichte kringen, President Benes Zondag aanstaande offi cieel aftreden. Zijn opvolger zou worden de huidige Minister van Onderwijs, Professor Njedli. Het bestuur van het Tsjecho- Slowaakse algemeen vakverbond heeft instructies doen uitgaan, dat de actie-comité's in industrië le bedrijven en openbare bestuurs organen in de loop van deze maand moeten worden opgeheven, gvenais de actie-comité's in be paalde vakverenigingsorganisa ties. Het nieuwe kabinet kwam gis teren voor de eerste maal bijeen. Dr. Josef Kodicek, de hoofd redacteur van een veertiendaags tijdschrift dat te Londen in de Engelse taal verschijnt, de „Cen tral European Observer", heeft geweigerd zijn functie over te dragen aan een vertegenwoordi ger van de nieuwe Tsjecho-Slo- waakse regering, die hem daar om kwam verzoeken. Het bestuur van de sociaal democratische partij heeft tien parlementsleden uit de partij ge stoten en hun mandaten geannu leerd. Nationalisaties. Slechts 8 procent van de Tsje- cho-«Slowaakse economie zal in handen van particulieren blijven, als het plan voor de nationalisatie tw.ee weken geleden opgesteld door 'n congres van arbeidsraden en vakverenigingen, is uitge voerd, aldus Ceteka. Lettergie terijen en drukkerijen, welke eigendom zijn van politieke bla den, zullen eveneens genationali seerd worden en onder een cen traal beheer komen te staan, on der toezicht van het Ministerie^ van Voorlichting. Andere druk kerijen zullen slechts genationali seerd worden als zij meer dan 50- employé's hebben. Deze maatstaf geldt voor alle ondernemingen. De ondernemingen die chemische en pharmaceutische 'producten en medische instrumenten fabrice ren, aldus meldt bet communisti sche blad „Rude Pravo" nader, zullen echter allen genationali seerd worden. De grossiershandel en de bui tenlandse handel zullen geheel door de staat in handen worden genomen. De zuiveringen. Uit Praag wordt vernomen, dat het Tsjecho-Siowaakse leger gezuiverd zal worden. Het cen trale actiecomité heeft de plaat selijke comité's echter verzacht niet zelf de zuivering ter hand te nemen, doch zich te beperken tot het vermelden van gevallen, die een ingrijpen van wege het Minis terie van Nationale Defensie noodzakelijk maakten. De landerijen van de voorma lige vice-premier en voorzitter van de Tsjechische Volkspartij, Sramek, zullen onteigend worden, zo meldt het communistischs blad „Rude Pcavo". Het betreft bier een gebied van 136 ha. De uitlevering uit de A.tner. zóne. Het Amer. militaire bestuur in Duitsland heeft bekend gemaakt, dat het reeds enige weken gewei gerd heeft personen uit de Ame rikaanse zóne uit te leveren om welker uitlevering. door Tsjecho- Slowakije was verzocht. Als reden hiervoor wordt opgegeven, dat deze personen, die van oorlogs misdaden beschuldigd worden, door Tsjecho-Slowakije aan de Sovjets werden overgeleverd, het geen in strijd is met een desbe treffende overeenkomst. Het Amerikaanse departement van handel deelde Donderdag mede, dat de Amerikaanse uit voer in 1947 een nieuw record voor vredestijd heeft bereikt. De totale waarde bedroeg 19.500 millioen dollar, vergeleken met 15.200 millioen dollar in '46. Deze hogere cijfers zijn voor namelijk toe te schrijven aan de aanzienlijke prijsstijging. De waarde van de invoer be droeg in 1947 8300 millioen dol lar, vergeleken met 7100 mil lioen dollar in 1946. Volgens het departement is deze stijging eveneens alleen een gevolg van de prijsstijging. Het bedrag, dat in 1947 door Amerikaanse touristen in het buitenland werd uitgegeven, be liep meer dan 50 millioen dollar. Ten gevolge van de prijsver laging van het naaldhout per 1 Januari 1948 zijn de prijzen van de» uit naaldhout vervaardigde huishoudelijke artikelen verlaagd. Bij geïmporteerde houten huis houdelijke artikelen mogen de be staande procentuele handelsmar ges niet over het verschuldigde invoerrecht worden berekend. Mijnhardt's Zenuwtabletten helpen U er overheen. (Ingez. Med.) Het Koninklijk Besluit, waar bij de heren Jhi*. Mr. H. L. F. K. van Vredenburch en oud-Mi nister L. Neher zijn benoemd tot gedelegeerden van het Opperbe stuur in Indonesië met gelijke rang en waardigheid als Minis ters, is gisteren getekend. Het besluit wordt geacht te zijn in gegaan op 1 Maart j.l. Op 31 Augustus a.s. zal in de Residentie een zar.ghulde ge bracht worden aan H. M. de Ko ningin. Hierbij zullen koren uit het gehele land vertegenwoordigd kunnen zijn, n.l. gemengde-, vrou wen en mannenkoren, deze laat ste voor zover niet aangesloten bij de Kon. Bond van Mannen- zanjiverenigingen. Deze uitvoering zal geschieden op een terrein in de nabijheid van de stations terwijl er gelegen heid zal zijn tot het gebruiken van een warme maaltijd tegen lage prijs. Opgave voor deelname, onder vermelding van het aantal stem men, kunnen worden gezonden aan de heer H. Bos, Regentesse- laan 26, 's Gravenhage, waarna t.z.t. het nodige stemmenmate- rieel gratis zal worden toegezon den. Maandag, 8 dezer, zal te Bata via de federale interim-regering worden geïnstalleerd. Nadere bijzonderhden omtrent deze ge beurtenis ontbreken nog. De voorlopige federale raad voor In donesië, die op 13 Januari te Ba tavia werd geïnstalleerd had tot taak, in overleg met de Luite- nant-Gouvern.-Generaal voorbe reidingen te treffen voor de vor ming der vocelopige federale in ter im-regering. Dat de laatste jaren het kanaal werken begonnen, op 7 Juni 1826 GentTerneuzen, en zeker niet werd te Terneuzen de eerste steen de sluizen te Terneuzen, voldoet aan de eisen, die Gent in het be lang van zijn haven hieraan meent te moeten stellen, is elke krantenlezer genoegzaam bekend. Ook in ons blad hebben wij her haaldelijk in beschouwingen en berichten dit onderwerp aange sneden. Overigens is dit niet de eerste maal in de geschiedenis, dat Gent moet opkomen voor de belangen van zijn scheepvaart, maar deze strijd dateert reeds van ruim ze ven eeuwen her, Vn, op een enke le uitzondering na, heeft het daar bij steeds te kampen gehad met tegenstrijdige belangen in eigen land. In de Middeleeuwen was Brugge, later Antwerpen, de grote con current en nog op dit ogenblik is deze haven Gent's grootste en krachtigste rivaal. De -eerste uitweg naar zee kreeg de stad in 1251 en liep van Gent naar Damme. Via het toen nog goed bevaarbare Zwin kon de Gentse handel en industrie de vrije zee bereiken. De geschiede nis van het Zwin is echter een aaneenschakeling van strijd tegen een niet te keren verzanding ge weest en ondanks alle mogelijke inspanningen, vooral van de zijde van Brugge, is het niet gelukt deze zeearm bevaarbaar te doen blijven, zodat op een gegeven ogenblik Gent van de zee afgeslo ten was. Voor de Gentse handel braken toen moeilijke tijden aan, omdat men toen van de Schelde gebruik moest gaan maken. Deze lange weg was, hoewel lang en lastig, wel bruikbaar, maar gevaarlijk, omdat hij langs Antwerpen liep en deze opkomende haven er wei nig voor voelde de Gentenaren ter wille te zijn. Bij de geringste aanleiding sloot Antwerpen een voudig de Schelde af en maakte daardoor aan alle scheepvaart verkeer naar Gent een einde. Het is dan ook wel begrijpelijk, dat men op middelen zon, om van deze willekeur te worden verlost! In 1547 bad men suces en stond Karei V dp stad toe een kanaal te graven van Gent naar de Hon- te. Vijftien jaar later was dit voltooid en werd het met de grootst mogelijke feestelijkheden geopend. Het lot bleek echter Gent niet goed gezind te zijn en een lang en gelukkig gebruik van dit ka naal is de stad niet beschoren ge weest. Zoals bekend is, braken korte tijd nadien overal in de Nederlanden onlusten uit en poogde men allerwegen zich van het gehate Spaanse bestuur te ontdoen. In 1572 landden een aan tal Vlissingers in Sas van Gent en staken er de zeesluizen in brand. Even later werden deze wel weer hersteld, maar gedu rende de Tachtigjarige Oorlóg I de ging toch door de inname van Sas van Gent door Frederik Hen drik deze weg naar zee toch voor Gent verloren en in 1648 maakte de Vrede van .Munster aan alle scheepvaart op de Zuidelijke Nederlanden een einde, want dit Verdrag bepaalde, dat de Schel de zou worden gesloten. De Gentse handel verliep en de stad verarmde. Het duurde nu tot 1814 voordat het voor Gent weer begon te da gen. In dat jaar echter besloot het Weense Congres, bijeengeroe pen om o.a. de vrijwel overal grondig door de war geraakte Europese grenzen weer te rege len, Zuid- en Noord-Nederland in één staat te verenigen. Door deze éénwording werd natuurlijk de Schelde ook weer voor Gent en Antwerpen opengesteld, maar deze eerste 'stad had hieraan niets, omdat het oude kanaal sterk verwaarloosd was en boven dien de Braakman voor Sas van Gent geheel verzand was. Iets verder Noordwaarts lokte echter de diene Schelde en op verzoek van het alweer actieve Gent 'stond Koning Willem I in 1823 het graven van een kanaal van Gent naar Terneuzen toe. Op 1 Mei 1825 wérd met de voor de te bouwen zeesluizen ge legd en op 18 November 1827 ijet gehele kanaal plechtig geopend. Korte tijd later deden zich ech ter alweer moeilijkheden voor. Het kanaal was toen nog door de sluizen te Sas van Gent in twee panden verdeeld. Het benaden- pand (Sas van GentTerr.ëUzen) moest volgens afspraak een diep te hebben van 4.80 meter, maar om de langs dit pand gelegen gronden een mogelijkheid tot af watering te geven, moest hiarop tot peilverlaging worden overge gaan. Of de scheepvaart, óf de afwatering moest dus in het ge drang komen! Om deze moeilijkheid te rege len, werd in 1842 tussen ons land en België een overeenkomst ge sloten, waarbij werd bepaald, aat op Nederlands grondgebied nieuwe afwaterirgswerken zou den worden aangelegd, waardoor de daarvoor in aanmerking ko mende Belgische en Nederlandse gronden hun teveel aan water moeste» lozen. Al spoedig bleek, dat deze diep te nog te gering was en weer rezen er dus moeilijkheden. In 1871 werd een internationale com missie benoemd, om deze moeilijk heden op te lossen. Van Neder landse zijde stelde men bij deze onderhandelingen de eis, dat de haven van Terneuzen dan voort aan voor de tarieven op de Bel gische Spoorwegen zou worden gelijkgesteld met de Belgische havens. Dit was blijkbaar te veel gevraagd, want deze eis leidde tot het afbreken der onderhan delingen, Gent wist echter door te drijven, dat de Belgische Rege ring "deze alsnog aanvaardde, ■maar Antwerpen, dat nu plotse ling twee concurrenten dreigde te krijgen, verzette zich heftig. Mede tengevolge hiervan verwierp de Belgische Kamer de overeen komst. Even later ging men echter weer confereren en op 31 Octo ber 1879 kwam men tot accoord. Als compensatie voor de toege stane karaalverbeteringen nam men van Nederlandse zijde nu ge nosgen met een wederzijdse naas ting van de sooorlijn Antwerpen Moerdijk. (Eigenaardig genoeg kreeg Terneuzen even later toch neg de gevraagde gelijkstelling! Echter maar tot 1914.) Voor Gent bracht deze overeen komst een oplossing van de be staande moeilijkheden, want de te Sas van Gent nieuw te bouwen sluis zou 2.35 meter lager komen te liggen, dan de oude, zodat alle schepen, die in Terneuzen konden binnenkomen eok naar Gent kon den opstomen. De bedrijvigheid in de havens aldaar nam dan ook zienderogen toe. Mooie liedjes duren echter niet lang! Enkele jaren later waren afmetingen der zeeschepen weer zodanig toegenomen, dat de zeesluis te Terneuzen (de tegen woordige Middensluis) bij doodtij schepen met grote diepgang dik wijls niet kon doorlaten. Weer moest Gent om met andere ha vens te kunnen blijven concur reren op grondige verbeteringen aandringen en op 29 Juni 1895 kwam weer een nieuwe overeen komst tot stand. Voor en aleer de daarin over eengekomen verbeteringen ech ter waren uitgevoerd, waren deze alweer door de eisen van de mo derne scheepvaart achterhaald en moesten opnieuw onderhandelin gen worden begonnen. Op 8 Maart 1902 leidden deze tot de zoveelste overeenkomst, waarbij o.a. werd beDaald, dat te leven snel! en thans is het weer Terneuzen en te Sas van Gent zover, dat moderne, grote sche- nieuwe sluizen met de daarbij be- pen de sluizen te Terneuzen niet horende havens en verbindings-meer kunnen passeren, kanalen zouden worden gebouwd. Wat Gent nu eist, hebben wij Tevens moest het kanaal worden uit een rede, die de burgemees- verbreed en verdiept en ook de ter dier stad enkele weken ge- brugopeningen wijder worden ge- leden heeft gehouden en die ook 99 Achter een dichte, geheimzin nige sluier onderhoudt Turkije thans een „onzichtbaar" leger van meer dan.een millioen man. In kampen en kazernes, ver ver wijderd van de steden, leidt dit leger een geïsoleerd, ja kostelijk leven. Tussen generaals en kor poraals ziet men bijna geen ver schil, want de ordetekenen zijn nauwelijks zichtbaar. Geen fraternisatie met bui tenlanders. Het huidige Turkse leger is de schepping van een enkele man Fewzi Tschakmak. Toen ^eze legeraanvoerder in 1922 de Grie ken uit Anatolië verdreef, ver leende Kemal Pascha, de latere Ataturk, hem de titel van maar schalk en benoemde hem tot chef van de staf. Deze functie vervul de hij enige jaren en in de afge lopen twintig jaar maakte hij van eike achtste Turk een soldaat. Hij liet uit Engeland, Rusland, Zweden, Zwitserland en zelfs Ita lië instructeurs, alsmede militaire en technische adviseurs komen. In Turkije gelukt het ook een buitenlandse instructeur nooit of slechts heel zelden, in de geeste lijke wereld der Turkse officie ren binnen te dringen. De enige meer dan alleen technische in vloed kwam van de zijde var.- Duitsland eni ook deze beperkte zich tot de hogere rangen van het leger, die een zekere bewon dering voor de Duitse militaire macht aan de dag legden. Dit gevoel maakte voor teleur stelling en ook onverschilligheid plaats, toen Hitler's legers, in Rusland en Noord-Afrika werden verslagen. Een nieuwsgierige, die zich thans in> de nabijheid van een Turks militair depót ophoudt en de onopvallende borden met het opschrift „Toegang verboden militair terrein" niet opmerkt, wordt door de militaire politie opgebracht en wordt minstens een nacht in de naastbijzijnde Karakoel 6én van de vele po- litic'Aureaux vastgehouden. Turkse officieren mogen zon der speciale toestemming niet met buitenlanders in contact De Belgische Raad van Minis ters die gisterenmorgen onder voorzitterschap van Spaak bijeen is gekomen, heeft kennis geno men van het bericht van het agentschap Belga, dat meldde dat één der delegaties van de vijflan- denconfsrentie een herziening van de pariteit van de valuta der vijf landen zou voorstellen, «Xrelk be richt nog kracht werd bijgezet door de bewering dat het onder houd van Woensdagavond tussen Sir Georges Rendel, voorzitter van de Britse delegatie en Spaak, hierop betrekking had. De Kabinetsraad heeft nu be sloten een onderzoek ten laste van de steller van dit bericht in te stellen en alle faciliteiten die de regering aan het agentschap Belga verleende, in te trekken. Generaal Olge Jung, opperbe velhebber van de Zweedse strijd krachten, heeft tijdens een onder houd met de Minister van Defen sie, Allan Vougt, aangedrongen op maatregelen ter versterking van de defensie, zo wordt in wel ingelichte kringen verklaard. Generaal Jung zou de regering hebben gewarschuwd voor de ge varen die in verband met de slechter wordende toestand in de wereld dreigen, wanneer de lands verdediging niet wordt versterkt. Na het onderhoud, dat ruim anderhalf uur duurde, is een communiqué uitgegeven, waarin slechts wordt gezegd, dat „routi nekwestie" zijn besproken en dat Generaal Jung rapport heeft uit gebracht over het onderzoek van de defensiestaf naar de stand van de landsverdediging. In Frankrijk wordt nog steeds clandestiene handel in bil jetten van 5000 fr. gedreven. Er zijn verscheidene arrestaties ver richt. maakt. Op 1 October 1908 wer den deze nieuwe sluizen in ge- brirk genomen. Weer was Gent door deze inder daad grondige verbeteringen de concurrentie met andere havens mogelijk gemaakt, maarwe in ons blad is vermeld, kunnen horen. Maar, ook Antwerpen heeft zijn eisen geformuleerd en deze zijn zo afwijkend v%n die van Gent, dat slechts de tijd zal kunnen leren, wat er van Gent zal worden. komen. Het Europese gedeelte van Istanboel en de gezantschaps- wijk van Ankara liggen buiten het bereik der Turkse soldaten. De betrekkingen met buiten landse militaire missies beperken zich tot de dringendste noodzaak, die hoffelijkheid en opleiding ver eisen. „Fraternisatie" is verbo den. Uitgelezen Turkse technici trachten enerzijds zoveel moge lijk over de moderne oorlogvoe ring te leren, maar.zij zelf 'aten anderzijds zo min mogelijk los. De onder strenge controle staande Turkse couranten mogen met uitzondering van de ge wone lofspraak bij openbare ge legenheden nooit over mili tairs problemen spreken. Het Turkse oppercommando kenmerkt zich door volledig stil zwijgen. De verschillende leger* afdelingen dragen geen onder scheidingstekenen. De enige zicht bars tekenen zijn rode armban den voor de militaire politie en witte met een rode halvemaan voor de hospitaalsoldaten. In Tur kije' vindt men ook geen boeken, die zich met militaire problemen bezig houden. Een geboren guerillastryder. Familieleden hebben geen toe gang tot de kazernes of militaire kampen. De enige ontmoeting tussen volk en leger heeft één maal per jaar plaats op de 29e October, ds verjaardag der repu bliek. Dan paraderen regimenten in parade-uniform op het „Plein der Re'publiek" in Istanboel en in het Stadion van Ankara. Na de ceremonie begeven de troepen zich onmiddellijk weer naar hun afgelegen kazernes. De Turk kijkt in het bijzon der waar het militaire vraag stukken betreft met minach ting op iedere buitenlander neer. Deze houding geldt eveneens de minderheden in het eigen land, die geen wapens mogen dragen. De militaire dienst is ook voor de honderdduizenden staatsbur gers van niet-Turkse afkomst Grieken, Armeniërs, Joden en Levantijnen verplicht. Deze zijn in arbeidersbataillons samen gebracht en dragen speciale uni formen. Hun enige „wapens" zijn houweel en spade. De Turkse officier van hogere cultuur en beschaving zal zeker wel zijn politieke mening hebben. De soldaat, zoon van een boeren volk, bezit geen politieke opinie. Tot de karaktereigenschappen van iedere Turk behoren, een zekere eerbied voor zijn officier, die voor hem de „Effendi" de heer is, nationaliteitsgevoel, haat tegenover de vreemdeling en een religieus mysticisme, dat Ataturk nooit heeft kunnen af schaffen, en hetwelk weer werd versterkt door President Ismet Inönü, die tot de traditie der Muzelmannen terugkeerde. De Turkse soldaat bezit slechts een beperkte bekwaamheid tot ge mechaniseerd oorlogvoeren, maar hij kenmerkt zich door medogeo- loze taaiheid en Aziatische doods verachting, die hem een goed guerillastrijder maken. Wegen zijn gevaarlijk. De enorme moeilijkheden van het Anatolische landschap, waar geen wegen, maar alleen paadjes voor lastdieren bestaan, maken een bliksemoorlog onmogelijk, zij vergemakkelijken evenwel die ver dediging. Daarom verzette Ata turk zich altijd tegen de wegen aanleg, aangezien hij dit als stra tegisch gevaarlijk beschouwde. Zelfs tussen Istanboel en Ankara vormt een enkelspoor de enige treinverbinding. In vredestijd be schikt Turkije over een leger van 150.000 man en belangrijke re- senvetroepen. Sedert 1939 wer den de reserves na elkaar opge roepen voor herhalingscursussen van elk zes maanden. Zo telde het leger steeds tussen de 600.000 en een millioen man, alsmede een millioen volledig opgeleide solda ten. Deze geweldige militaire in spanning slokt bijna alle economi sche hulpbronnen van de staat op. Het leger is in 10 corpsen inr gedeeld, van elk drie infanterie divisies, een cavalerie- en een artillerieregiment. Bovendien zijn er nog vijf zelfstandige lichte cavalerie-divisles en drie ge bergte-divisies. De laatste tijd werden luchtafweerbataillons met Geallieerd materiaal uitgerust. De numeriek niet zeer grote Turkse luchtmacht bestaat hoofd zakelijk uit verkennings- en ge vechtsvliegtuigen. Er zijn slechts zeer weinig bommenwerpers. Het land bezit drie vliegtuigfabrieken, die evenwel alleen reparaties uit voeren. De Turkse vloot is klein en ver ouderd; zij heeft evenals het leger, gebrek aan moderne typen. Al met al is Turkije zich ervan bewust, dat het een sleutelpositie tussen Oost en West bewaakt. (Unicos Press.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1