Palestina in de Veiligheidsraad DIENSTPLICHTIGEN TEN ONRECHTE AFGEKEURD WIJ ZOEKEN GEEN RUZIE" VRIJDAG 5 MAART 1948. Tsjechisch gezant in Nederland afgetreden Generaal Sevez vermoord Spoorwegongeluk in. België De strijd in Griekenland Proces te Warschau Argentinië zou geen vreemde schepen duiden in Zuid-Pooizee Geen herwaardering van muntheden der 5 landen De voorziening van gedemobiiiseerden van burgerkleding De moord op de Imam van Jemen Zwendel in 1000 fr. biljetten van in België Verklaring van VIDELA Oe Liquidatie Ned. bezit aan Amerik. Effecten Schriftelijke beantwoorde vragen - r*nk«riaa ït} ..liuMant - ïxnusum WEERSVERWACHTING medegedeeld door het .K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. WEINIG VERANDERING. - Aanvankelijk lichte verst en onregelmatig over het land verspreide mistbanken, die plaatselijk in het N. des lands blijven hangen. Elders overdag flink oplopende temp. Zwakke tot matige wind uft Oostelijke 4de Jaargang No. 749- Tenchflnt dafeltJka Drukkerij N.V, Firm» P. J. van de Bande - Advertentieprijs: per mni 10 ct.mlnimun per advertentie 1.5Ö Inzending advertenties tot des namiddag» 4 uiU. Rubriek kl. advertenties; 5 regels 60 ct.; ieders regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder .-.r. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Terneazen Abonnementsprijs I,t5 per kw»rt»*l Generaal Andrew McNaughton (Canada) heeft in de Veiligheids raad zich verzet tegen de aan vaarding van het beginsel van verdeling van Palestina, voordat de gehtele- kwestie verder onder zocht is. Hij steunde het -Belgi sche amendement, dat uit de Amerikaanse resolutie elke aan duiding zou schrappen, dat de raad de Verdeling zou aanvaar den zonder 'n volledig onderzoek naar de mogelijkheid, dat de toe stand in Palestina een bedreiging voor de vrede vormt. Canada staat de benoeming van een Vei ligheidsraadcommissie voor tot onderzoek en beraadslaging en drong er op aan, dat de grote v\jf Naar het A.N.P. vterneemt, is de Tsjechische gezant bij het Ned. Hof, Generaal Serge Ingr, afge treden. In v<ele Franse bladen wordt twijfel tot uitdrukking gebracht of de dood van Generaal PYancois Sevez, de bevelhebber van de Franse zöpe in Duitsland, inder daad aan een ongeluk te wijten was zoals in h'et overlijdensbe richt van vorige week is vermeld. Gezegd werd namelijk, dat Sevez tijdens ^een jacht op wilde zwijnen bjj Offenburg aan de Rijn gedood was door een teruggeketste'kogel. Volgens de „France Librae" zou een politieman, die de kogel voor nader onderzoek aan deskundigen ter hand gesteld had, verklaard hebben, dat Sevez gedood was door een Duitse drijver. Gistermorgen zijn op de over weg nabij .Jambes een vrachtauto en een z.g. Michelirie door een goederentrein gegrepen. De bomen van de overweg wa ren niet gesloten. De vrachtauto en de eerste .wagon van de „Mi- cheline" werden geheel Verplet terd. Tot nu toe werden uit de wrak stukken zeven doden te voorschijn gehaald. Het aantal gewonden staat nog niet vast. Twee van hen zijn reeds overleden. Volgens een communiqué van de Griekse generale staf vinden de operaties in Thessalië voort gang en worden de partisanen achtervolgd. 43 Partisanen wer den gedopd, 8 gevangen genomen en talrijke gewond. In Epirus hebben de regeringstroepen in de streek van Poghonton de plaats Castaniani bezet, waardoor de partisanen naar Albanië moes ten vluchten. In het gebied van Filiates verloren zij volgens het Griekse communiqué 26 doden. Naar radio Warschau meldt staan 8 Polen onder wie een vrouw, te Warschau terecht onder beschuldiging van het mededelen van staats- en militaire geheimen aan Generaal Anders, voormalig bevelhebber van de Poolse troe pen in Italië. Zij worden er tevens van beschuldigd, wapen- en mu nitiedepots aangelegd te hebben en aanslagen beraamd te hebben op het leven van vooraanstaande functionnarissen van het Ministe rie van Openbare Veiligheid. Reuter's speciale correspondent aan boord van de Britse kruiser „Nigeria" meldt, dat volgens aan boord ontvangen berichten, een officier vaii de Argentijnse mij nenveger 'Parker het Noorse vis sersvaartuig Brategg (486 ton) heeft betreden met de mede deling, dat dit vaartuig géén recht had om in de Zuidpoolzee te varen. De Argentijnse autori teiten hadden daartoe geen toe stemming gegeven. een laatste verzoeningspoging doen om .het geschil op te lossen. IDr. Tsiang (China) steunde het Belgische amendement, doch achtte het niet noodzakelijk d? samenstelling van de voorgestel de commissie tot de grots vijf te beperken. In verband met het Amerikaan se standpunt, dat de V. S. het vernielingsschema van de alge mene vergadering niet met ge weld zullen steunen, doch wel ge bruik van geweld door de Veilig heidsraad billijken, indien men het noodzakelijk acht een einde te ■maken aan eenJjedreiging van de internationale vrede in Palestina, zeide Dr. Tsiang: „Het komt mij voor dat een onderscheid tussen opleggen van de verdeling met geweld en handhaven van de vrede met geweld, dat rëchtskun- dig gemaakt kan worden, in de huidige situatie niet reëel is." Een zegsman van de Britse ambassade te Brussel, heeft Don derdagmiddag categorisch het be richt tegen gesproken, dat in de Engelse bladen is verrchenen, voj- gens hetwelk de Britse delegatie bij de vijflandenconferentie te Brussel zou hebben voorgesteld in het kader van een Westerse Unie het nond sterling, de Nederlandse gulden en de Belgische franc ge lijktijdig te devaluëren. Dit be richt wordt als „zuivere nonsens" betiteld. De Belgische Minister van Fi nanciën verklaarde aan een re dacteur van Belga, dat een her ziening van de pariteiten in het onderhoud, tussen Spaak, Sir Georges Rendel en Minister Eys- kens Woensdagavond j.l. zelfs niet aangeroerd is. Ook het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de geruchten krachtig weerlegd. Naar aanleiding van klachten, welke enige tijd'geleden werden gehoorcl over de wijze van voor ziening der gedemobiliseecden van burgerkleding, vernemen, wij van de Bedrijfsgroep.Kleding-in- dustrie, dat de huidige regeling daartoe geen aanleiding kan geven. De vroegere regeling werd juist om misbruiken tegen te gaan ver vangen door de tegenwoordige, waarbij industrie en kleinhandel zijn ingeschakeld. Voorts deelt de bedrijfsgroep mede, dat er een verschil vah opinie bestaan heeft tussen het hoofd van het Directo raat-Generaal voor de demobili satie. die eerst kort met deze functie is belast, en diens voor ganger. Zo verlangde het eerste hoofd voor het centraal kleding depot te Utrecht, dat voor reke ning en risico van de vakgroep de detailhandel in textielgoederen werd ingericht een scrtering, die aan elke vraag kon voldoen. Het huidige hoofd meende, dat zich in het magazijn uitsluitend costuums moesten bebinden, die ongeveer de tegenwaarde vorm den van het bedrag, dat per man voor een costuum van Regerings wege ter beschikking was gesteld. Uit het verschil tussen deze twee opvattingen is een verkeer de beoordeling van de aanwezige voorraden voortgekomen, zo deelt de Bedrijfsgroep ons mee. Hoe is b" de tegenwoordige re geling de 'gang van zaken? De gedemobiliseerde ontvangt een kledingbon ten bedrage van 70 gulden en heeft de vrijheid zich daarmee te begeven naar de de taillist van zijn keuze. Hij kan een goedkoper costuum uitkiezen en hij kan, met bijbetaling, een duurder costuum nemen. De aanwezige voorraad behoort dus, ook wat betreft de maten, in alles te voorzien. Lukt het de ge- demobiliserde niet zijn keus te Prins Seif Oeil Islan Achmed, oudste zoon van 'wijlen de Imam Jehia van Jemen, is er in ge slaagd per radio öe Arabische. Li ga te Caïro te verwittigen van de omstandigheden, waaronder zijn vader vermoord werd. Zijn relaas luidt als volgt: „De Imam reed, begeleid door zijn Eerste Minister, per auto heen en weer tussen Sanaa,.hoofd stad van Jemen, en het Krondo- rnein, gelegen op een 20 kilometer afstand van de stad, toen Gamil el Inaki, chef van de politie, die van Irak'ese afkomst is, met zijn eigen autp de weg versperde en zijn metgezellen de Koninklijke auto met mitrailleurvuur bestook ten, waardoor de Imam, de Eer ste Minister en de andere perso nen van het Koninklijke gevolg werden gedood. De moordenaars begaven zich vervolgens naar Sanaa, \vaar zij het Koninklijk Palos binnendron gen en twee zoons van de Imam, die zich trachtten te verzetten doodden". De Prins verklaart in dit be richt, dat de nieuwe Imam El Wazir wederrechtelijk de troon heeft bestegen en de moordenaars heeft vrijgelaten. doen, dan kan hij in het centraal kledingdepot te Utrecht geholpen worden. Dit depót vormt de spil van de ganse kledinggeschiedenis. De 'gedemobiliseerde behoeft dus nergens genoegen te nemen met een slecht pak, want hij kan te al len tijde naar het centraal kle dingdepot gaan. Kan nu een gedemobiliseerde in dat depót te kust en te keur uit kiezen? Naar de Bedrijfsgroep ons meedeelt is er door de Be drijfsgroep,'in samenwerking met de vakgroep detailhandel kleding industrie een onderzode ingesteld. Daarbij is geblekc dat zich tien gedemob liseerden' bij het centraal depót ha,den vervoegd In het de mobilisatiekamp Huis ter Heide, was de autoriteit, met deze mate rie belast, vol lof over de getrof fen regeling en waren de „af zwaaiers" enthousiast over de kledingr welke zij hadden ontvan gen, zo wcedt ons meegedeeld. De in het depót aanwezige voor raad wordt voldoende geacht, de kwaliteit was in het algemeen be vredigend, behoudens een kleine voorraad, die te duur werd geacht en geretourneerd werd. De Be drijfsgroep merkte op, dat hier niet gesproken kan worden van kwade trouw, 0mdat de fabrikan ten een dringende oproep hadden ontvangen alles, wat zij van hun voorraad konden afgeven, met spoed naar Utrecht te zenden, ten einde aan de te verwachten toe loop het hoofd te kunnen bieden. Al ware deze partijen blijven han gen, dan zou niemand vermoede lijk daarvan gekocht hebben, om de eenvoudige reden, dat er bete re keuze in overvloed, aanwezig was. Het te Enschedé ontdekte com plot, dat ten doel had tegen gel delijke beloningen jongemannen behulpzaam te zijn hij afkeuring voor de militaire dienstplicht, werd ontdekt toen zekere S„ die reeds 1750 had betaald van het bedrag van 3500,dat hij ver schuldigd was, toch door dë keu-' ringsraad weed goedgekeurd. Daarbii kwam aan het licht, dat hij een vervalst dokteratt,est hij zich had. De marechaussee werd in het geval gemengd en toen bleek, dat enige lieden een com plot hadden gevormd om dienst plichtgen te helpen afkeuren. Dit' bedrijf bleek uitermate winstgevend te zijn. Men had een Enschedése dokter, C. A. G. Beins, in het complot gehaald, die tot het einde van het vorige jaar als burgergeneesheer zitting in de te Enschedé gevestigde keurings- raad had. Er bestaan sterke aanwijzingen, dat deze arts reeds ón die functie ernstige fraude heeft gepleegd, door dienstplichtigen af te keu ren tegen grote financiële vergoe dingen. Toen deze arts na Dec. 1947 geen deel meer van de keu- ringsraad uitmaakte, bleef hij zich toch met de knoeierijen bezig hou den. Hij ging namelijk over tot het vervalsen van attesten, waar voor Dr. B. als deskundige de no dige aanwijzingen kon geven. Zo adviseerde hik welke ziekte men moest voorwenden en tevens hoe de attesten moesten worden inge vuld. Voor deze handel van Dr. B. zijn de bewijzen thans bijeenge bracht. Het onderzoek, in deze zaak i3 Ongeveer 14 dagen geleden deed In België het gerucht de ronde, als zouden de Belgische biljetten van 1000 francs uit de omloop werden genomen, met het gevolg dat men hier en daar enigszins wantrouwend stond tegenover dit betaalmiddel en sommige zaken weigerden deze biljetten te ac cepteren. Het Ministerie van Fi nanciën heeft deze geruchten thans formeel tegengesproken en er op gewezen dat er geen enkele reden bestaat ookl maar enig geld uit de circulatie te nemen Niettegenstaande de officiële weerlegging hielden de geruchten aan, weliioht ten bate van de ver spreiders zelve, want zowel in Antwerpen als in Brussel hebben zwendelaars bankbiljetten van 1000 francs opgekocht voor 900 francs en minder. Het i3 gebleken dat minstens 48 nersonen uit Antwerpen, Brus sel en de provincie zich aan deze oplichting hebben schuldig ge maakt. Reeds zijn er 23 van hen gearresteerd. 99 Dinsdagavond heeft President Gonzalez Videla van Chili in een verklaring over het Chileense ge schil met Engeland inzake de sou- vereiniteit over het Zuidpoolge bied o.m. het volgende verklaard: „Wij zoeken geen ruzie, doch wij zijn in staat, dat wat ons rech tens toebehoort, met kracht te verdedigen. Ik wens persoonlijk de historische en onbetwistbare aanspraak, die Chili op het Zuid poolgebied heeft en die dateert van vóór de geboorte van zijn onafhankelijkheid opnieuw te be vestigen. Wij willen de wereld tonen, dat wij onze souvereiniteit over de gebieden, die tvij ala een histo risch legaat van ons moederland gekregen hebben, willen hand haven". Videla zeide verder, dat de aanspraken van andere mogend heden buiten het Amerikaanse .continent op bet Amerikaanse Zuidpoolgebied voor Chili geen waarde hadden. Chili zou op de Een woordvoerder van het Finse Ministerie van Buitenland se Zaken heeft verklaard, dat/het waarschijnlijk is, dat Finland zich bereid zal verklaren m,et de Sov jet-Unie onderhandelingen te be ginnen voor een verdrpf voor mi litaire bijstand. De President en het Parlement hebben echter het laatste woord in deze. i pan-'Amterikaanse conferentie te Bogota zijn „grief" uiten, terwijl „vele LatijnsAmerikaanse lan den hun teleurstelling zouden uit spreken over de verzwakking van de door President Roosevelt ge vestigde politiek van goede na buurschap." Naar verluidt zal President Gon- zaloz dit Zuidpoolgeschil niet op dq conferentie te Bogota ter sprake brengen, doch alleen de Chileense kracht over de „neu traliteit" van de V. S. In deze kwestie. Mir. W. Cnoop Koopmans, de Nederlandse Consul-Generaal te New York, verklaarde Woensdag bij zijn terugkeer van een bezoek aan Nederland, dat hij vernomen heeft, dat het Nederlandse Minis terie van Financiën van het Ne derlandse bezit aan Amerikaanse effecten, slechts zeer kleine ge deelten tegelijk zal overnemen en dat de liquidatie van deze effecten op zeer voorzichtige wijze zal ge schieden, teneinde geen storing te veroorzaken op de effectenbeur zen te New York en te Amster dam. Naar hij zeide, is het om de^periode tot het in werking tre den van het plan-Marshall te overbruggen nbsoluut noodzake- liik, dat de Nederlandse Regering tot dergelijke maatregelen haar tceylucht neemt. nog lang niet afgelopen en wordt met kracht voortgezet. Het moet niet onmogelijk worden geacht, dat de dienstplichtigen, die op deze onregelmatige wijze werden afgekeurd, opnieuw vopr de keu- bingsraad zullen moeten verschij nen. TWEEDE KAMER. Op vragen van het Tweede Ka merlid Schilthuis betreffende de opheffing van verscheidene be perkingen met betrekking tot de ScheldeRijn verbinding, hebben de heren Van Boetzelaer van Oos terhout en Vos, Ministers van Bui tenlandse Zaken en Verkeer en Waterstaat het volgende geant woord: Ook de Ministers hebben kennis genomen van het in de dagbladen verschénen bericht, waarin als resultaten van de te Luxemburg gehouden Benelux-conferentie ver nield worden het bereiken van de opheffing van verscheidene beper kingen met betrekking tot de ScheldeRijn verb'nding via de haven van Dordrecht, alsmede een regeling om te voorkomen, dat. het gebruik van de sluis vdft Terneuzcn een belemmering is voor de verbinding. Verlaging der sleeptarievem De Nederlandse Regering zal binnen de grenzen harer bevoegd heden bij de Nederlandsesleep diensten op de Boven Rijn er op aandringen, dat zij aan de Belgi sche en Luxemburgse schepen de zelfde behandeling toekennen als aan Nederlandse schepen. De Nederlandse autoriteiten zullen vo'cr de 1ste Maart 1948 laten weten tegen welke datum de slecptarieven op de Beneden Rijn op het vorige peil kunnen worden teruggebracht,1 en zullen bij de Nederlandse sleepdiensten op de Beneden Rijn er op aandringen, dat zij, voor zoveel mogelijk, een verlaging der tarieven nastreven. Kanaal van Zuïd-Beveland. De Neflerlandsc delegatie heeft de volgende gegevens verstrekt: Het herstel der grote èluizen zal worden begonnen binnen enige weken, en zal zijn beëindigd voor einde 1948. De werken zullen werden uitgevoerd zonder de scheepvaart te onderbreken, enige tijdvakken van korte duur uitge zonderd. De electrificatie zal ongeveer' terzelfder tijd voltooid zijn, ter wijl het Verschaffen van Belgisch materiaal niet noodzakelijk is. De bouwstellingen bij Vlake, de enige belemmering, die daar nog bestaat, zal een maand na de con ferentie worden afgebroken. De Nederlandse delegatie zal de bevoegde autoriteiten er op wij zen, dat de lichtgevende boeien in de vaargeul van Wemeldinge weder moeten werden aange bracht. Men zal zich beraden over een bespoediging van de douane formaliteiten te Hansweert. De brug over de Middensluis te Terneuzen. De Nederlandse autoriteiten hebben toegezegd; om de voorlo pige Bailey-brug over de Midden- sluis te Terneuzen te doen afbre ken in het geval, dat de grote Zeesluis door een ongeval in het ongerede raakt, zolang de blij vende hefbrug niet weder is hér- steld. Daarnaast 'hebben de bespre kingen in Luxemburg de noodza kelijkheid aangetoond, een aantal quaesties,' voornamelijk van prac- tische aard, onverwijld in studie te nemen. Tot welke resultaten dit onder zoek zal leiden, is uiteraard nog niet te voorspellen, doch wel kan reeds worden medegedeeld, dat op een aantal der daarbij ver noemde punten het Nederlands- Belgisch overleg in de daartoe zowel in als buiten het kader der Benelux aangewezen bestaande commissies reeds in gevorderde staat was ten tijde der Benelux- conferentie. De Min'sters den ken hier aan de haventarieven, de loodsquaesties op de Schelde, de samenvoeging der grensstations te Roosendaal en Esschen. Aangezien hier de samenspre- kingen nog gaande zijn, geven de Ministers er de voorkeur aan over deze overwegingen voorlopig geen nadere mededelingen te ver strekken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1