IB: RIBBENS VIM ScAamït MULTO-BANDEN N.V. Fa P. J. VAN DE SAN DE ZrL /T- Z Kleine Advertise I! L wit-gelTkruFs ■DIM ZE ZIJN ER WEER!! SCHOENKLOMPEN Kunstmestafval I I Bediende (mnl) G. A. vanlDorst-de Bruijn KLOMPSOKKEN AANBESTEDING Wat is dat heerlijk FLANELLEN MANSHEMD [I i I .J 8 4 f «IjT 1 Rij r It Verkrijgbaar voor de zaai DEENSE PAASKUIKENS a.s. Vrijdag na 4 uur en Zaterdag tot 4 uur Zaamslag P. DE POOTER- Tegen de koude en transpireren zo'n in GEEL, WIT en JAEGER FLANEL FIRMA W. SCHELLINKHOUT ^VAN DE^f, HUISVROUWEN GEBRUIKEN HET Dat leert het onderzoek, dat door de Nederlandse Stichting voor Statistiek werd gehouden. Van iedere 100 ondervraagde huisvrouwen bleken er 74 VIM te gebruiken .W •v.V a TERNEUZEN Gevraagd voor kantoor in Terneuzen. Leeftijd 18-20 jaar. Goed handschrift vereist. Brieven met opgave van genoten opleiding en andere bijzonderheden onder no. 873, bureau van dit blad. NOTITIES I, I 1 i Zondag 7 Maart a-s- ho pen onze lieve Opa en Oma PIETER SCHEELE en CORNELIA DIELEMAN, de dag te herdenken, waar op zij vóór 30 jaar in het Huwelijk traden. Dat zij nog vele jaren ge spaard mogen blijven is de hartelijke wens van hun Kleinkinderen, TQNINY en HENKIE. Temeuzen, Maart 1948. Goessepolder E 13- Maandag 8 Maart a-s- ho pen mijn geliefde Ouders, M. A. HEENE en A. HEENE—KOLIJN hun 25-jarige Echtvereni ging te herdenken. Dat zij nog vele jaren voor mij ge spaard mogen blijven,, is. de hartelijke wens van hun kind ABIGAEL- Terneuzen, Eaandijk '19a. DANKBETUIGING, Mede namens de familie betuigen wij onze harte lijke dank aan de Direc trice en de Verpleegsters van Rusthuis „Scheldeoord'' voor de goede verzorging van mejuffrouw A. KALSCHUER, tijdens haar ziekte en bij het overlijden. Familie E- LAURET. Temeuzen, Maart 1948- TERNEUEN- A.s. Vrijdag 5 Maart GEEN Zuigelingen-bureau- Zeeuwse Inlandse Maaiklaver Lucerne- en Hopperupsklaver voor groenbemesting Voederbiet- en Süikerbietzaden in soorten Gras- en Klaverzaden voor aanleg van tijdelijke en blijvende weide, met op gaaf van grondsoorten Aanbevelend, v/h C. M- DE BRUIJN— EMMANEEL Korte Bellingstr. 3 - Hulst DIE FIJNE WIJ HEBBEN OOK WEER VANAF MAAT 26 Voor de vele blijken van belangstelling en de hulp vaardigheid, betoond bij het overlijden van mijn ge liefde Man, A. C. KEUKELAAR, betuig ik mijn hartelijke dank- Wed. A. C- KEUKELAAR MOENS- Hoek, Maart 1948 Bij ons vertrek naar Canada roepen wij al onze familie, vrienden en ken nissen langs deze weg een hartelijk vaarwel ^toe. W- STREEFKERK M STREEFKERK VAN STRALEN LEENDERT Kloosterzande, 6 Maart '48- Cloosterstraat 50, ZANGVOGEL-EITJES WOgr. PRALINE.EITJES 100gr. 28c. HAZELNOOT.EITJES 100gr. 45 c. NOGA-EITJES ioogr. 38c. DUIVEN-EIEREN tioo gr.20c. in zakjes van 6 stuks 1100 gram 18 c. Ondergetekende zal op Woensdag 17 Maart 1948, namens de heer CL. DE PUY te IJzendijke, in 5 percelen of in massa trachten aan te besteden: HET HERBOUWEN VAN HET PAND KONINGINNESTRAAT No. 24 te IJZENDIJKE. Ie perceel: Metselwerk- 2e perceel: Timmer en Ijzerwerk- 3e perceel: Sanitair en Loodgieterswerk. ,4e perceel: Electrisch Licht. 5e perceel: Glas- en Verfwerk. Bestek en tekening a 6,—, restitutie 3,—, verkrijg baar bij ondergetekende. Architectenbureau L- DE BRUIJNE- Terneuzen, Herengracht 3, Tel. 2291- D-eze „uitgesproken" voorkeur voor VIM is niet toevallig. De huisvrouw weet, wat VIM voor haar betekent. VIM spaart huisraad en gerei en.... is uiterst zuinig in 't gebruik. De reuzenbus is het voordeligst I V v« ,f»G '"O "«HICIILC- "Otuitl" VlOl*" HA*""' ■i-O, .AA*" **TAAi. Band met Inhoud compleet f3.95 per stuk het ideale losbladige systeem door platte ringen uiterst stevig openen en sluiten door veermechanlek voor langdurig gebruik geschikt Van 13 regels 60 cent iedere regel meer 12 cent (Maximum 8 regels.) Brie ven aan het Bureau van dï" Blad 10 cent meer. Gevraagd tegen 1 April.' net Meisje voor halve da gen. Mevr- TOFFOLI, Vil lapark P 68, Sluiskil- Eenvoudig net Kosthuis ge zocht voor mijn 20-jarige bediende. Foto BUT, Noord straat, Temeuzen- Gevonden op de IJsba&n; Schaatsensleutel. Terug te bekomen: Donze-Visserstr. 9 te Temeuzen. Gevonden: een Vulpotlood in de Blikstraat. Tegen ad- vententiekosten terug to bekomen bij: A- A. DOBBE LAAR, Kraag D 33, Zaam slag- Gevonden: een paar Kin derwantjes- Tegen adver- tentiekosten terug te beko men: Donze-Visserstr- 23. Temeuzen- LANDBOUWBUREAU fi. W1ERSUM GRONINGEN Te koop: een Arbeiders woning. Staande en te be vragen: Koedijk 28 te Ter- neuzen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 4