UIT DE PROVINCIE Wat op onze Bonnen DE AVONTUREN VAN BIM IN GROENLAND s* Lezers die schrijven krijgen we ïe voorziening in de ^lelaulten •DE SLUIS VAN TEItN LIJZEN. De Belgische senatoren Ronse, Van iSteeniberghe, De Block, iVommen en Bauer hebben, een amendement ingediend op de be groting van buitengewone ont vangsten en uitgaven waarin wordt verzocht het aangevraagde crediet voor de bouw van een sluis te Terneuzen van fr. 5 mil- lioen tot fr.20 millioen te ver hogen, DE ZAAK WEIJNS NOG IN ONDERZOEK. De geruchten als zou de zaak tegen het Axelse Tribunaallid W., in de doofpot worden gestopt, omdat zij voor verschillende perbonen onaangename gevolgen zou hebben, zijn naar wij verne men niet juist. De zaak is in on derzoek bij de procureur-generaal, die uit zal moeten maken of de betrokken personen vervolgd zul len worden of niet. PLUIM VEEVERV OER- VERBOD OVER DE WE STER- SCHELDE NAAR ZEEUWS- VLAANDEREN. Teneinde het smokkelen van pluimvee, geslacht gevogelte, wild en konijnen van Zeeuws- Vlaanderen naar Belgisch gebied te kunnen fceteugelen, is de „ver ordening pluimveevervoerverbod over de Wester-iSchelde naar Z. Vlaanderen" ontworpen. Krachtens deze verordening, die 4 Maart 1948 in werking treedt, is het in beginsel verboden deze producten over de Hont of Westen-Schelde van de verschil lende. delen des lands uit naar Z.-Vlaanderen te vervoeren. Zowel het Bedrijfschap voor Pluimvee en Eieren als de Pro vinciale Voedselcommissaris kun nen vervoervergunningen verle nen, terwijl het Bedrijfschap on der bepaalde voorwaarden ont heffing. van dit verbod kan toe staan. Nadere bijzonderheden staan vermeld in het voedselvoorzie ningsblad nr. 20, van 3 Maart '48. GROENTENTEELT IN ZEELAND. De Zeeuwse groentetelersver- eniging, die het vorige jaar werd opgericht gaat een grote activi teit ontplooien. De groententeelt- vakschool zou gisteren geopend Voor het tijdvak van 7 Maart "t/m 20 Maart 1948 geeft elk der volgende bonnen recht op het kbpen van: Bonkaarten KA, KB, KC 802: 232 alg. 750 gram suiker, boter hamstrooisel enz., of 1500 gram jam, stroop enz., of 750 gram versnaperingen 233 alg. 1600 gram brood (gel dig t/im 13 Maart) 231 alg. 400 gram brood of 1 rantsoen gebak .229 alg. 2 eieren 225 res. 800 gram brood (gel dig t/im 13 Maart) 228 res. 400 gram brood (gel dig t/im 13 Maart) Bonkaarten KD, KE 802: 730 alg. 250 gram suiker, boter hamstrooisel eniz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gram versnaperingen 732 alg. 500 gram suiker, boter hamstrooisel eniz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gram versnaperingen 733 alg. 400 gram brood (gel dig t/m 13 Maart) 731 alg. 400 gram brood of 1 rantsoen gebak 729 alg. 2 eieren 725 res. 400 gram brood (gel dig t/m 13 Maart) 728 res. 500 gram bloem of zelf rijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MH 803: (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) 1075 suiker 250 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 500 grain jam, stroop enz:, of 250 gr. versnaperingen Tabak- en versnaperingenkaar- ten enz. QA, QB, QC 802: 19, 23 tabak 2 rantsoenen siga retten of kerftabak 21 versnaperingen 200 gr. ver snaperingen, of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. 24 versnaperingen 100 gr. ver snaperingen, of 100 gram suiker, boterhamstrooisel eniz., of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 5 Maart worden gebruikt. Op Zaterdag a.s. zal nog een bon voor zachte zeep worden aan gewezen. Niet aangewezen zijn en vernie tigd kunnen worden de bonnen 182, 184, 185, 684, 685 melk, 190, 191, 197, 697, 698 reserve. worden. De moeilijkheid is thans nog, dat de vereniging niet be schikt over een proeftijd op Wal cheren. Dfe gemeente beloofde een terrein aan de z.g. Grif- i fioen, doch dit wordt thans met I woningen „beplant". Het bestuur van d,e Z-V.G. heeft thans aan de gemeente Middelburg verzocht een terrein aan de z.g. Naderst- weg in erfpacht te rnogen ont vangen, waarop dan een model proefbedrijf zal worden gesticht. Zolang dit bedrijf er echter nog niet is, zullen de leerlingen der school diverse bedrijven moeten bezoeken evenals de veilingen en groentenconservenfabrieken. De Z.G.V. zal de mogelijkheden onderzoeken van een vergroting en verbetering van de productie i.v.m. export en plaatselijke voor ziening, 't ontwikkelen van glas cultures, de bouw van boekhui zen waartoe o.m. ook de veiling te Middelburg plannen heeft) enz. [De Zeeuwse groenteteelt is voornamelijk geconcentreerd op Walcheren. Vóór de oorlog wer den hier circa 200 ha voor de teelt van groenten gebruikt, doch er werd teveel voor eigen con sumptie en te weinig voor export gekweekt en dat was ook met de streek rond Terneuzen in Z.- Vlaanderen het geval. Men wil nu de beroepstelers zich doen in stellen op de' plaatselijke behoeften en de eige- naars of pachters van gemengde bedrijven animeren over te gaan tot de teelt van vroege aardappe len, zaaiuien, aardbeien bessen, frambozen en kool. Zij zullen zich in de teelt van een product moeten specialiseren. INSTELLING PROVINCIALE DEMOBlLISATIERAAD VOOR ZEELAND. Naar wij vernemen zal voor Zeeland een Provinciale Demobili- satieraad ingesteld worden onder voorzitterschap van de Commis saris der Koningin in Zeeland, Jhr. Mr. A. F. de Casembroot. Deze provinciale raad zal de plaatselijke- en streekraden over koepelen en van advies dienen. Als leden van deze provinciale raad zijn door de Commissaris der Koningin aangezocht: Lt. Kol. J. J. van Oort, comman dant van het Zeeuws Bataljon te St. Laurens, de heer A. de Jonge, vert. der V.M.B.S, te Middelburg; de heer J. C. Oorver, Dir. van het Gewestelijk Arbeidsbureau te Mid delburg; le Lt. Th. N. J. Dankers, Hoofd Sociale Dienst van het Mi nisterie van Oorlog te Goes?*!r. A. A. Brevet, vert. Werkgevers organisatie te Middelburg; de heer C. Antheunissen, vert. Bond Oorlogsvrijwilligers te Middel burg; vertegenwoordigers van de Stichting voor de Landbouw; G. Balllintijn, namens de Zeeuwse Journalistenkring te Middelburg; vertegenwoordigers van het Prot. Interkerkelijk Thuisfront, het Kath. Thuisfront, de Vakvereni gingen N.V.V., R.K.W.V. en C.N.V, en de voorziters van de 10 Streek- en Provinciale raden in Zeeland. De heer A. de Kam te Grijpskerke zal de functie van secretaris vervullen. ACTIE RECHTSGELIJKHEID STAD EN PLATTELAND. In het kader van de Actie Rechtsgelijkheid tussen Stad en Platteland zal op Dinsdag 9 Maart a.s., Mr. J. Linthorst Ho- man, oud-Comm. der Koningin in de provincie Groningen, een twee tal spreekbeurten vervullen. Des middags om 2 uur spreekt hij voor de Bond van Plattelands vrouwen in de zaal „Schuttershaf" te Goes, waarbij tevens leden der Z.L.M. en van die L.J.G. en -andere belangstellenden van harte Vvel- kom zijn. Des avonds spreekt Mr. Lint horst Homan voor de Maatschap pij tot Nut van 't Algemeen, Afd. G Het wantrouwen tussen de leden van de twee expedities nam steeds toe. Beide partijen zagen in Basli een gevaar. Daarom wilden zij zich beiden zo snel mogelijk van hem meester maken. „Deze dikke man liep vooruit om ons te bespionneren," zeiden de Roodlanders. „Wij kennen hem niet," ant- Naar aanleiding van de alge mene vergadering van de Fede ratie van Varkenshoudersvereni gingen in de provincie Zeeland, gehouden te Goes dd. 24 Febr. j.l., deelt de Voorzitter van voor noemde Federatie mede, dat Z. Exc. de Minister van Land bouw, Visserij en Voedselvoorzie ning telegrafisch op de hoogte is gebracht van de grote ontevre denheid, welke thans onder vele plattelandsbewoners heerst in verhand met het feit, dat velen volgens de thans geldende bepa lingen niet meer in het bezit worden gesteld van een aankoop- vergunning voor een big voor huisslachting. Sterk is er bp de Minister op aangedrongen, dat alsnog aan koopvergunningen zullen worden uitgereikt aan degenen, die met eigen middelen en afval een huis- slachtingsvarken kunnen mesten en de beschikking over een eigen hok' hebben. Volgens deskundigen is de vee voederpositie lang niet zo precair, dat dit aanleiding zou kunnen zijn tot drastische ihkrimping van de varkensstapel, aangezien be kend is, dat vele veehouders meer toewijzingen ontvangen dan zij strikt nodig hebben. woordden de Geldlanders. „Dan nemen wij hem gevan gen," zeiden de Roodlanders weer. „Dat is comedie," hernamen de Geldlanders. Hp is önze gevan gene!" „Hij is niemands gevangene," lonk plotseling de hoge stem van Bim. „Deze heer is een vrp man Bovendien is hij ziek!" Maar de mannen luisterden klo niet. De twee groepen begonnen aan Basli te trekken. Bim raakte zijn geduld kwpt, stroopte zijn mouwen op en be- grfn de twee, partpen angstwek kend te stompen. Ge ziet, lezer, wat een kra t Bim kan ontwikkelen als hij in 1 vorm is. Zonder aanzien des per- soons troffen zijn kleine vuisten j Rood- en Geldlanders, Oost Zuid-Beveland te Kruiniri- gen in Hotel ,De Korenbeurs" om 8 uur. Ook hier zijn de leden van de Z.LM., de Bond van Platte landsvrouwen en van de L.J.G. en verdere belangstellenden van har te welkom. Als onderwerp behandetl deze uiterst begaafde spreker het evenwicht tussen stad en platte land en de bevordering van het Volkseigene. Juist voor Zeeland, dat toch voornamelijk een agrarische pro vincie is, is het genoemde onder werp van groot belang. De plat telandsbevolking dient zich be wust te woeden van eigen roeping en van haar betekenis voor de ge hele samenleving. In Groningen, waar dé actie rechtsgelijkheid is begonnen, is men reeds vele jaren bezig in deze richting opvoedend te werken. Wij kunnen ons ge lukkig prijzen dat thans ook Mr. Linthorst Homan door deze lezin gen de verschillende problemen in Zeeland komt toelichten. Het programma zal aangevuld worden te Goes met zang door het koor van de Afdeling van de Bond van Plattelandsvrouwen, Afd. Zuid-Beveland West en te Kruiningen mat volksdansen en muziek door het L.J.G.-orkest. TERNEUZEN. Gem. Badinrichting. Het aantal bezoekers van de gemeentelijke hadinrichting was ook over de afgelopen maand Februari zeer bevredigend, niet minder dan 3221 personen kwa men er een verfrissend bad nemen. Vergadering „St. Raphael". In een drukbezochte vergade ring, die Zondagmiddag gehouden werd op de bovenzaal van Hotel „Dp Arend" te Terneuzen, bracht de afdeling Zeeuws-Vlaanderen van de R.K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel ,,St. Raphael" hulde aan haar in 1947 met pen sioen gegane ambtenaar, de heer J. Horvers, die vanaf 1917 steeds op de bres heeft gestaan voor de belangen van het gehele Zeeuws- Vlaamse spoor- en tramwegper soneel. De voorzitter van de Afd. Ter neuzen, de heer L. Dubois, memo reerde de belangrijkste resulta ten, die men met medewerking van de heer Horvers in al die jaren heeft kunnen behalen en wel, het aannemen van het eerste Regle ment-Dienst-Voorwaarden door de Directie van MechelenTer neuzen in 1925, waardoor het Zeeuws-Vlaamse spoorwegperso neel op vrijwel gelijke voet met het personeel van de Nederland se Spoorwegen kwam te staan, het oprichten van het Pensioen fonds in 1926, het aannemen van Nog meer dan voorheen worden thans de oude rechten van de kleine man op een buisslachtings- varken door de overheid miskend. Nog steeds sluit men de ogen voor de practijk, dat dit varken met eigen middelen en afval kan worden grootgebracht en voert men als argument aan, dat hier aan te veel voedsel verloren gaat. Nog steeds houden velerlei in stanties lange theoretische be schouwingen over deze zaak, welke iweinig of geen overeen komst vertonen met d© practijk, die ieder van ons plattelandsmen sen kent. (Het mooie, oude gebruik van het houden van een eigen varken tje, waarvoor hp alles doet, wordt de plattelandsbewoner niet ge gund, hoewel hij gaarne afstand doet van zijn vleesbonnen, waar mede het algemeen belang dan weer gebaat is. We vragen ons af, hoe lang deze ongezonde toestand nog blijft voortduren en wanneer ein delijk het eerlijk, traditioneel recht van de kleine man op het platteland wordt erkend. H. J. COLSEN, Nieuwe Kerkstraat 23, Sluiskil. EUWE VERLIEST VAN KERES Euwe kwam in grote tijdnood te verkeren, aangezien er 16 zet ten moesten worden gedaan voor één uur bedenktijd. Even voor dat Euwe zijn 56e zet had gedaan viel het vlaggetje, waarop de wed strijdleider onze landgenoot er op attent maakte, dat hij de partij had verdoren door tijdoverschrij- ding. De afgebroken stelling was: Wit (Euwe)Kh2, De2, pion nen a2, b3, g2 en h3. Zwart (Keres)Kh7, Del, Ph4 en pionnen f5, g7 en h6. 'De partij verliep verder als volgt 42Del—f4t; 43. Kh2 gl, lRh4g6; 44. De2c2, Pg6 e7; 5. a2—a4, Df4—d4f; 46. Kgl h2, Dd4—eöf; 47. Kh2—gl,-Pe7, d5; 48. Dc2—dl, Pd5—c3; 49. Ddl—c2, Kh7g6; 50. Kgl—hl, De5—elf; 51. Khl—h2, Pc3—e2; 52. Dc2—c6f, Kg6h753. Dc6 c5, Pe2g3; 54. Dc5d6, Pg3 —fit; 55. Kh2—gl, h6—h5. Euwe overschreed hierna de tpd. een verbeterd R. D. V. in 1931, en tenslotte het in werking tre den van een derde R. D. V. in 1946. Bij' al deze pas na moeizame onderhandelingen verkregen be tere loon- en arbeidsvoorwaarden bleek de heer Horvers een tac tisch, maar ook volhardend on derhandelaar, die dagen en nach ten voor het welzijn van zijn man nen heeft opgeofferd en daardoor veel van zijn gezinsleven heeft moeten missen. Ook roerde hij nog de persoon lijke moed van de heer Horvers aan, die toen de Duitsers St. Ra phael hadden verboden, toch door ging - met het onderhouden van het contact met de afdeling en met de Directie van Mechelen Terneuzen in België. Als dank voor het vele door hem verrichte werk bood men de scheidende ambtenaar een fraai gedreven zilveren schild aan, waarin een inscriptie, het em bleem van de Spoorwegen en van St. Raphael, het wapen van Zee land en een spoortrein die door een veilig signaal rijdt, zijn ge graveerd. Mevr. Horvers, die ook hij deze huldiging aanwezig was. werd e$n fraaie bloemenmand aangeboden. Op het eind van de vergadering dankte de heer Horvers allen voor de hem gebrachte hulde en het aangeboden souvenir, maar nog meer voor de prettige samen werking, die hij altijd had mogen "ondervinden. .AXEL. Concert Z.V.U. Slechts zeer matige bejangstel- ling werd betoond voor hét optre den van het artisten-trio Anto- nietti, Dana, Romijn, resp. piano, tenor en fluit, in de zaal aan de Ds. Jan Scharpstraat, waar der gelijke avonden hier ter stede pl gen te worden geënsceneerd. Het programma van zeer hoog gehalte, bestond uit trio's, duo's en soli's, zoals deze geannonceerd zijn in „De Zeemeeuw", het or gaan van de Z.V.U., waarin te vens de tekst van de (uitsluitend in het Frans) gezongen num mers voorkomen. Zowel muzikaal als vocaal, viel er van op allersu> bliemste wijze vertolkte kunst te genieten, waarvoor de namen Chopin, Haydn, Htie, Clérambault, e.a. reeds voldoende spraken en borg stonden. Het slotnummer betsond uit eeij drietal fabels van Lafontaine die voorafgegaan werden door een vertolking in de Nederlandse tekst van Jan Prins, door de zan ger van deze avond, de tenor Al- bert Dana. Jammer, zo hoorden we tot oordelen bevoegde critici verzuch ten (na afloop), dat iemand met zulke gaven toegerhst als de be geleidende pian'st, die o.g. wer ken' van Chopin, etc.' fnoest ver tolken, zich met een dergelijke „gammele" vleugel moest behel pen, die deze naam nauwelijks verdiende. Zou de Z.V.U., die ons gewoonlijk superieure pro gramma's biedt een dergelijke „dissonant", in de toekomst met een beetje moeite (en kosten) niet 1 weten te besparen? Als het beste nauwelijks goed genoeg ds, moet men zich hoeden voor ergernis van kunstenaars en kunstken ners, ook, al zijn de laatste nog zo dun gezaaid. GOES. De bedijking van het Sloe. Een commissie van Gedeputeer de Staten van Zeeland, die Vrij dag j.l. reeds toelichtingen heeft gegeven over de bezwaren tegen de bedijking van een gedeelte van de buitengronden in het Sloe, heeft vervolgens nog een aanvul ling hij deze toelichtingen gege ven. Wat d.e ontwatering betreft, golden voornamelijk een tweetal bezwaren, n.l. a. het polderpeil van de nieu we bedijking (0.50N.A.P.), waardoor het niet meer mogelijk zou zijn op natuurlijke wijze het overtollige water van enkele polders behoorlijk te lozen. ■b. de breedte en de ligging van de nieuwe waterleiding (onmid dellijk achter de nieuwe zeewe ring) in verband waarmede ge vreesd werd voor een te geringe waterafvoer en van verondiepin- gen van die waterleiding als ge volg van de druk van het buiten water. MIDDELBURG. Vakschool groenteteelt geopend Gistermiddag is alhier de eerste Zeeuwse vakschool voor de Groen- tenteelt door Ir. Honig, Inspec teur Voor het Tuinbouw Onder wijs en vertegenwoordiger van hét Departement van Landbouw, geopend. In zijn openingswoord sprak hij zijn voldoening uit over de tot standkoming der vakschool en zeide o.m. ,,Wij moeten en zul len nieuwe wegen zoeken en ver trouwen, dat Walcheren hierin voorop mag gaan." Namens |het gemeentebestuur wenste de wethouder van onder wijs, de heer Kögeler, de vereni ging geluk met haar initiatief en zegde alle steun van de zijde wan het gemeentebestuur toe, speciaal wat betreft de tot standkoming van een proeftuin. Wal brengt de Stadie VRUDAG 5 MAART. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk de dag; 9.00 Gram.; 10.15 Uit het Boek der Boeken; 11.00 De Zonnebloem; 11.45 Gram.; 12.33 Klaas van Beeck; 13.00 Nieuws; 13.25 Venv. KI. van Beeck; 14.00 Ned. Kamerkwartet 14.30 Opera; 15.55 Gram.; 17.00 Na schooltijd; 17.15 Gram.; 18.00 Rhythm sextet; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.00 Nieuws; 19.30 Gram.; 20.00 Nieuws; 20.05 De gewone man; 20.12 Cembalogezel- schaj>; 21.00 De drie landen; 21.25 Hoorspel; 22.05 De Zilvervloot; 22.45 Avondgebed; 23.00 Niéuws; 23.15 Gram. HILVERSUM II: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 10.00 Morgenwijding; 10.30 Voor de vrouw; 10.45 Cello en piano; 11.15 Voordracht; 11.35 Gram.; 12.38 The Skymasters; 13.00 Nieuws; 13.15 Pierre Palla; 14.00 Kookkunst; 14.20 Kamer orkest; 15.00 Gedichten; 15.20 Verv. Kamerork.; 16.00 Johan Jong; 16.30 Tussen twaalf en zes tien; 17.00 De Troubadours; 17.20 Wij en de muziek; 18.00 Nieuws; 18.15 Accordeon-orkest; 18.40 Silverstrikwartet; 19.00 Denk om de bocht; 19.30 Cursus; 20.00 Nieuws; 20.05 Amst. trio; 20.30 Cursus; 21.00 Men vraagt; 21-30 Gram.; 22.00 Buitenl. weekover zicht; 22.15 Gram.; 22.45 Avond wijding; 23.00 Nieuws; 23.15 Gram.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3