Tariefsverlaging bij de Z.V.T.M. De Siamese Tweeling BINNENLANDS NIEUWS Opheffing van de Bijzondere Gerechtshoven, de Bijzondere raad van Cassatie en de Tribunalen interview met Fierlinger RECHTSZAKEN Maatregelen actie-comite's in Tsjechosiowakije Opvoeding van langzaam verkeer i U«t VclltsveviegenujoovcRfigsng* De Tweede Kamer is gisteren middag in openbare vergadering bijeengekomen om 'te stemmen over het amendement van de' vaste commissie voor privaat- en strafrecht op art. 28 van 't wets ontwerp tot opheffing van de bij zondere gerechtshoven, de bijzon dere raad van cassatie en de tri bunalen. Art. 28 beoogt aan art. 8 van het tribunaalbesluit een derde Lid toe te voegen volgens hetwelk de Miniver van Justitie in bijzon dere gevallen, doch alleen op het daartoe strekkend voorstel van de hoge autoriteit, die het fiat executie heeft verleend, kan be velen, dat een bijzondere maat regel van verbeurdverklaring niet of niet geheel zal worden ten uit voer gelegd. Het amendement wil het voorstel doen uitgaan van de gezamenlijke hoge autoriteiten. Met 46 tegen 26 stemmen is dit amendement aangenomen. Het betrokken artikel, de be weegreden en het ontwerp wor den daarna zonder hoofdelijke stemimipg goedgekeurd. Zdenek Fierlinger, de nieuwe Tsjeeho-Slowaakse Minister van Industrie, heeft in een interview met een correspondent van de Daily Herald antwoord gegeven op een aantal vragen. Hij verklaarde in dezd antw.oor- den o.a. dat de verkiezingen mis schien tot de herfst zouden wor den uitgesteld. Hij zeide, dat Benes en Masa- ryk ,.2eer zeker niet" zouden af treden. Het Nationale Front had niets meer van een totalitair systeem, aldus verklaarde hij ver der, dan de Labour-meerdérheid in Ensreland, doch het betekende alleen een strikter politieke dis cipline. ,,Wij hebben een sociaal-demo cratische partij nodig voor hen, die niet van de communistische discipline houden en het Marxis me anders interpreteren. Doch natuurlijk moet deze partij zeer nauw samenwerken met de com munisten." Verder zeide Fierlinger nog. dat Tsjecho-Slowakije in staat blijft te importeren als voorheen en dat er naar zijn mening voor het Westen geen reden bestond de economische relaties met Tsjecho- Slowakije te verbreken en dat ook Tsjecho-Slowakije dit niet wen ste te doen. De voorzitter verdaagt daarop de -vergadering tot des Woensdag 10 Maart, des middags te 2 uur. Volgens een mededeling van het Amerikaanse leger zullen on geveer 100 lichte tanks naar Tur kije gezonden worden in het ka der van de Amerikaanse hulpver lening aan dat land. POLITIERECHTER TE MIDDELBURG. Behandeld werden de volgende zaken M. J. A. en J. L- G., transport arbeiders te Terneuzen, wegens diefstal van steenkolen, ten na dele van firma A. Hamerlinck, ieder tot 25 of 10 d. Wegens diefstal van suiker ten nadele van de Centrale Suiker Maatschappij te Sas van Gent-, werden veroordeeld: E. A. A., fa brieksarbeider te Sas van Gent, 25 of 10 d.; G. L. de F. te Sluis kil, 25- of 10 d.E. J. N. te Sas Zoals reeds per advertentie ós aangekondigd, zijn door het Di rectoraat-Generaal voor de Prijzen na een grondig onderzoek van de bedrijfsresultaten bij de betreffen de maatschappijen voer de Z. V. T. M. en de S. B. M. de tarieven vastgesteld, die deze maatschap pijen voor het reizigersvervoer op hun autobussen voortaan nlogen rekenen. Inmiddels zijn deze ta rieven met ingang van 1 Maart j.l. ook reeds ingevoerd. Als basis voor de berekening van de nieuwe prijs van een bus kaartje geldt nu zowel voor de Z. V. T. M. als voor de S. B. M. een kilometerprijs van 3 cent, plus een bedrag van 10 ct. z.g. vaste aanslag voor ieder kaartje. Op de langere trajecten is de prijsverlaging tengevolge van deze prijsvaststelling nihil, of slechts* zeer gering,maar dit komt, doordat de Z. V. T. M. ook tevoren reeds zo goedkoop moge lijk vervoerde. Wel is de ver- v'oersprijs op de korte trajecten, zeker procentsgewijze bekeken, aanzienlijk lager gewerden en dót is temeer van belang., als men bedenkt, dat de Z V. T. M. ten oosten van het kanaal GentTer- neuzen veel korte trajecten kent, omdat daar bij het overstappen van de ene bus in de andere veelal opnieuw een kaartje moet worden genomen en het dus heel wel mo gelijk is, dat een busreis uit twee of drie korte trajecten bestaat, die nu alle goedkoper zijn gewor den. Maar de vrij hoge prijs, die tot nu toe werd berekend voor het vervoer over een korte af stand mag niet de vervoersmijen worden verweten, want deze had den zonder meer opdracht de rei zigers over korte trajecten af t< stoten, opdat het weinige mate rieel, dat beschikbaar was geheel kon worden gebruikt, om de lan gere afstanden te bedienen. Nu inmiddels het aantal beschikbare bussan groter is geworden, hoeft deze afstoting niet meer te wor den toegepast. Vanzelfsprekend is het feit, dat men bij het overstappen van de ene bus in de andere telkens weer een nieuw kaartje moet kopen op zich zelf een lastig geval en ook de Directie van de Z. V. T. M. onderschrijft dit ten volle, maar Het Actie-comité van de orga nisatie van Tsjechische oorlogs- viteX\oofdre?arcteury va^et doorgave laatste onafhankelijke dagblad in plaatsbewijzen Praag db „Harodni Osvobozeni", 1 ontslagen. Sychrava is in leringen van de Europese verzetsbeweging zeer bekend. Hij bracht 5 jaar in een Duits concentratiekamp door. Hij is pas uit Lake Success terugge keerd, waar hij de zaak van de persvrijheid verdedigde. Het Actie-comité van (Je orga nisatie van Slowaakse Oorlogs- veteranèn heeft Lan Lichner, staatssecretaris in de eerste re gering Gottwald en tijdens de oor log lid van de Tsjecho-lSlowaakse regering te Londen, geroyeerd, evenals generaal Kristin en gene raal Amibrus. De laatste diende by de Tsjechische eenheid van de RA.F. Deze maatregelen schijnen ge nomen te zijn volgens de alge mene richtlijn, dat personen, aie tijdens de oorlog in Engeland ver toefden vervangen moeten wor den door hen, die in Tsjecho- Slowakije hieven of in de Sow jet- Unie werkten. zqu worden over gegaan, zou op elke bus een con ductrice moeten worden geplaatst, omdat de chauffeur in dat geval onmogelijk nog met de afgifte van de dan veel ingewikkelder geworden plaatsbewijzen zou kun nen worden belast. De meerdere kosten, die deze conductrices zou den meebrengen, zouden dan ech ter ook weer op de vervoersprijs moeten worden verhaald, zodat het voordeel, dat men aan de ene kant zou behalen, aan de andere kant weer dubbel en dwars ver loren zou gaan, want per slot is de situatie zo, dat een vervoers onderneming zich zelf moet kun nen bedruipen en het Directoraat- Generaal voor de prijzen de prij zen vaststelt in overeenstemming iret de bedrijfsresultaten van een bepaalde maatschappij. Hieruit volgt dus ook, dat een vergelijking van de prijzen, die de Z. V. T. M. en de S. B. M. moeten rekenen met die welke een maat schappij b.v. in Holland kan vra gen, niet wel mogelijk is, omdat Door ELLERY QUEEN. 43) (Nadruk verboden.) „U was jaloers op mrs. Carreau, hè, ontzettend jaloers. U kon niet velen, dat uw man en zij samen geheimen hadden, zoals u dacht, terwyl ze alleen spraken over de jongens van mrs. Carreau." Hij kwam dichter naar haar toe, ter wijl hij haar geen ogenblik los liet met zijn strenge ogen, als een kleine grijze Nemesis. ,,Ja, ja," hügde ze en weer deed ze ee£ pas terug „Toen u gisterenavond mrs. Car reau achterna sloop en haar de studeerkamer van uw man bin nen zag gaan en er ook weer uit zag komen, was u razend vah ja loezie, niet?" „Ja," fluisterde ze. U ging naar binnen en nam de revolver uit de lade en schoot op hem, doodde hem, vermoordde hem, nietwaar, mrs. Xavier? Dat hebt u immers gedaan?" Ze stiet tegen de leuning van een stoel, struikelde en viel met een smak op de zitting. Haar mond bewoog zich zonder geluid te geven, zoals de hek van een vis achter het glas van een, aqua rium. „Ja," fluisterde ze. „Ja." Haar verglaasde ogen rolden in hun kassen, dan sidderde ze even en viel in zwijm. HOOFDSTUK X. Links en Rechts. Het werd een verschrikkelijke middag. De zon was ontzettend heet. Ze goot ha{ir sterke, ver zengende stralen over het huis en de rotsen en veranderde die in een echte hel. De bewoners van Arrow Head liepen het huis rond als geesten, spraken nauwelijks en vermeden, elkaar, afgetobd als 1 ze waren; ze voelden zich ziek leden er onder; ze zaten rustig en doodop. Zelfs de tweelingen op het terras én bekeken de oude- ren v°l aandacht. De bewusteloze was aan de zor- de verbindingen in onze streek nu eenmaal mónder reizigers opleve ren, dan êen verbinding in meer reizigersrijte streken, waar de ontvangsten per lun groter en dus de prijzen lager kunnen zijn. Tenslotte is het van veel be lang, dat ook de weekkaarten en schoolMaDonnementen zijn ver laagd. Betaalde men vroeger voor een weekkaart 7 X de prijs van een enkele reis, met ingang van 1 Maart is dit teruggebracht op 6 X de prijs, zodat hierop nu een reductie van 50 »/o wordt ge geven. Eenzelfde verlaging hebben ook de prijzen van de school-abon- n-ementen ondergaan, echter met dóen verstande, dat men verplicht is minimum 18 ritten per maand te betalen. Hier staat echter tegenover, dat maximum slechts 22 ritten in rekening worden gebracht, zodat in vele gevallen hier de reductie nog meer dan 50 »/o zal bedragen. Alles samengevat mogen wij gerust constateren, dat de Z. V. T. M. en S. B. M. doen wat ze kunnen, om tegen redelijke prij zen de vervoersmogelijkheden in onze vroeger op dót gebied wel zeer achterlijke streek op hoger plan te brengen. Wat reeds is bereikt kan men het beste zien als men eens een dienstregeling van 1938 vergelijkt met die van 1948! van Gent, 30 of 10 d. en J. A. M. te Terreuzen, 25 of 10 d. Wegens diefstal van een filter doek van de Centrale Suiker Mij te Sas van Gent werden veroor deeld tot 20 of 10 d. R. H„ fa brieksarbeider te Axel en G. B. B., fabrieksarbeider te Sluiskil. Wegens het uitvoeren van een verbouwing zonder de vereiste goedkeuring va'n een perceel te Terneuzen, J. C. de V., aannemer te Zaamslag, 50 of 20 d. Wegens verbouwing zonder ge meentelijke bou wvergunning of Rijksgoedkeuring van een perceel te Zuiddorpe, A. J. v. 'tH. en H. J. v. 't,H., aannemers te Axel. reap, tot 40 of 20 d. en 20 of 10 d. Wegens het zonder volledige (goedkeuring optrekken van een pand te Axel, K. P. D., timmer man-aannemer te Axel en A. S., aannemer te Hulst, ieder tot 40 of 25 d. Oo 5 Maart begint in ruim 120 Nederlandse gemeenten, die ge meentelijke politie hebben, een nieuwe verkeersactie. Deze actie, die drie weken zal duren, in ge richt op de veiligheid van het langzame verkeer, dus op rijwie len, bakfietsen, handwagens gn met paarden bespannen voertui gen. Het is de bedoeling de genoem de weggebruikers met de ver keersregels vertrouwd te maken. Bij overtredingen heeft de politie opdracht doorgaans een „koste loze bon" uit te reiken. Deze bon vertelt de verkeersdelinquent wat 'hij op de weg doen en laten moet. Voor de betrokken gemeenten zijn 160.000 stuks gedrhkt. Bovenge noemde actie sluit aan op de ac ties voor voetgangers en wiel rijders, welke sinds November 1947 werden gehouden. De ge hele veiligverkeersactie zal dit jaar haar hoogtepunt vinden in een verkeersweek in Juni. Om streeks dezelfde tijd verwacht men een anti-lawaai-actie van het per manente anti-lawaai-comóté. ROOFOVERVAL OP BOERDERIJ TE BEUSICHEM. In de nacht van Dinsdag op Woensdag is te Beusichem bij Culemborg een roofoverval ge pleegd. Drie mannen kwamen kort na middernacht per auto bij de boerderij van de heer A. van Wijk die zich reeds ter ruste had begeven. Op het geklop deed d:° vrouw deg huizes open. De man nen zeiden van de C.C.D. te zijn en een onderzoek te willen instel len naar een clandestiene slach ting. De heer Van Wijk, die door zijn vrouw was gewaarschuwd, vroeg de mannen om hun legitimaties, waarop hem een revolver werd voorgehouden. .Onder deze bedrei ging moesten de bewoners lijdelijk toezien, hoe hun woning werd doorzocht. De pseudo-ambtienaren maakten zich meester van een portefeuille en een geldkistje, tezamen met een bedrag van ongeveer ƒ7000. Met hun buit verdwenen ze in hun auto. De heer Van Wijk waarschuwde direct daarop de politie. Later is (bij de brug van Via- nen een auto aangehouden met een drietal personen, die men van deze overval verdenkt. Zij zijn te Beusichem ingesloten. Volgens de verklaringen van de heer Van Wijk moeten de indrin gers met de situatie zeer goed op de hoogte zijn geweest, want één hunner begaf zich linea recta naar het slaapvertrek en. haalde de portefeuille onder het hoofd kussen weg. GOEDE VANGST. Door de Bergen op Zoomse re cherche werden twee Belgische dames aangehouden, die ini het gen van Dr. Holmes en Ann For rest toevertrouwd, daar gebleken was dat die verbazingwekkende jongedame jarenlang verpleegster geweest was, vóór ze hij mrs. Carreau in betrekking kwam. De mannen droegen de zware figuur van mrs Xavier naar haar slaap kamer. ,,Het zal het beste zijn,'haar een slaapmiddel in te geven, dokter," zei de inspecteur peinzend, toen hij neerkeek op het knappe, stille gezicht, maar in zijn ogen was geen triomf, slechts afkeer. „Ze is een zenuwpatiënte. Die vallen bij het minste al flauw, misschien doet ze wel een zelfmoordpoging als ze weer bijkomt. Geef ze maar een injectie of zoiets." Dr. Holmes knikte zwijgend, hij ging naar het laboratorium en kwam terug met een gevulde in jectiespuit. Miss Forrest stuurde de mannen de kamer uit. Zij en de dokter losten elkaar af hij het bed van de slapende vrouw, gedu rende de rest van de middag. Mrs. Wüieary huilde even, maar niet erg overtuigend, toen men haar vertelde v#m de schuld van haar meesteres., Ze had altijd wel geweten, zei ze tegen de inspec- bezit waren van flesjes medicijn voor t.b.c.-ipatiënten. Bij onder zoek bleken de flesjes niets an ders dan wat kleurwater, ver mengd met een drankje, te bevat ten. Zij wilden dit heilzame ge neesmiddel in Nederland gaan distribuéren. OUDE MAN BIJ BRAND ERNSTIG GEWOND. Op de zolderverdieping van een pand aan de West Kruiskade te Rotterdam, brak Dinsdagavond omstreeks negen uur een flinke brand uit. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde, sloegen de vlammen reeds naar buiten. Bij het doorzoeken van de branden de étage vond men in een der kamertjes de 73-jarige M. S. van Selm in bewusteloze toestand op de grond liggen. Hij was over het gehele lichaam met brand wonden overdekt. Hoogstwaar schijnlijk beeft de man, door de brand verrast, nog getracht op bet dak te klimmen, wat hem niet gelukte. In zorgwekkende j toestand is hij naar het Coolsin- I gelziekenhuis vervoerd. STAKINGEN TE AMSTERDAM j BREIDEN ZK II UIT. Behalve de 42 arbeiders, die het werk neerleggen bij de bouw van 126 woningen aan de Jan van Ga- j lensbraat te Amsterdam, zijn eveneens ongeveer 40 arbeiders in i staking gegaan, die werkzaam waren bij de bouw van 132 arbei- derswonjngen van de woning- j bouwvereniging „Rochdeel"', aan de Katnperfoelieweg aan de over- zijde van het IJ. Dinsdag zjjn weer 2 objecten toegevoegd aan de lijst van de stilgelegde bouwwerken in dr hoofdstad. 18 Man. die voor de teur. tussen haar tranen door, dat ,,'t niet goted af zou lopen, want zij was veel te jaloers. En hij was zo'n lieve, goeie, knappe man, die zelfs niet naar andere vrouwen keek. Ik was al huishoudster hij hem vóór hij trouwde, sir, en toen zij bij ons kwam, begon bet lieve leventje. Jaloers? Ze was gewoon gek." De inspecteur gromde iets en werd meteen weer praetisch. Ze hadden sinds de vorige avond geen van allen iets gegeten. Zou mrs. Wheary kans zien om iets op te duikelen voor de lunch? Hij zelf was zowat uitgehongerd. Mrs. Wheary zuchtte, veegde haar laatste traan weg en ver dween in de keuken. „Maar," griende zie tegen da inspecteur, terwijl ze ging, „er is anders niet zo heel veel voorraad meer In huis, sir." „Wat zeg je?" zei de inspecteur verbaasd. „Ja, ziet u," snoof mrs. Wheary „we hebben nog wat bllkgroen- ten en zo, maar de gewone din gen, die nogal gauw bederven, zo als melk en eieren en boter en vlees en gevogelte, dat is bijna op, sir. De leverancier uit Osque- firma Meyerink aan de funderiu van 200 „Eigen Haard1"-woairj^ aan de Hoofdweg werkten, heb] ben na een beraad, laging van I uren besloten het werk na r vorstperiode niet te hervatte:^ dóen de eis 25 pet. vaste toesla; bove:: het lasi'loon niet wordt? gewilligd. Tenslotte werden oaj de werkzaamheden aan de cot fectiefabriek in de "Nieuwe Kei,: straat stilgelegd, waar ongeve; 40 man voor de aannemer W. Galjaart werkten. BRAND IN HET GEBOUW VA1 DE SERVICE DTNFORMVTK» Gisterenmiddag omstreeks 1' uur brak brand uit in het gebom van de Service d'Information dr Franse ambassade aan de Nieuw Uitleg 10 te 's-Gravenhage. Zodra het vuur ontdekt wer trachtte de concierge met emju water en een huisspuit de vlait men te beteugelen, waar - hij ech ter niet in slaagde. De inmidde' gealarmeerde brandweer wa. snel ter plaatse en wist 'het vui te beperken tot één kamer, di nogal brand en waterschade be kwam. De bibliotheek, welke tic! in de aangrenzende kamer vond, heeft niet de minste' scha» opgelopen. De Franse ambassadeur, de hef Jean Rivière kwam persoonlf het blussingswerk gadeslaan, i oorzaak van de brand is nog nfc bekend, doch men vermoedt, da een der bezoekers achteloos eei sigarettenpeukje in een papier- mand heeft weggeworpen. DODELIJK ONGEVAL OP Dl RIJKSWEG. Op de Koninginneweg, boa Rijksweg, te .(Rotterdam, hai Maartdagavond omstreeks tie uur een aanrijding plaats tussa een motor, bestuurd door de o<- jarige inspecteur van een verze- keringsmaatschappij, G. Pitlo ui! Voorburg, en een auto. De imo torrijder had verzuimd de auti voorrang te verlenen, waarna hj plotseling midden op de rijwe> stopte. De autobestuurder rem de onmiddellijk, maar kon niet vermijden dat de motorrijder ou der zijn wagen terecht kwam Met hoofdwonden en inwendig! kneuzingen is" hij- naar het Zui- depziekenhuia vervoerd, waar li om kwart voor één ia overleden DE STRIJD TEGEN ZWARTHANDELAREN. Zoals bekend werden Vrijdag j.l. te Nijmegen vier personen ge arresteerd, die in het bezit bleke; te zijn van een flinke partij tex tiel. Nader vernemen ivij, dat vier aangehouden smokkelaars a zwarthandelaren reeds geruim tijd een winstgevend bedrijf had den, dat hun in staat stelde lus auto's te huren voor ongeveer 1» gulden per rit om daarmede o; geriefelijke wijze door het gehel land te toeren. Op hun laatste en voor hei fatale rit hadden de gearresteei den 400 zakdoeken en ruim 10: theedoeken bij zich, die de hoofd verdachten Ph. en N. van hu relaties, de tegelijkertijd' gear resteerde smokkelaars B. en S hadden gekocht De hoofdverdachte Ph. heef een verklaring afgelegd, waarui blijkt, dat in Februari door hen voor ƒ6000 textiel en breikatoei afkomstig uit België, werden kocht. Bij bet voorlopig door C.ClD. te Nijmegen ingestelde or derzoek is komen vast te staa dat de aangehoudenen op een vi ingewikkelde wijze handel drevel Zij verkochten b.v. zakdoekej voor 44 cent per stuk, die zij zd voor 82 ct. hadden ingekocht. Dj winkeliers verplichtten zich bij» koop echter losse textielpunt! aan de zwarthandelaars te len ren, n.l. 1 punt per zakdoek. Deze punten gingen dan v<x minstens 45 cent van de ham zodat per zakdoek toch nog 7 cei winst werd gemaakt. De C.C.D. heeft tegen ad winkeliers te Nijmegen die va de zwarthandelaars textiel hebt; betrokken, proces-verhaal opge maakt. wa komt eens per week, air, dat het zo'n verschrikkelijk ei: weg Is over die bergwegen hit Hij had er gisteren moeten zij maar met die brand en zo..." „Enfin, doe je best maar," de oude heer vriendelijk, tenr hij haar achterliet. In de halfdo kere gang, waar niemand h zag, betrok zijn gezicht. De dl gen zagen er niet zo erg roo kleurig uit, ondanks de oplossii van de misdaad. Dan dacht aan de telefoon en stapte met vernieuwde hoop naar de huisk mer. Na een tijdje legde hij i hoorn weer neer, terwijl hij t hulpeloos gebaar maakte met i schouders. De lijn was gestooi Het onvermijdelijke was eindel gebeurd, het vuur had de telefot palen bereikt en de draden vvar gesmolten. Ze waren helemaal gesneden van de buitenwere Het had geen nut, dacht hijI zichzelf, terwijl hij het terras c liep, de anderen nog mesr ons rust te maken en dus glimlacij hij automatisch tegen de t«' lingen. Hij schold zichzelf 'n ez«, om juist nu op vacantie te gaj En wat Ellery betreft... I (Wordt vervolgd!

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2