Politieke toestand in Tsjeclio-Siowakije De VLIEGTUIGRAMP - te Londen HEVIGE EXPLOSIE te Haifa DONDERDAG 4 MAART 1948. Curagaose Democratische 'partij richt izich tot de wereld Ulate Gearresteerd Amerik.-Sowjet-Russisch geschil omtrent Japanse Regering Zwitserse belangstelling voor de Ned. Fruitcuituur De aanvallen op Franse convoolen Geheim militair verdrag V.S.- Italië 2 Britse korvetten op weg raar Zuidpool Kruppfabrieken Onrust in Guatemala Paasikivi antwoordt Stalin Waarschuwing van de Britse Labour-partij Geen britse troepen alleen voor Palestina aPrui&crlms m Ttruuin WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Donder- oagavond. Rustig weer. In de ochtend lichte vorst en uitgebreide mistbanken. In de loop van de dag plaatselijk op klarend en in het algemeen ongeveer dezelfde temperatuur als gisteren. Droog weer; wei nig wind. 4dc Jaargang No- 748- VtiMhynt liitiyki Drukkertf N.T Firmj P. van de Sande Terneazen Advertentieprijs per mm 10 ct.; min,mum per advertentie 11JSC Inzending advertentie* tot des namiddag» 4 u,ut Rubriek kl. advertentie# i 5 regels 80 ct.; leder» regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven ondei nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer Abonnementspry» ƒ1,25 per hw*rt«»i Nadat op een rtiassa-bijeenkomst van de Curagaose Democratische Partij, de aanwezigen waren toe gesproken door de delegatieleden, die de rondetafelconferentie verla ten hadden, werd er besloten tele- Igrammen te zenden aan do Pan- Amerikaanse Unie te Washing- ton en aan de organisatie der Verenigde Volken te Bake Suc- Tot de Pan-Amerikaanse Unie iverd het verzoek gericht om?bij- stand en steun van de Ameri kaanse naties voor het Verkrijgen van democratische rechten .voor de bevolking van Curagao. Door het beroep op de Verenig de Natie's richtte de partij zich tot de volken der wereld, met de bedoeling, hun tussenkomst in te roepen, opdat Curagao in de toe komst geen bestuur zal krijgen, dat een vermomde dictatuur is of een voortzetting van de koloniale heerschappij. Het telegram der democratische partij beschuldigt er de Nederlandse regering van, aan de bevolking vdn Curagao de rechten van het Handvest der Verenigde Volken te onthouden en de Koninklijke beloften van December 1942 niet te hebben vervuld. In de nacht van Dinsdag op Woensdag heeft de politie Ötilio Ulate gearresteerd, de gekozen president van Costa Rica, wiens verkiezing Maandag j.l. door het congres ongeldig verklaard werd. kldua wordt vernomen. De politie heeft, voordat zij. tot de arresta tie Hon overgaan, meer dan 24 uur lang het huis, waar Ulate vertoefde, moeten belegeren, ter wijl twee politieagenten hij het forceren van de toegang gedood zouden zijn. De Geallieerde Bestuursraad voor Japan heeft, na heftige woordenwisselingen, geweigerd Sow jet-Russische beschuldigingen tegen de aangewezen Japanse minister-president, Hitosji Asjida, te aanhoren. Het Sowjet-Russisch lid van de Raad, Generaal-majoor Kislenko, zeide, dat Asjida en vier andere leden van het voorgestelde nieuwe kabinet, dat de regering van Ka- tajama moet vervangen, ultra- nationalistisch en militaristisch waren. De voorzitter van de Raad, Mac- Arhurs plaatsvervanger Sebald, verklaarde, dat de Raad geen in teresse had voor persoonlijkheden. j Te Gonda in de staat Hyde rabad hebben 300 communisten 6 Uur lang een politiepost aange vallen. 5 Politiemannen werden edood. De belegerden moesten et vuren door gebrek aan muni- ie staken. Zij werden pas uit iet brandende gebouw bevrijd oen versterkingen arriveerden. In andere kringen dan die van de 4demc atische partij worden de - geui' beschuldigingen als overdreven beschouwd en qualifi- ceert men de ondernomen stap pen als een onbezonnen actie van in politiek opzicht onrijpe leiders. Tijdens een vergadering van fruittelers te Eausanne, werd na de vertoning van de Nederlandse Fruitteeltfilm het voorstel van de voorzitter om in de lop van dit jaar een excursie naar de Neder landse boomgaarden te onder nemen, met applaus begroet. Ook vóór de oorlog maakten Zwitserse fruittelers dergelijke tochten naar Italië en Frankrijk. 134 Personen van het Franse convooi, dat Dinsdag op weg van Saigon naar Dalat tot drie maal toe werd aangevallen, werdtn door de aanvallers meegevoerd. Zij konden echter weer bevrijd worden. 100 km ten Zuid-Oosten van Saigon is een ander convooi aan gevallen. Er zouden 25 man ge- sneuveld zijn, voor bet merendeel leden van de Cocbin-Chinese gen- darmerie. Een woordvoerder van de Canadese regering heeït beves tigd, dat de regering van Quebecq de Poolse kunstschatten, die tij dens de oorlog naar Canada over gebracht werden, In beslag geno men beeft. De federale regering zou een onderzoek instellen.' Over d.eze schatten heerst onenigheid tussen Polen en Canada. Tijdens het congres van het Algemeen Belgisch Vakverbond is besloten de communisten uit de 2 leidende instant'es van dit ver bond, n.l. het secretariaat en het bureau, te verwijderen. Volgens het te Havanna ver schijnende blad ,,Hoy" wordt uit betrouwbare bron verbomen, al dus meldt het Sowjct-Russische persbureau Tass uit New York, dat de V. S. een geheim militair verdrag met Italië hebben ge sloten. Het verdrag zou de V. S. de beschikking over Italiaans grond gebied geven voor het voeren van een oorlog tegen een derde mo gendheid, de volledige contröle over de Italiaanse luchtvaart- bases en havens toestaan tijdens een dergelijke oorlog benevens standaardisering van de uitrus ting van het Italiaanse leger vol gens Amerikaans voorbeeld en opleiding van de manschappen volgens Amerikaanse methodes. Tenslotte zouden de V. S. in de voormalige Italiaanse koloniën in Noord-Afrika militaire bases mogen versterken en herstellen. Men verwacht, dat indien het Tsjecho-Slowaakse parlement de volgende week bijeenkomt om de nieuwe regeringsplitiek te behan delen, een aantal leden afwezig zulien zijn. Sommigen zijn reeds als afgevaardigden afgetreden en enkelen wachten nog het onder zoek af van de parlementaire commissies van hun partijen. Töt de afgetredenen behoort Jan Shramek, vroegere vice-voorzitter van de volkspartij en vooraan staand Katholiek leider. O.a. is mevrouw Zeminova, een vooraan staande socialiste, nog niet toe gelaten tot de hervormde gelede ren van haar partij. Te Kaapstad is van Britse Ma rinezijde officieel medegedeeld, dat de korvetten „Actaeon" en „Nereide". in opdracht van de ad miraliteit uit Simonstown (Zuid- Afrika) zijn gevaren met onbe kende bestemming. Op 16 Febru ari werd bekend gemaakt, dat de Britse kruiser „Nigeria" uit Si monstown naar de wateren van het Zuidpoolgebied was vertrok ken. Naar de Britse admiraliteit thans heeft bekend gemaakt, zijn de twee korvetten op weg naar de Goudkust waar in de afgelopen dagen onlusten zijn voorgevallen. DE De Duitse leiding van de Srupp-fabrieken heeft opdracht mtvangeii de productie van de nachines. die voor ontmanteling n aanmerking komen, zodanig te rerlagen, dat deze machines bin nen tien dagen kunnen worden itopgezet. Deze opdracht werd Zaterdag egeven, aldus verklaarde een Iritse woordvoerder te Essen. Ijj ontkende, dat er een datum )epaald was, waarop enig deel ran de fabrieken zou worden stil- jelegd. Een Duits bericht, dat het ge- ele complex fabrieken, dat een pervlak van 7 vierkante mijlen slaat, op 15 Maart stilgelegd zou worden, noemde de woord- Voerder een „flagrante en opzet- il{jke verdraaiing der feiten", ij zeide, dat er niet de minste oeilijkheden zouden "optreden hij ket weder te werk stellen van de irbeidskrachten, die vrij zouden komen door de voorgenomen slui ting. Een deel van ijen zal on middellijk werk yioden bij de ont manteling zelf en het verpakken Ier machinerieën voor herstelbe taling en anderen kunnen te werk Forden gesteld bij de vernieti ging van het oorlogspotentieel, waaraan nog zeer veel te doen is, zo voegde hij eraan toe. 'Degel, de voorzitter van de arbeidsraad der Krupp-fahrieken, zeide, dat het besluit om de ma chinerieën voor herstelbetaling in d'e nabije toekomst te verwij deren, volkomen onverwacht was gekomen. „Wij willen de millioe- nen van de grote oorlogsmisdadi gers niet, beschermen en wij wil len geen kanonnen maken. Wij willen ons aandeel hebben in de wederopbouw," zo besloot hij. 600 Vaklieden van een ma chinefabriek te Ipswich zijn in staking gegaan uit protest tegen de indienstneming van 4 Poolse arbeiders. Een woordvoerder van de belangrijke vakbond van me taalbewerkers verklaarde, dat de vakbond gekant was tegen de indienstneming van Poolse arbei ders in de Britse industrie. Tass meldt, dat Alexander Wassilywitsj Lyoebimof, Sowjet- Russisch Minister va*n Handel sedert Madrt 1946, van zijn func- tie is ontheven „wegens zijn on- j bevredigende prestaties". Tot zijn j opvolger is benoemd Waséily Zja- I vonokof. t Het communistische blad „Rude Pravo" heeft medegedeeld, dat de communistische partij gemiddeld duizend nieuwe lode.; per dag wint. In Februari werden 50.000 nieuwe leden ingeschreven, waar door het aantal leden op 1 Maart tot 1.400.000 gestegen is, aldus het blad. Te Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, reorganiseert Jan Sev- cik, de democratische staats secretaris voor defensie, de Slo- waalcs-democratische partij, wel ke bij de vorige verkiezingen twee-derden van het aantal stem men won. Waarnemers achten het mogelijk, dat de partij ont bonden zal worden. De hervormde gemeenteraad van Bratislava bestaat uit 16 communisten tegen negen Slo waakse democraten, vijf sociaal democraten, twee leden van de vrijheidspartij (nauw verwant aan de sociaal-democratische par tij) en vertegenwoordigers van de vakverenigingen, het verzet en andere organisaties. Het eerste besluit van de raad was het „Churchillplein" van Bratislava te herdopen in het „Vakvereni gingsplein". A.F.P. meldt nader, dat twaalf leden van de christelijke volkspar tij door de partijfractie als afge vaardigden in de nationale ver gadering geschorst zijn in afwach ting van een uiteindelijke beslis sing van het actie-comité van de nationale vergadering. De parle- ments-fractle der christelijke volkspartij heeft eenstemmig be sloten de regering-Gottwald zon der voorbehoud te steunen en het regeringsprogram te aanvaarden, zo meldt het orgaan der partij „Eidova Demokratie". Men vreest, dat 9 Arabieren om het leven zijn gekomen, tengevol ge van een explosie, die gisteren de nieuwe zakenwijk van Haifa op haar grondvesten deed schud den. Zowel Joodse als Arabische be richten gewagen van een „zeer hevige explosie" in de buurt van het centrum van de stad, er zou aanzienlijke schade aangericht zijn. Bijzonderheden over slacht offers zijn nog niet bekend. N de explosie werden zware schoten gehoord. Als Arabische politieagenten vermomde personen hebben giste ren in het oude stadsgedeelte van Jerusalem het politiebureau over vallen, en volgens voorlop'ge be richten 75 geweren en enige sten- guns geroofd. Officieel is medegedeeld. dat explosie in Haifa de Stanton- straat heeft verwoest. M'nstens 9 Arabieren zijn cfcn het leven ge komen. Over de ramp wordt nog ge meld, dat 19 personen zijn ge dood, toen de Dakota van de Sa bena hij de landing op het Eon- dense vliegveld met de neus naar beneden neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Drie passa giers werden uit het vliegtuig gewojpen, doch zij liepen ern stige brandwonden op. Toen het vliegtuig in dichte mist het vliegveld naderde, sein de het, dat het vermóedelijk een, noodlanding zou moeten maken. De bemanning van 3 personen kwam in haar geheel in de vlam men om. Een arbeider op het vliegveld, die het ongeluk zag gebeuren, drong het brandende wrak bin nen en slaagde er in één passa gier naar buiten te sleuren. Hij zeide, dat de inzittenden gilden en trachtten hun veiligheidsgor dels los te maken. De brandweer kon de brand binnen drie kwartier blussen Twee van de drie passagiers, die met brandwonden uit het vliegtuig waren geworpen, zijn zeer zwaar gewond, aldus ver klaarde men in> het ziekenhuis, waarheen zij waren vervoerd. Het vliegtuig brandde geheel uit. Naar verluidt, heeft het vlieg tuig de landingsbaan gemist. De mist hing zo dicht, dat de brand weer moeite had de plaats van het brandende wrak te bepalen. Onder de 19 passagiers bevon den zich 14 Engelsen, een Rus, twee Italianen, een Pool en een Cubaan. Het onderzoek begonnen. Woensdag is het officiële onder zoek begonnen naar de oorzaken van het verongelukte vliegtuig op het vliegveld Heathrow te Londen, waarbij 19 personen om het leven kwamen. Functionarissen hebben het wrak en de verkoolde eigendom men van de inzittenden aan een inspectie onderworpen. Er zijn drie 'belangrijke vragen die nog onbeantwoord zijn gebleven: 1. Waarom trachtte de mloot op het vliegveld te Londen te lan den, terwijl alle andere toestellen naar het vliegveld Blackhushe in Surray gedirigeerd werden. 2. Waarom miste het vliegtuig le landingsbaan, terwijl het met bi hulp van radar veilig had kurin r, worden binnengebracht. 3. Wal veroorzaakte de ontploffing? Een woordvoerder* van de „Sa bena" zeide nog geen volle*. verklaring voor de ramp te ben. Hij bracht in herinnering, dat dit het tweede ongeluk van de maatschappij was. Het eerste had plaats te Gander op New foundland. Een funetionnaris van het vliegveld zeide, dat de radar-in stallatie het vliegtuig binnenlood ste en niemand gemerkt had, dat er iets verkeerd ging totdat de ontploffing gehoord werd. Tienduizend inwoners van Gua temala zijn Dinsdag met span doeken „Weg met Engeland Belize is van ons" naar de Britse legatie te Guatemala opgetrok ken, nadat zij hun president van het balkon van zijn paleis hadden horen eisen: „Amerika voor de Amerikanen".' De dagbladen eisen met grote koppen een inval in het aangrenzende Engelse Honduras. Onmiddellijk is een algehele censuur opgelegd op alle berich ten van correspondenten van En- gelsë bladen. Dit Reuterbericht zelf is het land uitgesmokkeld, nadat alle telegram- en telefoon faciliteiten waren opgeheven. President Dr. Juan José Are- valo verklaarde aan de saamge- stroomde mensenmenigte, dat hij de komende Pan-Amerikaansè conferentie te Bogota zal verzoe ken te bewerkstelligen, dat Euro pa van al zijn koloniën in Ame rika afstand doet. Naar te Guatemala verluidt zai dit verzoek de Franse, Neder landse en Engelse bezittingen in West-Indië zowel als in Latijns- Amerika zelf betreffen. De Finse President, Joho Paasi kivi, heeft in zijif antwoord op het Sowj et-Russische voorstel tot het sluiten van een verdrag van wederzijdse militaire bijstand en van- vriendschap Maarschalk Sta lin een zevental vragen deen toe komen. Enige van deze vragën zijn: Welke verplichtingen zal het voor gestelde verdrag de Finse strijd krachten, die reeds sterk zijn ver minderd volgens het vredesver drag, opleggen? Welk effect zal het op de open bare mening hebben? Zal het verdrag de betrekkin- kingen tussen beide landen ver beteren of verslechteren? Welke terugslag zal het ver drag op het vredesverdrag heb ben? En wat is de betekenis van be paalde clausules in de veFdragen met Roemenië en Hongarije, die door Stalin als voorbeeld voor het verdrag met Finland werden ge nomen? Alle Finse politieke partijen, behalve de Volksdemocraten, die voorstanders van het verdrag zijn, voeren nog besprekingen over Stalin's voorstel. De leiders var* deze partijen verklaarden Dins dagavond, dat het verdrag niet welkom is, doch dat het onmoge lijk is te weigeren het te be spreken. Ofschoon de stad Helsinki een kalme aanblik biedt, doen de meest sensationele geruchten de ronde. Ook over de inhoud van Stalin's brief, ofschoon deze g< •publiceerd is worden de wildste speculaties gemaakt. Het nationale bestuur van de Britse Labourpartij heeft Dinsdag verklaard, dat ,,de val van Tsje- cho-Slovfrakiïle een waarschuwing en een les is voor de democrati sche socialisten, die thans nog hun toekomst kunnen kiezen", De communist:sche minderheid in Tsjecho-Slowakije, zo vervolgt de verklaring, heeft, bevreesd voor een nederlaag bij de verkie zingen, er de voorkeur aan 'ge geven een dictatuur in te stellen. „Er is geen duidelijker bewijs mo gelijk, dat de communisten allen, die zich niet onvoorwaardelijk aan hun kleinste gnillen onderwerpen, als vijanden beschouwen. Slaaf of vijand, een tussenweg is er niet. Een land, dat bij uitstek toege wijd was aan de parlementaire democratie, is voer de tweede maal in 10 jaar het slachtoffer geworden van buitenlandse agres sie, gesteund door binnenlands verraad. Tsjecho-Slowakije is een toets steen der waarachtigheid en zij d:e deze misdaad door de vingers zien, bewijzen, dat zij oneerlijk staan tegenover de beginselen van het democratische socialisme", zo besloot de verklaring. Naar van gezaghebbende zijde te Londen vernomen is, zal Groot- Britannië geen troepen ter be schikking stellen van een strijd macht der V. N. welke alleen op gericht zou worden om de orde in Palestina te handhaven. Waarnemers beschouwen de Palestijnse, kwestie als verwar- der dan ooit na de nieuwe verkla ring omtrent de houding van Amerika en de weigering van Groot-Brittannië om deel uit te maken van een commissie van de grote vijf ter oplossing van de vraag hoe de verdeling in prac- tijk te brengen. In kringen van de commissie voor Palestina en van de V. N. maakt men zich voorts ernsti°- bezorgd over de plotselinge ver koeling in de verhouding tussen Britten en joden. In welingelichte kringen voor spelt men dat de Britse regering haar erkennjng van het Joods bureau zal terugnemen. Dit zou de commissie voor Palestina in een moeilijke positie brengen wat betreft de onderhandelingen met representatieve Joodse organisa ties. Het Amerikaanse Ministerie van Landbouw heeft medegedeeld dat de voorraden der hoofdgraan soorten in de.-voornaamste export landen der wereld de V. S., Ca nada, Australië en Argentinië de kleinste sedert vier jaren zjjn. De tarwe-voorraden zijn echter 19 pet. groter dan die op 1 Jan 1947.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1