De West-Java Conferentie PTTrólITiTTn Verdedigings-Comite's in Frankrijk Arrestaties in de Verenigde Staten REGELING van de Wederopbouw IJSJES WOENSDAG 3 MAART 1948. Twee Eerste Kamerleden bedanken voor Lidmaatschap Telegram van de .Volendam' Aankomst m.s. „Oranje" □e Vljfianden bijeenkomst te Brussel Weg pijn. Weg griep Chinezen gaan Koningin geschenk aanbieden COMMUNISTISCHE Arrestaties in GRIEKENLAND Zwitserland's neutraliteit van en lO Overleg der Bsneluxlanden Perzische reactie Verkiezingsgeschil In Costa Rica WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.NjM.I. i.v Xlilt, geldig; tot Woens dagavond. Koude ochtend. In de ochtend nog lichte vorst met mist, welke op vele plaat sen eerst laat zal optrekken. Daarna zonnig weer met snel stijgende temperatuur en wei nig wind; fcrMUzwi EEUW 4de Jaargang No. 747- - «iMhtJnl dagoiykt Drukkerij N.T. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct^xlouaiia per advertentie 1,841 Inzending advertentie» tiot des namiddag» 4 uur Rubriek kl. advertentie»; 5 regels 60 ct.; leder» regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad l i cent meer Abonnementsprijs I.Z6 per kwartaal Met voor het eerst voorzitter Djosarsa, geflankeerd door drie vice-voorzitters, aan de voorzit terstafel en de leden van de com missie van voorbereiding weer in de vergadering als parlements leden, is de voorlopige volksver tegenwoordiging van West-Java begonnen met de behandeling van de staatsregeling, welke tot 1950 het bestuur van de nieuwe staat zal regelen. 27 Sprekers voerden hierover Maandagmiddag en Maandag avond In eerste termijn het woord Verschillende leden van alle fracties maakten bezwaar tegen de opzet van de staatsregeling en meenden, dat aan de wall- negara te veel en aan het parle ment te weinig macht was toege kend. Zij wensten een aan het parlement verantwoordelijk kabi net, in plaats van een college van bestuur, dat niet verantwoorde lijk is en een president i. p. v. een wali-negara. Poeradiredja diende een motie in, waarin de noo'dzaak werd uit- gédrukt om de ontwerp-staatsre- geling over te geven aan een commissie bestaande uit leden van het voorlopige parlement, verdeeld in drie of vier afdelingen om het ontwerp te bestuderen. In de vergadering van de Eer ste Kamer van Dinsdagmiddag heeft de voorzitter medegedeeld, dat de heren A. J. Koejemans (C.P.N.) en Mr. De, J. In 't Veld (Partij van de Arbeid) bedankt hebben als leden der Kamer. Van de commandant van het troepenschip „Volendam" dat Za terdag uit Rotterdam naar Indië vertrok, Is het volgende telegram binnengekomen: ,,Alle militaire opvarenden en journalisten aan boord van het troepentransport schip „Volendam" varende in de Golf van Biscaye, brengen harte lijke groeten over aan hun, fami lie, vrienden en kennissen. Stemming opgewekt, mede dank cjj gunstig weer. Uitstekend eten en weinig zeeziekten". Het m.s. „Oranje" met ruim 700 passagiers aan boord, waar onder 511 evacuée's, wordt heden morgen om 7.04 uur te IJmuiden verwacht. Met de ontscheping zal des middags om 13.00 uur te Amster dam begonnen worden. In politieke kringen in de Wet straat te Brussel meent men te kunnen verklaren, dat tijdens de besprekingen, welke a.s. Donder dag" of Vrijdag te Brussel met betrekking tot een Westelijk pact zullen worden gehouden, de na druk zal worden gelegd op de economische zijde, hoewel de cul turele, politieke, militaire en so ciale aspecten, niet zullen worden verwaarloosd. Volgens deze kringen zou het verdrag nog vóór de 15e van deze maand worden getekend.. Deze datum "wordt te meer als waar- schjjnljk aangenomen omdat eerste Minister Spaak zich op 15 Maart naar Parijs zal begeven, waar hj de conferentie zal bijwo nen van de Ministers van Buiten landse Zaken der 16 "landen, die geïnteresseerd zjn bjj het plan- Marshall. Het doel van deze bijeenkomst in Parijs is de vorming van een permanent organisme voor de tenuitvoerlegging van het plan. Te Brussel is bevestigd dat de gedelegeerden van Groot-Brittan- nië, Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg Donderdag as. aldaar bijeen zullen komen, ten einde het voorstel tot vorming van een Westelijk pact te bestu deren. De Belgische delegatie zal ge presideerd worden door van Lan- genhove, gedelegeerde van» België I bij de V. N. De Nederlandse delegatie wordt heden te Brussel verwacht. Deze commissie dient binnen twee maanden rapporten aan het secretariaat uit te brengen. In dege motie wordt de ontwerp- staatsregeling echter in beginsel aanvaard. Mr. Van Helsdingen meende, dat het verstandig waa op deze manier te beginnen en niet direct met een president en vele excel lenties. Voorgesteld werd niet de naam Djawa Barat, (wat volgens Soe- ria Kartalegawa een uit het Ne derlands vertaalde benaming is), doch Negara Pasoendan te bezigen. Prijs per kpker a 25 tabletten 40 ct In welvoorziene Aporh. en Drogisterijen. (Ingez. Med.) Chinese ingezetenen, te Makas sar vormden een centraal comité voor Oost-Indonesië om de Konin gin ter gelegenheid van Haar 50-jarig Regeringsjubileum een geschenk aan te bieden. De „France Soir" meldt, dat, volgens een te Belgrado uitge geven bulletin van de Komin- form, in Frankrijk „communisti sche verdedigingscomité's" zullen worden opgericht „naar het voor beeld van die in Tsjeeho-Slowa- kije". Volgens de „France Soir" wordt in het bulletin verklaard, dat de communistische activiteit in Frankrijk omyat „een verdedi- gings-unie in de verschillende tak ken van de nationale economie en verdedigingscomité's onder de verschillende groepen van de be volking, arbeiders, boeren, kun stenaars en handelslieden." Het bericht zegt verder: „Deze organisaties hebben ten doel de Franse economie en politieke oi> afhankelijkheid te verdedigen tegenover de zich ontwikkelende tendenties van Brits-Amerikaans imperialisme." Volgens het bericht zijn com munistische verdedigingscomité's opgericht in een zeventigtal vliegtuigfabrieken in Frankrijk, terwijl andere comlté's „zijn op gericht of worden opgericht in de autobouw- en electrische energie industrie". Een vertegenwoordiger van Jules Moch, de Franse Minister van Binnenlandse Zaken, ver klaarde tegenover een correspon dent van Reuter, dat de oprich ting van „zogenaamde verdedi gingscomité's" in het géhele land door de Franse communistische partjj voor de regering niet als nieuws was gekomen. Deze co- mité's, aldus de vertegenwoordi ger, gelijken vreemd genoeg op de actie-comité's, die de commu nistische partij in Tsjeeho-Slowa- kijke aan de absolute macht ge holpen hebben De Franse politie i en de veiligheidsdienst zijn volle dig op de hoogte van het bestaan van deze verdedigingscbmité's in Frankrijk". De vertegenwoordiger van de Minister zeide verder, dat de mededeling in het bulletin van de Kominform, dat kortgeleden in de Pafij.se voorstad Issy les Mou- lineaux „een. congres van verde digingscomité's in de vliegtuig- industr'e's was gehouden, „ge heel juist" was. Hij voegde er aan toe, dat de Franse autoritei ten in de „zeer nabije toekomst" geen ernstige moeilijkheden ver wachten. Maandagavond heeft zich in de kruitfabriek te Baelen-Wezel (bij de rivier de Nethe) in België een hevige ontploffing voorge daan. De explosie werd te Has- sen, op een afstand van 25 km, opgemerkt. Volgens tot nu toe ontvangen berichten zijn bij deze ontploffing zes mensen om het leven gekomen, terwijl een 20-tal personen werden gewond. Het Amerikaanse Ministerie van Justitie heeft de arrestatie bekend gemaakt van Irving Po tash, leider van de vakvereniging van arbeiders in het leer- en bont bedrijf, die bij de C.I.O. aange sloten is Potash zal uitgewezen, worden. 'Volgens het arrestatie bevel is Potash, die uit Rusland afkomstig Is en sedert 1945 in de V. S. woont, op illegale wijze ge ïmmigreerd en lid van de com munistische partij. De advocaten van de compo nist Hans Eisler, die een der lei ders van de communisten, In Amerika zou zijn, hebben het Ministerie van Justitie doen weten, dat de componist en zijn vrouw de V. S. niet kunnen ver laten, omdat Italië hen de nodige visa weigert te verstrekken. Eis ler en zijn vrouw waren van plan Volgens een mededeling van de politie te Athene zijn meer dan 1000 van communisme verdachte personen, waaronder 700 ijl Athene, sinds Vrijdag in Grieken land gearresteerd. Verwacht wordt, dat meer ar restaties zullen worden verricht in de voornaamste steden, waar een onderzoek zal worden Ingesteld naar personen, die ervan verdacht worden met de guerillastrij.ders te heulen. Aan de wetgevende commissie, die tijdens het huidige parlemen taire reces het parlement ver vangt, zal een plan worden voor gelegd, waarbij het leger verant woordelijk gesteld wordt voor de veiligheid in geheel Griekenland. Max Petitpierre, de Zwitserse Minister van Buitenlandse Zdken, heeft te Neuchatel verklaard, dat Zwitserland zijn neutraliteit zal handhaven. Hij zeide, dat neutra liteit niet slechts privileges, doch ook verplichtingen met zich mee brengt. „Wij zullen deze ver plichtingen nakomen, waarvan de eerste is onze neutraliteit met de wapens in de hand verdedigen als de eerste voorwaarde van onze onafhankelijkheid", aldus Petit pierre. zich vla Italië naar Tsjecho-Slo- wakije te hegeven. Voorts heeft het Ministerie van Justitie bekend gemaakt, dat Gerhart Eisler, een broer van Hans Eisler, en, drie andere com munisten, die geïnterneerd zijn en uitgewezen zullen worden, In hon gerstaking gegaan zijn. In het a.s. zomerseizoen, zal de prijs van het „ijsje" ruim 10 lager liggen dan het vorig jaar het geval was. Zowel cxp straat als in ijssalons zullen de gewone ijswafels tegen de vóóroorlogse prijzen yan 5 en 10 cent verkrijg baar moeten zjn. Zij moeten dan tenminste 22% en 45 gram we gen. Het duurste ijsje, dat mag worden verkocht; is er' een van 20 cent, dat dan ook tenminste - 90 gram moet wegen. De kwali teit van het ijs moet voldoen aan de voorschriften, zoals deze in overleg met het bedrijfsleven zijn vastgesteld. In café's en restau rants zal de prijs \«an. een ooupe ijs doorgaans met 5 cent en van een sorbet en plombière met 10 cent omlaag gaan. Zoals gemeld, zulen ambtenaren der drie Ministeries van Buiten landse Zaken heden een bespre king houden tec vaststelling van de vórm, waarin het gemeen schappelijke standpunt ten aan zien van de Brits-Franse voorstel len aan Engeland en Frankrijk zal worden voorgelegd. Deze be spreking zal te Brussel gehouden worden. Donderdag of Vrijdag volgt ver moedelijk een conferentie der Be- nelux-vertegenwoordigers met re presentanten van Engeland en Frankrijk. y Bij de Tweede Kamer is inge diend een wetsontwerp tot rege ling van de wederopbouw. De toelichting tot dit ontwerp stelt voorop, dat de centralisatie en de vaagheid der bevoegdheden, aan het college van algemene commissarissen gegeven, welke als de voornaamste bezwaren van de huidige regeling kunnen wor den aangemerkt, in het eerste stadium, na de bevrijding onmis baar waren, om de wederopbouw op gang te brengén. Van de aanvang af is er echter een ontwikkeling geweest' in die zin, dat aan plaatselijke ambte naren steeds meer bevoegdheid tot beslissen is gedelegeerd en ,dan gemeente- en provinciale be sturen ook allengs meer invloed is toegekend. Bij de opzet van het wetsont werp is ervan uitgegaan, dat de wederopbouwtaak valt te onder scheiden in zes onderdelen, te weten: 1. Onteigening van onroerend goed; 2. financiering van de parti culiere wederopbouw, in verband met de regeling van de bijdragen in oorlogsschade; 3. vaststelling van wederop- bouwplannen voor door oorlogs geweld getroffen steden en dor pen; 4. goedkeuring van werken, waarbij rekening moet worden gehouden met het gemeentelijke bouw en woningtoezicht. 5. steunverlening aan gemeen ten en andere lichamen in het be lang van de wederopbouw; 6- bevordering van een doel matige materiaalvoorziening en een juiste verdeling van arbeids krachten. In het ontwerp van wet op de materiële oorlogsschaden wordt de onteigening (in het belang van de wederopbouw) geregeld van gronden met onherstelbaar be schadigde gebouwen, van nabu rige terreinen, waarover ten be hoeve van een doelmatige herver kaveling moet worden beschikt, en van puin e.d. In de overige bijzondere onteigeningen, welke het economisch herstel van het land vereist, beoogt het onder havige wetsontwerp te voorzien. De financiering van de particu liere wederopbouw wordt even eens in het ontwerp van wet op de materiële oorlogsschaden, ge regeld. De steunverlening aan gemeen ten en andere lichamen wordt ge regeld in het te verwachten- ont werp van wet tot regeling van de bijdragen wederopbouw publiek rechtelijke lichamen. Ce materiaalvoorziening Al evenals voorheen onder verant woordelijkheid van de Minister van Economische Zaken blijven plaats vinden. Door nauw over leg en uitgebreide delegatie van (bevoegdheden zullen, naar mag worden vertrouwd, moeilijkheden als zich In het verleden wel heb ben voorgedaan in het vervolg kunnen worden voorkomen, te meer nu het materiaalgebrek voor sommige artikelen minder ern stig Is geworden.. Het college van algemene com missarissen wordt opgeheven. Het ontwerp voorziet in de op richting van een rijksdienst, waarvan de inrichting bij alge mene maatregel van bestuur wordt geregeld. Het onderhavige wetsontwerp bevat geen regeling nopens de onteigening van roerend goed. Ten aanzien van bouwmaterialen, die lot dusver krachtens het ge melde besluit onteigend kunnen worden, zal de algemene vorde ringsregeling 1944 in het vervolg toepassing kunnen vinden. Het onderhavige wetsontwerp bevat voorts een regeling voor ontp-'n-enino- krachtens gemeente raadsbesluit, toe te passen in die- gevallen, welke uit een ocgpunt van gemeentelijke ontwikkeling van bijzonder belang zijn. De vaststelling van de schade loosstelling is bij gebre.ke van overeenstemming overgelaten aan de rechterlijke macht. De grote bevoegdheden van het centrale gezag in het aanvangs stadium hebben mcgielijk ge maakt, een groot aantal plannen in nauw overleg met de gemeen tebesturen systematisch deskun dig te doen uitwerken. Nu veie plannen hun voltooiing naderen is het, voor de gemeentebesturen weinig aannemelijk, dat deze plannen, in de tot stand koming waarvan zij veelal een groot aan deel hebben gehad, van rijkswege worden vastgesteld. Derhalve is de bevoegdheid tot vaststehing thans gelegd in banden van de •gemeenteraad. Met nadruk moet worden ge wezen op de zeer belangrijke fi nanciële consequenties van het wederopbouwplan. Immers, de verwoesting opent vrijwel steeds mogelijkheden van sanering, welke niet als oorlogsschade maar als een gunstige omstandigheid moeten worden aangemerkt, welke de gemeente echter zonder financiële steun van het rijk niet vermag te benutten. Met het oog hierop za; het centrale gezag in belangrijke mate Invloed moé ten bij'ven uitoefenen. Ministe riële goedkeuring van de plannen (na raaupieging van het provin ciaal bestuur) is daarom voorbe houden. Ontwikkeling is er tn die zin, dat de rijkstaak zleh geleidelijk meer en meer beperkt tot het z g. bouwplan, tot het vaststellen van urgenties, tot regelirg van de openbare werken en tot verdeling van het woningbouwprogramma en meer dergelijke problemen, welke voor het gehele land cen traal moeten worden bezien. Ook is de mogelijkheid geopend om de goedkeuringsbevoegdheid te doen uitoefenen door bijzonde re lichamen, te vormen door sa menwerking van rijk, provincie en gemeenten. Het karakter van deze wet als overgangsregeling is tot uitdruk king gebracht door haar op 31 December 1950 te doen vervallen. OP GEBEURTENISSEN IN OOST-EUROPA. Perzische regeringskringen en pers hebben blijk gegeven van be zorgdheid in hun commentaren op de jongste gebeurtenissen in Tsje- cho-Slowakije en Finland, De Eghdam meent, dat „na Tsjecho-Slowakije en Finland de comm.unistischp vulkaan bij ons tot uitbarsting zal komen"! De Iranema acht de Europese ge beurtenissen „een waarschuwing voor ons land, waar de politieke strev.ngen van drie mogendheden hotsen". Het congres van Costa Rica heeft de presidentsverkiezingen van 8 Februari j.l. ongeldig ver klaard. Aan dit besluit is een langdurig en stormachtig" debat voorafgegaan. De ongeldigver- klaring werd uitgesproken met 27 tegen 19' stemmen. Zaterdag j.l. was Otilio Ulate door de verkie zingsjury tot „gekozen presi dent" verklaard. Men gelooft, dat Ulate zal uit wijken. Volgens eerdere bekendmaking r?iU<Jen k(j de verkiezingen op Ulate 55.951 stemmen zijn uitge bracht tegen 44.458 stemmen op Dr. Rafael Angel Calderon. De partij van Ulate is de na tionale unie, die van Calderon de nationaal-republikeinse partij. De nationaal-republikeinen heb ben de geldigheid van de verkie zing betwist op grond van on regelmatigheden, welke zouden hebben plaats gehad. De opper bevelhebber van de gewapende macht, generaal Picado, weigerde Zaterdag J.l. Ulate als president te erkennen. fcuatemale heeft in een nota aan alle Amerikaanse republieken verklaard, dat zijn aanspraken op Honduras aan het internatio nale hof van justitie dienden te worden voorgelegd. Volgens een woordvoerder van, 't Amerikaan se Ministerie van Buitenlandse Zaken zou de kwestie door arbi trage in der minne geregeld kun nen worden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1