Overdracht Commando Korps Mariniers aan Gen.-Majoor M. R. de Bruijne De West-Java Conferentie Protest van Tsjechische Nationale Comité Radiorede Prof. Mr. R. Kranenburg DINSDAG 2 MAART 1948. Einde rantsoenering in België? 0a strijd In China Amerik. vrachtschip fn nood Protestnota van Guatemala Kali uit Sowjet-zone voor Superfosfaat uit Nederland De Belgische senaat en de Amerikaanse hulp Communiqué der Commissie voor Goede Diensten Debat over plan-Marsha»!' in Amerikaanse senaat! Chinees schip omgeslagen 1-ë.uürt^i iso - f*ra«u«i WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.I M.I te De Bilt, geldig tot Dinsda •vond. Koude ochtend. Droog weer met overdrijvende wokenlbanken. Koude ochtend met op vele plaatsen mist. Overigens zelfde temperatuur als Maandag. Matige tot zwak ke wind uit Oostelijke richtin gen. 4de Jaargang No. 744». Verschijnt dagelijks Drukkerij ".T, Firma P. J. van de Sande Ternenzen Advertentieprijs per mm 10 Ct., mln miim per advertentie 1.S0. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. advertenties i 5 regels 60 ct.; ieder# regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer Abonnementsprijs l,S6 per kwmrtaal Op het grote plein voor deWan Ghentkazerne aan het Toepad te Rotterdam droeg Gen.-Majoor der Mariniers H. F. J. M. A von Frijtag DraJbbe, commandant van het korps mariniers Maandagmid dag het commando over aan Gen.- Majoor M. R. de Bruijne, na tien laar van zijn 34-jarige officiers loopbaan, chef van dit korps te zijn geweest. In t tegenwoordigheid van Z. K. H. Prins Bernhard, Inspecteur-Gene raal der Zeemacht; Luitenant- Admiraal C. E. L. Helfrieh; de chef van de Marinestaf, Vice- Admtraal Jhr. E. J. van Holthe, de Commandant Zeemacht In Ne derland, Schout-bij-nacht J. J. L. Willinge; de commandanten van alle afdelingen der mariniers in Nederland en de burgemeesters van Volkel, Doorn en Bergen op Zoom, alsmede vele andere mili taire en burgerlijke autoriteiten met hunne dames, geschiedde de overdracht ten overstaan van troepen, samengesteld uit alle af delingen van het koips In Neder land, De Mariniers-kapel luister de de plechtigheid op. De Commandant der Zeestrijd krachten Lt.-"Admiraal Helfrieh, sprak vervolgens de beide Gene raals toe. Gen.-Majoor Von Frijtag Drab- be sprak in zijn antwoord, ook het korps en zijn opvolger toe. Na zijn voldoening te hebben uitgesproken, dat het korps ma riniers inderdaad bewezen heeft een keurkorps te zijn en hij de hoop uitsprak dat dit ook in de toekomst zo zal blijven, richtte hij zich tot de officieren, onderoffi cieren en manschappen Hij prees de toewijding van allen zonder onderscheid en vervolgde: „Ik durf te beweren, dat, als overal in den lande bij de opbouw van ons vaderland even hard, met dezelfde wilskracht, met de zelfde onbaatzuchtigheid, met de zelfde geestesinstelling gewerkt wordt, zoals gij dit gedaan hebt, de opbouw van ons vaderland geen onoplosbaar probleem zal zijn." Na hulde te hebben gebracht aan hen, die vielen, zeide hij, sprekende over de oorlogsvrijwil ligers waarop, zoals hij, opmerkte, In België bestaat de rantsoe nering nog slechts voor boter, margarine, suiker en brood en het heeft er alle schijn van dat ook deze voedingsmiddelen dit Jaar vrij zullen komen. Naar verluidt zou de marga rine begin volgende maand niet meer aan de bepalingen der distributie onderworpen zijn. In de maand Mei voorziet men een toeneming der melkproductie tot een dusdanig peil, dat ook de melk vrij gegeven zal kunnen worden. Wat de boter betreft zal een Invoer van 9000 ton voldoende zjjn om de distributie af te schaf fen. Na het ln vrije verkoop geven van margarine, boter, melk en suiker zou in October a.s. de af schaffing van de rantsoenering van brood volgen. De Chinese regering heeft het verlies van Kaijoean toegegeven. Zü verklaart, dat „aan de com munistische strijdkrachten even wel zware verliezen zijn toege bracht". Het Amerikaanse vraehtschin „Cecil G. Sellers" (7216 ton), dat zich 1500 mijl van Fremantle (West-Australië) bevindt, heeft S.O.S.-seinen uitgezonden. Het schip staat in brand en de toe stand is ernstig. Het schip, dat met tarwe geladen is, zal waar schijnlijk verlaten moeten wor den. Aan boord bevinden zich 38 personen. Het vrachtschip „John Gorrie" snelt te hulo en zal trachten de „Cecil G. Sellers" te bereiken voordat de bemanning van boord zal gaan. tot nu toe de brigade op Java grotendeels dreef: „Moge ons volk begrijpen dat zij, met hun deugden en gebreken, tot de beste vertegenwoordiging van or.s volk in Indië behoord hebben. „Ik zeg tot het bedrijfsleven, de industrie of wat het ook zijn moge: „denk niet, dat opneming van de terugkerende in uw be drijf een soort opoffering of ge schiktheid zou zijn. De practijk zal uitwijzen, dat gij met deze mannen niet slecht af zijt". Na Generaal De Bruijne geluk gewenst te hebben met zijn benoe- lming\ merkte de Generaal op: „Ik vertel geen geheimen en U zult dit niet willen zien als een soort vleierij, wanneer ik zeg dat U èn als mens, èn als militair, èn als leider zeer hoog staat aan geschreven. Het is een gerust stelling te weten, dat de leiding over ons altijd nog mooie korps zal worden toevertrouwd aan iemand, waarvan men de overtui ging heeft, dat hij in alle opzich ten dit commando op voorbeel dige wijze zal voeren. Voordat de scheidende Generaal zich tot Gen.-Majoor De Bruijne wendde, gaf hij het bevel: „Vaan del voor". Het oranje-vaandel van het korps werd door de vaan deldrager uit de schoen genomen, totdat Gen.-Majoor Von Frijtag Dratbe zijn rede had beëindigd, waarop de plechtigheid van de overdracht van het vaandel, als symbool van het overdragen van het bevel, tussen de beide Gene raals plaats had. Vervolgens nam Gen.-Majoor Bruijne het woord. Hij schilderde de mérites van zijn voorganger en eindigde zijn rede met de woorden: „ik kan ~U slechts beloven, dat ik mijn best zal doen, in c?e hoop dat God ook mij de kracht en sterkte en wijs heid geven zal". De beide Generaals begaven zich daarna naar de Commandant der Zeestrijdkracthen om te rap porteren dat de overgave en overname van het bevel'was ge schied, waarmede de plechtigheid ten einde was. Vele genodigden bleven nog lange tijd bijeen in de kazerne, waar beide Generaals recipieer den. Ook Prins Bernhard onder hield zich daar nog gerulmen tijd met hen belden en met verschil lende gasten. De fractievorming in de Volksvertegenwoordiging. De voorlopige volksvertegen woordiging van de Negara Djawa Barat (staat West-Java) had op de vergadering der West-Java- conferentie van gseteren ander half uur nodig voor de verkiezing van een tweede en derde vice- voorzitter van het parlement. Tot tweede vice voorzitter werd uit eindelijk verkozen Raden Soena- rio van de nationale fractie; Drs Tan Eng Oen werd derde vice- voorzitter. De heer Tan Eng Oen De genationaliseerde Britse telegraaf- en radiomaatschappij zal Maandag de langste fototele- grafiscbe dienst ter wereld ope nen, waarbij het mogelijk zal worden foto's radiografisch van Londen naar Nieuw-Zeeland over te brengen. De regering van Guatemala heeft aan de Britse gezant, Gal- lienne, een protest-nota overhan digd wegens het zenden van krui sers en troepen naar Belize, de hoofdstad van de aangrenzende Britse kolonie Honduras, waarop Guatemala aanspraken doet gel den, aldus heeft een woordvoer der van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken medegedeeld. In de nota werd Belize als een Guatemalaanse stad aangeduid; er werd echter geen gewag ge maakt van eventueel verbreken der diplomatieke betrekkingen met Engeland. Naar uit betrouwbare bron verluidt zal Bevin, de Britse Mi nister van Buitenlandse Zaken, Woensdag in het Lagerhuis een verklaring over het territoriale geschil afleggen. Het Tsjechische nationale co mité een groep Tsjechen, die tijdens de oorlog uit Tsjecho-Slo- wakije vluchtte, en zich in 1945 in een organisatie verenigde en de na-oorlogse politiek van de Tsjechische regering critiseerde heeft te Londen een protest- verklaring uitgegeven, welke als volgt luidt: „Het Tsjechische nationale comité te Londen pro testeert namens de Tsjechische nationale groepen in Engeland België, Frankrijk, Italië, Duitsland en Oostenrijk, evenals uit naam van alle vrijheidslievende Tsjechen in binnen- en buitenland, tegen de onderdrukking van de Tsjechische natie door de aan Moskou onder worpen communistische dicta tors." De verklaring is ondertekend door Generaal Prchala, voorzitter Een Zwitserse Dakota kwam bij het landen in de mist op het Londens vliegveld met een ander vliegtuig in botsing. De motor 5(an de Dakota, die 14 passagiers vervoerde, werd geraakt, doch doordat de piloot onmiddellijk de benzinetoevoer afsneed kon brand worden voorkomen. Prof. Mr. R. Kranenburg heeft als voerz. van het Nederlands co mité „United Nations appeal for children", Zondagavond j.l. voor be" de Hilversum se zenders een radiorede gehouden, waarin nij aandacht vroeg voor de nood van milltioenen kinderen en een be roep deed op de offervaardigheid van het Nederlandse volk om deze nood te helpen lenigen. Prof. Kranenburg zeide, dat in het Handvest van de Verenigde Naties als een der grote doelein den van deze wereld-ordening staat „het vertrouwen te herstel len in fundamentele menselijke rechten", in de waardigheid en waarde van de menselijke per soon". „En het is een der grote teleurstellingen van deze jaren, de grootste waarschijnlijk, dat door de nieuwe organisatie in de benadering van dit grote doel nog zo weinig is bereikt, door het gebrek aan eendrachtige samen werking der deelgenoten, door on derlinge tegenwerking en strijd. Maar er is thans één grote zaak, waarin toch eendrachtige samen werking is tot stand gebracht. Het is: The United Nations ap peal for children, de oproep van de verenigde volken voor hulp aan kinderen", aldus Prof. Kra nenburg. Hij merkte vervolgens op, dat bii zijn terugkomst van een rond reis door Europa, de algemene voorzitter van de UN.A.C., Mr. Chester Bowles, verklaarde, dat in vijf van de zes landen, die hij bezocht, de kinderen in pen wan hopige nood verkeren. Millioenen kinderen zijn daadwerkelijk In ge vaar om van honger om te komen. Er is niet veel verbeeldingskracht nodig om zich voor te stellen, welke blijvende schade aan de jonge generatie zal worden toe gebracht, indien niet in deze nood wordt voorzien. Het is in deze donkere tijden een lichtende gedachte, dat dit lijden van kinderen de volken al thans tot eenswillendheid en tot een grote, eendrachtige poging tot leniging van de nood heeft ge bracht, aldus spr. Tot de mede werking van ons Nederlandse volk aan dit grote doel roept het Nederlands comité van de U.N.A.C. het Nederlandse volk op. Prof. Kranenburg zeide, dat H. K. H. Prinses Juliana, geleid als steeds door haar warm menselijk medeleven in het lijden van an deren, ons ook hier voorgaat. Zij heeft het ere-voorzitterschap van het Nederlands comité willen aan vaarden. Namens het comité, deed de voorzitter vervolgens een beroep op de liefde van het Nederlandse volk voor het kind, op zijn gevoel van verantwoordelijkheid voor de toekomst der jonge generatie, op zijn gevoel voor recht, om niet onschuldigen te laten lflden voor de daden van anderen Nederland zal volgens een over eenkomst, die te Berlijn door het Sowjet-Russische militaire be stuur is bekendgemaakt, 80.000 ton kali uit de Sowjet-zóne van Duitsland ontvangen in ruil voor dezelfde hoeveelheid superfosfaat. Tevens is een optie verleend voor een verdere ruil van nog 20.000 ton. Tegen 15 Mei zal de eerste leverantie van 25 000 ton super fosfaat uit Nederland plaats heb ben. „De overeenkomst zal de landbouw in de Sowiet-izóne zeer ten goede komen", aldus de vice- president van het zonale ministe rie van Landbouw en Boswezen. van het comité, en Dr. Locher, secretaris. Generaal Prchala vormde tij dens de Duitse veldtocht tegen Polen een Tsjechisch; strijd macht. Hij slaagde er tenslotte in naar Londen uit te wijken. Actie-comité's op wette lijke basis. De Tsjecho-Slowaakse Minister van Justitie, Cepicka, heeft op een massa-bijeenkomst te Brno verklaard, dat in de eerstvolgende kabinetsvergadering wetteksten zouden worden opgesteld ter om schrijving van de taak en rech ten van de actie-comité's welke wetsontwerpen aan het parlement ter goedkeuring zullen worden voorgelegd. De zuivering van het nationale leven zal onder toezicht komen van actie-comité's van het natio nale front. De besluiten van het nationale front zullen bindend zijn voor de politieke partijen en ook op economisch gebied. De regering zal de uitvoering van de bevelen van net nationale front controleren. De Nationale Socialisten. De partjj der Nationale Socia listen van Tsjecho-iSlowakije zal voortaan „Tsjechische Sociale Partij" heten. Haar gelederen zullen aan een strenge zuivering onderworpen worden, aldus heeft mevr. Bozena Patkova, de leidster der partij, verklaard. De partij der Nationale Socia listen was de partij van President Benes. De commissie voor buitenlandse zaken van de Belgische Senaat, heeft een rapport uitgebracht over de Amerikaanse hulp aan Europa, waarin zij verklaart dat zonder deze hulp ,,de Amerikaan se landen hun vrijheid noch hun onafhankelijkheid zouden kunnen handhaven." Hoewel het rapport geen enkele toespeling maakt op de gebeurte nissen in Tsjecho-Slowakije ver klaart het: „de stabiliteit in de wereld: in Europa zijn onafschei delijk. De vrije instellingen en de nationale onafhankelijkheid moeten in Europa veilig worden gesteld. Slechts indien de landen van Europa er tin slagen zich eco nomisch te verheffen, zullen zij vrij blijven". Verder heet het in het rapport: „de Sowjet-Unie en de communis tische partijen in Europa kunnen of in belangrijke' mate bi' tot de uitvoering van het Ameri kaanse plan tot hulp aan Europa, of deze saboteren. De laatste ge beurtenissen hebben bewezen dat z\j het laatste hebben verkozen." Het rapport preciseert, dat de deur moet worden opengelaten voor een eventuële deelneming aan het Amerikaanse plan van Finland, Polen, Hongarije, Roe men"'Bulgarjje, de Sowjet-Unie en Tsjecho-Slowakije. Wat Spanje betreft 'wordt in het rapport opgemerkt, dat zijn deelneming wenselijk is, doch dat deze slechts mogelijk is, indien de andere landen hiermede ac- coord gaan. is aangewezen afgevaardigde van Batavia. De Nederlandse, Chinese en Ara bische' minderheidsgroepen tèr conferentie hebben een groepe ring gevormd, die echter niet is te beschouwen als een fractie. Elk der groepen behoudt haar zelfstandigheid en in bepaalde ge vallen zal er overleg en samen werking plaats hebben. Deze groepering omvat in totaal 25 (benoemde) afgevaardigden, waar van 9 Chinezen, 12 Nederlanders en 4 Arabieren. Gistermorgen werd ook bekend heid gegeven aan de vorming ener fractie „Indonesia" onder voor zitterschap van Raden Adil Poe- radlredja; vice-voorzitter is Raden Soejoso. De heer Poeradredja deelde aan Aneta mede, dat de fractie ongeveer 40 leden telt, weL ke kunnen werden beschouwd als te behoren tot de "Republikeins ge oriënteerde groep. De doelstellin gen der fraecie zijn: ten eerste de verdediging van de vrijheid, de souvereiniteit en de andere doel einden van geheel Indonesië in dé ruimste zin des woords; ten twee de de handhaving der eenheid van geheel Indonesië en het verhinde ren van alle splitsingen van Indo nesië in het algemeen en van West-Java in het bijzonder; ten derde verdediging der belangen van West-Java als deel van Indo nesië in de»ruimste zin. In een communiqué van de Commissie voor goede diensten van Maandagavond wordt mede gedeeld, dat de vaststelling van alle statusquo-lijnen op Java en Sumatra thang gereed zijn. Deze kwestie Is thans geheel opgelost na de overeenkomst tussen de be treffende delegaties ten aanzien van de vaststelling der status quo-lijnen bij Kemit en Pronod- jiwo ln Banjoemas. Tevens werd een regeling getroffen voor een uitbreiding der gedemilitariseer de zóne in de sector van Kemit. In een Maandag gehouden ver gadering van de militaire com missie hebben beide delegaties vertegenwoordigers aangewezen- voor een subcommissie, die het vraagstuk van de evacuatie van het militaire personeel onder de ogen zal zien. Senator Arthur Vandenberg, voorzitter van de commissie voor j buitenlandse betrekkingen, heeft j gisteren het debat over het plan- i Marshall in de Senaat geopend met een waarschuwing,, dat „het ijzeren gordijn niet tot de randen van de Atlantische Oceaan moet komen, door agressie of in gebre ke blijven". Hij drong aan op aanvaarding van het 5.300.000.000 dollar omvattende hulpprogram: „Het verdient snelle aanvaarding in naam van vrede, stabiliteit en vrijheid". Met betrekking tot de pogingen tot Europese "samenwerking zeide Vandenberg, dat de zestien sa menwerkende landen moedig heb ben gehandeld, daar zij hiermee de „Russische beer, die snel zijn tanden liet zien" practisch tart ten. „Toch is er in dit plan niets, dat het Sowjet politie-Imperium bedre'gt met een of andere con sequentie, die het niet uit eigen vrije wil uitlokt. Het is geen plan tegen Oost-Europa, tenzij het on afhankelijk voortbestaan der vrije volken op de zwarte lijst staat". Het plan wordt niet gedicteerd. Het Is een herstel der Europese landen door middel van zelfgeko zen methoden, aldus Vandenberg 160 Passagiers en de beman ning van een schip, dat zich tus sen Amoy en Tsjingtsjiang be vond, zijn verdronken doordat het schip gekapseisd is, zo melden Chinese bladen. Rovers, die als passagiers aan boord waren gekomen, waren be gonnen te schieten om het schip in handen te krijgen, hierdoor was een paniek onder de meer dan 280 passagiers ontstaan, het geen de ramp veroorzaakte.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1