Minister van Wederopbouw benoemd Metj [aflossingstroepen naar Indië Indonesië in de Veiligheidsraad De derde West-Ja va Conferentie TSJECHO-SLOW AKI JE MAANDAG 1 MAART 1948. Verkoop van woningwet-woningen aan oorlogsslachtoffers Europese kolenproductie 0e 8eneluxianden DE TOESTAND IN Het Fins-Russische verdrag 0e Britse labourpartijj en het herstelplan voor Europa WEERSVERWACHTING medegedeeld door het KN.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Iets lagere temperatuur. Overwegend droog weer met veranderlijke bewolking. Meest zwakke wind tussen Noord en Oost. In de ochtend plaatse lijk mist. Vooral in het Noor den van het land iets lagere temperatuur dan gisteren. rrnuettrnag J>ü Vmmumi ▼erachQnt dac«lQka 4de Jaargang No- 745. Drukker^ N.T, Firm* P, 1. van de Hande Temeuzen Advertentieprijs per mm 10 ct., mtnuauni per advertentie 1,50 Inzending advertentie# tot des namiddags 4 uur Rubriek kl. ad.verten.tles i 5 regels 60 ct.; ieder* regel meer 12 cent. Ver melding Brieven onder ar. Bureau van dit BJau# 10 cent meer. AbonnementsprtJt 1,25 per kwartaal. Bij Kon;. Besluit is met ingang van 1 Maart aan de heer L. Neher eervol ontslag verleend als Minister van Wederopbouw en Vokshuisvesting met dank betuiging voor de vele en ge wichtige diensten, door hem be wezen. Met ingang van dezelfde da- tuim is tot Minister van Weder opbouw en Volkshuisvesting be noemd Mr. Dr. J. in 't Veld, burgemeester van Zaandam. De nieuiwe Minister van We deropbouw en Volkshuisvesting is 5 Juli 1805 te Dubbeldam ge boren. Aanvankelijk ontving hij: meer uitgeibreid lager onderwijs, maar wist zich daarna door zelf studie een uitgebreide kennis te verwerven. Zo behaalde hij reeds op 20-jarige leeftijd de acte M. O. Staatsinrichting en het di ploma voor candidaat-gemeente- secretaris. Na Staatsexamen te hebben afgelegd studeerde hij aan de universiteit te Leiden, waar hij in 1929 promoveerde op proef schrift: „Nieuwe vormen van decentralisatie" Hij begon zijn ambtelijke loopbaan als ambte naar ter secretarie te Dordrecht, waarna hij administrateur werd ter secretarie van Rotterdam. Met ingang van 1 April 1937 werd hij benoemd tot burgemees ter van Zaandam; van 1931 tot 1937 heeft hp~ voor de S.D.A.P. zitting gehad in de Provinciale Staten van Zuid-iHolland en se dert laatstgenoemd jaar is hij lid van de Eerste Kamer, thans voor de Partij van de Arbeid. Van zijn hand verscheen een werk over de inrichting van de staat. In vakorganen en in de •pacten der arbeiderspers ver schenen talrijke artikelen van zijn hand over gemeente-administratie en volkshuisvesting. Destijds was hij secretaris van de regerings- commisie tot onderzoek van de havenbelangen van Rotterdam, in welke gemeente hij ook overi gens een levendig aandeel nam in het maatschappelijke leven. De heer In 't Veld was o.m. De Directeur-Generaal van de Volkshuisvesting heeft aan de ge meentebesturen doen weten, dat er zijnerzijds geen bezwaar tegen bestaat, dat onder bepaalde voor waarden oorlogsgetroffenen wo ningwetwoningen, welke zij thans als huurder bewonen, én eigendom verkrijgen. Deze eigendomsoverdracht moet door de Directeur-Generaal voor noemd worden goedgekeurd. Be langhebbenden dienen bij de aan vraag voor goedkeuring over te leggen een concept-acte van over dracht en tevens een bewijs, waar uit blijkt, dat met de voormalige hypotheekhouders van een ver woest pand en de eventueel ande re zakelijke gerechtigden een re geling is getroffen. Voor zover het gemeente-eigendom betreft is bovendien de goedkeuring van de betrokken Gedeputeerde Staten vereést. De tot stand gebrachte woning overdracht kan als aanvulling van de herhouwplicht van de ko per worden beschouwd. Verkoop van een deel der wo ningen, toehorende tot een aan- eengebouwd blok is slechts toege staan, indien de overblijvende wo ningen, eveneens een aaneenge sloten exploitatie geheel blijven vormen. Dit moet uit een over te leggen situatietekening blijken. De gelegenheid tot overdracht van woningwetwoningen zal slechts worden opengesteld gedu rende een jaar nadat de thans in behandeling zijnde wet op de ma teriële oorlogsschaden 1947 in het Staatsblad is geplaatst. De prijs, waarvoor de woningen zullen wor den overgedragen, is gelijk aan de stichb'ngskosten verminderd met de afschrijvingen. Deze laatste sullen gelijk zijn aan de aflossin gen op de Rijknvoorschotten, bere kend tot aan de dag, waarop de koop tot stand komt. Voor niet met Rijksvoorschotten gefinan cierde woningen zal de afschrij ving op gelijke wijze worden be rekend als bij eerstgenoemde wo ningen. Onkosten aan koop, ver koop en levering verbonden ko men ten laste van de koper. In dien het verlenen van ontheffing van registrar erecht op bezwaren mocht stuiten, zal dit recht tëh laste van het Rijk worden geno men. voorzitter van het Rotterdamse drankweercomité, voorzitter der vereniging „Ons Huis", bestuurs lid van de Volksuniversiteit en voorzitter van de stichting „Onze Woning". Destijds gold hij in de Rotterdamse S.D.A.P. als een der best ondèrlegdê jongeren. Hij: is thana neg vice-vorzitter van het onder presidium van Prins Bern- hard staande Nationaal Instituut, dat tijdens het verzet ontstaan is en zich ten doel stelt het coördi neren van de oprichting van oor- ïogsgedtenktekens. De heer In 't Veld is een overtuigd drankbe strijder en een even overtuigd voorstander en bewonderaar van sport en goede kunst. Hij is Rid der in de Orde van de Neder landse Leeuw. Gesprek met de nieuwe Minister. Het A.N.P. heeft een gesprek gehad met de nieuwe Minister, waarin deze zeide, dat men van hem natuurlijk niet kon verwach ten, dat hij nu reedis in bijzonder heden zjjn inzichten met betrek king tot zijn nieuwe taak zou kenbaar maken. Hij wilde echter wel zeggen, dat hij deze taak met veel ambitie op zich zal nemen. „Door mijn dagelijkse arbeid", aldus dfe Minister, „heb ik zoveel ervaren van alle ellende, die door het schrikbarende woningtekort veroorzaakt wordt, dat ik alles zal doen wat in mijn vermogen ligt, om het tempo van de wo ningbouw te versnellen. Ik reken daarbij op de medewerking var. allen, die hij: dit vraagstuk be trokken zijn, ambtenaren, provin ciale- en gemeentebesturen, wo ningbouwverenigingen, geldschie ters, aannemers, arbeiders en niet in de laatste plaats architecten. Immers zullen nieuwe bouw- j methoden moeten bijdragen tot een inhalen van de achterstand. Van het scheppingsvermogen van de architecten zal het vooral af hangen, of deze nieuwe metho den ons aesthetisch aanvaardbare woningen zullen brengen." Nog gevraagd naar zijn stand punt ten aanzien van de door velen gewenste decentralisatie bij de wederopbouw, antwoordde de Minister: „Dat ik graag zal kun nen medewerken om aan de pro vinciale- en gemeentebesturen een zo ruim mogelijk aandeel te geven in dit werk van de weder opbouw en voorziening in de wo ningnood is, gezien mijn verleden, wel vanzelfsprekend. Over de vraag, hoe dit organisatie-pro- toleem moet word'en opgelost, be houd ik mQ evenwel liever mijn oordeel nog voor, tot ik mij in mijn nieuwe functie zal hebben Ingewerkt. Dit geldt ook voor allerlei andere vraagstukken waarvoor ik mij geplaatst zal zien." Bij de behandeling van de Indo nesische kwestie in de Veilig heidsraad voerde Zaterdag de Philippijnse afgevaardigde, Gene raal Carlos Romulo, heLwoord* Hij zeide, dat de Renville-over eenkomst aan de Republiek was opgelegd. Hij voorzag, dat de in vloed van de Republiek zou af nemen en vroeg de Veiligheids raad garanties te verschaffen voor de uitvoering van het over- eengekomene. Romulo ondersteun de de Australische en Chinese voorstellen tot grotere bevoegd heden van de Commissie van goe de diensten. De afgevaardigde van Argenti nië, Jose Arce, bestreed de be schuldiging van Gromyko, dat de Renville-overeenkomst opgelegd was. Hiji zeide, dat zij door beide partijen in vrijheid was aanvaard. De Republikeinse afgevaardig de, Sastromidjojo, beschuldigde de Nederlanders er van, dat zij voortgaan staten te vestigen, terwjjl zij, de voorbereidingendoor de Republiek voor een plebisciet, tegenwerken. De Nederlandse Re gering „houdt vol de beginselen van de Renville eenzijdig te inter preteren en uit te voeren. Ik breng u eenvoudig in herinnering, dat een dergelijke eenzijdige interpre tatie van de overeenkomst van Linggadjati oorlog tot gevolg had," aldus Sastromidjojo. De Chinese afgevaardigde, Tsi- ang, was niet tevredengesteld door de uitleg, welke Mr. Van Kleffens omtrent de situatie op Madoera en in West-Java gaf; daarom stelde hij: een motie voor, waarin aan de Commissie voor goede diensten gevraagd wordt bijzondere aandacht aan de toe stand in deze gebieden en aan de Raad hierover verslag uit te bren gen. Mr. Van Kleffens sprak de Re publikein Sastromidjojo op ver scheidene punten tegen Hij ont kende, dat de Rerjvuile-overeen komst eenzijdig werd geïnterpre teerd. De moeilijkheden tonen slechts, dat er nog werk te doen is. De Amerikaanse afgevaardigde, Wlarren Austin, verklaarde, dat elke nieuw gevormde Staat op De Europese kolencommissie publiceert de volgende gegevens betreffende de kolenproductie in Europa in Januari 1948 in ver gelijking met December 1947. In onderstaande tabel duidt het eerste cijfer de productie voor Dec. 1947 aan, het tweede cijfer de voorlopige productie voor Jan. 1948 en het derde cijfer de pro ductie van Jan. 1948, uitgedrukt in het percentage van die gemid delde maandelijkse productie in de periode 1935/'38 (in ton) Ruhrgebied en Aken, 6.559.000. 6.624.000, 65 Saargebied 867.000. 1.011.000, 97 .Polen 5.219 000, 5.691.000, 112 Frankrijk 3.122.000. 4.780.000 123 België 2.087.000, 2.235.000 94 Nederland 802.000, 950 000, 87 Java, Sumatra en Madoera het resultaat moet zijn .van vrije wils uiting. Of vrijheid van menings uiting bestaat, is een feitelijke kwestie; daarom steunt hij de Chinese resolutie tot het verkrij gen van inlichtingen zonder op enige beslissing vooruit te lopen. Voorts steunden de Belgische afgevaardigde, Joseph Nisot, rech ter Kirby, prof. Graham en de afgevaardigde van Syrië, El Khoe- ri, welke laatste er bijzonder be lang instelde te weten, hoe derge lijke conferenties georganiseerd en wie daar vertegenwoordigd zijn, de Chinese resolutie. Vervolgens aanvaardde Mr. Van Kleffens de Chinese resolutie, die daarna aanvaard werd met acht stemmen voor, terwijl de afge vaardigden van de Sowjet-Unie, de Oekraïne en Argentinië zich van stemming onthielden. De-.op 18 Februari door de Ca nadese afgevaardigde geïntrodu ceerde resolutie, waarin de Vei ligheidsraad met voldoening ken nis neemt van de ondertekening van de Renville-overeenkomst, aanbeveelt, dat de Commissie haar goede diensten zal voortzet ten en heide partijen en de Com missie verzoekt de Veiligheids raad direct op de hoogte te stel len van de vorderingen inzake de politieke oplossing van het con flict, werd aangenomen met ze ven stemmen voor, terwijl de af gevaardigden van de SowjetUnie, de Oekraïne, Syrië en Columbia zich van stemming onthielden. Zaterdagavond vertrok uit Rot terdam het s.s. „Volendam" met 2600 man aflossingstrcepen naar Indië. Aan boord bevindt zich tevens een groep journalisten van diver se Nederlandse dagbladen, welke, op uitnodiging van, de legervoor- lichtingsdienst, de reis meemaakt en in Indië een bezoek zal bren gen aan verschillende, over de ge hele archipel verdeelde, troepen onderdelen. Zij zullen zodoende een indruk krijgen van de omstandigheden waaronder, en de wijze waarop de soldaten de hun toebedeelde taak volbrengen en omdat zij de thuisreis met een schip met gede- mobiüseerden maken in een tijds bestek van ongeveer drie maan- dfen het gehele leven van een sol daat, die in de Overzeese Gebieds delen dienst doet van „thuis tot thuis" te volgen en te beschrijven. De vertegenwoordiger van het A.N.P. seinde ons Zaterdagavond, kort nadat de Volendam zee had gekozen, zijn eerste telegram. „Aan boord van het s.s Volen dam 28/2. De reis is begonnen en voor de zeeziekte mij te pak ken heeft, wil ik u mijn indrukken van het vertrek doorgeven. Langzaam zijn de laatste licht jes van de Nederlandse kust ver vaagd. De steven is naar het Zui den gewend, naar warme landen, en dat is een hele troost, want 't is nog koud op zee. De stemming is nog wat onwennig. Afscheid nemen is nu eenmaal niet prettig, zeker niet als het voor langere tijd is. Zelfs do luidruchtigste bra nieschoppers waren stil, toen van middag de Volendam van de kade werd losgetrokken. Overigens is iedereen min of meer in de ban van dé perfecte organisatie, welke bij de insche ping aan het licht kwam. Met een verbluffende snelheid waren de 2600 man ingescheept en haast ongemerkt bereikte iedereen de hem toebedeelde plaats. Voorlopig kost het.nog wat moeite, om te wennen aan het „Kalverstraat op Zaterdagavond-gevoel", dat het overvolle schip geeft, «naar men sen, die het heter kunnen weten dan ik, verzekerden mjj, dat men spoedig inschikt, de ruimte best meevalt. De eerste haven, die wij zullen aandoen, is Algiers. Dat Is de le gelegenheid, om brieven te pos ten. Een kleine veertien dagen dus en de eerste brieven zullen in Ne derland zjjn. Laat dit telegram voor de ach tergeblevenen een surrogaat zijn Ik zend u de hartelijke groeten van alle opvarenden. Ingevolg het overleg tussen de Ministers van Justitie van Neder land, België en Luxemburg, zal een drielandeü-cammissie worden samengesteld, die een vergelijken de studie zal maken van de wet gevingen der landen van de Bene- luxgroepering. Deze commissie heeft eveneens de taak de middtelen en mogelijk heden te onderzoeken, die er toe kunnen bijdragen tot een gelijk making der rechtsprincipes te ge raken. De commissie zal voor de eer ste keer in April te Brussel bij eenkomen. Zij zal zijn samenge steld uit 13 leden, t.w. 5 Belgen, 5 Nederlandiers en 3 Luxembur gers. Zaterdag, op de eerste dag van het nieuwe parlement voor West- Java, hebben zich twee fracties n.l. „de Fractie Nasional" en de „Fractie Indonesia" aan de volks vertegenwoordiging voorgesteld. De fractie Nasional heeft als leider Raden S. Soeradiradja, die de eerste vice-voorzitter van het nieuwe parlement is. Hij is af komstig uit Soekaboemi, waar hij directeur van een thee-onderne ming is. Met hem ondertekenden 21 parlementsleden een verkla ring van de fractie, waarin ge zegd wordt, dat haar doelstellin gen zijn gebaseerd op: 1. Vrijheid voor geheel Indo nesië. 2. Democratie. 3. Eigen cultuur en nationaal leven. 4. Deelname aan de Verenigde Staten van Indonesië. Aneta verneemt, dat Raden Soe- Het presidium van het centrale actiecomité, het centrale politieke coördinatie-lichaam van het Na tionale Front, heeft Vrijdagavond besloten, dat de „Sokol" een gymnastiek-organisatie, voortaan de enige organisatie voor licha melijke opvoeding in het land! zal zijn. Het presidium besloot vervol gens, dat de politieke partijen haar jeugdorganisaties zullen ont binden en alle leden, na een zui vering, in de Tsje-cho-Slowaakse jeugdvereniging doen opnemen, welke de enige organisatie der Tsjecho-Slowaakse jeugd zal zijn. Zij zal tevens de toporganisatie van de individuele studentenver enigingen zijn. AJF.P. het actie-comité van de nationale bioscoopbond heeft 216 employé's afgezet. Reuter kapitein Kuklis, com missaris van politie te Bratislava, de hoofdstad! van Slowakije, en afgevaardigde der Slowaakse- democraten, is gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van verraad. Tevoren was het centrale secre tariaat van de partij doorzocht. Dr. Husak (communist), voor zitter van de Slowaakse raad van commissarissen (de Slowaakse regering), is met de Slowaakse partijen tot overeenstemming ge komen en heeft een nieuwe lijst van commissarissen aan de pre mier, Gottwald', voorgelegd, be staande uit acht communisten, twee Slowaakse-democraten, een sociaal-democraat en vertegen woordigers van de Katholieke Vrijheidspartij:, de vakverenigin gen en de Slowaakse partisanen. De vorige raad was samenge steld uit: vijf communisten, zes Slowaakse-Democraten, een So ciaal-Democraat, een lid van de Vrijheidspartij en twee partij lozen. Het centrale actie-comité heeft Zaterdag besloten de contröle op de zuivering der politieke par tijen op zich te nemen. Vernomen wordt, dat het me rendeel der politieke partijen in Finland bereid is het voorstel van Stalin tot een verdrag voor we derzijdse militaire bijstand en vriendschap te aanvaarden. Het antwoord van Finland is niet aan een tijdslimiet gebonden, zodat het voorstel langs de con stitutionele weg zal worden be handeld. Volgens de grondwet kan noch de president, noch de rege ring een militair verdrag sluiten zonder de toestemming van het parlement. joso (Republikein uit Batavia) leider zal worden van de fractie Indonesia, die intussen nog geen beginselverklaring heeft uitgege ven. De voorzitter van het par lement Raden Djoearsa, werd Zaterdag beëdigd. De vergade ring werd daarna verdaagd tot. heden voor het plegen van over leg inzake de keuze van een twee de en derde vice-voorzitter van het parlement. De Britse Labour-partrj heeft een memorandum uitgegeven, waarin zij haar standpunt tegen over het herstelplan voor Europa uiteenzet. De weigering der Sow jet-Unie om deel te nemen wordt „niet te rechtvaardigen en be treurenswaardig" genoemd. Nu, noch in de toekomst zal het plan een bedreiging vormen voor de belangen van landen, die niet deelnemen, aldus het memoran dum, het is wenselijk, dat de deui voor deelneming voor de Oost- Europese landen blijft open. De Europese eenheid kan niet slechte gebaseerd zijn op economische fac toren, doch moet ook samenwer king naar de geest tonen. Daar om kan Spanje néet deelnemen, voordat het volk bevrijd is van het regiem van Franco. Na een uitgebreide analyse van de rol, die de Amerikaanse hulp zal spelen en het herstel-program als stap naar de Europese een heid, verklaart het memorandum, dat het herstel van Euorpa in hoofdzaak afhangt van de samen werking tussen de Europese lan den zelf. Het is noodzakelijk, dat de 16 landen een organisatie in het le ven roepen, dée een gemeenschap pelijke politiek tegenover de V.S. vertegenwoordigt en toezicht houdt op de wederzijdse samen werking en deze uitbreidt. Het is billijk, zo vervolgt het memoran dum, dat het Amerikaanse volk zekerheid zoekt, dat de hulp niet verspild wordt. Met grote bijval .ls er dan ook nota van genomen, dat de Initia tiefnemers van het hulpprogram aan Europa het ermee eens zijn, dat hun administratie zich niet mag mengen in de democratische rechten der Europese landen om hun eigen sociale en economische politiek te bepalen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1