INDONESIË in de Veiligheidsraad De toestand in Tsjecho-Slowakije WEST-JAVA CONFERENTIE De keuzebon en het Puddingpoeder Rijksbegroting 1948 Geheime verklaring van Marshall 1 PH!lh$H, 4Vfl ZATERDAG 28 FEBRUARI 1948. Generaal-Majoor M. R. DE BRUIJNE Commandant Korps Mariniers DE DERDE Een hongerstaker Luchtrecht verlaagd ZEEPOST Nieuwe leden van de delegatie van het Koninkrijk Wapens in beslag genomen In Antwerpse haven STAALBAARD Ook UW baard vliegt eraf Brandstoffen voor a.s. Moeders Benes zwijgt Spionnage Sociaal-Democraten buiten actie-comités De V. S. en een regionaal Veiligheidspact Pact Finland-Sowjet-Unie? De Japanse invasie van Zuid-Qost-Azië Frankering by Abonnement: Temeuzen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. Het zelfde weertype. Alleen In de ochtenduren log lichte vorst. Iets minder zonnig dan gisteren. Zwakke tot matige wind uit Ooste lijke, doch in het Zuiden tij delijk uit uiteenlopende rich tingen. Onder Redactionele leiding van P.L.D.J. van Oeveren. Redactie-adres: Noordatr. £>0-57, Terneure-n. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Iloof dagentschap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondljke Telefoon 49. Uitgave Stichting „De Vrge Zeeuw" VRIJE Z 4de Jaargang No. 744- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terncuzcn Advertentieprijs: per rnm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN MAAN. Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. 1948 Zon Maan Mrt. Opk. Ond. Opk. Oud, 1 7.27 18.19 0.59 9.44 2 7.25 18.21 2.18 10.08 3 7.22 18.23 3.32 10.40 4 7.20 18.25 4.36 11.22 5 7.18 18.26 5.29 12.16 6 7.16 18.28 6.09 13.20 7 7.13 18.30 6.38 14.29 8 7.11 18.32 7.— 15.42 9 7.09 18.33 7.17 16.54 10 7.07 18.35 7.30 18.08 11 7.04 18.37 7.42 19.17 Nadat donderdagmorgen de be spreking in de Veiligheidsraad Over de Indonesische kwestie her opend was, beschuldigde de Re publikeinse afgevaardigde Sastro Amidjojo, er de Nederlandse re gering van, welbewust het poli tieke zelfbeschikkingsrecht der Indonesische bevolking in West- Java en op Madoera te beperken, bij zeide, dat ds Nederlandse re gering „ons voor een fait accom pli wil stellen, waardoor de vrije volksstemming krachteloos wordt gemaakt of beperkt". Hij be schuldigde de Nederlanders var. schending van de geest der over eenkomst van de Renville". Gromyko (iS.U.) verklaarde, dat de overeenkomst van de „Renville" een scherm vormt, waarachter Nederland met hulp van de V. S. en andere koloniale mogendheden maatregelen nemen om het oude koloniale bestuur te herstellen. Hij noemde deze over- De Generaal-Majoor der Mari niers H. F. J. M. von Freytag Drabbe zal Maandag 1 Maart het commando van het korps mari niers overdragen aan onze oud stadgenoot Generaal-Majoor M. R. de Bruijne, die commandant van de Marinierabrigade is ge weest van de oprichting tot 20 Juni 1946 Pring Bernhard zal de plechtig heid, die hij de Van Ghentkazerne aar. het Toepad te Rotterdam zal worden gehouden, bijwonen. Voorts zullen de bevelhebber der zeestrijdkrachten, Lt.-Admi- raal C. E. L. Helfrich en vele andere hogere marine-officieren en mariniersofficieren aanwezig zijn, zomede plaatselijke notabe ten. De Marinierskapel zal muzikale medewerking verlenen. Na afloop is er receptie in de kazerne. eenkolnst een van de schandelijk- conferenties zonder enige druk ste docmenten, die ooit onder de verantwoordelijkheid van de V. N. gepubliceerd zijn. Hij sloot zien hij de beschuldiging van de repu bliek aan, dat Nederland de over eenkomst van de „Renville" ge schonden heeft, en verklaarde, dat de Sowjet-Russische delegatie de Canadese resolutie niet kan aan vaarden en dat de ingediende amendementen geen wezenlijke verandering inhouden. Volgens de Chinese afgevaar digde heeft de Republiek pij dc overeenkomst niet haar recht matig deel eekregen, doch hij achtte de politieke beginselen juist en opbouwend. Hij legde dc nadruk op het gevaar van vor ming van nieuwe politiek? een heden door middel van plebiscie ten en verzocht antwoord van Nederland op de beschuldigingen van de Republiek en garanties voor de toekomst. Van het arbi trage-plan had China afgezien omdat het geen steun vond bij andere landen. China is thans voor het amendement van Colum bia. Vervolgens nam Mr. Van Klef- fens het woord. „De conferentie van Nederlandse zijde", aldus Van Kieffens. Hij zette uiteen, dat de Republikeinen de confe rentie bijwoonden in de geest van een gezond en spontaan nationa lisme, dat niet identiek is met de Republiek. Op de beschuldigingen van Sastro Amidjojo ging hij breed voerig in. Naar aanleiding van de be schuldiging, dat de separatisten- toeweging pas begonnen was na de Nederlandse toezetting, zeid: Van Kieffens: „Dat is juist, om dat er tijdens het "bewind der Re publiek geen vrijheid van me ningsuiting was." Mr. 'Van Kief fens verklaarde zich gekant tegen de voorgestelde amende menten. Hierna werd de verga dering tot hedenmiddag ver daagd. Argentinië en de Fiiilip- pijnen zullen dan gehoord worden. Reuter meldt nader, dat Amid jojo in het begin van de vergade ring vier punten naar voren bracht: 1. De Indonesische Republiek maakt bezwaar tegen het vrij optreden van volksbewegingen, die eenzijdig door de Nederlandse 2. Veiligheid en vrijheid van dwang kunnen alleen gegaran deerd worden, wanneer het ge bied in kwestie niet in staat van beleg is en vrij van een bezet tingsleger. 3. „Dergelijke acties zijn met in overeenstemming met het be ginsel van de overeenkomst van de „Renville", die de procedure voor een plebisciet vaststelde." 4. Enige afwijking van dc werkwijze van het plebisciet moet eerst door beide partijen goedge keurd worden. Mr. Van Kieffens deed tijdens zijn rede een beroep op de Vei ligheidsraad, de bevoegdheid van dQ commissie van goede dienslen niet te vergroten, zoals Kirbv het Australische lid dezer com- missie, heeft voorgesteld. „Wii willen, dat de commissie van goede diensten blijft wat zij iji en niet iets anders wordt", aldus Van Kieffens. van West-Java is de eerste van I Regering bevorderd worden en een reeks volkomen officieuze I niet bij plebisciet. Sedert zeven dagen is de 35- larige Baltische mijnarbeider Pe- tro Shevohenko, die woonachtig ls in de cantine voor vreemdelin gen van de mijnen te Chateli- ueau in hongerstaking. Tot nu toe is het onmogelijk geweest ook maar enige verkla ring van hem los te krijgen over het motief van zijn vreemd ge drag. Ondanks 'het aandringen (Bjj besluit van de Lt.-Gouv.- Generaal is de derde West-Java- conferentie erkend als voorlopige volksvertegenwoordiging van de Negara Djawa Barat, aldus sein de Aneta's speciale correspondent gisterenmorgen uit Bandceng. Het besluit van Vrijdagmorgen door de vertegenwoordiger van Dr. Van Mook, Prof. Mr. K. Ent- hoven, tijdens de vergadering aan de voorzitter van de commissie van voorbereiding, Raden D.joear- sa, overhandigd en door laatstge noemde staande de vergadering in het Nederlands en Indonesisch voorgelezen. De vergadering hoorde het be sluit in stilte aan en er was geen reactie in de zaal. !Dr. Van Mook heeft tevens doen weten dat hij nader contact met de con ferentie zal opnemen en hij wordt dan ook in de loon van de vol gende week te Bandoeng ver wacht. In de vergadering van gisteren benoemde de recomha van West- Java de commissie van voorberei ding die in verband met hel koppig ieder voedsel tot zich te taak neerlegde tot het lichaam nemen. Thans is de vreemdelin genpolitie verzocht zich met deze aangelegenheid bezig te houden Met ingar«j van 1 Maart a.s. za! het mogelijk zijn tegen een verlaagd luchtrecht met de K.L.M.-diensten gedrukte stuk ken, monsters en akten te verzen den naar Costa Rica, St. Kitts en Trinidad. Het luchtrecht voor deze stuk ken bestemd voor Curagao, Co lumbia, Suriname en Venezuela is met ingang van dezelfde datum verlaagd. Zeepost kan verzonden worden naar Nederlands-Oost-Indië met het m.s. „Tabian", dat op 9 Maart a.s. vertrekt. Naar Curacao en de overige overzeese gebiedsdelen in de West kan dit geschieden met het l.s. „Stuyvesant", dat op 2 Maart en met het m.s. „Hestia", dat op 9 Maart a.s. vertrekt. Het dient aanbeveling, de stuk ken tenminste 2 dagen voor het vertrek der schepen te posten. dat de vergadering verder zal lei den totdat de definitieve leiding van de negara is samengesteld. De afgevaardigde Soelaiman, voorzitter van de Gasbi (de on langs te Buitenzorg opgericht,e vakcentrale) dankte namens de vergadering de oommissie van voorbereiding voor hun diensten en ook de afgevaardigde Soejoso, die zich leider der oppositie noem de, dankte de commissie. Onder de Vrijdag ingekomen stukken was ook" een motie van de oppositieleider Soejoso c.s., ondertekend door 47 afgevaardig den, waarin gezegd wordt, dat de ondertekenaars van mening zijn. dat het meningsverschi^tussen de stromingen op de conferentie in wezen betrekking hebben op het standnunt der conferentie ten aanzien van de Renville-overeen- komst. In de overwegingen van de motie wordt uitgedrukt, dat de ondertekenaars willen dat deze conferentie een duidelijke houding aanneemt ten opzichte van de Renville-oVereenkomst en zij be sluiten met duidelijk te verklaren, dat de derde West-Java-confe- rentie do Renville-overeenkomst ten volle erkent, in het bijzonder art. 4 van de zes additionele pun- ten betreffende het plebisciet. Voorzitter gekozen. De voorzitter van de voorbe reidende commissie der derde West-Java-conferentie, Raden Djcearsa, is gisterenmiddag ge kozen tot voorzitter van de voor lopige volksvertegenwoordiging van"West-Java. De drie candida- ten waren: Adil Poeradinedja, Soeioso en Djcearsa. Bij de eerste stemming werd het vereiste aantal stemmen (tweederde van het totaal) niet verkregen, zodat een tweede maal moest worden gestengd- Hier ver kreeg Raden Dioearsa (wederom) 58 stemmen. Soejoso 3 en Poe- radiredja 36. Laatstgenoemde trok zich daarop temg. Djoear- sa vroeg daarna hem bij accla matie te verkiezen, hetgeen ge schiedde. Naar men verwacht zal Maan dag a.s. de verkiezing van het staatshoofd plaatsvinden. In België hebben 620.000 personen een verzoek ingediend erkend te worden als leden van het verzet. Tot nu toe zijn 60.000 als zodanig erkend, aldus een ministeriële verklaring. Bij besluit van de Lt.-Gouv.- Gen. van 25 Februari ziin tof nieuwe leden van, de delegatie v3n de voorlopige federale raad van het Koninkrijk benoemd: d,e leden Dr. J. E. Karamoy. Mr. Wisak- sono en Ir. A. M. Semawi. Aan de delegatie zijn als adviseurs toegevoegd: Mr. A. van Maanen, advocaat-generaal, B. S. van Deinse. directrur voor de scheep vaart, Prof. Mr. K. L. J. Entho ven, buitengewoon adviseur in al gemene dienst bii het kabinet van de Luit-Gouv.-Gen., Mr. J. W. van Hoogstraten, hoofd van de afdeling personeelszaken van het departement van Sociale Zaken (dus niet de ciirecteur van. Eco nomische Zaken). Labovrie, ge zantschapssecretaris, L. M. R. de Bruvn, onderdirecteur van de al gemene politie van het departe ment van Binnenlands Bestuur en Mr. P. A. Ursone, hoofdambte naar ter beschikking van de di recter van Economische Zaken. Verschenen is het verslag der Eerste Kamer over het ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk IX, b (Departement van Verkeer en Waterstaat) der Rijksbegroting voor het dienst jaar 1948, waaraan het volgende is ontleend: Met belangstelling hadden vele leden kennis genomen van 's Mi nisters opmerking in de Memor' van Antwoord aan do Tweede Kamer (blz. 12); dat het primai re belang van een goed spoorweg net voor ons land niet mag uit sluiten, dat andere verkgersbelan- gen daaraan, ondergeschikt wor den gemaakt. Lof werd (gebracht aan de directie der N.V. Nederlandse Spoorwegen voor wat zij; sedert medio 1945 heeft gepresteerd. In haar streven naar volledig her stel wordt deze vaak geremd door gebrek aan materialen. Dezelfde leden hadden er met instemming kennis van genomen, dat ook de Minister op het stand punt staat, dat. de tegenwoordige gegroeide beheersvorm van de spoorwegen een zeer goede ia te achten. In verband met de aangekon digde electrificatie der hoofdlij nen zouden sommige leden gaar ne vernemen, of het juist is, dat in het Zuiden de electrificatie za! worden doorgevoerd tot Bergen op Zoom, doch dat Zeeland daar- Naar de Gazet van Antwerpen van Vrijdagmorgen mededeelt heeft ds politie in de Antwerpse haven 117 kisten in beslag geno men, welke wapens bleken te he vatten. Op de laadbrieven war melding gemaakt van een gehee' andere inhoud. Dc kisten kwa men uit Tsle-ho-RRwakije c als tran auto's uit dumps wordt verricht die vaak per kilometer een Eter benzine verslinden, zodat op deze wijze ook de deviezenpositie ern stig wordt belast. Gevraagd werd, wat d,e Minister in dit ver band denkt te doen. Sommige leden wezen nog een-"1 op de risico's, die de alleen rij dende automobilist tegenwoordig bij het opnemen van z.g. lifters loopt. Deze leden verzochten daarom de Minister, in overleg met zijn ambtgenoten te treden en te bevorderen, dat het doen stoppen van het motorverkeer voor controle langs de weg voortaan slechta geschiedt docr geüniformeerde ambtenaren of anders slechts op zodan'ge plaat sen en onder zodanige omstandig heden, dat de stoppende automo bilist daaruit de zekerheid kan putten, niet met onbevoegden te doen te hebben. Met klem werd aangedrongen op de voortgang van een ver snelde bruggenbouw, waarvoor een halve cent per liter benzine wordt geheven. De aan het woord zijnde leden meenden, dat deze voortgang niet in een, goede verhouding staat tot het totaal bedrag van deze heffing. Betreurd werd, dat de benzine prijs is verhoogd. Men vroeg, of deze prijs in de eerste maanden nogmaals verhoogd zal worden, hetgeen funeste gevolgen zou kunnen hebben voor wie noodza- f Blijf rustig sittenl U hoeft er zelfs niet voor uit U w stoel te komenzó ge- makkelijk vliegt Uw baard er af met Philips „PH1LI- SHAVE", het electrisch droogscheerapparaat. Vraag Uw handelaar een demon van voorlopig verstoken zal blij- Relijk van een auto gebruik moe ven. Is het niet gewenst, z° ten maken. stonden ingeschreven ais «.««n- I oneeveer twee derde d sitogoed voor het buitenland. Een S envloot ongebruikt onderzoek in gaande. vroegen zij, dat, wanneer de sto o mvaar tm aat s chapp ij „Zee land" naar Vlissingen terugkeert, ook de Zeeuwse lijn spoedig met electrische tractie wordt uitge rust, mede in verhand met de be langen van deze maatschappij Voorts zouden zij «gaarne wor den ingelicht over de onderhan delingen, die over de spoorlijn Mechelen-Terneuzen hebben plaats gehad. De aan het woord zijnde leden wezen vervolgens op de wense lijkheid van verbetering van de aansluiting van bus en tram op de spoorwegdienstregeling; dit geldt zelfs mede* voor de N. S.- fc-us-sen. Verscheidene leden vroegen of het juist is, dat alle goederen vervoerbedrijven worden gebon den aan hun capaciteit van Augustus 1939 en of ten aanzien van de A.T.O. te dezen gelijke gedragslijn wordt of zal worden gevolgd als ten opzichte van de particuliere vervoerbedrijven. Enkele leden wezen er op, dat derde deel van de is, terwijl I langs de autoweg herhaaldelijk vervoer geschiedt, dat zonder Te Boedapest is Balint Kaq- enig bezwaar met binnenschepen son, staatssecretaris onder de zou kunnen plaats hebben. Zij regering Horthy, wegens fraude gearresteerd-. N.V. PHILIPS' VERKOOP- MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND-EINDHOVEN voeren van turf, dat nog met Zoals bekend hebben de distri butie-autoriteiten enige tijd gele den bepaald, dat op de keuzebon o.m. puddingpoeder te verkrijgen is. Daarvóór was dit ar'tkel vrij In de handel. Thans klagen de fabrikanten van puddingpoeder, dat zij slechts zeer weinig van hun product bij de detailhandel kunnen afzetten. Vooral de fa brieken, die uitsluitend dit artikel vervaardigen, "zouden van de n'eu- we regeling stagnatie bij de afzet ondervinden. Bij de z.g. gemeng de -rr-jriiven, die" bovendien nog vermicelli, maizena enz. produce ren, zou dit slechts in mindere mate het geval zijn. Toen bekend werd, dat het pud dingpoeder op de bon kwam heb ben de fabrikanten via de detail- (Het Centraal Distributiekan toor deelt ons m,ede, dat de op de voor a.s. moeders bestemde CA-kaarten voorkomende bon „Brandstoffen a.s. moeders" recht geeft op één eenheid vaste brandstoffen. Voorts wordt medegedeeld, dat de bon 77 BV van de brandstof- fenkaart TA 707 na 6 Maart a.s- niet meer geldig is. Vóór 6 Maart moet deze bon dus bjj een hande laar worden ingeleverd. handel er bij het publiek op aan gedrongen meer dan normaal van het nog vrije artikel in te slaan. De huisvrouw schijnt aan deze aanwijzing «gevolg te hebben ge geven en nu met een behoorlijke voorraad puddingpoeder achter zich aan andere producten de voorkeur te geven, vooral aan brood. Hoe het ook zij, de fa- brieksmagazijnen iiggen vol pud dingpoeder. De puddingpoeder- fabriek te Baarle-Nassau ligt om deze reden zelfs al vijf weken st'l. Van de zijde der puddingpoeder fabrikanten is reeds verschillende keren de wens naar veren ge bracht het pudd'ngpoeder weer zonder bon verkrijgbaar te stel len. Van de zijde der overheid deelt men ons evenwel mede, dat de maatregel, waarbij de keuze- bon werd ingevoerd, genomen is on grond van^een bezuiniging op meelproducten! Het ligt voors hand? niet in het voornemen een wijzig'ng van de regeling te over wegen. Reuter's speciale correspondent Hubert Harrison, meldt uit Praag, dat „waarnemers menen, dat de tweede faze in de politieke transformaties van het land een campagne zal zijn om het centra le en plaatselijke bewind in Tsje cho-Slowakije onder commun'sti- sche controle te brengen, terwijl tevens elementen, die als verra derlijk beschouwd worden uit het publieke leven en het privé-leven verwijderd zullen worden". President Benes heeft nog geen commentaar gegeven op de „na tionale revolutie", zo zegt de cor respondent, terwijl Dr. Cepicka, de nieuwe communistische Minis ter van Justitie een plan heeft ontvouwen, volgens hetwelk alle reger ngsorgan-en overgenomen zullen worden door de actie-comi- té's, waarin de communisten de leid'ng hebben. Het actie-comité aan het depar tement van Justitie heeft de so cialistische voormalige Minister van Justitie, Dr. Tina, meege deeld, dat zijn aanwezigheid op het ministerie ongewenst werd geacht. Dr. Tina vertrok onder protest. De Praagse radio heeft medegedeeld, dat het actie-comité van Praag faciliteiten weigert aan de Tsjecho-Slowaakse natio nale socialisten. Oppervlakkig bezien, zegt Reu- verzetten „egen tyrannen, zij zichzelf ook mogen noe- zich hoe men iDe voorzitter van de Slowaakse, nationale vergadering, Lettrih, ij afgetreden en opgevolgd door dc communistische vice-voorzitte Smidke. Een aantal personen onder wie oud-Minister Vacla1 Majer en enige parlementslede! zijn verwijderd u't het bestuui van de sociaal-democratische par tij. Ook de algemeen secretar'. van de partij, Vilim, is van zijr functie ontheven. De directeur van de IPcaaijsc omroep, Slanek, heeft verklaard dat Tsjecho-Slowakije „aan eer groot gevaar ontsnapt" is. De veiligheidspolitie had fascis- t'sche samenzweringen ontdekt maar thans was dit alles voorhij en kon de hervorming van de staat voortgang vinden. De leider van de volkspart'. (Rooms-Katholiek), Mgr. Jar Sramek, voormalig vice-premier, heeft zijn parlementszetel tec be schikking gesteld. Hij is het hoofd geweest van het voormalige Tsjecho-Slowaakse kabinet ir Londen en heeft behoord tot de twaalf ministers, die en ge dagen geleden hun ontslag hebben geno men. De Amerikaanse politie-autori- teiten te Stuttgart hebben ver- - otoVo-1 klaard, dat geen abnormaal gcoot ter-s correspondent, was Praag nnntnl f°c„„ Donderdag rustig. De speciale pojitietroepen verdwenen u t de openbare gebouwen en jn het ge hele land worden festiviteiten voorbereid om „de nederlaag van de reactie te vieren". De Minister van Binnenlandse Zaken heeft bekend gemaakt, dat bi- de verspreiding van de studen ten, die de vorige dag gedemon streerd hadden, het geweer van een politieagent is afgegaan, waardoor iemand in het been werd getroffen. De Britse Minister Herbert Morrison, zo meldt Reuter nader uit Bonden, verklaarde, dat de aantal personen de grens tussen Tsjecho-iSlowakije en Duitsland gedurende de laatste drie dagen gepasseerd is. 17 Vluchtelingen zijn door Duitse patrouilles aan gehouden. Een ervan vecklaarde propagandist te zijn voor de „Tsjechisch-Amerikaanse culturele verenging." Terwijl de communisten voort gaan hun controle over centraal en plaatselijk bestuur te verster ken door middel van de actie- comité's blijft Benes, de presi- recente gebeurtenissen in Tsje-deat van Tsjecho-Slowakije, zich cho-Slowakije „een poging waren I onthouden van alle openbare ver- om de vrijheid van een natie te I klaringen. Er is neg steeds met vernietigen en wel van b nnen uit 41 leden van het Britse par lement hebben telegrammen aan Trygve Lie gezonden, waarin zij er bij de Veiligheidsraad op aan dringen alle nodige maatregelen te treffen om aan de bedreiging van de internationale vrede er. veiligheid rond Palestina een einde te maken. door mensen, die niet tegenover hun vaderland maar tegenover een vreemde mogendheid loyali teit betonen". „Totdat de putch van Hitier plaats had", aldus Morrison, „was Tsjecho-Slowakije een der succes volste democratieën van Europa, nu staat het bloot aan een enigs zins daarop gelijkende aanval". Volgens hem vervult de toe stand in Tsjecho-Slowakije elk voorstander der menselijke vrij heid met vrees. De demoeraten moeten moedig zijn en men moet medegedeeld wanneer hij zijn aangekondigde doch reeds twee maal uitgestelde radiorede tot het volk zal houden. Het Sowjet-Russische Nieuws bureau Tass meldt, dat het Tsje- choslowaakse departement van Binnenlandse Zaken een niet na der geroemde ambassade er van beschuldigd heeft hulp geboden te h-bben pan Tsjecho-SlowaakFe „samenzweerders" en hen ge bruikt te hebben ais spionnen. Cn^er aanvoering van docu menten wordt in het betreffende communirué van, het departe ment, aldus Tass, verklaard dat het hoofd van een zekere buiten landse ambassade te Praag in sa menwerking met de consul van hetzelfde land te Bratislava leden van de democratische partij ge bruikt heeft als agenten en van hen inlichtingen heeft verkregen. De samenzweerders zouden de be schikking hebben gekregen over diplomatieke kanalen voor het opnemen van contact met emi granten te Londen en Washing ton. Havens. Gaarne zouden enige leden van de Minister vernemen, of inder daad de stoomvaartmaatschappij „Zeeland" dit voorjaar naar Vlis singen zal terugkeren en of er te dien opzicht? reeds voorberei dende maatregelen zijn getroffen. Men had vernomen, dat de direc tie van deze maatschappij en ook de Nederlandse Spoorwegen wei nig meewerkten aan een spoedige terugkeer der maatschappij naar Vlissingen. Zij vroegen of dit juist is. Andere leden vestigden de aan dacht van de Minister op de ha ven Van Terneuzen, waar, in ver band met de sterk gestegen scheepvaart, verbetering dringend noodzakelijk is Vooral de hui dige havenoutillage en het gebrek aan opslagruimte zijn oorzaak, dat deze haven zich niet voldoen de kan ontplooien. Burgerlijke luchtvaart Enige leden deed het eigen aardig aan, dat voor een aan te leggen vliegveld in Midden-Zee land slechts een bedrag van 100.000, dit is 12 van de uit getrokken 20.000.000, beschik baar wordt «Testeld. Het vherveld Haamstede wordt iets ruimer bedeeld, maar Zeeland als provincie is daarmede niet gebaat. Rijkswaterstaat Verscheidene leden wezen op de slechte toestand, waarin een groot deel van de wegen verkeert. Wanneer hiertegen geen afdoen de maatregelen worden getroffen zal een groot deel van het secun daire en zeker van het tertiaire wegennet binnen enkele jaren grondig vernield zijn door het verkeer met zware motorrijtui gen. waarvoor deze wegen or«Te- schikt zijn, aldus merkten enige leden op, die van andere zjjde steun ontvingen. Wat de inpoldering van een gedeelte ten Zuiden van het Sloe aangaat, in deze plannen komt de haven van Nieuwdorp in het in te polderen gebied te liggen en zal dus onbruikbaar worden Ligt het in de bedoeling van de Minister, vroegen enige leden, om deze landbouwstreek welke daar door zeer «gedupeerd wordt, eer nieuwe haven te geven? James Reson, de Washington»? corresp. van de New-York Times, seint, dat de communistische overwinnirtg in Tsjecho-Slowakije een verhoogde druk op de Ver enigde Staten tengevolge heeft om toe te treden tot een regionaal veiligheidspact met Groot-Brlt- tannië, Frankrijk, België en Ne derland, onder auspiciën van de V. N. „In officiële kringen te Washington", aldus Reston, „toont men zich ervan bewust, dat af keurende verklaringen van de drie mogendheden en economi sche programs voor de Marshall- landen waarschijnlijk niet effec tief genoeg zullen zijn ten aan zien van het politieke en veilig heidsprobleem dat door de jongste gebeurtenissen te Praag is ge- schapen. Zoals de greep naar de macht .in Tsjecho-Slowakije door de nazi's in 1939 dwong tot een politieke hergroepering in Europa vóór de oorlog, dwingt de com munistische maehtsgreen in Praag van thans tot een herzie ning van de Amerikaanse veilig heids-overeenkomsten met Groot- Brittannië en Frankrijk". -Het nieuwe bestuur van de Tsjecho-Slowaakse sociaal-demo cratische partij hééft gisteren besloten er bij de leden op aan te dringen geen zitting te nemen in de gezamenlijke actie-comlté's m welke na het aftreden van de Je Helsinki is medegedeeld twaalf niet-communistische Mi- dat de Sowjet-Ume aan Finlan nisters en de vorming van een verrecht heeit, met haar ee nieuwe regerir.«j zijn opgericht, verdrag van wederzijdse militaire Inplaats daarvan zal de leden bijstand te sluiten. van de partij gevraagd worden eigen actie-coriiité's in te stellen. De parlementsfractie van de sociaal-democratische partij heeft een brief gezonden aan President Benes, waarin -beloofd wordt: „Wij zullen alle democratische en socialistische groepen van ons volk te zamen brengen voor de zaak van de toekomst van onze republiek". Daaraan is toege voegd: „Wij geloven, dat wij te zamen met u een betere tijd tege moet gaan." TS-TEGHO-SLOWAAKS KABINET BEËEDIGB Het nieuwe Tsjecho-Slowaakse kabinet heeft gisteren de eed af gelegd op de grondwet ten over staan van President Benes. De nieuwe Ministers werden door Clement Gotrwald, de Minister- President, voorgesteld. Na de eedsaflegging beant woordde Gottwald in krachtige bewoordingen de Brits-Ameri- kaans-Franse verklarintj, waarin het communistisch optreden in Tsjecho-Slowakije veroordeeld werd. Gottwald dankte de Pre sident voor het in zijn nieuwe regering gestelde vertrouwen er. voegc'e er aan toe: „Thar.s is het helder als de dag, dat de poging om de regering en het nationale front omver te werpen een wanhopige aanval was op de fundamenten zelf van onro staat. Ons volk heeft ge antwoord door reusacht-'ge de mons' rafles vn eenhe-'d. eer. storm van verontwaardP in*1- en een spontane éis, de reactionaire (Het Sow jet-Russisch verzoek was vervat in een nota. Donder dag aan de Finse regering over handigd, waarin de Sowjet-rege- ring er "bij de Finse op aan dringt „zo snel mogelijk alle nodig? maatregelen te nemen" voor het sluiten van een dergelijk verdrag. De Britse bevelhebbers, die in 1942 verantwoordelijk waren voor de verdediging van Zuid-Oost- tegen de Japanse invasie, g^.en toe, dat Groot-Brittannië volkomen onvoorbereid was op een totale oorlog in het Verre Oosten ten tijde van de Japanse invasie van Zuid-Oost-Azië. Hun officiële rapporten zijn thans voor het eerst, na e-cn tijdsverloop van 5 jaar, gepubliceerd. Hieruit blrkt in de eerste plaats, dat on voldoende geoefende Britse sol daten, zonder tanks en met zeer weinig steun van vliegtuigen, in Malakka weerstand boden aan de beste regimenten van het Japan se leger, die gesteund werden door 390 tanks en machtige lucht-- eskaders. Voorts, dat de Britse marine nimmer de wateren tn het Verre Oosten beheerste en de Japanners de Noordelijke kust van het eiland Singapore zonder verdedigingswerken aantroffen. In een verslag van Admiraal Sir Geoffre Layton wordt slechts I melding gemaakt van het verlies van de slagschepen „Prince of Wales" en de „Repulse" bij het begin van de Japanse invasie. De Britse admiraliteit heeft besloten het relaas van Admiraal Lavton over de rest van de veld tocht in Zuid-Oost-Azië niet te publiceren. De Britse admiraliteit heeft hekend gemaakt, dat de Britse kruiser „Nigeria" in de haven Stanley op de Falkl and-eiland en is aangekomen. Geonge Marshall, de Ameri kaanse Minister van Buitenland se Zaken, heeft aan de Senaats commissie voor buitenlandse be trekkingen een geheim rapport uitgebracht over de situafle ir Palestina en de Amerikaanse po litiek met betrekking tot de Vei ligheidsraad. De Senatoren moesten onder ede geheimhouding verzekeren en luisterden naar Marshall achter gesloten deuren. Naar verluidt herhaalde Mar shall de enkele dagen geleden door senator Warren Ausiin af gelegde verklaring over de Ame rikaanse politiek en verdedigde hij deze op wettelijke en morele De gezant van Guatamals «ere den. te Londen, Generaal Fuentes, Men drong bij hem aan. aldus verklaard, dat de inciden ten ot> de grens van Guajamala en Brits Honduras veroorzaakt cn revolutionnaire elementen uit I zijn door „ontsnapte inboorlingen- de re«:erin-g te verwijderen ter j gevangenen". Deze hebben zich vorzek'-'ng van dé vreedzame enige tijd verborgen gehouden in ortwikkeïing van onze volks- het" oerwoud van Yucatan, aldus democratische orde in de toe- de Generaal. Het betreft voi- komst" l -gens hem enige honderden. Reuter, met vragen over de mo gelijkheid van het beschikbaar steilen van gewapende macht door de V. S. Marshall zou her haald hebben, dat de V. S. voo,r enig onmiddellijk optreden op het ogenblik slechts 30.000 manschap pen ter beschikking hebben, In dit verhand doen te Was hington geruchten de ronde van een meningverschil tussen het ministerie van Buitenlandse Za ken en dat van oorlog over d# mogelijkheid van het beschikbaar stellen van troepen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1