Staat West-Java (Negara Djaw Barat) in wording Een NIEUW Tsjecho-Slowaaks Kabinet gevormd De Rondetafel Conferentie Verd wijning der Zweedse vrachtboot DE KWESTIE PALESTINA BeJegenhanddrulfvaD onze jongens overzee in de Veiligheidsraad DONDERDAG 26 FEBRUARI 1948. DE WEST-JAVA CONFERENT IE Herziening bezoldig! igsbesluit BOMMEN ONTPLOFFEN IN BRUSSEL Briefwisseling tussen Economische commissie voor Noordse landen Oe uitvoering van het plan-Marshall Noord-Rijnland-Westfaien wijst eisen tot grenscorrecties van de hand De toestand in Palestina Rede Gouverneur Falkland-ellandrn Bijeenkomst te Londen uitgesteld Frankering' Jb|j Abonnement: Temeuzen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N. M.I. te De Bilt, geldig tot Donderdagavond. Weinig verandering. Droog en zonnig weer met later wat bewolking, voorna melijk in de hogere niveaux. In de namiddag temperatuur oplopend tot om het vries punt. Vrij krachtige Oostelij ke wind. Onder Redactionele leiding van P. L. D. J. van Oeveren. Redactle-adrea: Noordstr 60-67, Temeuzen. Tel. 2510 - Na 8 uur 2073, Hoof dagen tachap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Wlllemsweg 83, Schoon/dj) ke Telefoon 4fl. VRIJE 4de Jaargang No. 742. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma'P. J. van de Sande Tcrneuzcn Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot dea namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder er. Bureau van dit Blad 10 cent meer. 1948 ZON EN MAAN. Zon Febr. Onk. 26 7.35 27 7.33 28 7.31 29 7.29 Maart 1 7.27 2 7.25 3 7.22 4 7.20 Ond. 18.12 18.14 18.K 18.18 18.19 18.23 18.23 18.25 \fanw Opk. Ond. 20.47 22.13 23.37 0.59 3.33 3.32 4.36 8.41 8.55 9.09 9.25 9.44 10.08 10.40 11.22 Aneta"b speciale correspondent ter West-Java-conferentie seinde gisteren, dat de Regeringscom missaris van West-Java een brief deed toekomen aan de commissie van voorbereiding, waarin hij me dedeelde, dat hem na informatie naar de mening der algmene over heid gebleken is, dat inderdaad mag worden aangenomeiT, dat de algemene Overheid reeds voldoen de blijk gaf van instemming met de resolutie der tweede West- Java-conferentie, zodat geconclu deerd mag worden, dat de staat West-Java (Negara Djaw Barat) reeds in wording is. Deze brief werd gisteren op de vergadering bij, de ingekomen «tukken voorgelezen. De brief van de Regeringscommissaris voegt hieraan toe, dat het officiële standpunt der regering is, dat de resolutie van de tweede West- Java-conferentie, waarin werd aangedrongen om zo spoedig mo gelijk de staat West-Java te vor men, zeer welkom is. De voorzitter Djoearsa deed daarna mededelingen omtrent de Informele besprekingen, die Dins dag tussen de vijf voornaamste voorstellers van het amendement Soejoso en de voorzitters van de contactcommissie en voorberei dingscommissie plaats hebben ge had. Daarbij werd een concept- e.ompromis opgesteld, waarin ge zegd wordt met een resolutie de algemene Overhead te verzoeken deze conferentie te verheffen tot voorlopig vertegenwoordigend li- ohaam, met de bijvoeging „dat vorming van de negara" zodanig moet worden geïnterpreteerd, dat die voorlopige regering eigen schappen draagt van een negara en dat de status van Djawa ba rat zal worden vastgesteld vol gens een te vormen plan. De reso lutie was ondertekend door Adil Poeradiradja, Raden Boen, Soe- marno, Dr. Hassan, Naranegara, Raden Soeposo en Raden Djoear sa. De voorzitter verklaarde naar aanleiding van de brief van de Regeringscommissaris, dat hier uit blijkt, dat de status van Ne gara voor West-Java door de al gemene Overheid is erkend en hij voegde toe, dat hij daarom zijn handtekening op het stuk van Peradiredja terugtrok. Voorts zeide hij, dat het amendement Soejoso niet meer aan de orde is, omdat de Negara Djawa Barat is erkend. De commissie van voor- bere ding gaat dus doer met haar taak, n.l. erkenning van de con ferentie als voorlopige volksver tegenwoordiging. Daarvoor wer den 3 commissieleden aangewe zen, n.l.: Oto Soebrata, Wrana- takoe Soeman, Soenaria Koesoe- ma. Deze moeten het verzoek tot erkenning als volksvertegen woordiging overbrengen aan de Regeringscommissaris. In afwachtng van deze beslis sing werd de vergadering ge schorst. De afgevaardigde Soejoso (Re publikein uit Batavia) deed een poging om aan het woord te ko men, doch dit werd genegeerd. In totaal werd slechts drie kwartier vergaderd en de zitting werd tot heden verdaagd. Toen zoals hierboven ver meld de voorzitter na voorle zing van de brief van de Rege ringscommissaris verklaarde, dat uit deze brief bleek, dat de Nega ra West-Java erkend was, werd achter de bestuurstafel een witte dostk', die over de woorden „Ne gara Djawa Barat" hing, wegge trokken. De „Nieuwsgier" tekent t.a.v. de eerste dagen van de West- Javaconferentie aan: „Wat de, ontwikkelingen in sommige delen van de; wereld in de laatste kwart eeuw hebben aangetoond, is Dins dag weer eens in Bandoeng wer kelijkheid gebleken, n.l. dat een ongeorganiseerde meerderheid het altijd aflegt tegen een georgani seerde minderheid. Deze minder heid op de derde West-Java-con ferentie is een groep Rpublikei- nen, onder le'ding van Soejoso, die Maandag een verandering in het reglement van orde wist te be werkstelligen. Dinsdagochtend bleek spoedig, dat deze democra tisering van het reglement van orde een onderdeel was van een wel beraamd plan om de hele con ferentie te torpederen in haar voornaamste opzet, n.l. de oprich ting van de staat Djawa Barat. POST VOOR MILITAIREN OP WEG NAAR INDIË. De opvarenden van het s.s. Euiderkruis", dat op 27 Febr. en die van het s.s. „Volendam", dat op 28 Februari naar Indië vertrekt, kunnen in Port Said en direct bij aankomst in Batavia post ontvangen. Hiertoe moeten de stukken uiterlijk op resp. 1 en 16 Maart ter post bezorgd zijn. Naar het A.N.P, verneemt is binnen enige weken de indertijd aangekondigde herziening van het bezoldigingsbesluit burgerlij ke rijksambtenaren 1934 te ver wachten, waarbij dit besluit tot 1 Juli 1947 volledig is bijgewerkt en waarin een aantal maatrege len, welke op het stuk van de bezoldiging van het rijkspersoneel betzij bij Kon. Besluit of anders zins reeds waren ingevoerd, zijn opgenomen. Daarnaast is. een technische herziening yan het bezoldigings besluit met kracht ter hand ge nomen, welke beocgt de eventueel onjuiste -verhoudingen', die zich ten aanzien van bepaalde groepen van het overheidspersoneel moch ten voordoen, te corrigeren. DE TOESTAND IN TSJEOHO-SLOWAKIJE. Toen een hoofdlader bij de Bel gische posterijen Dinsdagmiddag •m 16 uur een postpakket wilde afstempelen, ontplofte dit plotse ling met een vreselijke slag. De fcaambte werd zwaar aan hoofd «n buik gewond en overleed korte t*jd na de explosie. Naar bij het geUtiie-onderzoek is komen vast Ie staan, bevonden zich in het pakket twee Engelse Mills-hand- granaten. Onmiddellijk na het «ongeval werd een strenge contróle inge steld op de binnengekomen post pakketten van die dag. Het re sultaat hiervan was, dat niet min der dan zeven pakketten met een dergelijke dodelijke lading werden •ntdekt. Alle pakketten waren geadres seerd aan advocaten en magistra ten van de 11de Kamer van het Brusselse Paleis van Justit'e, een afdeling, die zich in het bijzonder bezig houdt met de berechting van politieke delinquenten. (Hat blad van de Franse socia listen, Le Populaire, schrijft dat „het Tsjecho-Slowaakse dra ma ten ei^de gespeeld is „en dat er thans niets meer rest dan' formele liquidatie van de oppo sitiepartijen". De rechtse „Aurore" schrijft: „De Tsejecho-Slowaakse sociaal democraten menen, dat zij nog steeds als scheidsrechter kunnen optreden. Zij denken dat zij han dig doen door Gottwald r.iet heen te laten gaan doch hem voor waarden te stellen. Mogelijk zal er een vergelijk komen onder goedkeuring Van de Sovjet-Rus sische „baas" doch na dit verge lijk dit Muenchen zal een andere vijftien Maart aanbreken, niet met Hitier doch met Stalin in de hoofdrol". D# Londense Times verklaart, dat de binnenlandse crisis in Tsjecho-Slowakije verwikkelingen meebrengt voor alle Westerse landen en in het bijzonder voor Frankrijk en Italië. De Daily Mail zegt: „In Hitiers handen was Tsjecho-Slowakije een pis tool gericht op 't Oosten, doch in Stalins hand zal het gericht zijn op het hart van het Westen". De Liberale News Chronicle meent, dat de Westelijke demo cratieën, wat de ontwikkelingen in Tsjecho-Slowakije betreft, een grote politieke nederlaag geleden hebben. Tenzij de aandrang ach ter het plan-Marshall een nieuwe stimulans krijgt, aldus het blad, zullen er spoedig nog maar zeer weinig landen over zijn, die ervan kunnen profiteren. De volken van het Westen staan thans voor een ernstig dilemma. Zij moeten zichzelf afvragen, of het thans niet de tijd is om de opmars van het communisme een halt toe te roepen. De gehele vrije wereld zal in spanning uitzien naar een teken voor een geza- De persdienst der conferentie NederlandSurinameCuragao meldt: Sedert de laatste openbare ver gaderingen van de conferentie N ede rl an d -Su riname-Cu r ag a o op Maandag 16 en Dinsdag 17 Febr. j.l. heeft de conferentie onmiddel- igk het werk in de secties hervat ter bespreking .van de bijzondere onderwerpen, die na de alge mene beschouwingen aan dec orde kwamen. En verscheidene ochtend- en .iddagvergaderingen zijn thans sprekingen gevoerd over de bui- nlandse betrekkingen, defensie, tionaliteit en burgerschap en schillende juridische aange- enheden, scheepvaart enz. ok Woensdag kwamen de sec- 's morgens en 's middags bij- n, waarbij op het programma nd: voor de eerste sectie so ciale aangelegenheden, onderwijs «ken en burgerluchtvaart; voor de tweede sectie economi sche aangelegenheden, landbouw en voedselvoorziening en onder wijs. Dinsdagmorgen om 11 uur kwamen ook de bijzondere, door de verschillende ministeries ter beschikking van de conferentie gestelde adviseurs op het Minis- gemene terie van Overzeese Gebiedsdelen in een afzonderlijke vergadering fcijeep: ter uitwisseling van hun ladjmikken, uit de verschillende storti o vergaderingen verkregen. met de Minister zonder porte feuille ter bespreking van de toe komstige economische en finan ciële samenwerking tussen de ge biedsdelen. In de avond vergaderde de cen trale sectie voor het opstellen van een schema van werkzaam heden voor de volgende dagen. In verband mét de voorbereiden de werkzaamheden, die de redac tie-commissie nog te verrichten heeft, kon nog geen datum vast- geslFd worden voer de eerstvol gende openbare bijeenkomst. De" evengenoemde redactie-com missie vergaderde Dinsdagavond laat voor het formuleren van de conclusies, waartoe de vergade ringen geleid hebben. Woensdag werd de redactie-commissie ont vangen door de voorzitter der grondwetsherzienings-commissie. In het algemeen kan gezegd worden, dat na de laatste open bare vergadering de conferentie vrijwel zonder ophouden aan het werk is geweest. resultaat van deze arbeid kanfrnen zeggen dat de conferentie uit de fase der algemene beschouwingen is getre den in een fase van formulering van de beginselen, die hij de al- beschouwingen tot uit drukking zijn gebracht. Hiernaast moge nog worden ge wezen op het werk dat de dele gaties zelf verrichten in de vorm van interne besprekingen, contact Ivooris kwam Dinsdag de con- met verschillende departementen férentie in comité-generaal bijeen en dergelijke. menlijk initiatief van de Verenig de Staten en het Britse gemene best. (Het blad van de nationale so cialistische partij, „Svobodne Slovo", is Woensdag niet ver schenen. ,Het orgaan van de sociaal-democratische partij ,,Pra- vo Lidu", is nog niet voor ver koop vrijgegeven. De andere bla den zijn normaal verschenen. Volgens het blad „Mlada Fronta" omvat de nieuwe kabi- netslijst, die 'Gottwald gistermor gen aan President Benes over handigd heeft, vertegenwoordi gers van. alle partijen. Het Franse persbureau A.F.P. meldt uit Praag, dat men tot een algemene staking van twee uur heeft besloten. Op grond van een met algeme ne stemmen door het actiecomité van het Ministerie van Sociale voorziening aangenomen resolutie zijn 27 hoge functionnarissen van dit Ministerie ontslagen. Het Ministerie van Binnenland se Zaken heeft bekend gemaakt, dat in Slowakije een nieuw com plot is ontdekt. „Bijzonderheden en namen kunnen niet gegeven worden", aldus het Ministerie, doch naar verluidt ziin vooraan staande vertegenwoordigers van Westelijke mogendheden er bij betrokken. Het hoofd van een ambassade en een consul zouden getracht hebben inlichtingen te verkrijgen van leden van de Slo waakse gewestelijke regering. Als tegenprestaties zouden zij verbindingen mogelijk maken met Slowaakse emigranten in Enge land. Het nieuwe Tsjecho-Slowaakse kabinet samengesteld. Naar het A.N.P. van de Tsje cho-Slowaakse legat'e verneemt, omvat het nieuwe Tsjecho-Slo waakse Kabinet 12 communisten, 4 sociaal-democraten, 2 nationale socialisten, 2 leden van de Katho lieke volkspartij, een Slowaakse demoeraat, een lid van de Slo waakse partij van de' vrijheid en twee partijlozen, n.l. de Minister van Buitenlandse Zaken, Jan Ma- saryk en de Minister van Natio nale Verdediging, Generaal Svo- boda. on $prf>e cratisch credo. „Naar mijn over tuiging is de democratie de enige betrouwbare en duurzame fun dering voor een fatsoenlijk en menswaardig leven. Ik houd het bij een parlementaire demoncra- tie, bij een parlementaire regerirtg als omlijning van de democratie." De huidige crisis van de demo cratie in ons land, aldus Benes, kan slechts overwonnen worden langs democratische en parlemen taire weg. „Ik zie uw eisen niet voorbij. Ik beschouw alle poli tieke partijen, die in het natio naal front verenigd zijn, als de draagsters van du politieke ver antwoordelf kheid." -- Benes dringt er tenslotte op aan, dat langs parlementaire weg en met behulp van het nationale front gezocht zal worden naar een verzoenende oplossing en nieuwe succesvolle samenwerking. Men meldt van de verdwijning van een Zweedse vrachtboot, die 18 Februari uit de Poolse haven Stolpmunde is vertrokken met 11 man aan boord. Door vliegtuigen verrichte nasporingen zijn zonder resultaat gebleven. In dit verband wordt herinnerd aan dg geheimzinnige verdwijning van een ander Zweeds vracht schip, de „Kinekulle", dat even eens op 18 Februari uit Stolp munde was vertrokken' en dat ge heel verlaten hij de Deense kust werd teruggevonden. Over de 7-koppige bemanning verkeert men nog steeds in hét onzekere. Aan boord van dit laatste schip werden sporen van een begin van brand gevonden, doch niets wijst erop, dat de bemann'ng heefi getracht het schip te verlaten. De reddingsloep bevond zich neg op haar plaats. Het ontdekken van vrouwenkleren aan boord doet vermoeden, dat een vrouw, mis schien een Poolse, heeft getracht In een communiqué over "de bijeenkomst van de Ministers var Buitenlandse Zaken der Noordse landen wordt medegedeeld, dat een Noordse commissie voor eco nomische samenwerking is ge slicht, die vraagstukken, welke var;-gemeenschappelijk belang voor de vier landen zijn, zal bestude- ïen. De voornaamste onderwer pen, die deze economische com missi e zal bestuderen zijn: 1. een gemeenschappelijke douane tarief voor de Noordse landen als noodzakelijke voorwaarde .om te geraken tot een Noordse douane unie. 2. Verlaging der douane rechten en vermindering van de quantitatieve handelsbeperkicgen voor 't verkeer tussen de Noord se landen. 3. Grotere arbeids verdeling en verdere specialisatie onder de vier landen op het ge bied van industrie en handel en de mogelijkheid van bevordering aan nieuwe industrieën tot vol tooiing van de gemeenschappe lijke economie' der landen. 4. Uitbreiding van de bestaande samenwerkirg op commercieel ge bied. De commissie zal onmiddel lijk worden samengesteld en te Kopenhagen in Maart of op zijn laatst in April bijeenkomen. aan boord van het schip te ont vluchten. De Zweedse Minister van Bui tenlandse Zaken wenst in Polen een onderzoek te doen instellen. De Zweedse Minister van Bui tenlandse Zaken heeft de Zweed se ambassade te Moskou en de Zweedse legatie te Warschau in kenn's gesteld van het verdwijnen van de bemanning van het Zweed se vrachtschip „Kinekulle" en van het vrachtschip „Iwan" met be manning, die be'de 18 Februari de Poolse haven Stolpmunde uitge varen zijn. De beide Zweedse instanties te Moskou en War schau hebben opdracht gekregen onderzoekingen in te stellen in het onder haar resorterende ge bed. Volgens een bericht uit Was hington aan de New-York Ti mes" heeft er een briefwisseling plaats gevonden tussen het lid van het huis van afgevaardigden Christian Herterd en senator Vacidenberg over de voorberei ding van de ten uitvoerlegging van het plan-Marshall tussen het tijdstip van aanvaarding der we en dat waarop de administrateur een eigen staf kan vormen er zijn werkzaamheden aanvangen. Herter vraagt daarin, of het for meel of informeel niet mogelijk zou zijn van de President te we ten te komen voor de definitieve aanvaarding der wet, wie tot ad ministrateur benoemd zal wor den. Hij gaf te kennen, dat de betrokkene dan eventueel vast met de voorbereiding van zijn beheer zou kunren beginnen. Senator Vandemb.erg achtte het echter onverstandig tevoren de vermoedelijke administrateur he kend te maken, aangezien dit de uiteindelijke aanvaarding van het wetsvoorstel zou kunnen compli ceren, tenzij men iemand zou kunnen vinden waartegen nie mand bezwaren heeft. Dit laat ste acht Vandenberg echter on waarschijnlijk. Hij spoorde Her ter ian ziin pogingen om een op lossing te vinden voort te zetten. ONGEVAL MET VLIEGTUIG. Doordat het door hem gevlogen vliegtuig benzinegabrek kreeg, moest de 56fjarige leerfabrikant Jansen uit Tilburg een noodlan ding maken op een omgeploegd veld te Broakland. Het Auster- toestel, dat het eigendom 13 van de Somerton Airways op 't eiland Wight, sloeg over de kop, waar bij de heer Jansen ernstige ver wondingen aan het hoofd opliep. Hij werd naar het hospitaal te Ashford vervoerd. Een woordvoerder van de rege ring van Noord-Rijnland-Westfa- ien heeft tijdens een persconfe rentie te Düsseldorf de Neder landse en Belgische eisen tot cor rectie van de grens, welke eisen naar men verwacht, aldus de woordvoerder op de drie mogend- hedenconferentie te Londen ter sprake zullen worden gebracht, nadrukkelijk van de hand gewe zen,. Hij zeidie, dat de grenscor rectie een verdere „demontage" door de Westelijke Geallieerden zou betekenen, hoewel zij ver klaard hadden, dat „demontage", behalve de reeds aangekondigde, niet zou plaats hebben. De opge eiste gebieden maken deel uit van de voorraadschuur van het Ruhrgebied en bevatten onder andere olie en steenkool. Zonder het standpunt van zijn regering ten aajrzien van het voorstel tot het zenden van een Internationale troepenmacht naar Palestina te onthullen, heeft de Amerikaanse afgevaardigde War ren Austin Dinsdagavond de Vei ligheidsraad verzocht eerst te beslissen of de interntionale vrede wordt bedreigd. Austin stelde voor, dat de Veiligheidsraad onmiddellijk be sprekingen zou openen met de Britse, Joodse en Arabische ver tegenwoordigers te New York om tot overeenstemming over de ver deling van Palestina te komen. „Indien de Veiligheidsraad het gebruik van den gewapende macht noodzakelijk zou achten om in dit geval de internationale vrede te verzekeren, zullen de V. S. bereid zijn hierover te beraad slagen,. Een dergelijke beraadsla ging is noodzakelijk", aldus Aus tin, „daar men nog niet overeen gekomen is ingevolge het Hand vest der V. N. strijdkrachten ter beschikking van de Veiligheids raad te stellen." Het presidium van het centrale comité van de communistische partij heeft een schrijven gezon den aan President Benes, waarin verklaard wordt, dat het niet in onderhandeling kan treden met de huidige leiding van de natio nale socialisten, de volkspartij en de Slowaakse democraten, omdat dit „strijdig zou zijn met de be langen van de eenheid en de har monie onder'het volk en van een verdere rustige ontwikkeling van de republiek." De brief vormde een antwoord op een schrijven van Benes, door de President Dinsdagnamiddag na een onderhoud van twee uur met Gottwald aan deze ter hand gesteld als'an twoord op een brief van het presidium der communis tische partij de dato 21 Februari. Benes verklaarde in zijn schrij ven, dat hij, zijn grote verant woordelijkheid in dit uur beseffen de, niets anders dan trouw kon j blijven aan zijn eenvoudig demo- Austin zeide voorts, dat, indien de Raad zou vaststellen, dat er gevaar voor de internationale vrede bestaat, alle ledenstaten verplicht zijn de Veiligheidsraad bij h,et handhaven van de vrede te steunen. Hij voegde hier echter aan toe, dat deze actie slechts mag zijn gericht op het bewaren en niet om het be sluit tot verdeling! van Palestina ten uitvoer te leggen. Austin stelde voor een commis sie van de vijf permanente leden te benoemen, die zullen moeten onderzoeken of de kwestie-Pales- tina een bedreiging van de inter nationale vrede vormt. Tevens drong Austin er bij de Raad op aan, dat deze alle regeringen en volken, in het bijzonder in en om Palestina, zou oproepen alles te doen om de ongeregeldheden in Palestina te voorkomen en te verminderen. Austin achtte geen reden aan wezig voor buitengewoon groot pessimisme. Naar uit Washington wordt ge meld, heeft President Truman op zijn jacht in de Caraïblsche Zee verklaard, dat hij»Austin's rede zonder enige reserve goedkeurt. Hij noemde haar een accurate voorstelling van het standpunt der V. S. Faris el Choery verklaarde, dat ,yde instelling van een Joodse staat het conflict tussen Joden en niet-Joden in andere landen nog zou verhevigen. De door de Veiligheidsraad te volgen proce dure zou zijn het bestuderen van de aanbevelingen van de alge mene vergadering en te beslissen of de Raad tot enige actie zal overgaan". Een eenheidsstaat is de enige juiste oplossing va.m het vraagstuk. Het toepassen van geweld om een onwettige zaak te steunen is een agressieve en mis dadige actie. De Arabieren zijn ervan over tuigd, dat het wereld-Jodendom, gesteund door kapitalistische krachten, ambieert om een brug genhoofd in het Midden-Oosten te vestingen". El Choery zeide voorts, dat een in Palestina gesteld precedent in de toekomst noodlottig zou kun nen worden. „Laat ons niet met vuur spelen". Hij herhaalde zijn vroegere be zwaren, inhoudende dat de com missie voor Palestina onwettig was samengesteld, daar zij niet door middel van geheime stem ming gekozen was: El Choery verklaarde voorts, dat de Arabie ren in wanhoop verkeren en zich tot vernietiging gedoemd voelen. „Zij zullen liever op het veld van eer sterven dan een langzamë laffe dood tegemoet gaan. Vol gens het internationale recht zijn c3e Zionisten de aanvallers en is het besluit van de algemene ver gadering de schuld van de onlus ten", zo besloot El Choery. Bij een poging, het militaire gerechtshof van Jeruzalem op te blazen hebben Joden een Arabisch schildwacht gedood en twee ge wond. Tijdens een gevecht tussen Ara bieren en Joden te Jeruzalem werd de voornaamste antenne van een telegraafstation kapot geschoten. Indien de schade niet voor donker hersteld is zou het seinen van pers- en regerings- berichten, dat thans met een hulpzender plaats heeft, niet meer mogelijk zijn, aldus verklaarde een radiotelegrafisch empolyé. Het station staat nog onder vuur van Joden en Arabieren. Miles Clifford, gouverneur van de Falkland-eilanden, die zo juist is teruggekeerd van een bezoek aan de Britse Zuidpoolgebieden, heeft in een radiorede tot de be woners van de Falkland-eilanden gezegd, dat er „hoegenaamd geen reden" is tot ongerustheid. „De Argentijnen en Chtlenen"., aldus Sir Miles, „hebben gemene zaak gemaakt. Schenen van heide landen maken vrij gebruik van onze territoriale wateren. De Ar gentijnen hebben een sterke basis gevestigd op het eiland Deception en een zomerkamp aan de Admi- raiiteitsbaai. Het vertoon van beide landen is, naar men mag aannemen, hoofdzakelijk bedoeld voor het eigen land. Wij zijn be reid de wetenschappelijke onder zoekingen van welk land ook te bevorderen, mits er geen inbreuk gemaakt wordt op onze souverei- niteit. In het verleden hebben de onderzoekingen in het Zuidpool gebied het karakter gedragen van internationaal begrip. Er is echter ook nog zo iets als inter-, nationale goede manieren. Men boort geen water aan op het land van zijn buurman zonder diens toestemming te vragen." De bijeenkomst van Woensdag van deLondense driemogenhe- denconferentie over West-Duits- iand is, naar van betrouwbare zijde vernomen wordt, uitgesteld tot heden in s -wachting van de aankomst do, "ir"c" afge vaardigden HÜ reden opgegevix—.-ei. De Nederlai - Luxem burgse delegate bevinden zich reeds te Londen. In weerwil van verklaringen uit Den Haag en Onze jongens overzee zijn door de Indische burgerij, in samen werking met het Rode Kruis en de NI WIN, in de gelegenheid ge- s eid tegen betaling van 3,50 een pakketje te zenden naar een bevriend adres in Nederland; dit ais „tegerhanddruk" voor wat de Nederlandse bevolking voor ben deed. Het had er de schijn van, alsof het resultaat van deze Indisch® November-actie een Kerstpakket- tenregen zou worden, maar de tijd was daarvoor te kort. Ook waren er andere1 vertragende om standigheden, met het gevolg, dat er nu eigenlijk sprake is van „Paaspakketten". Wie alles weet, zal deze vertraging begrijpen. Het s.s. „Kedoe" b.v. arriveerde pas op 25 Januari te Rotterdam. Er bevonden zich 450 ton goede ren aan boord, z.g. „in massa" n.l koffie, thee, suiker, rijst, zeep, vet en specerijen maar... in een toestand, waarin ze niet voor on middellijk verbruik geschikt wa ren. Ze moesten eerst „(bewerkt" worden, dat was dus twee. De Centrale Suiker Maatschap pij, te Amsterdam, belastte zich met het raffineren van de suiker, de Unilever maakte vet en zeep bruikbaar en het branden van de koffie, het mergen van de thee eri"- het verpakken daarvan werd verzorgd door de Centrale der Nederlandse Verbruikscoöperaties te Rotterdam, die tevens de ge hele verdere samenstelling, als mede de distributie der pakketten voor haar rekening nam. Men be grijpt, dat met dit alles wel enige tijd gemoeid was. Thans zijn de ongeveer 100.000 pakketten gereed en de admini stratieve voorbereidingen zijn a en ter de rug. Met ingang van gis teren zal met de uitreiking aan de geadresseerden worden begon nen. Dit geschiedt door de Ver bruikscoöperaties in alle plaatsen, waar cüöperatie-winkels geves tigd zijn. Langs deze weg zullen ongeveer 60.000 pakketten hun bestemming (bereiken. De ove rige worden door da P.T.T. be zorgd. Elk pakket bevat: 1 kg suiker, 750 gr. koffie, 200 gr. thee, 1 kg, rijst, 200 gr. vet, een stuk toilet zeep en 100 gr. muscaatnoten. Alleen reeds voor Amsterdam zijn 8000 jgfifcjjsgtten bestemd, voor Rotterdam 60tfïT~ëh vö£F_de 100. Verwacht word Brussel, dat Benelux te Londen vertegenwoordigd zal worden door een gemeenschappelijke de legatie, is door Benelux-func- tionnarissen te Londen gisteren- mongen verklaard, dat geen uit- eindelijke beslissing hieromtrent officieel gepubliceerd zal worden voor de aankomst van de Bel gische gedelegeerden. Uit het feit van het uitstellen der bijeenkomst meent men te kunnen opmaken, dat Dinsdag, bij afwezigheid van de Benelux- gedelegeerden, geen kwesties van verstrekkend belang behandeld zijn en dat de bepaling van de agendapunten, die van belang zijn voor Benelux en tot bespre- kirr, waarvan de Benelux zaï worden uitgenodigd, veelomvat tend is. - 1 uat Diixiitu een week of twee alle 'geadresseerden hun pakket ont vangen zullen hebben. Men dient er evenwel rekening mee te houden, dat de gezonden koffie en rijst niet van een kwali teit zijn, zoals Nederland gewend is. Niettemin moesten zij in de bekende „Haka"-verpakking wor den gedaan. De ontvangers die nen dit wel in het oog te houden. Ieder die een pakket krügt, zal een bewijs van ontvangst hebben I te tekenen., dat dan naar de af zender wordt teruggestuurd. Met de (Venema)-zwendel- affaire uit Laren hebben dez» pakketten niets uitstaande. Naar 'wij vernemen heeft de betrokken Officier van Justitie de inbeslag- genonien goederen vrij gegeven e» ook deze zullen, na bewerking, aan de hand van de door de justitie verstrëkte gegevens en order haar contróle op de plaat sen van bestemming worden af geleverd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1