Commissie van Goede Diensten Britse nota aan Sowjet-ambassadeur overhandigd Zitting West-Java Conferentie De toestand in Tsjecho-Slowakije WOENSDAG 25 FEBRUARI 1948. COMMUNIQUÉ MINISTER NEHER De ontploffing te Jeruzalem Viar-landenconferentie te Oslo Prins Bernhard te Londen Zal Benes om een „nationale regering" verzoeken? De strijd in Griekenland Da verklaringen van Wennerstrum MINISTER LIEFTINCK NAAR BRUSSEL Stlmson's ervaringen De politieke toestand In Hongarije Nederland en de besprekingen te Lcr.derT 'riAicriijf etj - r*nuiu« WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. Droog en meest zonnig. Hier en daar nog enkele over drijvende wolkenbanken. Droog weer. Aanvankelijk zwakke, later, voomamel. in het Z. van het land, weer iets toenn. O.- vind. Temp. op 't midden van de dag tijdens zonneschijn stij gend tot even boven 't vriesp. 4de Jaargang No. 741. TerachQiit difdjjki Drukkerij N.V. Firma p. 1. van de Sande Ternenzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,150. Inzending advertentie* tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertentie*; 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer Abonnementsprijs S,S5 per kwartaal De commissie van goede diens ten heeft Maandagavond een communiqué uitgegeven, waarin wordt medegedeeld, dat de Ne derlandse en Republikeinse com mandanten zijn overeengekomen, dat de evacuatie der zogenaamde „pockets" 22 Pelbruari midder nacht werd beëindigd. Het com muniqué meldt, dat het totale Naar Aneta verneemt, is Mi nister Neher voornemens 8 Maart voor besprekingen uit Indonesië naar Nederland të vertrekken. Het verblijf in Nederland zal cir ca 14 dagen duren. De Arabische guerillaleider, heeft verklaard verantwoordelijk te zijn voor de hevige ontploffing welke zich kort geleden te Jeru zalem heeft voorgedaan. Hij zeide, dat dit een represaille was voor de aanslag met de in een mand ver borgen bom op de Aarabische markt, waarbij zes Arabieren ge dood en 32 gewond werden. Ab- doel Hoeseini, die nu bevelhebber is van de Arabische strijdkrach ten in Jeruzalem, dreigde met „nog meer strenge repressailles". In een radiouitzending ver klaarde de Haganah, dal de Moef ti van Jeruzalem Abdoel Kader gelast had de verantwoordelijk heid voor de daad op zich te nemen. De kraamvrouwenafdeling, ge legen in een aparte vleugel, van het regeringsziekenhuis in het hart van de versterkte zóne van Jeruzalem is gisteren opgeblazen en men vreest, dat er slachtoffers te betreuren zijn, aldus wordt uit betrouwbare bron vernomen. Vroeger op de dag deden zich zware mortierexplosies voor nabij het zwaar bewaakte hoofdpost kantoor in het centrum van Jeru zalem. Maandag is te Oslo een confe rentie geopend tussen de Ministers van Buitenlandse 'Zaken van De nemarken, Usland, Noorwegen en Zweden. De agenda is geheim en van de besprekingen is niets be kend geworden. Men meent echtec te weten, dat de besprekingen zullen handelen over hef plan- Marshall, het plan-Bevin, de in ternationale handelsconferentie te Havanna en de conferentie te Ge- nève oyer het instellen van een internationale maritieme organi satie, waartegen Noorwegen en Zweden zich verzetten. aantal uit de pockets geëvacueer de Republikeinse militairen vol gens de laatste gegevens der com missie 29.000 bedraagt. Het communiqué vervolgt: „Men is het er over eens, dat de Republikeinse regering dus geen verantwoordelijkheid kan nemen voor enige strijdkrachten aan. Nederlandse zijde der status quo- lijnen, die zich niet voor evacua tie hebben gemeld of voor even tuele daden door hun verricht." Het communiqué zegt, dat „een veiligbeidscommissie", welke de voormalige commissie tot uit voering van het bestand ver vangt en bestaat uit vertegen woordigers van beide partijen en van de C.G.D., deze week twee maal heeft vergaderd ter bespre king van de vraagstukken, welke door bet „Steeringcommittee" naar deze veiligheidscommissie waren verwezen. De partijen kwamen overeen, aldus het com muniqué, dat de status quolijnen en de gedemilitariseerde zones op bevredigende wijze zijn ingesteld, behalve Inkemit (sector Midden- Java) en Pronodjiwo (sector Oost-Java).I De veiligheidscom missie heeft een militaire sub commissie ingesteld om de situa tie in die gebieden te observeren op basis van de rapporten der plaatselijke commandanten en de rapporten van d,e militaire waar nemers der C.G.D. Door de veiligheidscommissie werd voorts o.m. nog gesproken over vrijlating der gevangenen en algemene instructies voor het ge bruik van vliegtuigen in verband met de desbetreffende clausule in de bes'tandsovereenkomst. Ten aanzien van het eerste is over eengekomen, dat zo spoedig mo gelijk door beide partijen volle dige. lijsten van gevangenen zui len worden overgelegd. Voce het tweede punt is een subcommissie ingesteld, om instructies te for muleren betreffende het gebruik van vliegtuigen. De veiligheids commissie zal tweemaal per week vergaderen. Evenals Frankrijk en de V. S. heeft de Britse regering het Sow- jet-protest tegen het bijeenroepen van een driemogendhedenconfe- rentie over Duitsland, welke Maandag begonnen is, van de hand gewezen. In een Maandag aan de Sowjet-ambassadeur te Londen overhandigde nota zegt de regering, dat het bijeenroepen der conferentie niet in strijd is met de overeenkomst van Potsdam, daar hierin niet de mogelijkheid uitgesloten wordt van een onder linge bespreking over gemeen schappelijke belangen. Engeland heeft aanhoudend doch vergeefs getracht tot een democratisch verenigd Duitsland te geraken. De oppositie der Sow- jet-Unie, zo gaat de nota verder, heeft daarentegen verhinderd een economische eenheid tot stand te brengen, waarbinnen een vrije uit wisseling van voedsel en indus trieproducten mogelijk is, en op deze wijze een zware last op de schouders der Geallieerden ge legd. Deze toestand mag niet blijven. In de Britse zóne zijn levensvoor waarden ontstaan waarvoor En geland niet de verantwoordelijk- Prins Bernhard ia gisteren in zijn vliegtuig, dat hij zelf be stuurde op bet vliegveld Northolt aangekomen. De Prins zal enkele dagen te Londen doorbrengen ter gelegen heid van het 7!f-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging. INDONESIË Over de zitting der conferentie te Bandoeng van Dinsdagmorgen meldt Anela's correspondent bet volgende. De tweede dag van de West-Java-conferentie bracht enige verrassingen. Na ruim een uur vergaderen vond de voorzitter bet nodig de zitting voor een uur te schorsen. De agenda vermeldde een ver zoek van de commissie van voor bereiding om tussenkomst van de regeringscommissaris tot het ver krijgen van erkenning van deze conferentie door de algemene overheid als voorlopig vertegen woordigend lichaam in West- Java. Toen echter de recomba zich naar het spreekgestoelte begaf om hierop te antwoorden, stond een gekozen afgevaardigde uit Batavia, de Republikein Raden Soejoso, van zijn zitplaats achter In de zaal op en begon onder bet gehamer van de voorzitter te spreken. Soejoso hield aan en kreeg het woord. Hij wees op art. 7 van het reglement van orde, waarin staat, dat bij opening van de ver gadering de voorzitter mede deling doet van de ingekomen stukken en beslissingen aan de conferentie voorstelt. Dit was niet geschied en Soejoso vroeg voorlezing der stukken. Nadat de tweede spreker, Dr. Hassan (uit Buitenzorg) hierover het woord had gevoerd, zegde de voorzitter toe de ingekomen stuk ken te lezen. Een der stukken was een amendement, ingediend door Dr. Hassan, Adil Poeradi- redja en 5 andere leden. Dit amendement wijst er op, dat de vergadering volgens het reglement van orde het recht heeft de agenda samen te stellen of te wijzigen. De ondertekenaars besloten met aan de vergadering voor te stellen op democratische wijze de samenstelling van een nieuwe agenda te bespreken, op dat door de vergadering een com missie voor deze samenstelling kan worden gevormd. Het amendement werd door verschillende personen toegelicht, terwijl ook tegenstanders het woord voerden. De laatste spre ker drong aan op een rustig ver loop der vergadering. Hierna schorste de voorzitter de vereraderinv voor een uur, doch zij werd niet meer voortgezet. Een uur schorsing en een uur verlenging hiervan bleek voor in formeel overleg niet voldoende. Thans is de vergadering verdaagd tot heden. Het is niet onwaar schijnlijk, dat een compromis tot stand komt. heid op zich kan nemen, doch die het niet uit het oog verliest. En geland is besloten alle stappen te doen die mogelijk zijn om de toe stand te verbeteren, zodat aan het vreedzame herstel van Du tsland en Europa geen schade wordt toe gebracht en het zal niet toestaan, dat de levensstandaard door ge heel Europa verlaagd wordt. De Britse regering 's daarom ver wonderd, zo besluit de nota, dat de Sowjet-Unie protesteert tegen een bespreking tussen andere be zettende landen om te trachten een oplossing voer dit ernstige probleem te vinden, die delen van Duitsland bedreig!", waarvoor zij de verantwoordelijkheid op zich genomen hebben. Men verwacht dat de Tsjecho- Slowaakse President Benes, de communistische Minister-Presi dent, Clement Gottwald, zal ver zoeken een nieuwe „jiationale re gering" te vormen, waarin ver leden woerdigers zullen zijn opge nomen van alle partijen en natio nale organisaties, alsmede voor aanstaande onafhankelijke per soonlijkheden. Verder verwacht men dat Benes zich met een uit eenzetting van de toestand tot het volk zal richten. Dinsdagmorgen vroeg heeft Be nes vertegenwoordigers van de Silowaaks-Democratische partij ontvangen. Dinsdagmorgen vroeg zijn er versterkingen van het Griekse leger naar de stad Aighion, ten Oosten van Patras, in de Pelo ponnesus gezonden. De guerilla- strijders hebben de stad Maan dag aangevallen en de voorposten overmand. Er wordt thans ge streden in de stad zelf. De regering heeft van gezag hebbende zijde inlichtingen ont vangen, dat de gueriilastrijders in de Peloponnesus onlangs van „onbekende vliegtuigen" zijn voorzien, aldus wordt te Athene verklaard. 'Rechter James Brand van het hooggerechtshof van Oregon (V. S.heeft de kritiek van rechter Charles Wennerstrum, president van het tribunaal voor oorlogs misdadigers te N°urenherg, op de processen tegen oorlogsmisdadi gers te Neurenberg „een grote Ingevolge de Zondag door de Tsjecho-Slowaakse premier, Kle ment Gottwald, gedane oproep tot vorming „actie-comité's" in alle fabrieken en bedrijven, als kernen van een nieuw nationaal front, zijn vertegenwoordigers van or ganisaties in het gehele land, vooraanstaande personen en af gevaardigden van politieke par tijen Maandagavond in Praag bij eengekomen om een centraal actie-comité te vormen. Er werd een commissie van voorbereiding benoemd, die de taak zal hebben te onderhandelen met de afzonderlijke partijen van het huidige Nationaal Front en lichamen en instellingen over de vorming van een centraal „actie comité van het Nationaal Front", dat een nieuw Nationaal Front zou zijn. De vergadering gaf een mani fest, gericht tot het Tsjecho-Slo waakse volk, uit, waarin infiltra tie in bepaalde politieke partijen van reactionnaire elementen de oorzaak wordt genoemd van de vernietiging van het huidige Na tionale Front en van de huidige regeringscrisis, uitgelokt door een onverantwoordelijke uittocht van ministers van drie politieke par tijen. Het Nationaal Front moet thans worden vernieuwd, aldus het ma nifest, en gebaseerd op een krachtiger en solider fundament. Daartoe wordt een centraal actie comité gevormd, als hoogste or gaan voor democratische eenheid van het volk. Het Nationaal Front wil voor de verkiezingen de uitvoering van het regeringspro gram verzekeren. Het nieuwe Nationaal Front zal de regering helpen de orde en rust te bewa ren en de voorwaarden voor de mocratische vrije verkiezingen te scheppen. Het niéuwe Nationaal Front zal de alliantie met de Sovjet-Unie en de andere Slavi sche staten versterken. De voornaamste sprekers tij dens d,e bijeenkomst waren pre mier Goriwa'd en generaal Svo- hoda, Minister voor Nationale Verdediging. Toen de sociaal-democraten be sloten de communisten te steu nen, drongen zij er op aan, dat alle partijen in het Nationaal F ront zouden blijven, zo wordt heden te Praag vernomen. Zïf be sloten, dat de leden der sociaal democratische partij zitting kun nen nemen in de nieuwe actie- comité's, maar alleen met speciale goedkeuring van de partij. Zij wensen zich niet vooruit te bin den aan de politiek van uitbrei ding der nationalisatie. Het program voor een natio nale regering zou naar men ver wacht zijn de uitbreiding der na tionalisatie, zoals geëist door de Tsjecho-Slowaakse vakvereni gingsraad, de vergroting van de in.vloed van de werkende klasse in stad en dorp en de aanvaar- dmg van de nieuwe constitutie. In politieke kringen acht men dit een zwaar program in de tien weken, die nog voor de algemene verkiezingen in Mei resten. Het blad van de nationale socialistiscne pirtij, de Snobodne Slovo, vork1 aart. dat de partij on voorwaardelijk hiijft staan op het beginsel van een regering, geba seerd op Parlement en nationaal front, zoals deze samengesteld werden op grond van de laatste verkiezingen. Gisteren op 't middaguur plaat selijke tijd deelde radio-Praag mede, dat de gehele arbeidende bevolking in Tsjecho-Slowakije een symbolisch© staking van één uur begon, daartoe opgeroepen door de vakvereoiigingsraad ter ondersteuning van de eisen om verdere nationalisatie van indus trie en handel. De Tsjecho-Slowaakse pers legt er de nadruk op, dat in het centrale actiecomité naast de communisten en sociaal-democra ten ook een lid van de Tsjechi sche Katholieke Volkspartij zit ting heeft ,en dat 2 zetels gereser veerd zijn voor leden van de na tionale socialistische partij. Minister Lieftinck zal zich Vrij dag a.s. naar Brussel begeven om besprekingen te voeren met de Belgische Minister van Financiën, Ev~kens, over de fihanciële be trekkingen tussen de beide lan den. M'nister Eyskens heeft zich gi~teren naar Londen begeven, waar hij met Sir Stafford Cripps, o Ei geise Min'ster van Finan- ciën, ov-r de financiële betrekkin gen tussen Engeland en België besprekingen zal voeren. ondienst aan de regering" ge noemd. Brand Is de voorganger van Wenmersfrum. (Wenner strum heeft onlangs bepaald, dat door de Duitsers gevangen geno men partlsanen op de Balkan geen recht hebben op een behan deling als krijgsgevangene en dat het doodschieten van gijzelaars op zichzelf niet onwettig is.) Rechter Brand verklaarde, dat de opmerkingen van Wenner strum gemaakt tegenover een Amerikaanse journalist, kwamen „op een ogenblik, dat de Sovjet autoriteiten elke gelegenheid te baat nemen om het Duitse volk wijs te maken, dat de Amerika nen .^huldig zijn geweest aan het zelfde soort gedrag als waarvoor Duitse function narissen terecht zijn veroordeeld". Hij sprak Wennerstrum's be schuldiging, dat de prosecutie wraakzuchtig was geweest, tegen. Men had gestreefd naar een eerlqke berechting. In het Maart-nummer van „Ladies Home Journal" is een artikel verschenen van Henry Stimson, voormalig Minister van Oorlog der V. S., waarin hij zijn ervaringen tijdens de oorlog be- serrijft. Hij spreekt hierin de overtuiging uit, dat President Roosevelt vlak voor zijn dood, in April 1945, geen geduld meer had met „de moeilijke Russen" en besloot een krachtiger politiek te voeren. Roosevelt zou een dus danige politiek hebben uitgestip peld, die het de Russen duidelijk zou maken, dat de V. S. de Pool se regering te Lub 1 in afkeurden en zich zouden verzetten tegen 'n Joago-Slavische staatsgreep in Triëst. Stimson vertelt verder dat hij allen de strijd moest aan binden tegen het z.g. plan van Morgenthau, volgens hetwelk Duitsland hoofdzakelijk een land- bouwstaat zou moeten worden. Roosevelt, wie men het kon aanzien, dat hij „vermoeid was en zich niet goed gevoelde", zou echter nimmer het voornemen gehad hebben, het plan uit te voeren. Naar bericht wordt, verlaten leiders der Hongaarse sociaal democratische partij met spoed het land wegens de zuivering, die thans in de partij plaats heeft. Onder hen zou zich de oud-Minis ter van Industrie Anal Ban be vinden. De zuivering heeft ook plaats in de socialistische sport- cluhs e.d. Met spanning wacht men op de thuiskomst van de plaatsvervangende Eerste Minis ter en leider der partij Arpad Szakosis, die een bezoek aan Moskou brengt. In het parlement heeft Maan dag de communistische afgevaar digde Julius Kallay verklaard dat de communisten goede relaties met de Katholieke kerk wensen en dat men het moest betreuren, dat sommige elementen dit sabo teerden. Naar Kallay zei, stelden de communisten slechts de voor waarde, dat „de Katholieken op houden met het doorkruisen van het democratisch regiem" De Benelux-landen zullen op uitnodiging van de Londense con ferentie deelnemen aan de be sprekingen, welke te Londen zijn aangevangen en wel met een gemeenschappelijke delegatie, aan het hoofd waarvan zal staan Jhr. Mr. E. F. M. J. Micheis van Ver- duynen, Nederlands ambassadeur te Londen. Voorts zou gisteren middag naar Lorden vertrekken Dr. H. M. Hirschfeld, regerings commissaris in algemene dienst. Wij vernemen voorts, dat van Belgische zijde van de delegatie zullen, deel uitmaken de heren De Gruhen, secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken en Loridan, directeur van politieke zaken. Uit Luxemburg gaan naar Lon den de heren Vehrer en Calmet. Bij verkiezingen voor de ge meenteraden van Sauiznoir, Ascq. Sebourg en Gondecourt, Zondag 1.1., zijn de communistische can- didaten verslagen, terwijl vier candidatem van r,esp. R.P.F. en M.R.F. gekozen werden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1