L De toestand in Tjsecho-Slowakije Hei plan-Marshall OPENING van de derde West-Java Conferentie Binnenkort weer Slaolie DURO DE EXPLOSIE TE JERUZALEM DINSDAG 24 FEBRUARI 1948. Cummuniqué van de Surinaamse delegatie aan de Nederlandse pers Het Kaasrantsoen 15 Maart op het oude peil Prinselijk Gezin naar Zwitserland Bi) Ruwe Handen, Treinongeluk in Zwitserland Poolse Gezant te Den Haag teruggeroepen Oproep tot oud-Engelandvaarders Benelux GEEN volledig lid 3 - Mogendhedenconferentie DE UITNODIGING AAN BENELUXLANDEN. URSINI BESCHULDIGD ?Ta.nfc<*rUtx ac <-J*a*ua«a»«nt - Xnntauxnfi WEERSVERWACHTING. medegedeeld door liet K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dins dagavond. Vrij zonnig. Op het midden van de dag, en voornamelijk in het Noord- Westen van het Land, lichte dooi, overigens meest lichte vorst. Vrijwel overal droog weer met veel zonneschijn. Zwakke tot matige N.-Ooste lijke wind. 4de Jaargang No- 740- TerschJJnt d»g«lQk* Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneazen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,54. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere régel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 1,25 per kwartaal. DE RONDE7TAFEL CONFERENTIE. De Surinaamse delegatie ter ronde tafel conferentie heeft het volgende communiqué uitge geven: „Uit de vele berichten door de Surinaamse delegatie uit Surina me ontvangen blijkt, dat de be sprekingen ter ronde tafel confe rentie aldaar met grote belang stelling worden gevolgd en dat het verloop der conferentie een toenemende vrees heeft doen ont staan, dat zij niet tot aanneme lijke resultaten zal lijden. Dit is voor de gezamenlijke Surinaam se pers aanleiding geworden het volgende telegram aan de Minis ter-President te zenden: „iHeden verzonden aan voor zitter Ministerraad Surinaamse pers gelezen berichten heden van Haag vertegenwoordiger r. t. c. over verloop besprekingen en toeneming vrees teleurstellend resultaat kennende gevoe lens en stromingen Surinaamse bevolking brengt dringend onder uw aandacht, dat mislukking r. t. e. onherstelbaar verlies ver trouwen in Ned. Regering zal hebben, dat deszelfs gevolgen funest voor koninkrijk verzoekt u zeer dringend dit brengen onder aandacht regering en r. t. o. aandringend op construc tieve progressieve politiek w.g. Toen met ingang van 1 Febru ari jj. het melkrantsoen op het vóór de rantsoenverlaging van October 1947 geldende peil kon worden gebracht, had het herstel nog niet volledig betrekking op het indertijd eveneens verlaagde kaasrantsoen. Wel werd met in gang van 15 Februari reeds een ruimere verstrekking van kaas mogeijjk. Tengevolge van het naar verhouding gunstige verloop van de melkproductie kan de Mi nister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening thans bepa len, dat met ingang van 15 Maart 1948 het kaasrantsoen geheel op het oude peil wordt gebracht. Van die datum af zullen de volwasse nen van 21 jaar en ouder (hou ders van A-kaarten) en kinderen van 5 tot en met 14 jaar (houders van C-kaarten 100 gram kaas per week ontvangen en de zg. rqpere jeugd van 15 tot en met 20 jaar (houders van B-kaarten) 150 gram. De rantsoenen voor de leeftijdsgroepen D en E dat zjjn de allerjongsten worden op het niveau gebracht van 50 gram per week. Het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening voeri. aan deze mededeling toe, dat het verloop van de melkpro ductie, behalve tot het herstel van het kaasrantsoen, voorshands geen aanleiding kan geven tot op voering van de voorziening met melk en melkproducten als bijv. boter, laat staan, dat thans ge dacht wordt aan opheffing van de distributie van melk en/of melkproducten, zoals geruchten willen. Op deze zaken hebben meer factoren invloed dan alleen een tijdelijke factor als de stand der melkproductie in het vroege jaar. Morpurgo, Waller, Wijngaarde, Willebrands". De Surinaamse delegatie heeft zich tot nu toe onthouden vin het verschaffen van op zich zelf staande perscommuniqué's. De alarmerende berichten uit Suri name, welke hun climax vinden in het hierboven weergegeven te legram, hopen de delegatie het Nederlandse publiek op de hoog te te stelen van de door het ver loop der conferentie bij de Suri naamse bevolking tot uitdruk king gekomen spanningen. Niet alleen de gevolgde procedure, maar in niet mindere rnate het tot nu toe gebleken gebrek aan overeenstemming hebben mede gewerkt aan het vergroten van de twijfel aan een bevredigend resultaat van dit belangrijke samentreffen der drie betrokken landen. Hoewel ook de delegatieleden over de gang van zaken tot nu toe weinig voldaan zijn, zullen zij onvermwid blijven ijveren voor het bereiken van een bevredigen de uitkomst der conferentie. Het secretariaat van H.K.H. Prinses Juliana deelt het A.N.P. mede, dat het Prinselijk Gezin het voornemen heeft in het midden van de maand Maart voor enige weken met vacantie naar Zwitser land te gaan. DE VERMISTE FRANSE VLIEGBOOT. Volgens mededeling uit semi- officiële kringen te Parijs waren alle negentien passagiers van de vermiste Franse vliegboot, de zesmotorige „Latecoer.e", die op weg was van De Havre naar Bor deaux vooraanstaande perosnen in de Franse vliegtuigindustrie. Een van hen was Gourju, de directeur van de nationale noorderlucht vaart-constructie-maatschappij. Gisteren zijn twee nog niet ge- identificeerde lichamen en enkele vliegtuigonderdelen aangespoeld. Het presidium van de Slowaakse democratische partij heeft in een communiqué uitgegeven na een speciale bijeenkomst naar aanlei ding van de jongste politieke ont wikkelingen, verklaard de han delwijze van de partij-vertegen woordigers in het kabinet goed te keuren. De partij beschouwt zichzelf nog steeds als deel uitmakend van het Nationale Front van Tsje chen en Slowaken en wijst de be wering, dat zij in de oppositie g- at, zou zrn, van de hand. De voormalige verzetsorganisa- MIJNHARDT Ruwe Huid, Ruwe Lippen. 30 ct. De tweede ontploffing, zo wordt thans officieel gemeld, werd ver oorzaakt door drie mortiergra naten, die achter de centrale ge vangenis te Jeruzalem vielen. Hierbij werden drie Arabieren ge dood en drie gewond. Aan het reddingswerk in de Ben Yehoedastraat nemen thans ongeveer duizend mannen en vrouwen deel. Volgens betrouw bare Joodse bron zijn er in totaal 51 doden. De officiële berichten spreken van 33 slaihtoffers. Ge heel Palestina wacht thans op de repressalllemaatregelen van de Irgoen Zwai Leoemi, die door de commandant van deze Joodse verzetsorganisatie zijn aangekon digd. Een Britse soldaat werd dood geschoten en een andere ernstig gewond toen zij In een Joods hospitaal werden verbonden. Naar men meent te weten zou den landmijnen gelegd zijn ron dom de Joodse wijk van Jeruza lem, die lang8 electrische weg tot ontploffing zouden worden ge bracht, indien Britse militairen de wijk binnen komen. De toe stand schijnt zo gespannen te zijn, dat een enkel incident tot een bloedige veldslag aanleiding zou kunnen geven. Op strategi sche punten in Jeruzalem staan pantserwagens gereed om in ac tie te komen, evenals extra man schappen van politie en leger. Dreigement van de Irgoen. De Joodse verzetsbeweging Ir goen Zwai Leoemi, die de Britten verantwoordelijk stelt voor de bomaanslag te Jeruzalem, heeft te kennen gegeven dat alle Brit se strijdkrachten in uniform, die zich in de Joodse wijken van de stad vertonen, moeten worden gedood. De wachten hij de officiële ge bouwen zijn verdubbeld. De radiozender van de Haganah heeft meegedeeld, dat bij de bom aanslagen 42 mensen zijn gedood en. 132 gewond. De Haganah heeft een beroep op de Joden ge daan zich niet aan wraaknemin gen te buiten te gaan. De laatste paar dagen zijn ver scheidene nieuwe of aanvullende voorstellen voor het plan-Mar shall gedaan. Senator F. George uit Georgia heeft bij de behande ling van de begroting in de Se naat voorgesteld om, in plaats van de buitenlandse hulpverle ning jaarlijks op de begroting te plaatsen, obligaties uit te geven tot een bedrag van 20 h 25 mil liard dollar met een looptijd van 20 tot 30 jaar. Naar gemeld wordt, heeft de Amerikaanse Minister van Finan- j naar Zuerich, te Waedenswil, ciën, Snyder, te Chicago medege- de linker oever van het meer ran i ties in Slowakije hebben, blijkens j een verklaring van het coördina- i die?comité, haar vertrouwen in de afgetreden kabinetsleden, beho- rend tot de Slowaaks-demoer&ti- sche partg, opgezegd, en eisen dat de afgetredenen ook hun functies in de Slowaakse uitvoe rende organen, in het bijzonder de Slowaakse Nationale Raad, zullen neerleggen. Volgens een officiële verklaring van het departement van binnen landse zaken zullen van heden af Tsjecho-Slowaakse paspoorten slechts voor reizen naar het bui tenland gebruikt kunnen worden mits voorzien van een exit-ver gunning van het departement. Deze exitvergunning zal slechts gegeven worden in gevallen van dringende reizen in het belang van de staat of spoed-zakenren- zen, welke' geen uitstel gedogen. Sedert gisterenmorgen staan met geweren gewapende politie manschappen op wacht bjj ver schillende officiële gebouwen in Praag. Naar de Zwitserse radio meldt, is een trein, die onderweg was Volgens de „Robonik", het blad der Poolse socialistische partij is de Poolse gezant te 's-Graven- hage, de beer Belmer, als lid van de socialistische partij ge royeerd en naar Warschau terug geroepen. d'eeld, dat zijn departement de mogelijkheid onderzoekt om aan Amerikanen, die zaken drijven in het buitenland, als aanmoediging tot uitbreiding van de investerin gen in het buitenland, belasting verlichting te verlenen. Snyder zou gezegd hebben, dat dit zou bijdragen tot de ontwikkeling van de ten achter gebleven gebieden, het economisch herstel van de door de oorlog geteisterde landen en mogelijk ook tot vermindering van de kosten der intergouver- nementale leningen en bijstand. Eric Johnston, de president van de Motion Picture Association of America, heeft voorgesteld een „vredesproductieraad" in te stel len, die naar het voorbeeld van de zo succesvolle Amerikaanse oorlogsproductiearad uit de tweede wereldoorlog de waarde zal moe ten beoordelen van particuliere Amerikaanse investeringen in Europese ondernemingen. DODELIJK ONGEVAL. Zondagmiddag om vier uur is op de hoek van de Ceintuurbaan en de Van Woustraat een 56- jarige man op een rijdende tram van lijn 5 gesprongen. De man kwam onder de bijwagen en werd op slag gedood. Het voornemen bestaat in de komende voorzomer voor alle leeftijdsgroepen wederom één rantsoen van 120 gram spijsolie beschikbaar te stellen. Dit zal betaekenen, dat op een bon dezelfde hoeveelheid slaolie zal kunnen worden gekocht als in Augustus '47 Lm distributie werd gebracht. De fabrieken van spijsolie en de handelaren in dit artikel heb ben echter een zeer groot tekort aan flessen, daar zij bij de laat ste distributie een ten enemale onvoldoende hoeveelheid flessen heltloen terugontvangen, hetgeen een vlotte distributie dreigt te verstoren. Teneinde de voorgenomen distri butie niet in gevaar te brengen en het de huisvrouw mogelijk te maken, dat zij na het bekend maken van koopbon haar spijsolie zonder uitstel kan kopen, is het dan ook van het allergrootste be lang de spijsolie-flessen zo spoe dig mogelijk bij de leverancier, respectievelijk handelaar in te leveren. Gistermorgen werd de derde West-Javaconferentie, die 7 da gen zal duren, door de Recomba van West-Java, Hilman Djajadi- ningrat, officieel geopned. Op het laatste ogenblik was er nóg een afgevaardigde bijgekomen, zodat er 91 afgevaardigden bij de opening aanwezig waren, alsmede een talrijk publiek op de publieke tribune. Onder hen bevond zich Mr. Ali Roediandjo, lid van de Republikeinse delegatie en voor zitter van de Republikeinse ple bisciet actie. Onder de genodigden' waren Generaal-Majoor Durst Britt, commandant van de Zeven- December-divisie en de resident van Bandoeng, de heer Van der Harst. Als toehoorder voor Oost- Indonesië was aanwezig J. Tahya, politiek vertegenwoordiger van Oost-Indonesië te Batavia, als mede vertegenwoordigers van Zuid-Sumatra en Madoera en een vertegenwoordiger van het kabi- H. M. de Koningin heeft goed gevonden, dat Haar door de oud- Engelaridvaarders bij gelegenheid van Haar gouden regeringsjubi leum een ceschenk wordt aange boden. Daar niet alle adressen van oud-Engelandvaarders be kend zijn, wordt hun, die aan dit huldeblijk wensen deel te nemen, verzocht ten spoedigste hun naam en volledig adres on te geven aan Majoor A. F. M. Monchen p/a Toussaintkade 43, 's Graven- hage. Zij ontvangen dan een cir culaire, waarin nadere gegevens vervat zijn. net van de Luitenant-Gouverneur- Generaal. De speciale correspondent van Aneta te Bandoeng had reeds eerder gemeld, dat ongeveer hon derd deelnemers aan de confe rentie gekozen en aangewezen afgevaardigden van een bevol king van 13 millioen, wonend tussen de -tatusquo-lijn van West-Java bij Bantam en in het Oosten de oude provinciale grens tussen West- en Midden-Java Zondag te Bandoeng waren aan gekomen en door de recorniba werden verwelkomd. De stad staat geheel in het teken van de conferentie. Op iedere boom en iedere zijmuur, die#zich daartoe leent, zijn door de commissie van voorbereiding der conferentie biljetten aange plakt, waarop in het Soendanees is vermeld, dat een staat West- Java veiligheid, vrijheid en wel vaart zal brengen en dat zij een vijand is van terreur, vernieling en onrust. Ook de Parti Rakjat Pasoedan (Karta Legawa) heeft in pamflet ten haar vizie op een staat West- Java gegeven. In kringen der afgevaardigden wordt veel gesproken over het te kiezen staatshoofd. In verband hiermede worden de namen ge noemd van H Iman Djajadiningrat, Raden Djoearsa, voorzitter van de commissie" van voorbereiding, en Oto Soebrata; ook wordt ver wacht, dat Karta Legawa zich candidaat zal stellen. Onder de huidige gekozen Indonesische af gevaardigden is vrijwel geen een meer, die ook aan de vorige West- Javaconferentie heeft deelgeno men. Engeland heeft de Beneluxlan- den tot de driemogendhedenconfe- rentie over Duitsland uitgenodigd, doch alleen voor de besprekingen over de agendapunten waarin deze landen direct zijn geïnteresseerd. Tot deze uitnodiging werd gis teren op de eerste dag van de con ferentie unaniem besloten. In officiële kringen te Londen weigerde men de termen van de uitnodiging nauwkeurig bekend te maken, waardoor het nog niet duidelijk is, of de Beneluxlanden zelf zullen bepalen, welke agenda punten voor hen van direct belang zijn. DE In officiële Nederlandse krin gen had men Maandagavond nog geen uitnodiging ontvangen. Men wist dus niet op welke punten de deelneming der Beneluxlanden is bedoeld. Er werd overigens op ge wezen, dat deze landen reeds meermalen gehoord zijn maar nooit gelegenheid hadden alles uit ie cg>r»ken wat zij op 't hart heb ben. Het gaat er om dat de drie landen, die zo nauw betrokken zijn bij het Duitse vraagstuk, over de oplossing daarvan willen mee spreken. Het was gasteravond nog niet bekend hoe de voorstellen op dit punt zullen luiden. Zodra hier in k-a arbeid zal zijn gekomen, zul len de voorstellen worden bezien in het kader van het verlangen, dat zo herhaaldelijk is kenbaar gemaakt. Zuerich, ontspoord en tegen een gebouw gereden. Vier wagons werden in elkaar gedrukt en men vreest, dat het aantal doden en gewonden groot is. De trein was overvol met men sen, die van de wintersport terug keerden. Te Waedenswil, waai moest worden gestopt, weigerden de remmen en de trein reed met grote snelheid op een zijspoor met het noodlottige gevolg. Het aantal doden tengevolge van het treinongeluk aan d« oever van het meer van Zuerich is gestegen tot negentien, onder wie zes vrouwen en een twaalf jarige jongen. Van de 48 naar het ziekenhuis gebrachte gewon den verkeerden sommigen gister morgen in ernstige toestand. Een van de slachtoffers was de directeur van de maatschappij, die zich op de locomotief bevond. Toen deze bemerkte, dat de rem- installatie weigerde, aldus bleek uit het verhoor van de machinist, probeerde hij naar de eerste per- sonenwagon over te klimmen, om de remmen met de hand aan te zetten. Daartoe ontbrak hem echter de tijd. Hg werd tussen loconjotief en wagon doodgedrukt. Een der passagiers verklaarde, dat de inzittenden van de trein door de ongewone snelheid, waar mede 'de trein de helling afreed en door het aanhoudend grillen van de fluit op de locomotief op merkzaam gemaakt waren, dat er iets verkeerd ging. De wissslwachter, die zich rea liseerde, dat alle sporen in het station bezet waren, liet de dol geworden trein daarom op het zijspoor lopen, 16 personen, allen Zwitsers, zijn bij het treinongeluk om het leven gekomen. Nosek, de Tsjecho-Slowaakse Minister van Binnenlandse Zaken heeft medegedeeld, dat het bureau voor staatsveiligheid een vervol ging zal instellen tegen Jan Ur- eini, voormalig vice-Minister-Pre sident en parlementslid voor de Slowaaks-diemocratisehe partij, wegens overtreding van de wet ter bescherming van de Repu bliek. Ursini wordt ervan be schuldigd, belangrijke staats- en militaire geheimen medegedeeld te hebben aan Otto Obuch, toen malig lid yan zijn kabinetsstaf en agent van Ferdinand Durohans de Minister van Buitenlandse Za ken in de Slowaakse marionetten regering in oorlogstijd, die thans in ballingschap vertoeft. In het bijzonder wordt hem ten laste gelegd, verslag van geheime kabinetsvergaderingen uitgebracht te hebben. Voorts zou hij, na de arrestatie van Obuch, in samenwerking met de secretaris-generaal van de Slo- waaks-democratische partij, Fe- dor Hodza, bewijzen van spion- nage-activiteit van Obuch wegge maakt hebben. De opheffing van Ursini's par lementaire onschendbaarheid is verzocht. (Ursini legde zijn func tie van vice-minister-president neer op 13 October 1.1., na de be richten over ontdekking van een complot in Slowakije.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1