CecJ Y^hanger'9 De onderhandelingen met Benelux. Republikeinse staatsgreep van 1946 UIT HLT land; en Berechting van oorlogsmisdadigers in Nederland en üe uitspraak van het Neurenbergse Tribunaal '4 ZATERDAG 21 FEBRUARI 1948. Tsjechoslowaakse ministers afgetreden. Ruil van vliegdekschepen. Atoomenergie voor vredesdoeleinden De staking In België. Internationale hulp voor Giiekenland BERECHTING Razzia te Caïro op communisten BIÜ-VACANTEOORQ De PERSCONFERENTIE Lake Success. te RAPPORT van Truman en Marshall over HET WERK DER V.N. Het incident te Mogadiscio Rumosr rondom een schilderstuk van Oe positie van Ds. Nlemoellnr, en de woonruimtewet Tribunaal het doodsdhieten van Een beetje Zeeuws-Vlaamse Historie H.<eft sckuftlersgilde van Kruis DE KOUDE Verkeersonveiligheid in stad en land Frankering bij Abonnement: Ten*- WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M. I. te De Bilt, geldig tot Za terdagavond. Aanhoudende vorst. Enkele overdrijvende wolken velden. Bijna overal droog weer. Iets afnemende, maar tjjdelijk nog krachtige Ooste lijke wind. Strenge tot mati ge vorst. Onder Redactionele leiding van P. L D. J, van Oeveren. Redactle-adrea: Noordstr. 6&-07, Terneuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoof dagen techap voor West Zeeuwsch-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondjjke Telefoon 49. VRIJE 4de Jaargang No. 738. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Advertentieprijs: per m'm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere rege] meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. ZON EN MAAN. 1948 Zon M KA Tl Febr. Opk. Ond. Opk. Ond. 21 7.46 18.03 13.14 6.16 22 7.44 18.05 14.38 7.06 23 7.42 18.07 16.11 7.41 24 7.40 18.08 17.40 8.06 25 7.38 18.10 19.19 8.25 26 7.35 18.12 20.47 8.41 27 7.33 18.14 22.13 8.55 23 7.31 18.16 23.37 9.09 29 7.29 18.18 9.20 Sylvain Mangeot, Router's di plomatieke correspondent, seint: Het memorandum van Benelux over de vorm en inrichting van een West-Europese Unie met Groot-Brittannië en Frankrijk zal bestudeerd worden zodra het in Londen is ontvangen. Een woord voeder van het Britse Departe ment van Buitenlandse Zaken heeft doen uitkomen, dat het Brits-Franse ontwerp voor een verdrag, naar model van het ver drag van Duinkerken, slechts naar voren is gebracht als een basis voor onderhandeling. Er is geen sprake van, dat Frankrijk of Groot-Brittannië er naar streven een van te voren vastgestelde for mule op te dringen aan de Bene- lux-mogendheden. De Benelux-landen zullen alle gelegenheid krijgen op voet van volkomen gelijkheid tegenvoor stellen te doen. Waarnemers zijn van mening, dat na de driemongendhedencon- ferentie over West-Duitsland, welke Maandag aanstaande zal aanvangen ,er een betere gelegen heid zal bestaan voor vollediger bespreking tussen vertegenwoor digers van de Benelux-landen en Frankrijk en Groot-Brittannië. In de Franse pers hebben ge ruchten gecirculeerd, dat de be sprekingen over West-Duitsland opnieuw zouden worden uitgesteld om mogelijkheid te scheppen voor nieuwe onderhandelingen met de Sowjet-Unie over de Duitse pro blemen. Deze geruchten worden echter in officiële kringen te Honden tegengesproken. Volgens waarnemers gaat het er om, een weg te vinden om te gemoet te komen aan de verlan gens van Benelux in het kader van een practisch plan voor het economisch herstel van Europa. Het plan-Marshall en de houding van de Verenigde Staten ten aan zien van de Europese veiligheids maatregelen zullen ten nauwste in relatie blijken te staan met de pcactische vooruitzichten voor het v'nden van een bruikbare formule voor een West-Europese Unie. 'De diplomatieke correspondent van de Times suggereert, dat Groot-Fcittannië en Frankrijk misschien voor de voorgestelde alliantie met de Benelux-landen gebruik zullen nupken van een phraseologie als doör de Sowjet- Unie aangewend in de verdragen met haar buurlanden, van het verdrag van 1943 met Tsjecho- Slowakije af tot het pas met Hon garije gesloten verdrag. In d't laatste verdrag o.a. komt een clausule voor, vólgens welke militaire bijstand wordt beloofd aan el'k der partijen ingeval men „gewikkeld raakt in vijandelijk- Volgens Tass en Radio Sofia hebben Roemenië en Bulgarije hun diplomatieke missies te Sofia en Boekarest tot ambassades verhe ven. De Tsjecho-Slowaakse vice mi nister-president Peter Zenkl, de minister van Onderwijs Jaroslav Stransky, en de minister van Justitie Prokop Drtina, alle droe nationale socialisten, z'jn afgetre den. Ook drie tot de Volkspartij Ook drie tot de Volkspartij (Kath.) behorende ministers heb ben gistermiddag premier Gott- wald hun ontslag aangeboden Het z'jn Hala (P.T.T.), Prochaz- ka (Volksgezondheid) en Shra- mek (één der vice-premiers) Gottwald zal president Benes verslag uitbrengen. Over de toe komst van de regering wordt ech ter voor heden geen beslissing verwacht. De gisteren te houden kabinets vergadering is afgelast. Vóór de I Twee jaar geleden kreeg de Ne derlandse marine zoals bekend het Britse escorte-vliegdekschip H. M. „Nairana" in bruikleén. Onder de Nederlandse oorlogsvlag vaart dit schip als H. M. „Karei Doorman". De „Nairana-Doorman" gaat einde Maart van dit jaar naar de Britse marine terug. Half Mei hoopt de Nederlandse marine het snellere lichte vliagdekschip (light fleetcarrier) „Venerable" over te nemen. Dit schip, dat thans op een Britse warf in re paratie is, zal eveneens de naam H. M. „Karei Doorman" voeren Het wordt Nederlands eigendom. Er worden onderhandelingen gevoerd over het inrichten van een fabriek op Dong Xsiand (New- York waar de bij atoomsplitsing vrijkomende energie aangewend «cigaucimg la aigeiasu vuur ue r wor(jpn voor v,et Droduceren heden met Duitsland of een staat, ontslagaanvragen bestond het ka- 1 van stoom ter aandroivir.r van w, TYnitclon/1 An/^nn V:a. i. rv -i. r» Als gevolg van de staking bij het Belgische postwezen bestaat er op het ogenblik een achter stand in de distributie van ver scheidene millioenen brieven. Teneinde deze achterstand in te Lopen heeft het personeel beslo ten a.s. Zondag te werken. De briefwisseling met het buitenland ondervindt door deze achterstand geen nadeel. De commissie voor buitenland se aangelegenheden van het Griekse parlement heeft reeds enige tijd uitvoerig studie ge maakt van een rapport van de. VOormal:ge Minister Deon Maccas parlementslid voor Athene, waar in uiteengezet wordt, dat Grie kenland behoefte heeft aan een serie bilaterale verdragen met be vriende naties, die lid zijn van de V. N., om dan bij elk van die lan den aan te kunnen dringen op het vormen van een krachtige inter nationale politiemacht, welke de Griekse regering zou kunnen helpen bij de pacificatie van de noordelijke provincies. Een der gelijke hulp zou „de door de ver zetslieden uit het buitenland ont vangen hulp moeten neutralise ren", zonder echter, direct of in direct, aanleiding te geven tot in ternationale complicates, aidus het rapport. Van Ministeriële sijde zijn met Maccas reeds be sprekingen over deze kwestie ge voerd. die tezamen met Duitsland daden van agressie heeft gepleegd in Europa, welke zou trachten zijn agressieve politiek te hervatten of met een andere staat, recht streeks of in enige andere vorm zich met Duitsland zou verenigen in een politiek van agressie". binet uit 9 communisten, 2 so ciaal-democraten, 4 nationale socialisten (partij van president Benes; drie hunner zijn thans af getreden), 3 leden van de Kath. Volkspartij (thans afgetreden), 3 Slowaakse democraten en 2 par tijlozen, INDONESIË Donderdag werd een aanvang gemaakt met de „drie Juli'- rechtzaak. Dit proces gaat over de zaak van Sjahrir's ontvoering in Juli 1946 en de poging om de regering van Soekarno omver te werpen. De zaal waar de zittingen van de Republikeinse krijgsraad wor den gehouden, was Donderdag propvol. Een der beklaagden in dit gedeelte van het proces is de Generaal Soedarsono, die voor zijn arrestatie commandant van de 3e T.R.I.-divisie was. Een andere beklaagde, die Donderdag zjjn eigen verdediging voerde, is Mr. Muhammad Yamin, vroeger voorzitter der P.P.I. (Rartai r-cr- satoean Indonesia), volksraadslid en advocaat en procureur te Ba tavia. In totaal zijn er 17 be klaagden. „Antara" meldt, dat bij de groep, die thans berecht wordt, Tan Maiaka niet zal woraen ver hoord; diens zaak zal afzonderlijk worden behandeld. Onder de getuigen, die Donder dag werden gehoord, bevonden zich Moh. Hatta, Generaal Soe- dirman, Sjaritoeddin en Ur. Soe- kiman. De aanklacht vermeldt, dat deze 17 beklaagden hebben gehandeld met de bedoeling, de Republikeinse regering omver te werpen, hierbij hebben getracht Generaal Soedirman te beïnvloe den en Sjahcir hebben ontvoerd. Mob. Yamin las in de rechts zaal een verklaring voor, waarhij gezegd wordt, dat deze rechtbank niet bevoegd is, daar zij recht spreekt in naam van Soekarno en is samengesteld door diens regering. Yamin zeide, dat de souvereine regering der Republiel heeft opgehouden te bestaan na de ondertekening van de overeen komst van Linggadjati en vah' de overeenkomst op de „Renville". De zitting werd verdaagd tot Maandag, op welke dag de aan klager van repliek zal dienen op de verklaring van Famin. De collecte die gedurende de laatste Kerst- gn Nieuwjaarsweek in de Nederlandse bioscopen is gehouden voor de stichting Bio- vacantieoord heeft opgebracht ƒ275.000, dit is circa 44.000 meer dan de opbrengst van de Kerst- en Nieuwjaarscollecte '46. een electra-generator. De elec- trische energie zal slechts een bijproduct vormen van de onder zoekingswerkzaamheden, welke, men met behulp van de aldaar op te richten „atoomzuii" zaï gaax verrichten. Men moet name. bij het splitsingsproces koeling door middel van luch: toepassen de verhitte lucht uit het koel systeem zal men nu gebruiken voor het produceren van de stoom voor de generator. De capaciteit van de generator zal ruim twee duizend kilowatt bedragen. President Truman en Minister Marshall hebben bij het congres een gemeenschappelijk rapport in gediend over het werk der V. N. „Ondanks de teleurstellingen vordert de organisatie der V. N.", aldus Truman. „De organisatie der V. N. gaat goed vooruit ondanks het gebrek aan inschikkelijkheid van een nu meriek kleine minderheid", aldus Marshall. Truman verklaarde, dat de V. S. evenals tot nog toe als lid der V. N. hun volledig aandeel aan de verantwoordelij keid en het De Egyptische politie heeft op le'derschap zullen blijven dragen. i Qjjg geloof jq £je y bljjft zoek naar communisten ro in meer dan 200 percelen een inval gedaan. Een groot aantal communisten werd gearresteerd. Deze actie is voorafgegaan door een regeringsverbod tot het hou den van stakingen en demonstra ties waarmee arbeiders en stu denten morgen het tweejarig be staan van de demonstraties in 1946 wilden herdenken, toen men het vertrek van de Engelse troe pen uit Egypte eiste. Graaf Carlo Sforza, de Ita liaanse Minister van Buitenlandse Zaken, heeft het Italiaanse kabi net een rapport overhandigd over het incident te Mogadiscio, de hoofdstad van Italiaans Somali- land, op 11 Januari, waarbij 52 Italianen werden gedood. Volgens „II Messagero" heeft Cesare Donati, secretaris van de Italiaanse huipcommissie voor Mogadiscio, die als eerste sinds het voorval te Rome is terugge keerd, verklaard, dat bij het ver moorden der Italianen twee pun ten in het oog springen: 1. „De moord werd gepleegd onder het oog en bijna onder de bescherming van Britse functio narissen." steeds hetzelfde. Wjj zullen trach ten dit te tonen door energieke steun en door de geest van onze medewerking." Volgens Truman is van teleur stelling sprake op het gebied van de vestiging van een internatio nale controle op de atoomenergie voor vredesdoeleinden en van ver schillende politieke, economische en andere vraagstukken, die di rect of indirect te maken hebben met het programma ter verkrij ging van internationale veiligheid. Marshall wees bovendien nog op het gebrek aan overeenstem ming over het ter beschikk.ng stellen van gewapende macht aan de Veiligheidsraad en op enkeje andere geschilpunten, die spe ciaal met de veiligheid te maken hebben, zoals Griekenland. Marshall legde er de nadruk op, dat afwezigheid van eenstemm g- heid niet altijd noodlottig behoeft te zijn. De oplossing vraagt ech ter tijd en inspanning, aldus Mar shall. De directie van Aneta deelt mede, dat zij van het bestuur der Nederlandse Federatie van Jour nalisten een voorstel ontving, om inzake het Aneta-verslag van de persconferentie te Dake Success een onderzoek te doen instellen door een onpartijdige commissie, bestaande uit twee vooraanstaan de journalisten benevens een In- diëkenner als voorzitter. De Nederlandse Regering heeft haar medewerking h ertoe reeds toegezegd. Aneta gaat hiermede gaarne accoord en zal haar mede werking verlenen, door de schrij ver van het betwiste verslag naar Nederland te zenden om daar door de commissie te worden gehoord. Aneta zal tevens al de in zijn be zit zijnde gegevens overleggen. Reeds enige tijd berustte bij een verkoopzaal te C-ent een schilder stuk dat aan de Belg'sche kunst schilder James Ensor werd toege schreven. Het doek, dat een vis- sersmeisie voorstelt, mocht zich in een grote belangstelling ver heugen en verscheidene malen werd er reeds een bod gedaan zonder dat de eigenaar evenwel bere'd was het kunstwerk af te staan. Daar de stad Oostende, waar de bijna 88-jarige oude kunstenaar James Ensor geboren is, als ge volg van de oorlogsomstandighe den geen werken meer had van deze schilder, werd vanwege het stadsbestuur dezer dagen een bod van fr. 100.000 gedaan. De eige naar stemde thans toe, de over eenkomst werd opgesteld en het doek werd inm'ddels onderge- bracth bij de burgemeester van Oostende. Wie schetst echter de verbazin van deze burgervader toen tijden^ een 'bezoek dat hij aan de bejaar de kunstschilder bracht en waar bij hij hem het schilderstuk voor legde deze ontkende er de ver vaardiger van te zijn James Ensor wist te verklaren, dat dit niet de eerste maal was dat men een doek aan hem wilde toeschrijven, dat hij nooit heeft geschilderd. Onlangs noer zou de meester een fotocopie uit Neder land hebben ontvangen, waarbij hem werd verzocht het gefotogra feerde werk als het zijne te wil len erkennen, en waarop hij ont kennend had moeten antwoorden. De oersonen. d'e het doek voor een Ensor willen doen doorgaan, houden vol dat het van de schil der is, doch dat deze zijn vroeger werk om een persoonlijke reden als zodanig niet meer wil erken nen. Hoe het ook zij, de gemeen teraad van Oostende heeft het zekere voor het onzekere geno- mogen steunen, als deze hun hulp zou inroepen en mochten zij en kel lieden van eer, die ter goeder naam en faam bekend stonden, als leden aannemen. Reeds kort na de oprichting is het gilde in de rumoerige tijden der Hervorming verlopen. Wan neer en hoe is niet bekend, maar wel staat vast, dat het Schut tershof met zijn doelen en beno digdheden geheel verdwenen is e: dat tenslotte eike herinnerir» aan de vroegere broederschap werd uitgewist. Maar, toch was het Gilde niet blijvend .verdwenenIn het jaai 1837 ontwaakte ook te St. Kru: weer de lust tot het heroprich ten van een boogschutterij. "Door een samenloop van omstandig heden kwam in dat jaar ook dc oude stichtingsbrief weer aan het Tcht en wel te Brugge, waar- ifien eerst megïide, dat deze be trekking had op St. Kruis tuiten Brugge. Zodra echter vaststond, dat hij te St. Kruis buiten Aar denburg thuishoorde, werd deze overhandigd aan de heer J. B. Dhont, toen koping van het «tilde. Ook dit heropgericht gild? :s echter geen leven lang leven be schoren geweest, want op het oeenblik is ook dit weer ter ziele. Jammer genoeg is ook de oude stichtingsbrief weer zoek, maar het is te hopen, dat tenm'nste deze interessante oorkonde weer terecht zal komen. ul Walter Kolb, burgemeester van Frankfort, heeft de Evangelische kerk van Hessen verzocht een ander dan Ds. Niemoeller als voornaamste spreker bij de herin- wijding van de beroemde Pauls- kirche te Frankfort in Mei te la ten optreden, „daar de bevolking Ds. Niemoeller niet gunstig ge zind is". Niemoeller drong verleden jaar aan op een boycott van de zuive ringsmaatregelen. Duitse arbei- uers, die aan de herbouw van de kerk werken, hebben gedre gd te zullen staken, Indien men Niemoel ler toestaat bij de inwijding te spreken. De burgemeester ont ving eveneens protesten van de afdeling Frankfort der sociaal democratische partij en van de Duitse bond voor- slachtoffers van het naziregiem. Twee soorten lief en twee soor ten leed. ALereerst is daar het Zuid- Sumatraanse landschap, waarin zich alles voltrekt onder de af sluiting van het groengewever. bladerdak. Na een regenbui ruizelt de wind door het lover als fluisterde een koele mond liefkozende woor den door het glanzende haar van een exotisch schone jonkvrouwe. De vaderlandse loofbossen lij ken op de Sumatraanse 'oetan alt een Hollandse gulle boerendeern op een onbetrouwbare zigeunerin. Hoe beeld- en kleurvoller de jungle, des te geniepiger. Dat ervaren onze militairen in deze gebieden elke dag opnieuw. Voor het eerst met een pa trouille mee, verheugt men zich reeds van te voren op de natuur schoonheden, die de patrouille route een toeschouwer biedt. Het groepje mannen in ge vlekte jungle-overalls vaart voor zichtig in een prauw door de riv eckolden buigt aan de overzi. de groen-e haag u teen om in het woud te verdwijnen. Aanvankelijk is het pad vrij en de jongens komen snel vooruit Hier is ten volle gelegenheid de schoonheid van bloemen, planten, struiken lianen en gekleurde vo gels te bewonderen. Hoe verdei men echter komt, hoe langzamer het gaat. Het pad is overwoe kerd, takken striemen en. de taaie slingerplanten haken achter de schoenhakken met de bekende „languit" gevolgen. De vochtige atmosfeer en de schemering in - i-ierhout doen de muskieten zelfs bij dag te voorschijn komen. Kieine zwerm pjes, waarvan de dappersten onze dapperen bela gen. En dan komen de moeras achtige plekken Het pad is verwaterd en aan weerzijden staat, slappe, mufrie- kende modder. De dikke takken, die er als bruggetjes overheen liggen zijn vermolmd en breken onder de soldatenschoenen. Het water dringt door de veter gaatjes en het zwart van de en- kelstukken verdwijnt onder een grijze sliplaag. Even verder wordt het pad weer steviger. Voort gaan ze met gulpende en zuigende -stapgeluiden. Eén voelt een kdhbeling Li z'n sok. RECHTSZAKEN Naar aanleiding van de be- Raad van Cassatie, Prof: Mr G riebten over de jongste uitspra- j E. Dangemeijer. *en van het Neurenbergse Tribu- Deze legde er de nadruk op dat naai tegen Duitse oorlogsmisda- het doodschieten van franctir'eurs digers, waarbij enige Generaais in het volkenrecht vrijwel onibe- zouden zijn vrijgesproken aange- twist als geoorloofd geldt. Men zien het Tribunaal van oordeel bedenke echter zeide hij dat was, dat de_partisanen, die op de j de grens tussen franc-tueurs en Balkan de Duitse bezetters be stookten geen aanspraax Kunnen maken op bescherming door het internationale recht, heeft het A.N.P. over deze aangelegenheid het oordeel gevraagd van de ad vocaat-fiscaal bjj de Bijzondere een wettige krijgsmacht niet altijd zo gemakkelijk te trex- ken is. Wat het doodschieten van gij zelaars betreft, dit punt is in de volkenrechtelijke litteratuur veel meer betwist. De weergave van de uitspraak van het Tribunaal welke de indruk maakt sterk be- He comitp hllrflPrrPpM" k°^ te zÖn ald"s Prof. Fange net curnile t,uurgerrecni meijer doet denken, dat het gijzelaars geoorloofd zou achten Het comité „Burgerrecht" heeft als uiterste middel om het bezet- zich tot de Minister van Binnen- tende leger te beveiligen tegen landse Zaken gewend met een franc-tireurs Indien deze prac- request, waarin het dringend tisch niet te achterhalen zyn. verzoekt, de totstandkoming ener Dit hele onderwerp is uiterst wijziging van de woonruimtewet moeilijk aldus Prof. Lange- men en heeft het koopcontract j 1947 te bevorderen. meijer en een van de onzeker- niet getekend. Boogschieten, kegelen, kolven en bollen waren de sporten, die onze voorouders met voorliefde beoefenden. Van deze vier Was weer het boogschieten het meest in. trek en als we nu de reglementen der aloude gilden van de handboog nog eens nalezen, dan valt het ons op, dat in deze verenigingen alles tot in de puntjes was ge regeld. In het jaar 1565 wendden ook de inwoners van St. Kruis bij ulo zij bii het schieten na de ge wone roep „Wacht", (aanmaning tot voorzichtigheid) iemand zou den kunnen kwetsen;'dat zij ééns in het jaar zouden mogen omnoog schieten naar de papegaai en dat bjj, die de vogel neerschiet hun koning zou mogen zijn, dat het hun vergund zou zijn een zeker uniform aan te nemen, of een gildeteken te plaatsen op hunne mouwen of rokken, dat zij aan gevoerd door hun koning of hoofdman ter schietspel zouden Aardenburg in het bijzonder de mogen trekken, naar die plaatsen jongelieden onder ben, zich tot j waar het hun lusten zal, dat het hun Graaf Philips II tevens Ko ning van Spanje, met het verzoek een Broederschap van St. Sebas- tiaan te mogen oprichten. Zij betoogden, dat ze gedreven door de loffelijke begeerte om het bezoeken van herbergen tegen te gaan en de ledigheid te schu wen, zich dagelijks geoefend had den in het schieten met de hand boog, in een behoorlijk ingericht schuttershof en dat zij reeds een kapel voor hun schutsheilige had den laten houwen, inrichten en wijden. Opdat echter hun Broe derschap op hechter grondslag rusten zou en in het genot gesteid worden der verschillende De koudegolf uit Siberië duurt voort in het Europees gedeelte voorrechten, die ook andere ge- previligeerde gilden genoten, wendden zij zich tot Zijne Maje- 2. „De demonstraties werden van Sovjet-Rusiand ên heeft zelis 1 dat'het^hem voorbereid door onruststokers in de Krim bereikt. In Siberië z^lfs gelijke voorrechten top tp -la t? dienst van het Brits m litair be- j de temperatuur aan het s%- lyTerzotodat het hun ver stuur, dat een tegenhanger 'wilde i or3 "aL t?°n,T gund zou Z!Jn de Broederschap op geven van de pro-Italiaanse de- temperaturen* "vaif m nus 38^40 (S riihten en daaru t jaarlijks een monstraties op T Jan.,-1". J&S I hun vrij zou gtaan statuten vast te stellen tot richtig beheer en goede orde van het gilde, dat zij jaarlijks op St. Sebastiaansdag een vrolijk en plechtig feest zou den mogen vieren en tenslotte, dat men al zulke voorrechten verlenen zou, als andere rc'nut- terijen in het Land van den Vrije genoten. Hun verzoek vond een gunstig gehoor en op 10 Maart 1565 werd aan „die van St. Kruis buiten Aardenburg" vrijheid veneend tot het oprichten van het Gilde van St. Sebastiaan of van de Handboog door „Philips bij der Gratie Gods Coninck van Casti- lien van Leon van Arragon, enz., Grave van Vlaanderen, Artois, Holland en Zeeland, enz." Al hte tjcvraagce werd hun toegestaan, maar zij van hun kant moesten zich daarvoor onder ede verbin den Zijne Majesteit ten tijde van oorlog trouwelijk te dienen, daar, hij hen nod:g mocht hebben Verder moesten zij 's Graven Baljuw in hun parochie naar ver- Het comité is van oordeel, dat ste gedeelten van het toch al zo de axtikelen 8 en 32 van deze onzekere volkenrecht. In ieder wet exorbitante bevoegdheden geval bedenke men dit: Dat een toekennen aan de plaatselijke be- bezettende macht zich tegen sturen dat hierdoor de burger- franc-tireurs mag verdedigen, be- 'ijke vrijheden in onvoldoende hoeft nog niet te betekenen dat mate worden gewaarborgd. Een deze zelf wederrechtelijk hande- Reeds vermoedend wat dat bete kent, zet hij zich neer op een boomwortel. Als het linnen en kelstuk is los gegespt welt er een ic.jve bloedKlodacr te voorschijn 'Je sok naar beneden en daai hangt het glibberig lichaam van een bloedzuiger aan z'n been Een andere zal juist beginnen te zu:gen. Kikkervis-achtig kwalle- tje ter grootte van een rozijn Maar de andere heeft zich reeda volgezogen. Een brandend siga- retpeukje tegen het achterlijf en aan wringt het dier zich onder de huid uit, zo dik als de pink van een vrouwenhand en bijna twee keer zo lang. Een bloedeiig gene el. Gevaarlijk zijn ze met maar walgelijk en meer dan yiif van zulke exemplaren kunnen merkbaar bloedverlies veroorza ken Het is de plaag der moeras gebieden. De gehele patrouille is verplicht halt te houden want de kriebelingen worden talrijker Honderd meter verder wéér wa ter, wéér slijk en wéér slijk en wéér de parasieten, die door d» vetergaatjes in je schoen krui pen Wéér moeten de jongen# er „oorheen en dan wéér verder a or het ogenschijnlijk liefelijke naar inmiddels hartgrondig ver wenste land Dv: buitenposten van onze mi litairen aan de rivier liggen in een schilderachtige omgeving. De dorpshuizen op palen, de scherp- getrokken ebbenhoutkleurige ge zichten der Sumatranen, de rus teloze rivier met de kantbe- groeiïngen, en de afdrijvende uit geholde boomstamprauwtjes. Dit alles zcu de kunstenaar-toeschou wer zeker naar tekenstift, pen seel of muzieknotenblad doen grijpen. En dan dat avontuurlijke, zeker door heel wat jonge Nederlanders benijde leven van onze militairen temidden van deze bonte, geheim zinnige wereld. En het is ook werkelijk moot om 's morgens bij het opgaan van de zon 'n duik in de rivier te ne men en dan je spieren met de stroom te meten. En het is ook niet alledaags jn Nederland ona op zwijnenjacht te gaan en een oanter door de bomen te zien weg vluchten. Het is mooi, dat kampeerleven in het huis van een gevluchte Republikein met wachtloperij on der de palmen en met dierencon- certen. Een guitaarspeler zit in een kring van weemoedige ama teurzangers onder een flonkerend firmament. Het hart wordt zelfs week al» je een militair tijdens een pa trouille een ondiep meertje ziet doorwaden met een sten in de en# en de jonge kamphond met wa tervrees, in de andere arm. I, Dat is de romantiek van het soldatenleven. Momenten en beelden, die slechts een klein ge deelte van de dagelijkse vieren- I twintig uur uitmaken. Daar naast blijven de veel langere tij den van werk, zweet en moeite, j Een zware auto is vastgelopen. Drie kilometer ver in het oer woud staat hij, scheef weggezon ken in de modder. De jongens i zitten erbij en dromen in de bran dende zon van een slok thee. Dri# zijn weggegaan om hulp te ha len. Ze komen, terug met een andere wagen om te helpen trek- ken. Lukt niet. Kisten en vaten moeten worden overgeladen, mis schien, dat er over een week wel een kraanwagen komt. Ze hobbelen weer verder over de weg vol kuilen, tot ze aan een provisorisch herstelde brug ko men. Opnieuw uitladen en als d« wagen erover Is, weer sjouwen met vaten en kisten Zo gaat het voort, de ene moeilijkheid nn de andere. Keerzijde van de medaille... ruimer mogelijkheid tot beroep op Gedeputeerde Staten en op de rechter in burgerlijke zaken wordt uiterst gewenst geacht. In aansluiting op dit request heeft „Burgerrecht"' zich voorts gewend tot de leden der Tweede Kamer der Staten-Gencra.U waarin eveneens wijziging van genoemde wet wordt aangedron gen. In een toelichting wordt dorr h»c comité geconstateerd, dat de woonruimtewet z.i. onvoldoende n.cle rechtsbesehciming biedt aan de burgers, dat zij in vele geval len de mogelijkheid van beroep op de rechter uitsluit en dat een betere rechtsbescherming nood zakelijk moet worden. Het comité stelt zich voorts op het standpunt, dat, gezien de hui dige tijdsomstandigheden, net beginsel van vordering door de Overheid in noodgevallen moet worden erkend doch dat het dan noodzakelijk is, dat deze vorde ringsbevoegdheid wordt omringd met uitgebreie rechtswaarborgen. De thans in de woonruimtewet geboden waarborgen acht het comité „Burgerrecht" onvol doende. en rillerig? Opgepast - Griep dreigt! Direct n "AKKERTJE' (tot A per dag). Onder de wel. De Griep zet niet doorl (Ingez. Med.) len. Daarover bestaat groot ver schil van opinie. Ook is denk baar, dat men het ongeregelde verzet tegen de vijand ziet als gerechtvaardigd door voorafgaan de inbreuken op het bezettings recht, welke die vijand heeft ge maakt. Men ziet dus aldus Prof. Langemeijer dat ook de be rechting van oorlogsmisdadigers in Nederland nog moeilijke pro blemen kan opleveren. Een SoWjet vernietigings brigade is begonnen met het op blazen van werktuigen, behorend tot de beroemde Weser-scheeps- werf te Bremen, welke niet als herstelbetaling naar de Sowjet- Unie vervoerd kunnen worden. Volgens een officiële te Lon den gepubliceerde statistiek was het geboortecijfer in Engeland en Wales in 1945 het laagste van alle voornaamste landen ter we reld, behalve België. Er werden 679.937 levende kinderen geboren. Het aantal inwoners bedroes 42.636.000. Radio Stockholm bericht, dat Zweedse ingenieurs proeven nemen met radio-telefonie op de ultra-kcctegolf. waarbij 100 ge sprekken tegelijk gevoerd wor den. Men verwacht, dat deze ex perimenten ook tot verbeteringen op het gebied van de televisie zullen leiden. De K.N.A.C. wijst er op, dat het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop in 1947 wel iswaar 25 pet. lager is dan het vorige jaar, maar dat hieruit niet de conclusie mag worden getrokken, dat het verkeer er veiliger op zou zijn geworden, in dit verband is een vergelijking, waarbij tevens rekening wordt gehouden met het aantal ernstig gewonden, juister. Dan ontlopen de cijfers van 1946 en 1947 elkaar slechts weinig. Zij komen neer op 21 per dag. Dit_.cijfer is ech ter nog anderhalf maal zo hoog als voor de oorlog, toen welis waar het aantal voertuigen nog groter was dan thans, doch de verkeersintensiteit geringer. Amsterdam is in 1946-1947 wat het aantal doden en ernstig ge wonden betreft, die aan het ver keer ten offer vielen, ongeveer op vooroorlogs peil geweest. In 1947 waren Rotterdam en 's-Graven- hage hier niet belangrijk boven. Tal van kleinere gemeenten heb ben veel ongunstiger resultaten. De K.N.A.C. verwacht, dat d« serie van verscherpte contröle- acties door de politie, welke in verscheidene gemeenten van ons land worden gevoerd, een invloed ten goede op de ongunstige ver- keersongevallencijfers zullen kun nen uitoefenen, aangezien alle soorten weggebruikers afzonder lijk op de korrel worden genomen en bovendien aan de handhaving van de nog steed3 niet voldoende bekende voorrangsbepalingen en het moeilijke links afslaan geheel afzonderlijke acties worden ge- w^d.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1