Begroting ]van Buitenlandse Zaken Antwoord van BENELUX op voorstel van Bevin, Onenigheid in de Regering van Tsjecho-Slowakije DAMES.' VRIJDAG 20 FEBRUARI 1948. im de EERSTE KAMER. PETiriONEMENT aan H.M. De Koningin. Belgische Kamer keurt vrouwenstemrecht ;goed. De derde West Java Conferentie Amerikanen verboden Sowjet-Russlsche aanplakoiljeiten De stakirgen In België INTERVIEW MET C0STELL0 Het kleurlingenvraagstuk in de Verenigde Staten De Koning van Jemen vj vermoord Arrestatie's in Trlpolitanië. Jr&nkerlug Dij «..btuuiazDant - T«ni«uz«a WEERSVERWACHTIN G medegedeeld daar het K-N I te De Bilt, geldig tot Vrijdag avond. Aanhoudende vorst. Wisselend bewolkt met op sommige plaatsen af en toe enige lichte sneeeuwval. Nu en dan vrij krachtige wind tus sen Noord-Oost en Oost. Lichte tot matige vorst. 4de Jaargang No. 737. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Ternenzen Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,60. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uuï. Rubriek kl. advertenties! 6 regels 60 ct.; leder* regel meer 12 cent. Ver melding; Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer Abonnementsprijs 1,28 per kwartaal. !U!l Je VelKsMvIegetiwewJ'g'nS» Gisterenmorgen heeft de Eerste Kamer een aanvang gemaakt met de behandeling van hoofdstuk III (departement van Buitenlandse Zaken) van de Rijksbegroting voor 1948. De heer Kerstens (K.V.P.) merkt op, dat er een misverstand dreigt, namelijk in deze zin, dat men meent, dat de federalistische gedachte gedragen wordt door één organisatie. Er zijn echter verscheidene grote organisaties die aan hetzelfde probleem wer ken en gecoördineerd samenwer ken. De Minister is, naar spr. meent, niet sterk in zijn afweren de houding. Met belangstelling en voldoe ning heeft spr. kermis genomen van de bedoeling, dat voor de voorbereiding van de uitvoering van het plan-Marshall onder lei ding van Dr. Hirschfeld een bu reau wordt opgericht. De Mar shall-hulp moet z.i. zo billijk mo gelijk over het hele land worden uitgestreken. Vervolgens merkt de heer Kerstens op, dat de buitenlandse dienst over uitstekende krachten beschikt. Er zijn echter- ook be kwame, verantwoordelijke en wijze mensen buiten deze dienst. Spr. is er nu niet gerust op, dat voldoende gebruik gemaakt wordt van deze krachten. De heer Reijers (C.H.) heeft bezwaar tegen de hoge kosten van de buitenlandse dienst. Spr. meent, dat de Minister zich moet losmaken van de sleur te werken met arbeidscontractanten en tij delijk personeel. De leden van de buitenlandse dienst dienen niet politiek ge doodverfd te zijn. Voorts geeft hij te kennen, dat, wil de West Europese samen werking slagen, elk volk moet afzien van wat zijn eigenbelang is. Nederland dient de eenheid van het grondwettig Koninkrijk te handhaven. Spr. had in de In dische kwestie een krachtige hou ding van de bewindsman ver wacht. IDe heer Reijers oefent critiek uit op het Nederlandse optreden in de Veiligheidsraad, dat hij fout en slap noemt. Aan de de facto-erkenning van de Republiek Is door de redevoeringen van Mr. Van Kleffens niets veranderd. Nadat gisterenmiddag Hoofd stuk II der Rijksbegroting was goedgekeurd, heeft de Eerste Kamer de behandeling van de be groting van het departement van Buitenlandse Zaken voortgezet. De heer Schneider (K.V.P.) verklaart zich met het buiten landse beleid van de Minister heel weinig te kunnen verenigen. Spr. betoogt, dat ten aanzien van Spanje juridisch onrecht is ge daan en politiek een blunder van 4e ergste soort is gemaakt. Voorts betoogt spr., dat men Duitsland nodig heeft bij het grondvesten van een Europese gemeenschap. Er moet voor ge waakt worden, dat men Duits land niet in de armen van de Oostelijke nabuur drijft. Ten aanzien van het werk der Verenigde Naties kan op de volle steun van sprekers fractie gere kend worden. In dit verband wijst"- hij op de blokvorming in het Oos ten. Tegen deze blokvorming moet een West-Eurimees blok ,7e- vormd worden, dat de vrijheid tot het hardnekkigst verdedigt. Elk transigeren met het Stalinis me is z.i. uit de boze. De heer Stikker (V.V.D.) be spreekt allereerst de inrichting van de buitenlandse dienst. De Minister beseft z.i. met wat de mocratisering van de dienst be tekent. Met bevreemding heeft •pr. gelezen, dat de Minister een bezoek van een parlementaire commissie aan West-Duitsland •nnod'rr vindt. De Indonesische kwestie in de Veiligheidsraad aanroerende ver klaart spr., dat de defacto-erken- nine- van de Republiek een fout ls geweest, welke verkeerde gevol gen heeft gehad. De heer Brongersma (Arb.) is van oordeel, dat Europa een brug dient te z;in tussen Amerika en Rusland. De bevers moeten be reid 7vn de brug te schragen en nu twijfelt spr. aan de bereidheid da art on aan Russische züde. Op Internationaal eeb'ed moet er. naar sprekers mening, Initia tief van Nederland uitgaan. De wereld zal moeten worden ge vormd uit regionale federaties. De heer Brongersma kenscnetst een federatie als vorming van een vriendenkring en blokvorming als de vorming van een knok ploeg. De Minister vraagt bij, of deze nu een bezo-ek ener parlementaire commissie aan West Duitsland wil bevorderen of niet. De beer Donkersloot (Arb.) maakt vervolgens enige opmer kingen over ae nationale oeian- gen in het buitenland op cultu reel gebied. Op cultureel gebied valt er z.i. veel te doen voor de vertegen woordiging in het buitenland. De heer Van Santen (C.P.N.) geeft een overzicht over de evo lutie der blokvorming en betoogt, dat een West-Europese federatie zal uitmonden in een blok gericht tegen de Oost-Europese volkeren. Tenslotte pleit hij voor demo cratisering van de buitenlandse politiek, meer openbaarheid, min der geheimzinnigheid. De Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Van Boetzelaer, verzoekt de sprekers in een vol gende vergadering te mogen be antwoorden. Intussen deelt hij thans reeds mede, in verband met de voorstellen van Minister Be-vin, die ernstig onder de ogen zijn ge zien, dat de vertegenwoordigers van Engeland en Frankrijk heden aan de regering hebben aange boden een memorandum en de tekst van een voorstel voor een verdrag. Aangezien een en an der nog niet is bestudeerd, kan de Minister er verder geen mede delingen over doen. Onzerzijds is over de rede van Bevin van gedachten gewisseld met de Benelux-landen en daar omtrent is Donderdag in Brussel, Luxemburg en Den Haag een me morandum overhandigd. De voorzitter verdaagt dan de vergadering tot Dinsdag a.s. te 12 uur. Te Amberley, op 50 km afstand van Brisbane, is Donder dag een Lincoln bommenwerper neergestort. De lijken van 16 slachtoffers zijn reeds geborgen. Een werkelijk fijn product ter verzorging van Uw handen is Een Hamamelis product van Mijnhardt. (Inge^ Med.) H.M. de Koningin, 'heeft giste ren ontyangen de heer C. A. flman, uit Aruba, ter overhandi- ing van een pet'tionnement, strekkende tot volled'ge scheid'ng van Aruba en Curagao. Hare Majesteit heeft de heer Eman in de gelegenheid gesteld dit peti tionnement toe te lichten. Na deze audiëntie deelde de heer Eman ons mede,- dat hij met Hare Maje'ste't een onderhoud had, dat een half uur duurde. Tij dens dit onderhoud had de*heer Eman gelegenheid, Hare Majes teit een verzameling notariële acten ter hand te stellen, in houdende de wensen van de Aru baanse bevolking, zoals deze tot uiting zijn gebracht door de man nelijke meerderjarige inwoners van Aruba. Het betreft hier dus niet een eigenlijke petitie, doch een verzameling bij notariële ac te vastgelegde notulen van op Aruba gehouden vergaderingen. De Belgische Kamer heeft gis terenmiddag met 184 stemmen tegen 3 het wetsontwerp strek kende tot het verlenen van kies recht aan vrouwen voer de alge mene verkiezingen goedgekeurd. De wet zal op 21 uuli 1949 van kracht worden. Met uitzondering van Zwitser land was België het enige land in Europa waar de vrouwen nog niet aan de algemene verkiezin gen mochten deelnemen. Zij wa ren wel verkiesbaar voor de volks afvaardiging en hadden kiesrecht voor de gemeenteraadsverkiezin gen. Woensdagmorgen heeft de Bel gische Minister-President, Spaak, na afloop van de vergadering der Senaatscommissie van Buiten landse Zaken, verklaard, dat Bel gië van de Franse en Britse rege ringen een voorstel had ontvan gen met betrekking tot de orga nisatie van West-Europa. Spaak deelde mede, dat hierop door Bel gië is geantwoord door middel van een memorandum en dat de beide andere Benelux-partners, Nederland en Luxemburg, op dezelfde wijze hadden gehandeld. Toen de eerste-Minister ge vraagd werd of Benelux zal wor den uitgenodigd tot de Londense conferentie, antwoordde Spaak, dat deze aangelegenheid nog niet was geregeld. Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een of ficiële verklaring uitgegeven, waarin wordt gezegd dat de am bassadeurs van Frankrijk en En geland Donderdag door Spaak zijn ontvangen en hem de tekst van een ontwerp-overeenkomst heb ben overhandigd, waarin het plan- Bevin is uiteengezet. Spaak heeft de ambassadeurs een memorandum ter band ge steld, waarin het standpunt der regeringen van België, Nederland en Luxemburg terzake is om schreven. Te Den Haag en Lu xemburg zijn dergelijke memo randa overhandigd, aldus de ver klaring. Spaak heeft in de commissie voor buitenlandse zaken van de Kamer gezegd, dat de vorige maand in het Lagerhuis door R°vin uitgesproken reds een mijl paal in de geschiedenis van En geland betekende, omdat er uit blijkt, dat Engeland er z'eh thans v-n bew"1^ is deel van Europa uit te maken. De drie Benelux- landen, a.dus Spaak, verzoeken Een vergadering van de vier partijen van de Tsjeeho-Slowaak- se regeringscoalitie, die Woens dag bijeengeroepen was om een opiossmg te vinden voor de cri sis aan de vooravond van de ver- kiez.ngen. is in onenigheid ge- eind. ga. De vice-Premier -Strans- ky, protesteerde voor de socialis ten tegen .dreigementen van de commumstische partij". De crisis De derde West Java-conferentie te Bandoeng zal Maandag a.s. worden geopend met een rede van de regeringscommissaris voor be stuursaangelegenheden voor W. Java. welke rede zal worden gevolgd door een inleidend woord van de voorzitter van de commis sie van voorbereiding der voor lopige regering der Negara Dja- wa Barat, Raden Djoewarsa. Op de tweede dag komt in be handeling het verzoek, het comité van voorbereiding van de instel ling der Negara Djawa Barat door de algemene overheid te doen erkennen als regering voor dat gebied, terwijl do besprekin gen op de derde dag zullen han delen over de erkenning van de conferentie als voorlopig verte- penwoorüigend lichaam van de Negara. De volgende twee dagen zullen zijn gewijd aan een bespre king en vaststelling der voorlo pige staatsregeling. Op Vrijdag zal de verkiezing van de Wali-Negara (het staats hoofd! en diens beëdiging plaats hebben. ontstond tijdens een stormachtige kabinetszitting op Dinsdag toet de communistische Minister van Binnenlandse Zaken Nosek, be schuldigd werd niet overeenkom stig een besluit van het kabinet gehandeld te hebben inzake be noeming van communisten op hoge posten. Nosek was wegens ziekte niet op de vergadering van Woensdag aanwezig. Hij zou echter op de kabinetsvergadering van heden aanwezig zijn. Zijn afwezigheid maakte het nemen van besluiten onmogelijk. Een bijeenkomst, die het na tionale front heden zal houden, en voor Zondag aangekondigde demonstraties worden in sommi ge kringen te Praag als beslis send beschouwd voor de oplossing van de politieke crisis. 8000 af gevaardigden van 10000 fabrieken en 1000 plaatselijke vakverenigin gen zullen een „arbeidersparle- ment" vormen om hun zienswijze kenbaar te maken. Zapotocky voorzitter van de Tsjecho-Slow. vakverenigingsraad heeft gisteren bevestigd, dat de vakverenigingen uitbreiding van de nationalisatie eisen tot alle industriële ondernemingen met meer dan 50 arbeiders en tot alle groothandelaren in de buiten- en binnenlandse handel, daar deze volgens Zapotocky buitensporig hoge winsten maken. Volgens sommige waarnemers te Praag worden door deze eis alle particuliere ondernemingen in Tsjecho-VIlowakije bedreigd en wordt geen rekening gehouden met de overeenstemming tussen de partijen der coalitiereger'ng, die tot de volgende verkiezing van kracht is. om voortzetting van de bespre kingen met Engeland en Frank rijk, waarbij zij van plan zijn zich door één gezamenlijke delegatie te doen vertegenwoordigen. De Benelux-landen geloven, dat» het Brits-Franse verdrag van Duin kerken niet langer aan de be hoeften van morgen voldoet en zouden gaarne een ruimer ver drag zien, dat alle mogelijkheden van gevaar en bedreiging dekt. Spaak zeide, dat een dergelijk verdrag moet worden aangevuld met een militaire en een econo mische overeenkomst. .Gegeven de samengesteldheid van de betrokken problemen is geen onmiddellijke oplossing mo gelijk. Wij moeten gestaag door blijven werken". De overeenstemming ten aan zien van de Westelijke unie sluit niet de deur voor de mogelijk heid van een toekomstige over eenkomst met Oost-Europa en in dit verband juichte Spaak het Woensdag tussen de Sowjet-Unie en de Belgisch-Luxemburgse Eco nomische Unie gesloten handels verdrag toe. De Sovjet-Russische autoritei ten te Berlijn hebben publicatie gedaan van een protest, Woens dag op de bijeenkomst der plaats vervangende Geallieerde com mandanten uitgebracht tegen een verbod van Amerikaanse zijde om in de Amerikaanse sector van Berlijn aanplakbiljetten te plaat- sen met uittreksels van redevoe ringen van Molotof, uitgesproken op de conferentie van de Minis ters van Buitenlandse Zaken te Londen, vorig jaar. Op hetzelfde tijdstip, waarop Woensdasr de vergadering der plaatsvervan gende commandanten plaats vond werd de inbeslagneming van Amerikaans propagandamate riaal in de Sovjet-Russische sec tor van Berlijn waarover reeds eerder bericht, uitgevoerd. Uit Luik wordt bericht, dat de arbeiders van de Martinovens der Luikse staalindustrie gisteren morgen het werk hebben neer gelegd. Naar vanwege het. Minister'e van Arbeid werd medegedeeld, zijn de mijnarbeiders gisterenmor gen allen naar hun werk terug gekeerd. Slechts in één mijn, te Luik, duurt de staking nog voort. Ook aan de grote electrische centrale te Langerbrugge, is het werk hervat, zodat ook aan de staking in de gas- en electrici- teitsbedrijven in België een einde is gekomen. Belgische mijnstaking te(n einde. De stakende Belgische mijnwer kers hebben gisteren het werk hervat. De staking heeft 9 da gen geduurd. John Costello, Eire's nieuwe Premier, heeft in een interview met Reuter verklaard, dat zijn regering „vriendschappelijke be trekkingen met alie chrio.eUjke voiKen' wenst. „Elke beweging, die de christe lijke levenswijze helpt versterken zal onze steun hebben", zo zeide hij. „Wij geloven in individuele vrijheid en wij beschouwen het Britse gemenebest van volken als een groot bolwerk van indivi duele vrijheid". Op een vraag over de Detrekkingen van iuu'd met het Britse gemenebest ant woordde Costello: „Wij zijn niet van plan consti tutionele problemen op te wer pen. Het ene grote probleem, waar wij alleen belangstelling voor hebben, is de verdeling van Ierland en wij hopen dit zo spoe dig mogelijk op te lossen in het belang van Ierland zowel als Groot-Brittannië, in een geest van begrip." Costeilo verklaarde ten aanzien Van de betrekkingen tussen Eire en de V. S., dat hij deze betrek kingen en een goede verstand houding gaarne wil versterken, „want de traditionele banden tussen Ierland en de V. S. zijn sterk en zijn altijd sterk ge weest". Politieke waarnemers wilden er zich Woensdag niet over uit la ten, hoe lang naar hun mening Costello's coalitie, die geen ante cedent heeft, zich staande zal houden. Zij zijn van menir.g, dat De Valera zijn nieuwe taak van leider der oppositie met nauwge zetheid zal vervullen en zijn tijd af zal wachten, tot hij een ge schikte gelegenheid v'ndt om zijn vcn-~alig ambt opnieuw te aan vaarden. Een groep Amerikaanse demo craten uit het Zuiden heeft er afgezien het jaarlijkse diner van de democratische partij ter gele genheid van „Jefïerson-Jackson- day" bij te wonen, daar de orga nisatoren hebben geweigerd de negers gescheiden van de blanken te plaatsen. Op dit diner van 5 dollar, waar de aanzittenden 100 dollar voor betalen (de rest wordt gestort in het fonds der partij voor de verkiezingsactie), zal President Truman de actie der democraten voor de Presidents verkiezingen in November in zetten. Volgens zekere geruchten, die nog niet bevestigd konden wor den, zou de Koning van Jemen, Imam Jehya, wiens overlijden werd gemeld, vermoord zijn, even als twee van zijn kinderen, onder wie de erfprins. De Arabische liga heeft beslo ten een commissie te zenden naar Sanaa, de hoofdstad van Jemen, om klaarheid te verkrijgen over de tegenstrijdige berichten om trent het overlijden van de Imam. Reeds vorige maand werden te Cairo berichten ontvangen, dat hij gestorven zou zijn, doch hierop volgde later een tegenspraak van vertegenwoordigers van de Ko ning. Woensdag ontving de Ara bische liga een telegram uit Sa naa, waarin de dood van de Imam bericht, werd en dit bericht werd later door het radiostation van Sanaa herhaald. Volgens een door het Britse mil'taire bestuur in Tripolitanië uitgegeven verklaring over de on geregeldheden aldaar, zijn te Tri- pol's 52 personen gearresteerd, onder wie de voorzitter van de Kotla (het Arabische nationalis tische blok) en de secretaris. Van betrouwbare zijde wordt vernomen, dat de Belgische pre mier, Spaak, in de commissie voor buitenlandse zaken van de Belgische Kamer van Afgevaar digden heeft medegedeeld, dat b'nnenkort een conferentie over een West-Europese Unie kan worden verwacht.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1