WEST-JAVA CONFERENTIE Indonesië in VEILIGHEIDSRAAD. NederL grensincident van 1939 opgehelderd drie Slavische landen en de Benelux DE CONFERENTIE VAN DRIE De derde DONDERDAG 19 FEBRUARI 1948. Haar betekenis Republikeins protest de Commissie voor Goede Diensten? bij De verjaardag van Prinses Marijke „OVERWINNING VOOR WALLACEPARTIJ" üarrieet o*er Roosevelt VERGELIJKING tussen 0e bedrijvigheid in de haven van Antwerpen Activiteit van voormalig fascistenleider in Groot-Brittannië TE PRAAG Amerikaans afgevaardigde beschuldigt Engeland en Amerika Frank«rii| bfl wawxammmat fsmsuxira WEERSVERW ACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt. geldig tot Donder dagavond. Aanhoudende vorst. Meest matige wind tussen O. en Noord. Wisselende bewol- king met op enkele plaatsen een licht sneeuwbuitjc. In de nacht lichte tot matige vorst. Overdag lichte vorst tot tem peratuur om het vriespunt. 4de Jaargang No- 136. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Ternenzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.; ndaunum per advertentie 1,50. Inzending advertentie! tot .des namiddags 4 uui, Rubriek kl. advertentie»: 6 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs S,25 per kwartaak Van bevoegde zijde wordt me degedeeld, dat die derde West- Java conferentie, waarvan de opening op 23 Februari te Ban doeng zal plaats vinden, uitvoe ring zal geven aan een reooluüe. velko is aangenomen door de tweede conferentie, van vorig jaar December. Deze resolutie een nota zal sturen met het ver zoek, te voorkomen, dat de derde West-Java conference zii worden gehouden, zulks overeenkomstig het communiqué der Republikein se regering betreffende deze con ferentie. (Een vroeger bericht van 14 dezer, van het AFP, maakte segt „dat op de derde West-Java reeds melding van een brief van conferentie een voorlopige rege- Moh. Roem aan de C.V.G.D.,^ van ring voor West-Java wordt inge steld, deze zal zijn gebaseerd op ie status van Negara en met een volksvertegenwoordiging". Deze beslissing van de vorige confe- remti® bepaalt in wezen de agen- éa der komende conferenties, al ius deze bevoegde zijde. Op deze grondslag zal de derde conferentie zich dienen uit te spreken over de organisatievorm der „Negara Djawa Barat" (Negara West Java) en over de ta dit gebied in te stellen staat kundige organen, zodat dan de •onferentie zich zal kunnen reconstrueren in een vertegen woordigend lichaam van deze Negara en zal kunnen overgaan tot instelling en benoeming ener voorlopige regering. Op deze beslissingen zal hij gouvernementsbesluit sanctie kunnen worden verleend door een officiële erkenning, zowel var,: de Negara als van de conferentie in haar hoedanigheid als volksver tegenwoordiging. Met deze offi ciële erkenning zal dan de con ferentie ophouden, een conferen tie te z(jn en haar verdere ver gaderingen zullen dan zijn zittin gen van de volksvertegenwoordi ging der jonge Negara. De over bracht van bevoegdheden zal hij •rdonnantie geschieden. Tot ■over de zegsman van Aneta. Aneta seint nog uit Djokja, *at, naar het persbureau ,Anta- ra" van officiële Republikeinse z(jde vernomen beeft, ae Republi keinse delegatie voor de onder handelingen met Nederland, aan^ 4e commissie \Oot goede diensten" In de bibliotheek van het Pa lels Soestdijk waren wij gisteren morgen in staat ons jarige Prin sesje Marijke te feliciteren en een kijkje te nemen bij de cadeaux, Aie zij had gekregen. Onwillekeurig gingen onze ge dachten terug naar de dag nu bijna een Jaar geleden waarop •en gelukkige en trotse vader «en klein mensenkind toonde aan de Minister-President, de vice- Voorzitter van de Raad van Sta te en de burgemeester van Baarn. Dat jaar is snel voorbij gegaan en het kleine meisje is opge groeid tot een flinke en stevige baby, die vol bewondering luis terde naar de muziek uit de mu- ziekspeeldoos, aangeboden door het personeel van het ooglijders- gasthuis te Utrecht en met haar stevige knuistjes vol belangstel ling greep naar de leuke speel goedbeestjes, haar gestuurd door de militairen in de ziekenhuizen in Indië. De jongens, die in de handarbeid-afdelingen in de diver se hospitalen aldaar hun uitersts best hebben gedaan om deze aar dige attentie te verzorgen, hébben •er van hun werk. dezelfde strekking. Over het hier- voren vermelde communiqué der Republikeins® regering wordt in dat telegram het volgende ge zegd: „In een verklaring van de Republikeinse regering over het zelfde onderwerp, welke gisteren (d.i. 13 Februari) te Djokja werd gepubliceerd, wordt even eens medegedeeld, dat de derde West Java-conf eren tie onverenig baar is met de politieke beginse len, door beide partijen op de „Renville" aanvaard, omdat al leen de door de Nederlanders be zette gebieden zullen zijn verte genwoordigd". Red. ANP). Bij een speciale verkiezing voor j het Amerikaanse congres, gehou- I den in Bronx (een gedeelte van New York), is de candidaat van de- American Labour Party, Leo Isacson, die door Henry Wallace wordt gesteund, met meer stem men dan de drie andere candida- ten samen gekozen. Deze verkie zing wordt beschouwd als een toetssteen voor de „derde partij" van Wallace, die als leider van deze partij candidaat is voor de aanstaande Presidentsverkiezin gen. Isacson beschreef zijn overwin ning als een „krachtige verwer ping door het volk van de politiek van de regering van Truman, wel ke politiek naar oorlog voert". „Het is een overwinning voor Henry Wallace en de derde partij de volkspartij", zo voegde hij hieraan toe. Het resultaat is een politieke ommekeer, daar in dit distriet ge durende vele jaren democraten zqn gekozen. Henry Wallace verklaarde te Tampa (Florida)„Dit is een werkelijke overwinning over het bazensysteem en machinepolitiek. Dit bewijst, dat de zogenaamde derde partij de eerste party kan worden." Isacson zal slechts het tweede lid van de American Labour Par ty in het congres zyn. James Farley, Minister der Post, Telegraaf en Telefonie tij dens President Roosevelt, heelt tijdens een redevoering in de Colgate-Unlversjteit te Hamilton (V. S.) verklaard, dat President Roosevelt een qdel man was, die dorste naar macht. Volgens Far ley zijn de talrijk^ tegenslagen, waar de wereld op het ogenblik De Veiligheidsraad heeft gister avond zijn besprekingen over de Indonesische kwestie voortgezet. De Sowjet afgevaardigde, Gro- myko, vroeg aan d® raad een ver klaring van de onbevredigende situatie in Indonesië. Hq ver klaarde, dat de landen, die zich aan de zijde van Nederland heb ben. geschaard, de bespotting van het gezag der Veiligheidsraad door dit land hebben aangemoe digd. Hq beschuldigd® de consulaire commissie er van, Nederland te hebben begunstigd. Ook de Com missie van goede diensten heeft volgens Gromyko Nederland be voordeeld. Het rapport van de Waai wciwu v/j/ o onder getukt gaat, het gevolg Commissie van goede diensten is 1 i ,-i i„n i i r\ r\ nnyoffi VI10 O tü Tl 1 PT HpTTTilf van het derde en vierde Presi dentschap van Roosevelt, die ,,de wereld verdeeld heeft door een reeks concessies, vervat in geheime overeenkomsten, die de kinderen dezer wereld bedreigen en de schaduw des doods over hen werpen." in de eerste plaats niet betrok ken op de Veiligheidsraad en de Commissie heeft de Raad niet ge raadpleegd, aangezien zij slechts de belangen van de drie landen vertegenwoordigt. Hij beschuldigde de Commissie er van, dat zij de Raad voor een De Nederlander Jean Lemmens, die op 9 September 1939 te Venlo met twee kapiteins van de Engel se geheime dienst, S. P. Best en R. stevens, die hij reed, door een groep S.S.-mannen met geweld de grens over Duitsland werd inge haald, heeft als getuige in het proces te Neurenberg tegen 21 voormalige hoge functionarissen van het Duitse Ministdrie van Buitenlandse Zaken Gerard Wal ter Schellenberg, die de „vredes besprekingen" van Himmler met Graaf Bernadotte van Zweden re gelde, herkend als degeen, die de aanval op de Engelse officieren leidde. Volgens Lemmens had Schel lenberg onder de naam Schemmei de twee officierei meermalen aan de grens ontmoet. Op de dag van de schaking, toen zij weer op enkele meters van de grens op Nederlands grondgebied bijeen waren, zag hij Schellenberg een teken geven. Onmiddellijk reed een auto met S.S.-lieden de grens over en opende het vuur, waarbij de Nederlandse eerste luitenant Klopf gewond werd. De beide Engelse officieren en Lemmens zelf werden gevangen genomen, vastgebonden en Duitsland bin nengebracht, aldus het verhaal van Lemrpens. Zij werden eerst naar Duessel- dorf gebracht en ondervraagd. 10 December 1939 werd Lem mens van de beruchte Gestapo- kelder in de Prins Albrechtstras- se naar het concentratiekamp Sachsenhausen overgebracht. Reuter voegt hier aan toe, dat men van de beide Engelse kapi teins na hun verdwijning niets meer gehoord had, doch dat zij in 1945 behouden in Duitsland wer den aangetroffen, zy bevinden zich thans in Engeland. Dinsdag is in het Lagerhuis juist een vraag gesteld over de veroordeling tot levenslange ge vangenisstraf, die een Sowjet- Russisch tribunaal over twee be wakers, van het kamp Sachenhau- sen heeft uitgesproken op grond van de beschuldiging, dat zij de twee hierboven genoemde Engel se officieren hebben opgehangen. Sedert begin van dit jaar ia de bedrijvigheid in de haven van Antwerpen geringer dan tijdens de laatste maanden van het vori ge jaar. Van meer dan 16.000 Ingeschreven arbeiders kunnen niet meer dan 9000 geregeld wer ken. De oorzaken van deze ver minderde werkgelegenheid is vol gens ingewijde kringen toe te schrijven aan het afnemen van de invoer sedert het in werking tre den van het Benelux-verdrag. In het vooruitzicht van de verhoogde invoerrechten op sommige goede ren was de invoer de laatste maanden van 1947 zeer groot. Deze invoer zal slechts weer op leven, indien de gevormde voorra den uitgeput zijn. Ook als gevolg ▼mn de verminder'ng van de scheepvaart op de Rqn was de be drijvigheid te Antwerpen de laat ste maanden zeer afgenomen. Reuter's diplomatieke corres pondent te Londen meldt, dat de ontwikkeling van de conferentie, die Polen, Tsjecho-Slowakije en Joego-Slavië te Praag houden om hun houding tegenover Duitsland te bepalen, te Londen met belang stelling gevolgd wordt met het oog op het mogelijke licht, dat van hieruit geworpen zou kunnen werden op de komende besprekin gen te Londen tussen de V. S., Engeland en Frankrijk. Enkele diplomatieke waarne mers te Londen hebben gewezen op de vergelijking, die men kan trekken tussen de drie Slavische landen, d e te Praag bijeenkomen, en de landen van de Benelux- groep, voor zover hun verhouding betreft tot de besprekingen der grote mogendheden over Duits land. Alle drie Slavische landen zqn Geallieerde mogendheden, d'e van de Duitse bezett'ng geleden heb ben, alle drie hebben het groot ste belang bq de economische toe komst van Duitsland. Twee ervan zijn nabuurlanden van Duitsland. Tsjecho-Slowakije heeft door zijn gemeenschappelijke grens met de Amerikaanse zone van Duitsland met de Benelux gemeen, dat het d'rect belang heeft bii elke be slissing betreffende b'zonale of trizonale economie in West-Duits- land, die op de Londen.se confe rentie genomeri^zou kunnen wer den. Waarnemers te Londen vragen zich af, in welke positie men zou komen, ind en de drie Slavische landen, steunend op deze overeenkomsten, op gelijke rechten van overleg aanspraak zouden maken als de Benelux. In verband hiermee houdt men zich bezig met de vraag, welke' vorm dit overleg met de Benelux pre cies zal aannemen. Indien de iRenelux, zoals steeds meer waarschijnlijk wordt, aldus Reuter's correspondent, slechts in de gelegenheid wordt gesteld zijn zienswijze over de onderhavige Duitse vraagstukken, waar deze groep het meest bij betrokken is, kenbaar te maken, kan men wei nig bezwaar maken, dat de drie Slavische Geallieerden desgewenst dqar ook gelegenheid toe krijgen. Indien aan de andere kant de Be nelux op ruimer basis bij de Lon- dense besprekingen betrokken wordt als toekomstig lid van een West-Europese unie, zou de ver gelijking tussen de Slavische- en de Beneluxlanden n et meer zo ver opgaan, dat een gelijksoortige behandeling gewettigd zou zijn. Burgerg van Manchester ver zetten zich tegen een poging van Sir Oswald Mosley, voormalig Brits fascistenleider, om in ge noemde stad actie te voeren voor zqn „eenheidsbeweging", die ge acht wordt fascistisch te zijn. in woners van Manchester wierpen stenen naar Mosley's auto, toen deze een rede zou gaan houden. Nadat de politie de menigte uiteen had doen gaan, verklaard® het vroeger lid van de internatio nale brigade (die in Spanje tegen Franco heeft gestreden) Sam Wild: „Wij zullen in Manchester géén fascistische redevoeringen dulden". De Daily Worker (comm.) maakt melding van h®t feit, dat de raad van de Britse nationale studenten-unie, te Brighton bijeen, besloten heeft zich te keren tegen fascistische propaganda op universiteiten en hogescholen. Tass voegt er aan toe, dat Mos ley met medeweten van de Britse regering zijn activiteit voortzet en in zijn weekblad, dat het oude emibleem van de Brits® fas cisten-unie, een bliksemschicht, vertoont „openlijk anti-semitische en andere fascistische ideeën", verkonaigt. fait accompli heeft gesteld. Voort» heeft de Commissie de instructie van de Raad niet opgevolgd 1* zover zq faalde in het tot stand- brengen v.an een onmiddellijke wapenstilstand, terwijl zq tracht te een beslissing bq de Indone siërs af te dwingen. Gromyko betoogde uitvoerig, dat de bezetting van Madoera. door da Nederlanders een aaavai was, die de resolutie van de Vei ligheidsraad schond. Hq wilde weten,, waarom het verslag van de waarnemers be treffende Madoera niet in het rapport der Commissie van goede diensten was opgenomen en be schuldigde de Commissie er van, dat zij het materiaal, dat voor de Nederlanders ongunstig was, ach terhield, hetgeen tot resultaat had, dat de Nederlanders zich vrjj Voelden hun militaire operaties voort te zetten, totdat zq het I grootste deel van de belangrijke Republikeinse gebieden bezet had- den. „De Commissie van goede diens- ten was het werktuig in handen van de Nederlandse militairistea, i die de weerstand van het Indone sische volk, dat strijdt voor het i herwinnen van zqn onafhankelijk- 1 held, beogen te breken", aldua Gromyko. Gromyko verzekerde, dat da> plannen tot oprichting van d» Verenigde Staten van Indonesië behoren tot de Nederlandse mid delen „tot vestiging van toekom stige heerschappij over Indone sië". Hij noemde de Renvïlïe-overeen- komst een verraad aan de belan gen van het Indonesische volk, ondertekend door de Verenigde Naties, wier plicht h®t is behulp zaam te zqn bij de bevrqding der koloniale volken. Hq noemde het een schande, dat alle leden van de Commissie voor goede diensten vertegenwoordigers waren van kolonial® machten. Gromyko verklaarde, dat de Verenigde Staten, terwijl zy kro kodillentranen schreien over het lot van Indonesia, al het moge- lqke doen om Nederland te hel pen bq de onderdrukking van de vrqheidsbeweging, omdat zij voe len. dat Nederland beter hun eco nomische belangen kan bescher men. Hij hernieuwde zyn voor stel tot' terugtrekking van d# Nederlandse troepen op de de- marcatielqnen van vóór de poli tionele actie. De vertegenwoordiger van Ca nada, generaal Mac Naughton, Introduceerde een resolut e, die hij beschouwde als door beide par- tqen reeds aanvaard, welke in houdt: „De Veiligheidsraad neemt met voldoening kennis van de onder tekening van de Renville-overeen- i komst en beveelt aan, dat do commissie haar goede diensten zal voortzetten en verzoekt beide j partijen -en de commissie va* goede diensten de Veiligheids raad direct op de hoogte te stel len van de vorderingen inzake de politieke oplossing van het con- flict". Hierna werd de zitting ver daagd tot Vrijdag a.s. 20.3Q uur; Nederlandse tqd. Na afloop der besprekingen ver- nam Aneta uit gezaghebbende i bron, dat Australië zal trachteB tijdens Informele besprekingen de Canadese resolutie uit te breiden in die zin, dat de commissie van goede diensten tevens de bevoegd heid krijgt zelf voorstellen te for muleren en openbaar te maken. Dinsdag zijn te Praag de Mi nisters van Buitenlandse Zaken van Tsjecho-Slowakqe, Joego slavië en Polen bijeengekomen om over de kwestie Duitsland te spreken. Jan Masaryk (Tsjecho-Slowa kqe) verklaarde, dat hij de uit nodiging van Polen tot het hou den van de conferentie gaarne had aanvaard. Hij sprak de hoop uit, dat meer van dergelijke con ferenties zouden worden gehou den, omdat de politieke, economi sche en culturele belangen der drie landen in de meeste gevallen parallel lopen. Masaryk was van mening, dat van de zqde van Duitsland geen direct oorlogsgevaar dreigde. Aan de „Drang nach Osten" van dat land moest echter voor goed een einde worden gemaakt. Stanjo Simie (Joego-Slavië) zeide, dat in West-Duitsland de bezettende megendheden rustig voortgaan om het Duitse impe rialisme weer in het zadel te hel pen. Dit betekent een ernstige bedreiging voor Polen, Joego- Slavië en Tsjecho-Slowakije. De vervolging van de democratische en progressieve elementen in de Westelqke zönes van Duitsland, Noah M. Mason, republikeins afgevaardigde voor Illinois in het Huis van Afgevaardigden, heeft het Amerikaanse en het Britse Ministerie van Buitenlandse Za ken beschuldigd van „onoprecht heid en het eten van twee wal len." Engeland verkoopt wapens en ammunitie aan de Arabische, landen zodat zij in staat zqn het' besluit van de V. N. voor de ver- adus Simic, vormen het beste deling van Palestina te negeren bewqs voor de onmogelijkheid van toelating van Duitsiand tot de democratische gemeenschap van Europese landen. Modzelewski (Polen) verklaar de, dat de jongste gebeurtenissen met betrekking tot de kwestie- Duitsland de grootste bezorgdheid in alle vredelievende landen had den teweeggebracht. en tegen te werken, terwql het Amerikaanse Ministerie van Bui tenlandse Zaken een embargo uit gevaardigd heeft voor het vervoer van wapens en ammunitie voor de Joden in Palestina en het zo voor hen onmogelijk gemaakt heeft zich tegen de Arabische aanvallen te verdedigen, aldus d. afgevaardigde.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1