DE RONDE-TAFELCONFERENTIE De besprekingen in Indonesië WEST-JAVA CONFERENTIE WOENSDAG 18 FEBRUARI 1948. Jhr. VAN VREOENBURGH IN ONS LAND Adres aan Minister van Verkeer en Waterstaat Overeenstemming Nederlands-Belgische haventarieven. Prinses Marijke wordt één jaar. De actie van Niemoeller Sowjet-verklaring verdedigt Brits bele d Oe geruchten omtrent cheime besprekingen Meningsverschil over de {'rankerLu| bfl »b*xjB«n>«nt - Terneuzm WEEKS VERWACHTIN G medegedeeld door het K.N.M.I. te De, Bilt, geldig tot Woens dagavond. Weinig verandering. Matige, nu en dan vrij krach tige Oostelijke wind. Enkele overdrijvende wolkenvelden, af gewisseld door zonneschijn. Droog weer. Temperatuur in de loop van de dag oplopend tot iets boven het vriespunt. DE EEUW 4de Jaargang No. 735- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. f. van de Sande Tcrneuzen Advertentieprijs: per mm 10 ct., minimum per advertentie i 4,50 Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs S,25 per kwartaal. Maandagavond kwart voor elf arriveerde met het K.L.M.-ljjn- toestel uit Batavia Jhr. Mr. H. F. L. K. van Vredenburgh, die als toekomstig lid van het colle giaal orgaan in Indonesië bespre kingen komt voeren met de Ne derlandse regering. Het toestel heeft de afstand BataviaSchip- kol 12 uur sneller afgelegd dan fewoonljjk. De afstand Basra— ehiphol werd zonder tussenlan ding gevlogen. Gelijk (bekend was Jbr. Van Vredenburgh lid van de Neder landse delegatie bij de onderhan delingen op de „Renville" en voor zitter van de Nederlandse tech nische commissie voor het staken van het vuren. Een groot aantal journalisten was op het vliegveld aanwezig om de hoge functionnaris te or.t- vangen en hem jn de kleine douaneloods met vele vragen te bestormen. Op de vraag naar het doel van zijn komst naar Neder land antwoordde Jhr. Van Vre denburgh, dat hij gekomen is om instructies te ontvangen over de verdere werkzaamheden van de Nederlandse delegatie in Indone sië, voorts om aan de regering versterking voor de delegatie te vragen. Door piekte van enkele leden der delegatie is de staf zo zeer verzwakt, dat zij het vele werk niet meer aan kan. Jhr. Van Vredenburgh vertelde verder, dat hij de Republikeinse regering de wil aanwezig is het bestand zo goed mogelijk na te komende bestandschendingen Het hoofdbestuur der Federatie tie van Nederlandse Bedrijven" tegen economische dictatuur en ter bevordering van het particu lier initiatief, beeft .bij adres aan de Minister van Verkeer en Wa terstaat aangedrongen gehoor te geven aan de actie, die door de organisatie van exploitanten van het goederenverkeer langs de weg ks ondernomen, teneinde te be werkstelligen, dat met de opvat tingen van deze tak van het be drijfsleven met betrekking tot een wettelijke regeling van bedoeld goederenvervoer rekening worde gehouden. Het hoofdbestur der Federatie is van oordeel, dat de desiderata, welke door belanghebbenden tot uiting worden gebracht, geheel in overeenstemming zijn met de op vattingen, d'e in het algemeen bij t bedrijfsleven terzake van over heidsbemoeienis bestaan. De gemengde Belgisch-Neder landse commissie van haventarie ven heeft op 14 Februari j.l. te Antwerpen vergaderd. De delegaties zijn tot overeen stemming gekomen over de vol gende beginselen: In befde landen zal de mogelijk heid worden bestudeerd en voor- bere'd om zo spoedig mogelijk te komen tot een volledige gelijk heid ten aanzien van he systeem van heffing; dit veronderstelt een gelijk systeem van scheepsmeting. Eodra de stelsels volkomen gelijk Bullen zijn, zullen de tarieven, ook wat het niveau aangaat, indentiek worden. Aangezien met de verwezenlij king van deze grondbeg'nselen nog enige maanden gemoeid kun nen zijn, zal de Nederlandse dele gatie aan haar regering voorstel len te bevorderen, dat per 1 AprU 1948 een tussentijdse verhoging van de Nederlandse havengelden wordt ingevoerd, die zal bedragen voor de wilde vaart 50 pet. eri voor de lijn vaart: in het maximum 1 ct, per Br. m3, voor de rest glo baal gesproken 30 pet. De Belg'sche delegatie heeft van dit voorstel met voldoening ken nis genomen. De delegaties gaan er daarbij van uit, dat deze nieu we tarifieëring zal gelden voer 1 jaar of zoveel korter als nodig is, om de vorenbedoelde beginse len te verwezenlijken. Ter bespoediging van de verwe zenlijking der volledige gelijkma king van tarieven en heff'ngs- systemen zijn uit de delegaties deskundigen aangewezen, die met elkaar contact zullen houden over de technische vraagstukken, die bjj een zodanige unificatie om «en oplossing1 zullen vragen. nemen af. In vergelijking met de toestand op 17 Januari, toen de overeenkomst „staakt het vuren" werd gesloten, bedraagt het aan tal schendingen neg slechts zeven tiende van toen. Jhr. Van Vredenburgh zal met de regering eveneens besprekin gen voeren over het op te rich ten collegiaal orgaan. Hiervan zeide hij, dat in principe de taak verdeling van de drie toekomstige leden, de Luit.-Gouv.-Gen. Van Mook, Minister Neher en hijzelf, reedg is vastgelegd. De Luit.-Gouv.-Gen. zal als voorzitter van het college de zaken betreffende het Indische bewind behartigen, Minister Ne her de aangelegenheden van, de wederopbouw en Jhr. Van Vre denburgh die van buitenlandse aangelegenheden. In de praktijk werken de drie leden reeds samen en hebben zij regelmatig contact met elkaar. ,,Als hoofd van de afdeling po litieke zaken", zo besloot Jhr. Van Vredenburgh, „is het voor naamste doel van mijn komst echter mij op de hoogte te stel len van de gang van zaken op mijn afdeling". Jhr. Van Vredenburgh, die waarschijnlijk een week in Neder land zal verblijven, werd verwel komd door de wnd. chef van de afdeling Politieke Zaken van het departement van Buitenlandse Zaken, Dr. H. N. Boon. Heden wordt onze jong ste Prinses één jaar. Wij bieden onze Prinselijke Fa milie en Haar Grootouders onze hartelijke gelukwen sen op deze feestdag aan. Moge ons Oranjekind op groeien tot vreugde van ons Vorstenhuis en tot blijdschap van het Neder landse Volk. Ds. Niemoeller heeft in een nieuwe verklaring zijn in een vroegere herderlijke brief gedane oproep tot boycot van de zuive ringsprocedure door de Duitse protestanten en in het bijzonder de üominé's, herhaalt. Niemoeller veroordeelt de zuiveringsproee- dure vanwege de geest van wraakneming waardoor zij be heerst zou worden. Niemoeller is voorzitter van de Evangelische Synode van, Hesse-Nassau. Zijn actie heeft tot levendige discussie aanleiding gegeven. Protestantse geestelijke leiders vallen Niemoel ler bij doch de Rooms-Katholieke Bisschoppen van Hesse geven blijk meer te voelen voor wijzi gingen in, de procedure dan alge hele afschaffing. TWEEDE DAG. De heer Meyerink, eerste spre ker op de tweede dag der open bare vergadering, verklaart zich vooreerst oneens met de uiteen zetting van Dr. Buiskool. Spr. is doordrongen van de ernst van de volkswil in de ge bieden overzee. En hjj heeft de beschuldigingen van traagheid aan het adres der regering uit voerig overwogen, maar toch acht hij na rijpelijk overwegen voorals nog geen reden aanwezig om het boetekleed aan te doen. De constructie van het nieuwe koninkrijk moet vóór alles demo cratisch zijn. Spr. heeft wel enige twijfel omtrent de zuiver heid van het inzicht in democra tie, dat men over zee heeft. Vervolgens gaat spr. over tot het ontwikkelen van zijn denk beelden over de toekomstige unie, een unie, zo denkt hem het beste, zonder Indonesië en hare orga nen. Hjj staat op het standpunt, dat mén één kabinet moet creëren voor Nederland, Curagao en Suri name, waarin elk der gebieds delen uit, de West een Ministers zetel toegewezen krijgt. Ook deze spr. acht uitbreiding van 't Nederlandse parlement met zetels voor de West zeer aan vaardbaar. De gemeenschappelijke belan gen als genoemd in het eind verslag moeten gemeenschap pelijk behartigd worden,: de rechtszekerheid vereist, dat de benoeming van de leden der rer.h- terlüke macht in alle delen blijft berusten bij de Kroon. Tenslotte bepleit spr. de bij stand voor Suriname in de vorm van lening tegen zeer lage rente. De volgende spreker J. P. Kau- lesar Sukuul beklaagd? zich bit ter over het lang uitblijven van wijzigingen. Als de grondwet hiertoe dan in de weg staat, wij zig die fmvndwet dan terstond, zo verlangt hij. De heer A. Curiel heeft de overtuiging gekregen, dat een beroet) op de goodwill dezer ver gadering op z'n plaats is. Hij wil aandringen op een spoedige be vordering van de bestuurswijzi ging in de West. De heer Joeltes betreurt ook, dat er zoveel tijd heeft moeten verionen, voor men tot deze con ferentie kon geraken. Belan°riik acht spr. ahereerst, dat in Nederland en de West een grote mate van overeenstemming hestsat over de (""wislagen van de toekomstige opbeuw. De conferentie make straks van haar rapport e°n conceV-i-Mks- grondwet, zo stelt de heer Joekes vervolgers voor. Spr. staat uitvoer1*" stil bil de wensen vap .Aruba. Hij k"r> v>r- voleens tot Suriname. Ondanks vol begrip voor de noodzakelijk heid van een ontwikkeMrv als eewemt vooral ook finan- cieel-economjsch moet spr. toch wel schuchter naar vn^n brengen, dat Nederland ook zoiets j als financiële moeilijkheden heeft. Hij voelt meer voor intensivering van de eigen economische bron nen van Suriname. Dr. Pos neemt enige moeite waar in Nederland om afstand te doen van de historische tradi tie. Hjj acht dit 'n kernprobleem. Een ander kernprobleem is dat der proporties in de nieuwe con structie. Daarvoor en voor het vraagstuk van onderscheiding tussen algemene zaken en de za ken der delen, moet deze confe rentie de oplossing vinden. De heer W. R. Plantz kan het optimisme van de heer Gerharts tegenover de spanningen op Cu ragao niet delen. De Curagaose bevolking is teleurgesteld, voelt zich bedrogen. Nederland moet zo spoedig mogeljjk tot daden overgaan en het koloniaal bestuur liquideren. Hierna wordt de vergadering geschorst tot 's middags. De middagvergadering begint te half drie. Als eerste spreker treedt op Dr. W. Chr. de La Try Ellis, adviseur van de Minister van O G„ die de noodzaak gevoeld heeft van enige woorden te wijden aan het vraagstuk der Arubaanse verlangens. ,Spr. is van oordeel, dat zo spoedig mogeljjk iets voor Aruba móet worden gedaan, wil men een vijandschap tussen de bevolkingen van Aruba en Curagao voor komen. Hiermede is de eerste termijn der debatten beëindigd. Terstond gaat de vergadering voort met besprekingen in tweede termijn. De eerste spreker, Dr. Buis kool, beklaagt zich erover, door de afgevaardigden Meyerink en Logemann min of meer voor een revolutiónnair te zijn uitgemaakt. Hij komt hiertegen op. Wij bljjven tot de laatste mi nuut bereid een regeling te zoe ken door overleg en wij zullen bereid zün offers te brengen maar dan zal daar ook iets tegen over moeten staan. Spr. ziet een mogelijkheid van oplossing in de volgende voorstel len van de centrale sectie: 1. Voortzetting beschouwin gen. 2. Voorstel centrale sectie tot het zoeken van contact door de conferentie met de Grondwets- Herzieningscommissie. 3. Voorstel centrale sectie tot het vormen door de conferentie van twee in plaats van de be staande drie secties. Als eerste onderwerpen worden ter bespreking voorgesteld: a. nationaliteit en burger schap; b. buitenlandse betrekkingen; c. defensie in Unie en Konink- rjjk nieuwe stijl. 4. Voorstel centrale sectie tot aanvuling der centrale sectie met drie leden. Dr. Buiskool beklaagt zich neg over het geringe aantal sprekers van Nederlandse zijde, maar hjj wil deze repliek niet besluiten zonder een krachtig beroep op deze conferentiè om de West een bescheiden, maar haar toekomen de plaats te geven in het nieuwe Koninkrijk. Dr. Da Costa Gomez dringt op nieuw aan op directe invoering van democratisch bestuur voor Curagao. Spr. acht het verweer van Prof. Logemann omtrent de toepassing van het Staatsnood- recht in Indonesië niet geheel in de practijk gevolgd. De Staat Ocst-Indonesië is getouwd op de ordonnantie van den Passar, d e weer berustte op Staatsblad D65. Spr. verzoekt de voorzitter het volgende voorstel in stemming te brengen „De ter vergadering aanwezige leden der Curagaose delegatie stellen aan de conferentie Neder land, Suriname en Curagao voor, de Nederlandse Regering en de Staten-Generaal te verzoeken: Het bjj de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanhangi ge wetsontwerp tot herziening van de Curagaose Staatsrege ling, welke nader door hen be sproken werd met de Minister van Overzeese Gebiedsdelen en de commissie van voorberei ding der Tweede Kamer in bij eenkomsten op 13 en 14 Febr. j.l. met de meeste spoed te bei- handelen en voorts met alle ten dienste staande middelen te bevorderen, dat zo spoedig mogelijk na de tot standko- ming dezer Staatsregeling in de Nederlandse Antilen vol gens de herziene bepalingen verkiezingen, worden gehou den". De heer Wijngaarde acht deze discussie een eindeloos en waar deloos academisch debat. De vooruitstrevendheid der z.g.n. Nederlandse voorultstrevenden lijkt spr. niets dan een laagje vernis. Het wekt weinig vertrou wen dat de Nederlandse delegatie niet als eenheid, maar individueel optreedt. Dit maakt de waarde der ganse Nederlandse delegatie dubieus. De grondwetswijziging is thans veel te laat, spr. is zeer ernstig teleurgesteld. De heer Gerharts accentueert, dat ook hij zelfbestuur voor de West heeft gevraagd, - alleen hij wil de dingen wat kalmer doen dan zjjn collega's, zij lopen daarbjj wel eens wat onderste boven. Wij moeten zorgen, dat het zelfbeschikkingsrecht op Cu-, ragao verzekering krjjgt van een hecht democratisch stelsel. Dit gemakkelijk te leiden volk moet beschermd blijven tegen even- ituële demagogen der toekomst. De motie-Da Costa Gomez tevens uitgebreid tot Suriname, in stemming gebracht wordt aan genomen z. h. s. Mr. Van Helsdingen wil nog even een toelichting geven. Wat de vooruitstrevendheid hier te lande betreft, wil spr. er op wjjzen, dat de invloed van de West op het wijzigingsontwerp zo groot is geweest, als nog nooit ergens ter wereld heeft plaats gehad. De Minister van O. G. heeft met de delegaties uitvoerig overleg gepleegd bij de opstelling van het ontwerp en de Staten is om advies gevraagd. Hierna brengt tenslotte de voor zitter de drie voorstellen der cen trale sectie in stemming. AU» drie worden aangenomen h. Als voorzitters der twee Beetle* worden aangewezen de heren Pos en Da Costa Gomez. De vergadering besluit tot bij eenkomst. der twee secties o? hedenmorgen. In de vierde aflevering van de publicatie van) oorlogsdocumenten door het Sawjet-Russisch infor matiebureau, waarin o.a. critlek geleverd wordt op degenen, die bet Sowjet-Russisch optreden Oost-Europa van 1939 tot 1941 agressief noemen, wordt onder meer gezegd: „Handelde de Brit se regering juist, door tijdens de oorlog in Egypte troepen te sta tionneren ondanks de protesten van de Egyptenaren? Ongetwj)- feld. Het was namelijik een mid del van groot belang om Hitiers agressie naar het Suezkanaal de weg af te snijden. Slechts vijan den van de democratie of mensen, die hun zinnen verloren hebben, kunnen beweren, dat het optreden van de Britse regering in dit ge val een daad van agressie vormde". Op dezelfde wjjze wordt in d« Sowjet-Russische verklaring eea verdediging gegeven van de lan ding der Britten te Casablanca, ondanks het protest van Marok kaanse zijde en de militaire tegen actie van de regering-Pétain. Zekere Amerikaanse politiek» waarnemers beschouwen de ge ruchten over geheime besprekin gen te Berlijn tussen vertegen woordigers van Sowjet-Russische en Amerikaanse of Westelijk Ge allieerde zijde als behorend tot een campagne van Sowjet-Rus sische origine, waardoor men zou willen trachten de Amerikaanse congresleden de indruk bjj te brengen dat de mogelijkheid be staat van een ontspanning tussen de Sowjet-Unie en. de Verenigde Staten, en dat het dus niet nodig is zich te haasten met aanvaar den van het plan-Marshall of er belangrijke credieten aan te be steden. Op het departement van Bui tenlandse Zaken te Washington, dat de geruchten noch ontkend noch bevestigd heeft, wijst men er alleen op dat Generaal Clay tegenspraak geleverd heeft en dat Murphy pas Zaterdagavond uit de Verenigde Staten naar Duitsland is vertrokken. In officieuze kringen wordt ver klaard, dat de oorsprong van de geruchten gezocht moet worden in een heildronk, door een hoge Sowjet-Russische officier uitge bracht op een diner, waarbij Mur phy aanzat. De officier zou de wens te kennen gegeven hebben, dat de Sowjet-Unie en de Weste lijke geallieerden „eens tot over eenkomst over Duitsland zoudea komen." INDONESIË In gezaghebbende kringen te Batavia heeft de verklaring van de Republikeinse regering over de komende West-Javaconferentie enige verwondering gewekt. Deze verklaring doet onder meer een beroep op het derde van de twaalf punten van. de Renville-overeenkomst om aan te tonen, dat deze conferentie in strijd is met hetgeen tussen par tijen is overeengekomen. Gezag hebbende kringen hebben tegen over Aneta verklaard, dat de ar gumenten in de Republikeinse re geringsverklaring in verschillen de opzichten mank gaan. „In de eerste plaats is deze conferentie slechts de uitwerking van de tweede conferentie, welke zich reeds heeft uitgesproken over de toekomstige status van West-Java. Overigens zcu punt drie van de twaalf politieke be ginselen, waarop de Republiek zich beroept, hier nimmer van toepassing kunnen zijn. Het tweede punt, waarover de Repu bliek in alle talen zwijgt, daaren tegen wel. Dit punt zegt n.l. dat geen dar partijen recht heeft de vrije uiting van populaire bewe gingen te verhinderen, die uit gaan naar politieke organisaties, welke in overeenstemming zjjn met Linggadjati. Punt 3, waarop de Republiek zich beroept zegt dat, beslissin gen ten aanzien van veranderin gen in administratie van een. ge bied uitsluitend bewerkstelligd kunnen worden na volledige en vrije toestemming der bevolking j van zulk een gebied en op het ogenblik, dat die bevolking ge heel beveiligd en vrij is van enige pressie". Gezaghebbende kringen ver volgden, dat wel als een paal boven water staat, dat men ten aanzien van de West-Javaconfe rentie wel van het tweede punt kan spreken. Voorts wekte het ook verwon dering, dat Diogja in de Rege ringsverklaring de wijze, waarop de derde West-Javaconferentie Is samengesteld, als ondemocratisch karakteriseerde. „De samenstel ling is in ieder geval op een zo danige wijze geschied," dat men kan spreken van een verwezen lijking van de democratische be ginselen, voorzover de omstandig heden dit toelieten".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1