Eerste openbare zitting der R. T. C. De vertrouwelijke Persconferentie DE HAVENBELANGEN IN DE BELGISCHE SENAAT te Lake-Success DINSDAG 17 FEBRUARI 1948. Credieten voor vrorbereidende studie Parijs zetel der V. N. West-Europees verdedigingsplan? Sleepboot op mijn gelopen PruüEwring bf) Abemeammt - Tarneuzan WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Weinig bewolking. Weinig bewolking, droog weer en lange perioden van zonne schijn. Meest zwakke, naar Z.- Oost draaiende wind. Overdag temperatuur oplopend tot min stens enkele graden boven het vriespunt. DE 4de Jaargang No. 734. Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. 4. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 «ent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal Gisteren was het dan zo ver. De rondetafel conferentie beleef de haar eerste openbare vergade ring. In de vergaderzaal van de Eerste Kamer waren de gedele geerden gezeten als bij de offi ciële openingsbijeenkomstf twee weken geleden. Bij elkander een gezelschap, dat niet heel veel kleiner is, dan wat men in deze vergaderzaal ge wend is. Bh' is spanning voelbaar. Ge ruchten doen de ronde, dat toch de kink in de kahel nog is geko men of aanstonds zal komen; dat toch een deel van de delegatie van Curasao zich van verdere medewerking zal onthouden. Te 11.05 bij de opening der vergadering door de voorzitter, Minister Jonkman, ontbreken in de delegatie der Antillen de leden Eman, Yransquin en Janckheer, doch de vergadering neemt een aanvang en de presi dent spreekt zeer kort zijn openingswoord, inhoudende goede wensen voor de conferentie. Hierna nam de voorzitter, Mi nister Jonkman het woord, waar bij hij o.m. zeide: <Bij de aanvang onzer eerst? openbare vergadering in deze eerbiedwaardige en mooie verga derzaal van de Eerste Kamer der Btaten-Generaal, meen ik in uw geest te handelen door van onze dankbaarheid te getuigen voor het feit, dat deze vergaderzaal tot onze beschikking werd ge- «teld" Hierop leest de secretaris-gene raal der conferentie, Mr. Th. Bot, enige ingekomen stukken voor. Dan stelt de voorzitter de open bare beraadslaging aan de orde. Als eerste spreker treedt dan op Mr. S. W. van der Meer, die o-m. verklaart: „De delegatie van de Neder landse Antillen naar deze confe rentie heeft van de Staten van Curasao een opdracht ontvangen. Deze opdracht houdt in, dat de delegatie vóór de aanvang der conferentie van de Nederlandse regering zekerheid dient te ver- kggen omtrent enkele feitelijke hervormingen. In geval van niet volledig bevestigend antwoord werd opgedragten" te verklaren, dat dit een dermate grote teleur stelling veroorzaakt, dat alle be sprekingen overbodig zijn. Deze opdracht is een noodkreet, een uiterste noodkreet. Het is een laatste poging om het kwij nend vertrouwen van de bevol king der Nederlandse AntiHen te herstellen. Slechts krachtig ingrijpen kau hier baten. Wij kunnen hier niet rustig als vrije mannen met u praten als wij weten, dat tegelij kertijd de grootste onrust heerst op Curasao en Aruba; onrust waaraan het huidig Nederlands bestuur aldaar debet is en waar voor uiteindelijk de verantwoor delijkheid hier in Den Haag be rust. Wij weten wel. dat wij hier in Nederland van alle zijden good will andervinden en dat er hier geen sprake is van onwil. Maar wat schieten wij op met good will. De bevolking der Neder landse Antillen gelooft niet meer in beloften. Er moeten eerst da den komen, zo nodig met over- boordzetting van alle formalisme. Daden en nu. Wij verlangen heus niet veel, integendeel, onze wensen zijn uiterst bescheiden en binnen de grenzen van de wet. Maar zon der dit minimum van zakelijk heid behoeven wij niet te confe reren of een toekomst te be ramen. Wij zullen derhalve niet deel nemen aan het werk van daze conferentie voordat het vertrou wen door daden enigszins her steld is. Wij hopen dat er eerïïjke en on bevangen mensen zullen worden gevonden, ook en vooral in deze conferentie, die zullen erkennen dat wij niet anders kunnen han delen. Hierna verlaat de afgevaardig de Van der Meer de vergadering. Slechts vier van de acht Oura- saose gedelegeerden zijn overge bleven. De heer Buiskool onderstreept, terstond hierna, dat de deelname der Surinaamse delegatie haar eisen niet lager stelt, dan de de legatie der Antillen. Vervolgens gaat spr. uitvoerig de voorge schiedenis dezer conferentie na. Spr. waarschuwt ervoor, dat men niet de grondwetswijziging moet afwachten alvorens de hervormin gen in de West te effectuéren. De grondwetgever kan zeer vele ont wikkelingen der toekomst niet voorzien. Suriname is graag bereid tot overleg, maar Nederland mag zich niet vastbijten in traditie en verouderd bestel: en Suriname leeft onder zulk een verouderd bestel. Wij moeten nu door daden be wijzen, dat het oude kolonialisme teneinde is. Men zie de liefde van Suriname voor Nederland en Oranje niet aan voor absolute trouw. Wat Nederland in de laatste jaren int Suriname aan goodwill en vertrouwen heeft ver- >ren, is niet gering. Suriname begrijpt, dat niet alles in een handomdraai kan ge schieden, maar niets kan het volk van. Suriname stuiten in zijn verlangen naar vrije ontwikke ling. Met betrekking tot het centraal rapport geeft spr. vervolgens een samenvatting van 10 punten, welke de samenwerking aan geven, die Suriname voorstaat: Suriname is voor de instelling van een rijksparlement gekozen door de landsparlementen; de in stelling van een rtjkskabinet, los van de landsregeringen, en rijks raad, als rechtsprekend college bij geschillen. Er moet een ver zekering zijn van financieel eco nomische bijstand. Een kerngroep uit deze conferentie zal bij de nieuwe constructie moeten uit maken, wat algemene en wat in terne zaken zijn. Voorts moeten waarnemers van Suriname in de delegaties bij de V. N. worden opgenomen. En in het veranderd Koninkrijk ten slotte zullen de Indonesische ge bieden zo zij dat willen moe ten kunnen worden opgenomen. De derde spreker, Dr. M. F. da Costa Gomez, begon met zijn leedwezen uit te spreken over de afwezigheid van vier leden der Curagaose delegatie. Wij verzet ten ons tegen het regiem van koloniale onderdrukking, maar zo zette spr. uitvoerig uiteen wij willen samenwerken met Nederland. Hij brandmerkte het Nederlandse tempo als traag. Hij ging, dan, uitvoerig in op de staatsrechtelijke mérites der con- structiemogelijkhedën voor het nieuwe Koninkrijk Hij bepleitte de onmiddellijke instelling van een verantwoorde lijk bestuur in de Nederlandse Antillen naar analogie van hetgeen door het staatsnoodreoht in Indië is mogelijk gemaakt. Spr. verzocht vervolgens de grootst mogelijke verhaasting van de behandeling van het wijzi- gingsontwerp in de Tweede Ka mer; instructies aan de Gouver neur om nieuwe verkiezingen op Curagao voor te bereiden en de instelling van een oommissie om te onderzoeken, op welke wijze de a.s. grondwetsherziening kan worden versneld. Tenslotte diende Dr. Da Costs Gomez een motie in. Deze houdt in, dat de centrale sectie een ont werp zal opstellen van het nieuwe Koninkrijk, dat aanvaard dient te worden door de verschillende volksvertegenwoordigingen en vervolgens door de Nederlandse wetgever zal worden bekrachtigd, zonder dat hij daarbij eenzijdige wijzigingen zal kunnen aanbren gen. Dan wordt de vergadering ge schorst tot des middags. De middagzitting opent te 14 uur met een rede van Dr. W. L. P. M. de Kort, die begint met de algemene opmerking, dat de spre kers der Nederlandse delegatie niet spreken namens de delegatie in haar geheel, maar elk voor zichzelf alleen. Hij gaat dan na, hetgeen de sprekers vóór hem ge zegd hebben. Deze rondetafelconferentie kan tot eensgezind resultaat leiden, indien men de realiteit voor ogen houdt, van wat mogelijk is. Het toekennen van een zelf standig meesterschap-in-eigen- huis aan de Overzeese gebieds delen is, zo meent spr., niet het moeilijkste. De gelijkwaardigheid in zelfstandigheid die stelt Ne derland voor het grootste pro bleem. Verder is spreker voorstander van de institutie van een Rijks kabinet, een Rijksparlement, een Rijkshof en een vertegenwoordi ger des Konings. Spreker pleit voor invoering van een zeer uitgebreid kiesrecht, en onderstreept de betekenis van de pers voor de volksopvoeding tot kiesbekwaamheid. Spr. resumeert, dat algemeen kiesrecht voor mannen en vrou wen voor Suriname mogelijk en nodig is (met uitzondering van bosnegers en bovenlandse India- I nen) en voor de Antillen zon- der deze uitzonderingen. Als voorwaarde kan dan bij deze algemeenheid worden ge steld, dat men althans alphabeet moet zijn, dat men moet kunnen lezen en schrijven, om kiesgerech tigd te zijn. De volgende spreker, de heer J. A. de Miranda, oordeelt, dat Su riname te lang een voorbeeld is geweest van ondemocratische staatsvorm. Maar in Suriname zweeft het warm verlangen naar een nieuwbouw. 'Hij spreekt met klem de hoop uit, dat Nederland de gelegen heid nu zal aangrijpen om Suri name te winnen. Zo niet, dan zal het Suriname voor goed verliezen. Curagao, zo betoogt de heer L. D. Gerhardts vervolgens, is een Nederlandse volksplanting. Het is nooit een eigenlijke kolonie ge weest. Hij gaat dan kort de his torische ontwikkeling dezer volks planting na. De Curagaose economie is uiterst kwetsbaar, aldus spr. en afhankelijk van buitenlands kapi taal. Spreker wijst erop, dat de verhouding van de volksplanting Curagao tot Nederland zeer hecht is. Hij waarschuwt tegen de invoe ring van algemene dienstplicht. Curagaoenaars moet men niet oproepen voor belangen, die hem niet raken. Hg is voorstander van alge meen kiesrecht op Curagao voor mannen en voor vrouwen; ook pleit hij voor een vetorecht, berustend bij de vertegenwoordi ger van de Kroon, doch dan een vetorecht, slechts van kracht on der toezicht van een Raad. De heer A. Karamat Ali gaat uitvoerig de geschiedenis van Su riname na sedert 1865, het jaar, dat Suriname een staatsregeling schonk. Toen de oorlog in 1940 Suriname plotseling ontroofde van de NederlanSse steun, werd het zich plotseling bewust, dat het Nederlandse steun ook kon missen. Dat wa-j het ullr van ont waken voor Suriname en Su riname zag reikhalzend uit naar de inlossing van de Koninklgke belofte van 1942. De delegatie van 1946 bereikte niets meer dan nieuwe toezeggingen. De heer P. Wijngaarde levert hierna critiek op bet feit, dat nog steeds geen enkele daad door de regering Is gesteld ook al zijn de gedelegeerden al drie weken in Nederland. Wg Surinamers, zo betoogt hg, hebben zo veel ge duld gehad en zo vaak vergeefs een beroep op Nederland gedaan. Denk niet, aldus spr., dat ons ge duld onuitputtelijk is. Integen deel: het is volkomen uitgeput. Spr. noemde de openingsrede van de Minister-President teleurstel lend. Hg had concrete voorstellen van Nederlandse zijde verwacht. In verband met de discussies rondom de berichtgeving van Aneta New York, terzake van de vertrouwelijke persconferen tie, welke te Lake Success door woordvoerders van de Commis sie van goede diensten is ge geven, verklaarde Maandagmor gen de Minister-President tegen over A.NjP. het volgende: „Ik heb menselijkerwijze de zekerheid, dat Kirby en Gra ham, noch een andere woord voerder der Commissie van goe- Docb niets daarvan. Niets dan zeeën van woorden en geen daden. Zo verspeelt Nederland zijn laat ste kans in de wereld. Het wereld geweten tolereert geen koloniale verhoudingen meer en wg zullen niet aarzelen op dat geweten zo nodig een beroep te doen. Prof. Dr. J. H. A. Logemann heeft waargenomen, dat in deze vergadering op twee niveaux is gesproken: over het huis, dat wij willen bouwen, over de grond, waarop dat huis moet worden ge bouwd. Spr. wil alleen over dit laatste spreken. Het komt hem onjuist voor, dat men zekere ma teriële wgziging wil tot stand brengen met voorbijgaan van het formeel bindende recht. Hier moet een aanpassing worden ge vonden en in een snel tempo. Als wij thans de formele bin ding van wet en grondwet opzij zouden schuiven, dan is daarmee de eerbied voor democratie aan getast en deze eerbied is juist het hoogste goed, dat ons straks in het nieuwe staatsgebouw zal moeten verbinden. Ook de motie Da Costa Gomez is het gevaar gegeven, dat wij deze grondwet telijke rechtsorde zouden onder graven'. Ik ben daartegen, aldus betoogt Prof. Logemann, maar juist daarom wil ik, dat wg haast maken. Dat wij voortmaken met onze grondswetsherziening, opdat wg de beslissende stap nog dit jaar zullen kunnen doen. Over de opbouw zelf wil Prof. Logemann hedenmiddag niet spreken. Zijn bedoeling, nu, was alleen de grond te helpen verste vigen. De volgende spr. F. Lim Apo, brengt nog enige argumenten te berde om de bekwaamheid van Suriname tot zelfstandigheid aan te tonen. Spr. dringt aan op een spoedige verwezenigking van de te bereiken resultaten dezer con ferentie. Ten aanzien van die re sultaten is hij optimistisch ge stemd. Te 5 uur wordt de ver gadering verdaagd. ,.Het Laatste Nieuws schrijft": Oud-Minister Godding» en ver schillende senatoren hebben een amendement ingediend op de be groting van Openbare Werken er toe strekkend het crediet voor het ontwerpen van de tweede Kruis- schanssluis te Antwerpen van 5 op 25 millioen te brengen. Dit amendement is een ant woord op de verhoging van het crediet voor de verandering van de sluis van Temaaien, die door de Senaatscommissie voor de bui tengewone begroting werd aange- nomenL Belangrijke vraagstukken. Op het gebied van onze havens en van de binnenscheepvaart, doen zich verschillende actuële vraag stukken voor. De haven van Gent wordt ten zeerste benadeeld' doordat er te Terneuzen geen tweede zeesluis is, die toegang geeft tot het kanaal GentTerneuzen. Sinds lange jaren heeft men de noodzakelijk heid van deze sluis erkend. Antwerpen dringt aan op een tweede sluis aan de Kruisschans. De regering is daarenboven be zorgd om een verbetering van de ScheldeRijnverbinding. Van Waalse zijde dringt men aan op verbreding van de sluis te Ternaaien, derwijze dat de grote binnenschepen uit Luik zowel Rotterdam als Antwerpen zouden kunnen bereiken, ên de kolen schepen uit de Ruhr niet meer zouden verplacht zijn over Ant werpen te varen, om ten slotte Luik te bereiken. Bij de aanleg van het Albert- kanaal werd de sluis te Ternaaien, die toegang geeft tot de Neder landse kanalen, opzettelijk smal gebouwd om een afleiding van dè scheepvaart naar Rotterdam, ten nadele van Antwerpen, te voor komen zolang de verbinding Ant werpenRijn niet verbeterd is. Dit werd dus als een soort ruil middel bij de onderhandelingen met Nederland bedoeld. Zekere Waalse kringen beweren echter, dat Antwerpen te veel de wet stelt en dringen aan op de onmid dellijke verbreding van de sluis te Ternaaien. Aldus wordt de rege ring bij de onderhandelingen met Nederland verzwakt. Het wordt op zgn minst als zonderling beschouwd, dat de heer Merlot, Minister van Begroting, dit streven aangemoedigd heeft door een crediet voor de verbre ding van Ternaaien op de begro ting te laten inschrijven. Getrouw aan haar methode om iedereen tevreden te stellen en de zaken nog wat ingewikkelder te maken, heeft de regering beslo ten, dat het voorziene crediet van 5 millioen voor Temaaien eigen lijk zou aangewend worden om alle vraagstukken tegeigk in te studeren: Sluis van Terneuzen, Kruisschans en Ternaaien. De Senaatscommissie voer de buitengewone begroting heeft ech ter de verwarring nog wat groter gemaakt door het crediet op 20 m'llioen te brengen, opnieuw ten voordele van Temaaien. Volgens een verklaring van de heer Behogne, Minister van Open bare Werken, zou de sluis aan de Kruisschans ongeveer 600 millioen kosten; deze van Terneuzen 500 de diensten, op de vertrouwe lijke persconferentie te Lake Success iets hebben gezegd, wat hun bevoegdheden overschrijdt. Zij hebben niets gezegd, wat mijn vertrouwen In de correct heid van hun handelwijze In of ficiële functie kan schokken Ik vermoed, dat de pers, waa neer zij over de informaties zou beschikken, welke mü ten dien ste staan, eveneens van oordeel zou zijn, dat het verslag van de correspondent van Aneta een onjuiste en daardoor tenden tieuze weergave van do uitlatin gen van de woordvoerders der Commissie is. Ik moet er op wijzen, dat de correspondent van Aneta de enige Nederlander was, die de conferentie heeft bijgewoond. Hy was tevens de enige van de aanwezige journalisten, die een verslag heeft doorgegeven ter publicatie en hij was de enige, die blijkbaar de indruk heeft ge kregen, althans gerapporteerd, dat de heren Kirby en Graham in hun uitlatingen zijn afge weken van de objectieve hoo ding» die van hen kan worden verwacht^ De Nederlands-Indische rege ring heeft haar communiqué, waarin een veroordeling van de aangenomen houding werd op genomen, op deugdelijke gron den herroepen. Ik betreur, dat een naar mijn overtuiging on verantwoordelijke berichtgeving oorzaak is geweest, van onver diende aanvallen op de Commis sie van goede diensten, voor welker arbeid en opoffering ik nogmaals mijn waardering moge uitspreken," Parijs is gekozen als de plaats, waar de volgende algemene ver gadering der V. N. zal bgeenko- men. Volgens inlichtingen van het internationale comité voor de studie van Europese kwesties zou men bezig zijn een rapport op te stellen, waarin de regeringen der voornaamste Europese landen 'n verdedigingsplan tegen de Komin- fonm wordt aanbevolen, dat voor ziet in de vorming van een inter nationale derde macht onder een gemeenschappelijk opperbevel. Het document zou 29 Februari worden gepubliceerd, nadat het aan de betrokken regeringen Ui toegezonden. Over het scheepsongeval met de B.P.M.-motorsleepboot „Soe- gio", die 12 Februari, 80 mgi ten zuiden van Balikpapan, op een mgn is gelopen, wordt nog nader gemeld, dat het ongeval geschied de om ongeveer 5 uur in de mid dag. De boot was op weg van Balikpapan nalir Tanah Grogot; het ongeval had plaats ter hoogte van de Mjoeara Pamanoekan baai. Van de 24 opvarenden werden er 9 gedood en 4 gewond. Volgens mededeling van de af deling Rederg van de B. P. M. te 's-Gravenhage, zou het aantal doden 5 bedragen en het aantal gewonden 3, alle leden der geheel uit Chinezen toestaSmde beman ning. Van de uit Nederlanders be staande scheepsofficieren werd niemand gedeerd millioen en de werken te Ter naaien 250 millioen, zijnde samen 1 nrlliard 350 millioen. Anderzijds is de kwestie van de Rijnverbinding op de Benelux-con- ferentie te Luxemburg te berde gekomen. In de officiële mede deling, na afloop van deze confe rentie, werd gezegd, dat de Bel gische regering zich 't recht voor behoudt te gelegenertijd dit vraag stuk op te werpen. Het is te ho pen, dat verdere verwarring aan Belgische zijde zal vermeden wor den, opdat de onderhandelingen met Nederland tot een biligice jp- lossing zouden leiden.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1