sü Kleine Adverteotiin 4 i g B urgerl ij ke^-Stand Dictaatcahiers KLEUTERSCHOOL Potloodslijpmachines p'bjkkeR, Tabellarische Kasboeken 50.000 AardbeiplanteR m 14 Adverientiën H.H. LAND- EN TUINBOUWERS MATTHAUS - PASSION ƒ6,-; ƒ5,—; ƒ4,—; f Bespreken 10 cent per plaats. VcrslooUNaci|c Imperial Plastic-Pop Neutrale Kleuterschool KOUSEN en SOKKEN B AnrJIiciplanlcn VERGOUWE Hoek Tel. 25 VcrslooUNaciic Huishoudelijke artikelen 1 N.V. FIRMA P. J. VAN DE SANDE GELD /80°— 5»/.. k fn pi tea J€ er GEMEENTE TERNEUZEN «unonniiniiiimniiuiiiiiniiimnniiniiiniiniiiiiniiiiniiiiuiiiiiiiiuiiiii N.V. Firma P. J. van de Sande Speciale aanbieding in; Noordstraat 42 Terneuzen RADIO REPARATIE ERKENDE PHILIPS SERVICE Radio Tech. Bureau N.J W. DE BUCK HOLLANDSCHE BLOEMBOLLEN Scvfecla Voor tot en met 30 kolom i ai it I! 01 in zc d( k v i iu! ra A n et I >o I m ik r r ni er •o le: I «- \n t If Ï13 lO€ m m h< er oc l fo rs 5ij ge 1 i i X) 211 nc Ol fen n V, SCHAKER Max BuweTerneuzen 2'/27 '/2 Zaterdagmiddag vond te Hans- weert een ontmoeting plaats tus sen het plaatselijke tiental Max Euwe en Terneuzen I, welke we derom met 7 Yzin het voor deel van Terneuzen eindigde. Door deze uitslag staat de Hans- weertse clulb definitief op de on derste plaats in de Eerste Klasse. De uitslagen luidden: Max Euwe Terneuzen M. J. Quakkelaar S. W. Henry 1O J. Karelae P. J. van de Sande O1 A. Quakkelaar— J. van der Staal O1 P. MeijerG. Tichelman O1 W. ZuidwegB. Burger O1 J. dé. Pree— J. van de Ree O1 A. van LiereJ. J. Kaan O1 N. Witte-J. van der Hooft A. ProvilyA. Stadhouders O1 J. van LJereH. Vereteegh 1O Hoek IZaamslag I L. de Witte— J. de Pooter Pzn 1-1 A. Meertens J. de Pooter Mzn O2 A. Meeusen M. de Pooter O2 P. A. OckéM. Wisse O2 P. Verhelst Andr. Hamelink 11 L. de BlaaijC. Oppe O2 P. Landsheer J. Smallegange O2 L. M. de Blaaij P. de Jonge 11 9. K. Meertens F. de Jonge 2O H. Dekker W. Hamelink O2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. Totaal 2%—7% De thuisclub had aan de even borden wit. DAMMEN. Op Donderdag j.l. werden op die (bovenzaal van de heer P. Huijssen te Hoek wedstrijden ge speeld tussen de damverenigingen van Hoek en Zaamslag, welke de volgende uitslagen hadden: 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 5—15 Hoek IIZaamslag H J. Meertens M. de Bruijne O2 J. Verhage Jac. Dieleman O2 M. DielemanP. de Vos O2 J. Bakker J. v. d. Velde 0—2 J. den HamerH. Gort O2 E. de Goorte M. de Pooter 2O Jac. Pladdet J. de Pooter 2O P. van Cadsand H. Koekoek 2O 6—10 Terneuzen. Huwelijks-voltr.: 11 Febr. Ant- honie Cornelis Bootsgezel, 22 j., jm. en Maria Martijntje d. Outer, 20 j., jd. (won. te u>reskens). Geboorten: 7 Febr.: Willy, z. van Anthonie D. van Driel en Maria J. Vermeulen; Margriet, d. van Cornelis van der Linden en Maria Euser; Jacobus Frederik Daniël, z. van Leendert P. Bak ker en Maria N. Janse (won. te Zuiddorpe8 Febr. Hendrika Jan na Cathalina, d. v. Herm. A. Her- rebout en Maatje H. Meeuwse; Albert Petrus, z. van Albert Bou- chaut en Madeleine J. de Smet; Willem Cornelis, z. van Matthëus W. Verplanke en Neeltje Riemens (won. te Biervliet); Jacoba, d. v. Cornelis K. Herrebout en Janna Duerink (won. te Zaamslag). 9 Febr. Anna Wilhelmina, d. van Josephus A. Zanders en Marianne C. Lams. 10 Febr. Zacharias, z. van Zacharias Wisse en Cornelia Verhelst. 12 Febr. Andries Hen,- drik, z. van Andries J. Overdulve en Elisabeth L. Kaijser (won. te Zaamslag); Johny Octaeve Mar- cell, z. van Petrus A. Meeusen en Maria Overdulve (won. te Sas v. Gent). Overlijden; 7 Febr. Eddy Roger Martha, 7 dagen, z. van Georges C. S. de Cooker en Elza C. C. D'haene (won. te Westdorpe). 8 Febr. Mechelina Jacoba Huijs sen, 67 j., echtg. van Jan B. Dooms. 9 Febr. Izaak Nonnekes, 84 j., wedn. van Neeltje Reynhout. 13 Febr. Magdalena Brandes, 78 j., echtg. van Jan de Feijter. LOOP DER BEVOLKING. Terneuzen. Ingekomen: R. A. de Caluwé, Baandiik 7, Sas van Gent; W Weergang, D.-Visserstr. 61, Em- men; J. v. d. Broeke, P 27, Hoek; N. v. d. Bilt—Ten Haken, Nieuwe- diepstr. 104, St. Niklaas (B.) Vertrokken: M. Ph. de Feijter- Lavoir, Tholensstr. 53, Bergen (N.-H.C. J. Machielsen, Nieu- wediepstr. 22, Gent (B.)J. Beek manVerdouw, D.-Visserstr. 42, Breskens; M. J. Poissbnnier, Burg. Geillstr. 38, Sas van Gent; J. Eckhardt, Nieuwediepstr. 67, Vlissingen; K. Torn, Nwe Kerk- str. 20, Den Haag. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, maken bekend, dat by hen is ingekomen en ter Heden overleed in het Rusthuis „Schelde- oord," onze innig ge liefde Vrouw, Moe der, Behuwd-, Groot- en Qvergootmoeder, Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mejuffrouw MAGDALENA DE FEIJTER, geb. Brandes, in de ouderdom van 78 jaar en 10 maan den. Mede namens de diepbedroefde Familie J. DE FEIJTER. Terneuzen, 13 Febr. '48 Rusthuis „Scheldeoord" Heden overleed, zacht en kalm, voorzien van de H. H- Sacramenten der ster venden, onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgroot moeder, Zuster, Tan te en Nicht Mej. SOPHIA MARIA ANNA VAN ROSSUM, Weduwe van de Heer A- J- Schirris, in de ouderdom van bijna 90 jaar. Familie SCHIRRIS Terneuzen, 14 Febr. '48 DANKBETUIGING. Mede namens mijn Ouders sn Verloofde, betuig ik langs deze weg mijn harte lijke dank aan Familie, Vrienden en Kennissen. In het bijzonder aan het Be stuur en de Leden van de Buurtvereniging ,,Vloos- wijkstraat''. voor de harte lijke ontvangst bij mijn terugkeer uit Indië- M. HAMELINK. Terneuzen, Febr- 1948- Vlooswijkstraat 35- Zeer getroffen door de hartelijke en spontane ont vangst, zeg ik allen, die mijn thuiskomst onverge telijk maakten, ook mede namens mijn vrouw en familie, hartelijk dank. In het bijzonder aan de buurtvereniging „Oranje- kwartier" en buurtbewo ners in de Walstraat- P. L. VERCOUTEREN- Terneuzen, Axelsestraat 72. Voor de vele blijken van medeleven bij het ziek zijn en overlijden van onze ge liefde Moeder, Behuwd- Groot- en Overgrootmoeder Mevrouw TANNETJE SCHIEMAN, geb. Cappon, betuigen wij door deze on ze hartelijke dank. Uit aller naam, A. J. SCHIEMAN. Axel, Febr. 1948- secretarie dier gemeente ter (n zage ligt een verzoek met bffla" gen van de N.V. SHELL NrL DERLAND, Wassenaarseweg go 's-Gravenhage, om vergunücr tot het uitbreiden van een ele<£ trisch gedreven benzine-installa- tie bij het perceel, kadastraal be kend, gemeente Terneuzen, (W tie L no. 2423 en gelegen aan het Parkeertertein. Op Vrijdag 27 Februari a.sde, namiddags 3 uur, zal ten Ge meentehuize gelegenheid bestaan om bezwaren tegen de inwillig»™, van dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toé te lichten. Zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben kunnen gedurende drie dagen voor het bovengenoemde tijdstip ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebben den wordt er op gevestigd dat tot beroep gerechtigd zyn de'aan vrager van de vergunning of de concessionaris en de in persoon of bij gemachtigde op de in arti- kei 7 der Hinderwet bedoelde zit ting verschenen belanghebbenden Terneuzen, 13 Februari 194# Burgemeester en Wethouders voornoemd P. TEiLLEGEN, Burgemeester. A. J. DEES, Secretaris. Op Woensdag 18 Febr. dezer, hoopt in Hotel „De Arend'' Korte Kerkstr- 18 (bij de Roomse Kerk) te TERNEUZEN, Ir. R. VAN DER VEN een lezing te houden betreffende het telen van TABAK. Belangrijk voor kleine Boeren en Tuinders. Aanvang drie uur. JOH- SEB. BACH ZONDAG 14 MAART 1948 te 2 uur in de Basiliek te HULST- Kaartverkoop en plaatsbespreken: Hotel „De Graanbeurs'', Grote Markt, Hulst. Tel- 35, Giro: 23960- Pryzen der plaatsen: DIJKSTRAAT 7 - Telef. 2056 - TERNEUZEN I PRACHT CADEAU voor Uw kinderen m om zelf aan te kleden, de Het nieuwste Afwasbaar Ondeukbaar Onbrandbaar Allen, die belangstelling hebben voor het oprichten van een te TERNEUZEN, worden verzocht hun adres kenbaar te maken vóór 22 Februari e-k. bij een der ondergetekenden B- BURGER, Dokweg 9. H. HEIDEMAN, Axelsestraat 68- PH- L. VAN GORSEL, Schoollaan 5. M- P- HARTE, Van Steenbergenlaan 22- Mevr. ELZINGA, Noordstraat 14. C- J. UDO, Westkolkstraat 3- N.V. Firma P. J. VAN DE SANDE Wij repareren alle merken Radio~apparaten- Voor de handel speciale tarieven. Ook Philips-apparaten, welke nog onder garan tie zijn, worden bij ons ter reparatie aange nomen. Nieuwstraat 46 - TERNEUZEN - Tel. 2573 Wij kunnen U leveren AARDBEIPLANTEN, welke on der toezicht van de N-A-K.B. geteeld zijn en die worden afgeleverd met plombe en certificaat in de variëteiten: Oberschleziën, (Moulin Rouge), Jecunda. Deutsch Evern en Mad- Moutöt. Vraagt prijs en leveringsvoorwaarden bij: Willemstraat 18 Tramstraat 16 ^IUIlltlLt]||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHJIIIII!HI]]||]jl!i!lllil[tll[ltUJ|]]|]|]||||||[|||j||[|||t[[ni|||||J|||[][lli;iI]]|iI|||J[|I]U||]|l|l|j[I|ll||jJ|iyUJl[lll]1]llll1!) DIJKSTRAAT 7 - Telef. 2056 - TERNEUZEN I n Aluminium pannen Aluminium schalen Wasfornuisjes Thermoflessen Bedkruiken Babykruiken luim Broodtrommels Broodzagen Tafelmessen Kolenkitten Voorraadbussen Prijscourant voor Uw algon tuin wordt op aanvraag gaar- toagaaondan. Hebt U familie of vrien den in het buitenland 7 ZENDT DAN EEN PAKKET c Varzending naar ALLE LANDEN. Speciale Pakketten voor het Zuidelijk Halfrond. LAAT NU UW ZOMERKLEDING CHEMISCH REINIGEN door C- MICHIELSEN, Dijkstraat 49, Terneuzen DEIJSMIES, Pieter Paulusstraat 8, Axel DE ZWARTE, Noordstraat, Hoek VERBIEST—MANNENS, Koewacht GEZ- DUIJVESTEIN, Zaamslag Zonder borgen voor elk doel- Vrijbl voorw. Schrijft allen. Spaarcred. Inst. Ma the* weg 110, R'dam-W. Wij verleenden reeds pl-m 200.000 tn contante* Aardbei-Selectiebedri|t I- DE ZWARTE HOEK, G 14- Af te geven voor het a-s- voorjaar Mad. Mathot, N-A-K-B. ge keurd, prijs ƒ30p. 1000 Van 15 regels 60 cent. iedere regel meer 12 cent (Maximum 8 regels.) Brie ven aan het Bureau van dit Blad 10 cent meer. Weggelopen: 'n jonge geel bruine Foxhond, luisteresde ïaar de naam Fikkie. Tegen beloning terug te bezorgen bij A. OPPENEER, Othenp D 90. Gevraagd: een net Meisje voor dag of dag en nacht, tegen 1 Maart- O VAN DEN HEMEL, Rozemarijnstraat H 130, Philippine- Biedt zich aan: bekwaam Chauffeur, eventueel tnoor binnen- en buitenland. Brieven onder No. 853, bu reau van dit blad- Te koop gevraagd: 4 oud- Hollandse Boeren-knop- stoelen, licht beschadigd of zonder mat geen bezwaar. Brieven onder No 854. Bu reau van dit blad- Te koop: een nieuw Heren costuum, m. 52. Axelsestr- A 133 P, Zaamslag- Te koop: een Kookhaard en een Dressoir- J- HAME LINK, Hoek v. d. Dijk B 165, Zaamslag. Te koop: Heren- en Da mesrijwiel m. nieuwe ban den en Jongensrijwiel met banden. F. CORTVRIENDT Rijwielhandel, Spui N 107- Te koop: pl m. 60 Sterüi- seerflessen en 'n wit Oven- kacheltje, in goede staat. Wed- F. J. v. KERKVOOR- DE, Sluiskil P 138- Te koop: Filmapparaattoe stel met 500 m. film ƒ60; 1000 m- Rijwieldraad 25; 4 Stoelen ƒ10; ronde Tafel 15; 10 000 Knikkers ƒ25- L. VAN DER MOLEN. Dijkstraat 5, Terneuzen. Te koop: i.g.s-z. Buiskachel met goede pot, Kinderledi- kantje, Weegschaal met gewichten, 2 Voetkussens rieten Stoel en ijzeren Le dikant- J. A- DEN HAMER, Axelsestr. A 122, Zaamslag- 1

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 4