UistiibuUenieuws UIT DE PROVINCIE Aporl DE AVONTUREN VAN BIM IN GROENLAND Verscherpte con r h no het I «ngzame rijverkeer. NATUURSTEEN RECHTSZAKEN De grote detective zat aan zijn vertrouwde tafeltje in zijn stam- eaisé en genoot van zijn eerste rustige avond in Europa. Die rust sow niet lang duren. JT.h neem me niet kwalij k eh, raaiar is U niet de grote detec tive Mugli Basli?" Mag ik U in terviewen?" .Gaat U zitten", zei Mugli met de lichte schuwheid van waarlijk ote mensen tegenover belang- teiUng van de zijde der pers. Wat is uw hobby?" vroeg Snop. Sigaren," zei Mugli. ,,De mijne ook", zei Snop, maar de detective deed alsof hij de ander niet begreep. Tenslotte stelde Snop de vraag of Mugli wel voor iets ter wereld bang was. „Behalve dan voor hypnotiseurs," voegde Snop er aan toe. Hoezo dat?" vroeg Basli ver wonderd. ,,Ik merk dat U de vreselijke hypnotiseur Booroog nog niet kent," zei Snop, anders zou U zo niet spreken." „Ik vrees geen hypnotiseur ter wereld," zei Basli, ,,ook Staar- oög niet." TERNEUZEN. Begroetingsavond gerepatri eerde militairen. la venband met het gereed ma kes van ons nummer van Zater dag moesten wij Vrijdagavond ons verslag van de begroetingsavond by het door het gemeentebestuur aanbieden van een verversing, be ëindigen. Na deze pauze werd door Serg. La Mat, ook namens zijn kame raden, allen dank gebracht die op enigerlei wijze hun medewerking hadden verleend om de uit Indië teruggekeerde militairen zo'n on vergetelijke thuiskomst te berei den. Tenslotte wekte de voorzitter van de NXWXN en de ontvangst- commissie een ieder op het werk van de NTWIN te blijven steunen, want zolang onze jongens nog in Indië hun niet genoeg te waarde ren werk doen., zolang zal er voor de NIWTN nog veel werk te ver netten zijn, waarvoor de geldelijke steun van allen noodzakelijk is. Niet «Heen voor hen, die thans nog in Indië hun vaderlandse plichten vervullen wordt deze steun- ingeroepen, ook wil de NI- WIN alles doen om aan gerecht vaardigde wensen tegemoet te koenen van hen die hun plichts vervulling in de tropen op zo'n schitterende wijze hebtoen vol bracht. Hij sprak de hoop uit, dat allen v«a deze ereplicht doordrongen waren. "Waar wij allen ons thans ver- hengen ln de behouden thuiskomst ran de gerepatrieerden, past het ook. eerbiedig te gedenken hen, die helaas niet zijn weergekeerd en hun laatste rustplaats vonden ver van ons vaderland. Spreker ver zocht dit tot uiting te brengen met het staande in achtnemen van één minuut stilte. Met het zingen van twee cou pletten van het Wilhelmus en een driewerf hoera voor H.M. de Ko- ntngin werd de begroetingsavond oealoten. Gemeentepolitie. De brigadier van politie J. C. Sol is met ingang van 1 Januari j.l. bevorderd tot adjudant, en de hoofdagent A. M. Verpoorte, ge- stationneerd te Sluiskil, is met ingang van diezelfde datum be vorderd tot brigadier. Met ingang van 1 Februari j.l. is J. P. Baert, thans werkzaam op het Bureau Huisvesting alhier, benoemd tot adspirant-agent. SLUISKIL. Concert „Paolo Soprani" Zaterdagavond gaf de accorde onvereniging „Paolo Soprani" uit Tsmeuzen in de zaal Jacobs een «oncert. De opkomst* was niet zo bijster groot, hetgeen wel zal zijn toe te schrijven aan de feestmoe- held der bevolking. Intussen kun nen de liefhebbers er spijt van hebben, daar het gebodene de moeite waard was. Deze jonge ver eniging, een goed jaar oud, opge richt door de heer J. van der Peijl en onder de bekwame leiding van haar directeur, de heer Em. Eek hout, mag er zijn. In bonte verscheidenheid volg den de nummers elkaar op, waarbij de zang van de dames Michielse en De Vries het uitste kend deed1. Eerstgenoemde liet zich ook kennen als goede refreinzangeres bij het ensemble „The four sai lors", bestaande uit jongelui met een bijzonder gevoel voor rhythm. Mooie nummers waren „Some of these days", „Droomeiland Tahi ti", „When the sun says goodnight to the mountains" en „Noodlot". Mevr. De Vries zocht het meer in het ernstigere genre. Het lied „Wanneer ik in mijn klamboe lig te dromen", bracht zij met veel gevoel. De heer Eekhout gaf een eigen walscompositie en een orgeltje, waaruit te bemerken prachtige imitatie van een draai- was, dat hij zijn accordeon volko men beheerste. De kleine, thans negenjarige Benny Sorber uit Axel gaf o.a. een walspotpourri en „Zoenen is geen zonde", waar bij hij niet onderdeed voor zijn grote collega's, toen het op het meezingen van het refrein aan kwam. De directeur speelde nog een mooie potpourri van uit de zaal opgegeven verzoeknummers. Het „Nonnenkoor" met zang van Mevr. Michielse vormde een der hoogtepunten van het program ma. Al met al een avond van vlot heid en vrolijkheid, die hopelijk in de toekomst, doch dan met gro tere belangstelling, zal worden herhaald. SLUIS. Feestelijke ontvangst terug gekeerde O-V.W.'erS. Ook te Sluis werden de uit In dië teruggekeerde O.V.W.'s serg - majoor J. Daansen en soldaat le klasse A. van Loocke bij hun thuiskomst hartelijk ontvangen. Voor hun ouderlijke woningen waren door de buren erepoorten opgericht. Op de dag van aan komst werden de jongens na een enthousiaste ontvangst verder voor ouders gelaten. De volgende dag werd hun door een buurtcom- missie namens de bewoners van hun respectieve buurten cadeaux aangeboden als een blijvend aan denken voor de door hen verrichte diensten voor het vaderland en hun behouden thuiskomst, n.l. voor ieder een rooktafel en een in marmer uitgevoerde combina tie van een schemerlamp en foto- sta.2Lnd.6r. De officiële ontvangst vond pas plaats twee dagen na hun aan komst. Hierbij werden zij op het gemeentehuis in de eerste plaats verwelkomd door de Voorzitter van de afd. Sluis van de NTWIN, die hun namens de NTWIN ais blijvend aandenken een boek over Indië aanbood. Hierna werd nog het woord gevoerd door de burge meester, de eerw. heren Kapelaan en Dominé en het raadslid, de heer Wage, waarhij ook nog ge memoreerd werd het feit, dat zij met drieën waren vertrokken, doch slechts met hun beiden wa ren teruggekeerd. Teneinde hun gevallen kameraad I. Voogdt te herdenken, werd enkele ogenblik ken stilte gevraagd. Door de sergeant-majoor Daan sen werd hierna dank gebracht aan allen die hadden medegewerkt aan de buittengewoon hartelijke ontvangst. Tevens sprak h(j daar bij de hoop uit dat ook voor de jongens welke momenteel nog in Indië zijn, eenzelfde belangstelling zal worden getoond als voor hen werd aan de dag gelegd. Het geheel werd opgeluisterd door het muziekgezelschap Apol lo, dat na het Wilhelmus nog en kele marsen ten gehore bracht. Dit was tevens ook het eerste op treden van Apollo na de bevrij ding, welk eerste optreden door het gezelschap later op de dag op de gebruikelijke manier is ge vierd. VLISSINGEN. Engels stoomschip aan de grond. Het Engelse s.s. „Teespool", ko mende van Antwerpen, groot 7174 ton, van de rederij Sir E. Ropner and Co Ltd, thuisbehorend te Dar lington, is hij Vlissingen aan de grond gelopen. Sleepbootassisten- tie is aanwezig. ZAAMSLAG. Filmvoorstelling Op de verjaardag van Prinses Marijke op Woensdag a.s. geeft de Oranjevereniging alhier in het Verenigingsgebouw een filmvoor stelling waarin o.a. vertoond zal worden het bezoek van Prinses Juliana aan Suriname en Cura- Qao en verschillende films over Amerika. Deze zal geen waarschuwend ka rakter hebben. Door bemoeienis an genoemd comité zal ook deze actie een landelijk karakter krij gen Bij de beide vorige, welke betrekkjng hadden op het voet gangersverkeer en de voorrang, hebben, voor zoveel bekend ge steld, ruim vier vijfde van de gemeenten met gemcente-politie 90 procent van de totale bevol king dier gemeenten) het goede voorbeeld gevolgd. Totaal kon meer dan de helft der hele bevol king met deze actie worden be reikt. Volgens het permanente anti- lawaai comité zal de derde phase van verscherpt politietoezicht op het wegverkeer, waarvoor de ver- keerspolitie-commissie van acht der grootste gemeenten het ini tiatief nam, op 5 Maart a.s. aanvangen. Zij zal eveneens drie weken duren en vooral betrek king hebben op het langzame rij verkeer, fietsers, bakfietsen, handkarren, paardentractie enz. De volgens handelsverdragen beschikbare contingenten voor hardsteen, marmer en kalksteen uit België en Frankrijk worden thans voldoende geacht voor de normale Nederlandse behoeften. In verhand hiermede kan tot nader order worden afgezien van de procedure, dat importen dezer materialen voor wederop- bouwwerken een accoordbevin- dir.g van het Ministerie behoe ven. Derhalve is het ook niet meer noodzakelijk, dat door de diensten van wederopbouw en volkshuisvesting urgentieverkla ringen voor het geibruik van na tuursteen voor goedgekeurde werken worden afgegeven. Steen houwer® kunnen het nodige ma teriaal direct bestellen bij de handel, of, voorzover zjj als im porteur zijn ingeschreven bij het rijksbureau voor keramische pro ducten, hum invoeraanvrage rechtstreeks bij dit rijksbureau indienen. Het" rijksbureau be houdt zich het recht voor geval voor geval te beoordelen. De grotere importvrijheid voor na tuursteen bestónd reeds voor an dere landen dan België en Frank rijk, met uitzondering van Italië. Vooralsnog kan import uit Italië slechts geschieden op reciproci- teitsbasis. OUD-DOELVERDEDIGER NED. ELFT AU IN CASSATIE. „In 1942 behoorde het vrijwiUi- gers-legioen Nederland nog niet tot de Duitse Wehrmacht" zo verklaarde de raadsman van de vroegere doelverdediger in het Nederlands elftal Dr. A. Y. van der Meulen (die beroep van cas satie instelde tegen een veroor deling tot acht jaar gevangenis straf wegens dienstneming bij de vijand. „Zou het legioen eventueel ook de vrijheid hebben gehad de an dere kant op te vechten?", Infor meerde de procureur-fiscaal. Dat wilde de Haarlemse verde diger, Mr. S. C. van der Wa'.l. natuurlijk niet beweren. Zijn middelen om tot een lagere straf te komen, waren gericht op het aantonen van het verlangen van de arts Van der M. om lijdende oorlogsgewonden te helpen. Als N.S.B.-er stond aan Dr. v. d. M. geen andere weg open dan om toe te treden tot het vrij willigerslegioen, dat immers een Nederlands karakter droeg, al dus de verdediger. Hij zeide ook, dat artsen, verplegers en ver pleegsters, die toetraden tot het Duitse Rode Kruis, door eenzelfde wens gedreven, niet onder het wetsartikel van treden in vreem de krijgsdienst vallen. De procureur-fiscaa. was de mening toegedaan, dat die laatste niet als verzachtende omstandig heid mag gelden voor mensen, die in dit opzicht wel onder de letter van de wet vallen. Hij kon zich het beeld vormen van een theo retische volkomen niet-politieko figuur, die, gedreven door naas tenliefde, in vreemde krijgsdienst zou treden om het lijden der oor logsgewonden te verzachten. Het geval van Dr. Van der M. ziet bij echter niet zo. Het legioen werd in 1943 opgeslorpt door de S.S en requirant bleef in dienst. „Zonder twijfel zal hij vriend en vijand als arts gelijkelijk be handeld hebben zo zeme ue nro- cureur-fiscaal, „maar hij is toch niet in Duitse dienst gebleven met de vooropgezette bedoeling om krijgsgevangenen oorlogsge- wonden te helpen." Spr. achtte net vonnis van het Bijzonder Gerechtshof te Amster dam, alle bijzondere omstandig heden in aanmerking genomen, volkomen juist. H\j concludeerde tot verwer ping van het beroep. Uitspraak op 13 Maart. GELDIGVERKLARING WERKKLEDINGBONNEN Het Centraal Distributiebureau deelt mede, dat de bonnen voor werkkleding H-l en L-l tot nader order geldig zijn voor het kopen van werkkleding. Op de bon H-l kan men kopen: een overall, een werkpak van drill, keper of satijn, een lange stofjas, een lan ge witte jas, een laboratoriumjas of een mouwschort. (Deze artike len zijn thans ook verkrijgbaar op de oude nog in omloop zijnde werkkledingbonnen A). Op de bon D-l kan men kopen: een werkbroek of werkjasje van keper, drill, satijn, beaverteen. Engels leer, Manchester of pilow, een korte witte jas, een koksDuis of een korte stofjas. (Deze arti kelen zijn ook verkrijgbaar op de oude werkkledingbonnen BenC.i Voor de goede orde wordt er op gewezen, dat de nummers 2 tot en met 12 van de bonnen H en L nog niet geldig zijn ver klaard. Voorts wordt medege deeld, dat behalve de oude werk kledingbonnen A, B en C en de- nieuwe bonnen H en L (gevolgd door een cijfer) ook rantsoenbon nen voor werkkleding in omloop worden gebracht, n.l. de rantsoe nen FC (waarde gelijk aan bon H) en de rantsoenbonnen FB (waarde gelijk aan bon L) De rantsoenbonnen zijn onmiuaeUijK geldig. EIEREN MET INGANG VAN MAART 2 CENT GOEDKOPER. De per 22 September 1947 vooi de winter 1947/'48 ingestelde kip- peneierenprijs van 2.28 per kilo gram voor de producent werd in getrokken met ingang van 15 Fe bruari. Met ingang van die datum is de richtprijs van kippeneieren bij aflevering door de producent weer vastgesteld op de oude prijs van 1.96 per kilogram. De maximum consumentenprij zen zullen, aldus deelt het mini sterie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening verder mede, met ingang van 1 Maart met 2 cent per ei wordt verlaagd, zodat deze dan bedragen voor de klas sen I t.m. VI, resp. 16, 15. 14, 13 12 en 11 cent per ei. De handelaren zullen de eieren, welke zij na 15 Februari van de producent betrekken, voorlopig niet mogen afleveren. De marges voor cic detaillisten en grossiers in kippeneieren zullen met ingang van 1 Maart enigszins hoger wor den vastgesteld dan de vorige zo mer het geval was, zodat de han delaren de eieren ten hoogste zul len mogen verkopen voor de vol gende prijzen: Klasse I 14,10, II 13.10, iri ƒ12.10, TV ƒ11.10, V f 10.10, VI ƒ9.10 per 100 stuks. De maximum verkoopprijzen aan de detaillist bedragen voor de eie ren, die voor de lagere prijs zijn aangekocht voor de klassen I t.m. VI resp. ƒ14.60, 13.60, 12.60, ƒ11.60, ƒ10.60, ƒ9.60 per 100 stuks. Wal bvcngl Jc Static DINSDAG 17 FEBRUARI. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk de dag; 9.00 Licht baken; 9.30 Gram.; 10.40 Voor dracht; 10.55 Gram.; 12.03 Viool en piano; 12.33 Metropoie orkest, 13.00 Nieuws; 13.25 Verv. Metr. Ork.; 14.00 Ned. Kamerkwartet; 14.30 Onder ons; 15.00 Gram.; 16.00 De Zonnebloem; 18.30 Zie- kenlof; 17.15 Alma Musica; 18.00 Viool en piano; 18.30 Ned. Strijd krachten; 19.00 Nieuws; xj.ió Rhythm sextet; 19.30Radiogenes; 20.00 Nieuws; 20.05 De gewone man; 20.30 Lijdensmedilat.20.30 Omroep Kamerork.; 22.10 Avond gebed; 22.30 Nieuws; 22.45 Radio Philh. Orkest. HILVERSUM H: 8.00 Nieuws; 8.15 Gram.; 9.15 Morgenwijding; 9.35 Arbeidsvit.; 10.35 Gram.; 11.00 Orgel;. 11.45 Voordracht; 12.00 Zweed® progr.; 12.43 Pierre Palla; 13.00 Nieuws; 13.15 Vir tuoso sextet; 14.00 Met naald en schaar; 14.30 Radiomatinée; 16.40 De schoolbel; 17.00 Dat kun jij ook; 17.30 The Skymasters; 18.00 Nieuws; 18.15 Tom Erich; 18.30 Radiofilmkrant19.15 Piano; 19.45 Radiokrant; 20.00 Nieuws; 20.15 Bonte Dinsdagavondtrein 21.30 Contact; 22.15 Buiteni. weekoverz.22.30 Viool en pia no; 23.00 Nieuws; 23.15 Toespra ken; 23.35 Gram. zetten van de laatste plaats in deze Afdeling een einde maakte en Terneuzen thans definitief de ze zo gevreesde plaats bezet houdt en dus gediwongen is zich binnenkort met de kampioenen van de Derde Klasse te meten. Middelburg verloor op het nip pertje van Hero, doch zij stelde zich vorige week te Terneuzen al veilig. De stand is thans: DOSKO 18 15 2 1 7086 52 Alliance 17 13 3 1 43—16 29 Goes 16 8 3 5 38—26 19 Internos 18 8 3 7 4029 19 Hero 17 6 5 6 36 85 1-7 R.B.C. 1 6 J 8 24 —42 15 Breskens 15 3 4 8 2540 10 Middelb. 16 4 2 10 29—67 10 Zeeuwen 17 3 4 10 3345 10 Terneuzen 17 2' 3 12 23—47 7 VOETBAL. EERSTE KLASSE. DISTRICT I. ZeeburgiaVolewijckers 13; HBSHaarlem 17VSVt Gooi 0—3; Hermes DVSAjax '53; RFCNeptunus 11. DISTRICT II. ExcelsiorSparta 10; DHC Blauw Wit 1-5; EDO—ADO 3-1; OvVSDFC 05; Feijenoord DOS 1—1. DISTRICT IIL Go AheadZwolse Boys 10; Enschedé'Heracles 03; Wage- singenEnschedése Boys 10; Be Quick—NEC 34. DISTRICT IV, BWWillem H 10; Maurits De Spechten 25; Eindhoven Sittardse Boys 11; Juliana Helmond 01. DISTRICT V. LeeuwardenHeerenveen 12; Be QuickSneek 51; Emmen— Frisia 11; AchillesHSC 0—1. DISTRICT VI. NACLimburgia 21; NOAD Brabantia 21; PSVHelmon- dia 40; VlissingenBleijerheide 0—5; VVV—MW 2—1. DISTRICT IV,. Tweede Klasse A. InternosBreskens 33; Mid delburgHero 34. Breskens haalde in Etten het zo begeerde punt binnen, waar door zij aan alle onzekerheid ten- opzichte van het uiteindelijk bè- Derde Klasse F. SteenBiervliet 61Aarden burgHontenisse 42; Hoofd plaatCorn Boys 06; Oostburg Clinge 41; IJzendjjkeSluis kil 6—0. Steen verbeterde haar positie op de ranglijst door een 01 over winning op Biervliet, voor welke laatste ploeg de toestand er verre van rooskleurig gaat uit zien. Aardenburg deed het veel beter en geraakt uit de gevaarlijke linie; nog slechts één punt uit de nog vier resterende wedstrijden is Aardenburg wel toevertrouwd. Hontenisse, dat toch zeker niet tot de zwakste broeders behoort, moest tenminste de beide punten in Aardenburg laten en met een 42 nederlaag huiswaarts keren. Corn Boys klopte Hoofdplaat op eigen veld met grote cijfers. Oostburg en Uzendijke voldeden aan de gestelde verwachtingen en toornden zich de meerderen van de Oost Zeeuws-Vlaamse ploe gen Clinge en Sluiskil, waarvan zij wonnen met resp. 4—1 en 6—0. Door deze uitslagen is nu de stand geworden: AXEL 21 18 2 1 89—18 38 Corn Boys 19 13 2 4 6824 28 Uzendijke 19 13 2 4 6437 28 Steen 18 10 4 4 46—17 24 Oostburg 19 6 5 8 26—34 17 Hulst 20 6 3 11 35—46 15 Clinge 20 7 1 12 34—48 15 Aardenib. 18 5 5 8 25—43 15 Hontenisse 18 6 2 10 2945 14 Sluiskil 17 6 1 10 34—63 13 Hoofdplaat 20 4 4 12 37—91 12 Biervliet 20 4 3 13 2356 11 SCHA ATSENRIJ0EN. Kees Broekman Europees Kampioen 5000 meter, Bij de te Hamar gehouden Euro pese Kampioenschappen hardrij den wist onze landgenoot Kees Broekman belslag te leggen op de eretitel bij de wedstrijden op de 5000 meter-afstand. Als vierde eindigde Van der Voort, terwijl Langedijk als zesde de eindstreep passeerde. Op de 500 meter-afstand waren de resultaten van onze landgeno ten: 19e Langedijk, 20ste Broek man, 25ste Van der Voort en 26- ste Huiskes. WIELRENNEN. SchulteRoeijen winnen te ZüriclL Bjj de Zondag te Zuerich gehou den 3-uren koppelwedstrijd pas seerde het Nederlandse koppel SchulteBoeijen als eerste de finish. Het tweede koppel Acou Depredhomme had een achter stand van drie ronden. Bij een ploegen-achtervolging èi l'Italiënne eindigde de Neder landse ploeg SchulteBoeijen Pellenaers als tweede in een tijd van 1 min. 46.2 sec. De Zwitserse ploeg Keiler—Meier—Stettler ein digde als eerste in een tijd van 1 min. 44.6 sec.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3