Vragen aan de Minister Besprekingen Regering en Stichting voor de Landbouw geëindigd De Siamese Tweeling BINNENLANDS NIEUWS De tarieven vah wonlng- bureau's FUNDERINGEN verwoeste woningen. ZEEPOST ONTSNAPTE ONTVOERDER GEARRESTEERD. KERK GEDEELTELIJK INGESTORT. in België Minister Van Acker over de staking Rendierdieven in Noorwegen C.P.N. voorstel aan P. v. d. A- over gedragingen gedurende de bezetting Boals gemeld heeft de Regering, gevolg gevende aan de wensen van de Tweede Kamer, neergelegd in de motie-Groen, een bespreking gehad met de georganiseerde landbouw over het loon- en prijs beleid in de agrarische sector. Nadat de Stichting voor de Landbouw op verzoek van de Re gering haar standpunt in een no ta had uiteengezet, naar aanlei ding waarvan de Regering even- in een schriftelijke uiteenzet ting van haar mening had gege ven, is Dinsdag 10 Februari j.l. de bespreking begonnen. Hoewel de motie-Groen alleen doelde op correcties der prijzen in het verleden, wenste de Regering •ok het loon- en prijsbeleid voor net komende jaar te behandelen, waartoe de verschillende rappor ten van 't landbouw-economisch- msstituut, inzake de nieuwe kost prijzen der melk en de akker bouwproducten, alsmede de vroe gere discussies met de Regering «•ver het loon vraagstuk aanleiding gaven. Op de eerste bijeenkomst van lt Februari is breedvoerig gedis- Het Tweede Kaïnerlid de heer Stokvis heeft aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en We tenschappen de volgende vragen schriftelijk gesteld: 1. Ia het juist, dat bij de na tionale monumentenoommissie voor oorlogsgedenktekens som mige personeelsleden, met name «8e. welke leidende functies be kleden, buitensporige hoge sala rissen in één geval zelfs van ƒ12.000 per jaar genieten? 2. Acht de Minister, bij beves tigende beantwoording der sub 1 vernielde vraag, het oorbaar, dat door een oomité, hetwelk beoogt •ok bij de minder gegoeden in de htnde voor een lofwaardig doel gelden -in te zamelen, invoege als toren aangeduid, wordt beloond arbeid, die in beginsel zonder vergoeding behoort te worden verricht en door velen ook gaar de zonder vergoeding gedaan zou worden? 3. Is de Minister bij ontken nende beantwoording der sub 2 vermelde vraag bereid een on derzoek te doen instellen, de «esultaten daarvan bekend te ma ken en maatregelen te treffen, strekkende tot beëindiging van éums ongewenste toestand Het Tweede Kamerlid de heer ▼an der Brug heeft aan de Mi nister van Economische Zaken de volgende vragen schriftelijk ge- •teld 1. Is het de Minister bekend, «lat costumes en winterjassen, van de beste en duurste stoffen vervaardigd, in de meeste ge vallen niet tegen inlevering van ponten te verkrijgen zijn doch «iat deze artikelen enkel zonder punten en tegen zeer hoge prijzen tdus ,.in het zwart") geleverd worden 2. Is de Minister niet van oor- «teel, dat het ontoelaatbaar ge acht moet worden, dat de aan schaffing van een goed costuum •f winterjas op deze wijze onbe reikbaar is voor hen, die op generlei wijze willen medewerken aan ontduiking van distributie voorschriften? 8. Is de Minister bereid maat regelen te treffen, die een eind maken aan toestanden als hier- Soven genoemd? 4. Is de Minister ook niet van mening, dat de levering van kle dingstukken, zonder punten, voor •en goed deel haar oorzaak vindt In het feit, dat in de meeste ge vallen de aanschaffing hiervan •nmogelrjk is door de geringe beschikbaarstelling van textiel punten en dat, ook ter bestri ding van bovengenoemd euvel, de aanschaffing van kledingstukken als hier bedoeld, gemakkelijker dient te worden gemaakt? Door ELLERY QUEEN. 28) (Nadruk verboden.) „Ja," dr. Holmes 'keek even op. .JHij is in de oorlog geweest. Ka pitein bij de infanterie. Hij be waarde die revolver, zei hij me eens, als een souvenir. En nu..." Hij zweeg. ,,En nu", merkte Ellery op, „heeft men die op hem zelf 'ge richt. Gek hoe de dingen soms lopenAha, papa. Hebt u nieuws?" De inspecteur smeet de gang deur dicht. „Ik kreeg de sheriff heel toevallig te pakken, toen hij even in de stad terug was. 't Is zoals wij veronderstelden." „Ze kunnen er dus niet door komen, hè?" cussieerd over bovengenoemde no ta van de Stichting. Deze discus sies gaven de Stichting aanleiding de Regering een concreet voorstel te doen, waarmede, indien de Re gering dit aanvaardt, de punten van verschil uit de verstreken periode op bevredigende wijze als afgedaan kunnen worden be schouwd. In het bijzonder kwam in dit voorstel tot uiting de compensa tietoeslag voor de lichte gronden, de overbruggingstoelagen voor de kleine bedrijven, de nabetaling voor de melk en de vergoedingen voor de groenten, die op de vei ling de minimumprijzen niet heb ben gehaald. De Regering heeft toegezegd dit voorstel in haar overwegingen te zullen betrek ken. Bij de tweede bespreking van 13 Februari j.l. werd als uit gangspunt genomen de brief, die de Minister-President aan de stichting voor de Landbouw had doen toekomen en waarin de Re gering haar visie op de lonen en prijzen voor het komende jaar had gegeven. De gevoerde gedachtenwisse- ling bewoog zich, wat de lonen en prijzen aangaat, rond het advies, dat de Stichting van de Arbeid in 1947 had uitgebracht over de landbouwlonen, waarbij ook de tarieven en de hoogte van de pen sioenpremie in het geding werden gebracht. Op het stuk van de prij zen, heeft de Stichting voor de Landbouw een melkprijs en een richtprijs voor de akkerbouwpro ducten verdedigd, dat steunde op de verschenen rapporten van het landbouw-economisch instituut. De Regering heeft toegezegd op korte termijn haar standpunt te zullen 'bepalen. Na de wettelijke regeling van de tarieven voor bemiddeling bij woning ruil en kamerhuur in Mei 1947, is gebleken, dat nog veel woningbureajux zich niet aan deze tarieven houden. De vergoeding voor bemiddeling bij een huur overeenkomst is ten hoogste 5, bij woningruil ten hoogste 10, 15 of 20 naar gelang van de huursom van het gevraagde pand. Een inschrijfgeld" hij woningruil mag slechts met schriftelijke toe stemming van het directoraat- generaal van de prijzen worden gevraagd; het moet echter bij het tot stand komen van de ruil van het bemiddelingsgeld worden af getrokken. De prijscontröledienst zal hier aan zijn speciale aandacht wijden. Van vele door oorlogshandelin gen zwaar beschadigde woningen, welke moesten worden afgebro ken, zijn de funderingen uit tech nisch ocgpumt nog zeer goed bruikbaar, om hij herbouw weer dienst te kunnen doen. Deze bruikbare funderingen dienen dan ook weer te worden gebruikt, als dit geen grote bezwaren uit een oogpunt van welstand of schoonheid met zich medebrengt Uiteraard mag de plattegrond van de nieuwe woning door dit gebruik niet ontoelaatbaar wor den geschaad. Indien gebruik niet mogelijk is, zullen slechts die gedeelten welke de herhouw ter plaatse onmogelijk maken, mo gen worden weggeruimd, de res terende gedeelten dienen in de grond te blijven zitten, aldus deelt de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting mede. Naar Nederlands-Indië kan zee post verzonden worden met het m.s. „Willem Ruys", dat op 17 Februari, en met met m.s. „Slo- terdijk", dat op 19 Februari ver trekt. Naar Curasao en de overige overzeese gebiedsdelen in de West vertrekt 24 Februari het s.s „Hel der". Ook hiermede kan zeepost worden verzonden. Het verdient aanbeveling de stukken twee da gen tevoren ter post te bezorgen, zo deelt de P.T.T. mede. NEDERLANDS VRACHTSCHIP IN BOTSING MET BRUG. Het Nederl. vrachtschip „Del ta" van de rederij Davids te Delf zijl, is bij het afzakken van de Theems in botsing gekomen met die Batter Sea-bridge. De 31-jarige kapitein H. Oos- ting werd gewond, maar zijn toe stand baart geen zorg. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis te Fulham. Zijn vrouw liep lichte verwondingen op. De „Delta" liep averij op aan het stuurhuis en aan de comman dobrug, de trechter-ventilatoren werden van het dek geveegd, ter wijl het roer totaal defect geraak te. De ongeveer twee weken gele den ontsnapte ontvoerder van een Rotterdamse tabakshandelaar, de 33-jarige classificeerder P. van D. is Vrijdagavond in een woning aan de Linker Maasoever te Rotter dam gearresteerd. De politie hal de woning omsingeld. JEUGDIGE MISDADIGER BEDREIGDE VROUW. Woensdagmiddag omstreeks kwart over vier heeft de 19- jarige A. van der B„ die zonder beroep is en geen vaste woon plaats heeft, een poging tot af persing gedaan op de 62-jarige eigenares vast een sigarenzaak in de 2e Angeiierdwarsstraat in de Jordaan te Amsterdam. De jon geman kwam naar binnen, trok een pistool en eiste van de vrouw de distributiebescheiden en rook artikelen. De kordate vrouw liet zich door deze bedreiging echter „Nee, ze zien er geen kans toe. De brand breidt zich nog steeds uih En zelfs al zou hij het wel kunnen, zei hij, dan had hij het nu nog veel te druk. Ze hebben iedereen hard nodig. Er zijn al drie mensen verbrand en uit zijn manier van doen aan de telefoon," zei de inspecteur grimmig, „kon ik wel merken, dat hij zich niet dik maakte over een dode meer of minder". Ellery keek naar de grote, blop- de man tegen de deurstijl. „Juist. Dus?" „Toen ik me voorstelde, greep hij met beide handen de gelegen heid aan en hij benoemde mij tot hulpsheriff met de volledige be voegdheid om het onderzoek te leiden en de dader te arresteren. Zo gauw ze door het vuur kun nen breken, zal hij met de coro ner hierheen komen. Dus nu zul len wij die zaak moeten opknap pen." D,e man in de deur loosde een I eigenaardige zucht, maar EIJpry wist niet, of het een zucht was I van wanhoop, van opluchting of i alleen maar van vermoeidheid. ■Dr. Holmes ging weer rechtop staan; zijn ogen stonden erg dof. niet imponeren, maar glipte langs de jeugdige gangster de straat op waar zij alarm maakte. Van der B. nam daarop de benen, maar twee voorbijgangers zetten onmiddellijk eén achtervolging in en het gelukte hen de knaap in de Westerstaat te grijpen, waar na zij hem aan twee agenten overgaven. Van der B„ die aan het politiebureau Raampoort is ingesloten, verklaarde, dat hjj het pistool tijdens zijn vlucht in de Lijnhaansgracht had gegooid. EEN EI IN EEN EI. De verzamelaar voor de B.E.M.. de heer H. van Gestel te Gilze (N.-Br.) deed onder het eieren- pakken een merkwaardige ont dekking, toen uit de korf van Gerrit de Vet, van de Bolberg, een ,;eitje" van 2 ons te voor schijn kwam. In het ei bleek nog een ei te zitten. Tussen de twee goedgeschapen eierdoppen bevond zich eiwit. In het binnenste ei zat normaal eigeel en eiwit. Dezer dagen is in de St. Ser- vatiuskerk te Schijndel een pilaar en een deel van het dak inge stort. Met donderend geraas kwam het geheel naar beneden, een lawine van puin en hout en een gedeelte van de dakbedekking meesleurend. De oude St. Servatiuslierk, die tijdens de oorlog zwaar werd be schadigd, stond wegens restaura tiewerkzaamheden geheel in de steigers, maar werd nog voor de H. Diensten, gebruikt. Naar bij onderzoek bleek, is in het binnen- „Ik ben klaar met het onder zoek," zei hij met een toonloze stem. „O," zei de inspecteur. „Goed zo. En wat is het resultaat?" „Wat wilt u precies weten?" vroeg de dokter, terwijl hij met dc knokkels van zijn rechterhand op de rand van de schrijftafel leunde. Hij kon met moeite de woorden uitspreken. „Zijn de schoten de doodsoor zaak geweest?" „Ja, bij een vluchtig onderzoek heb ik geen andere tekenen van geweldpleging kunnen ontdekken. Twee kogels in de rechterborst, een tikje links van het borst been, de ene iets hoger dan de andere. De ene verbrijzelde de derde rib en' bleef steken in de rechter longtop. De andere zat lager en drong tussen fwee rib ben door in de luchtpijp, vlak bij het hart." Uit het andere vertrek klonk en gesmoorde kreet, maar de drie marnen schonken daar geen aan dacht aan. „Verbloeding dus?" vroeg de in specteur, kortaf. „Juist. Bloedig schuim op de lippen, zoals u ziet." werk van de pilaren een hout constructie toegepast, die door de tands des tijds is aangetast, en daardoor oorzaak werd dat de pilaar de hamerslagen van de ar beiders niet meer heeft kunnen doorstaan. Op last van de bur gemeester is de kerk terstond gesloten. Naar wij van bouw kundige zijde vernemen, kan er wel een jaar mee gemoeid zijn, eer ze in zover hersteld is, dat ze weer gebruikt kan worden. Op korte termijn zal nu een lokaal moeten worden gevonden om als noodkerk te worden ingericht, hetgeen wegens de omvang der parochie grote moeilijkheden, met zich brengt. SMOKKELEN. Dezer dagen zijn twee mare- chaussées er in geslaagd nabij het hotel Roland bij d© Hamert een goede slag te slaan. Zij oefe nen aldaar controle uit op perso nen zonder vereiste papieren, en hadden zich daartoe in een hin derlaag gelegd. Zij bemerkten toen, dat een zeer aanzienlijke hoeveelheid goederen naar binnen werd gebracht. De marechaus sees konden toen beslag leggen op een zeer aanzienlijke partij koffie, chocolade, levensmiddelen, schoenen en 1200 pakjes sigaret- tenvloei. In verband met deze smokkel. affaire werd een persoon uit het gehucht Hamert en een handle*, ger uit Venlo gearresteerd. AMERIKAANS STOOMSOÏ® OP MUN GELOPEN. Het Amerikaanse stoomschip „Gateway Victory", dat gister nacht ter hoogte van Borku» op een mijn liep en S.O.S.-sein«i uitzond, seinde later, dat het noodsignaal werd opgeheven. Het bleek n.l., dat de schade niet no groot was en het schip geen wa ter maakte. Het vaart thans op e%en kracht naar Rotterdam. OP STRAAT DOODGEBLEV«N, Vrjdagmiddag om 4 uur ia 4e 68-jarige mej. H. Kok uit de Beu lingstraat te Amsterdam op de Singel onwel geworden. Zij wsri naar het Binnengasthuis overge bracht, waar de dood moest wor den geconstateerd. Even tevorea was de vrouw op het politiebureau geweest om te melden, dat twee kinderen van vijf jaar brand ge sticht hadden door haar brieven bus, waardoor een gordijn vlam had gevat. Het vuurtje was met een pan water door de buren ge blust. Inmiddels heeft de Regering de mobilisatie van al het personeel der gas- en electridteitsfabrie- ken gelast. Degenen, die heden nog geen gevolg aan de oproep hebben ge geven, zullen worden vervolgd. Wat de arbeiders betreft. di« bij Overheidsdiensten werken, ao- als de posterijen, zj kunnen zècl als ontslagen beschouwen al» i) heden het werk niet hervatten, al dus Minister Van Acker. De Re gering heeft een ernstige opvat ting van haar plicht en aal 'alles doen om de orde te handhaven Zij doet een beroep op de arbei ders weer aan het werk te gaan. want zij wil voorkomen, dat de plannen op sociaal gebied teniet worden gedaan. Reedg weken is ons bekend, mi besloot Van Acker zijn verkla ring, dat in ons land een actie werd georganiseerd, die in het zelfde licht moet worden bezi«n als die in nabije landen. Ifes heeft het hierbj voornam*I|k voorzien op belangrijke openbar» diensten en sleutel-industrieën, die men tot staking probeert te dwingen. Van Acker zal zich binnenkort via de radio tot de Belgisch* ar beiders wenden. De Belgische Minister van Ar beid, Van Acker, heeft op een persconferentie verklaard, dat de stakingen naar zijn mening een anarchistisch karakter dragen en zijn uitgeroepen om een chaos te scheppen. Met betrekking tot de handhaving van orde en veilig heid zijn de nodige maatregelen getroffen. Het is mij bekend, aldus de Mi nister, dat Vr jdag te Brussel een vergadering van de communisti sche party heeft plaats gevonden, waarop is besloten nieuwe sta kingen te organiseren. Zondagochtend om tien uur zjn biljetten aangeplakt, die kenne lijk reeds lang te voren waren ge drukt. Personen, die met het post bedrijf niets te maken hebben, zijn Zondagochtend per auto bij de postkantoren gearriveerd en enige tyd later, even geheimzin nig als zy gekomen waren, weer verdwenen. Deze personen hebben getracht de arbeiders op te sto ken. Van Acker deelde verder mede, dat het trampersoneel van plan is Dinsdag het werk neer te leg gen. Over het conflict in het gas- en electriciteitsbedrijf zei de Minis ter, dat de Regering haar goed keuring heeft gehecht aan de door de arbeiders gevraagde stipt heidspremie. De patroons willen deze premie echter niet betalen alvorens de tarieven zijn ver hoogd. Dit kan de Regering niet toestaan, omdat zulks een verho ging van de kosten van levens onderhoud betekent. De Regering is hierbij dus niet in conflict met de abeiders, doch met de patroons. Tijdens een pariementsdebat heeft de afgevaardigde Cato Sver- drup, een rijke groot-grondbezit ter uit het noorden van Noorwe gen, verklaard dat een bende nazi's „en andere immorele ele menten", gewapend met Duitse vuurwapens, in Finmarken (Nrd- Noorwegen) opereren. Volgens betrouwbare berichten pleegt de bende georganiseerde overvallen op rendierkudden van Lappen. De dieren worden gevild en men laat de kadavers achter. Soms zouden de dieven boten in het Varanger-Fjord als basis gebruiken. Tot diep in het land voelen de Lappen zich bedreigd. Sverdrup drong erop" aan, dat politie of militaire eenheden een eind aan de strooptochten zouden maJken. „Is de dood onmiddellijk inge treden?" „Ik meen van niet." „Dat wist ik wel," mompelde Ellery. „Hoezo?" „Dat zal ik direct zeggen. U hebt het lichaam nog niet zo nauwkeurig bekeken als ik, pa pa. En, dokter, de richting van de schoten?" Dr. Holmes streek met zijn hand over zijn mond. „Ik geloof niet, dat daar iets geheimzinnigs aan is, mr. Queen. De revolver..." „Ja, ja," zei Ellery ongeduldig. „Dat begrijpen wij ook wel, dok ter. Maar komt dat uit met de richting van het schot in het lichaam „Ik geloof het wel. Absoluut. De kogelgaten wijzen op dezelfde schotshoek. Het wapen werd on geveer afgevuurd op de plaats waar u de revolver opraapte." „Goed," zei Ellery tevreden. „Iets rechts van Xavier, maar met het gezicht naar hem toe. Dan moet hij ook op de hoogte zijn geweest met de aanwezigheid van de moordenaar. A propos, u weet zeker niet, of het wapen gisterenavond nog in die la lag?' De voorzitter van de Commu nistische Partij Nederland („De Waarheid"), de heer Geitbei Wagenaar heeft zich in verband met de herhaalde malen tegen d« communisten uitgebrachte be schuldigingen, als zou hun hou ding i n de bezettingstijd lands- verraderlijk zyn geweest en dat zij eerst aan het verzet hebbea deelgenomen, nadat Duitsland ea Rusland met elkaar in oorlog wa ren geraakt, aan het partijbestuur van de Partij van de Arbeid het volgende voorstel gedaan; a. Een commissie van onder zoek samen te stellen, bestaand» uit personen, voor de ene helft door de P. v. d. A., voor de ander» helft door de C.P.N. aan te wij zen. Deze commissie kieae »Vt een onpartijdige voorzitter. b. De commissie onderzoekt f de werkzaamheden van de com- munistische partij en van d« S.D.A.P. gedurende de bezetting vanaf 10 Mei 1940. Daarnaast stelt de commissi* een onderzoek in naar de per soonlijke gedragingen van d« leden van het huidige partijbe stuur van de C.P.N. en naar de gedragingen van de leden van het tegenwoordige partijbestuur van de P. v. d. A., eveneens vanaf Mei 1940. c. De C.P.N. zal aan de com missie van onderzoek documenten en getuigenverklaringen ter be schikking stelten betreffende d« beide partijen en de leden van het partijbestuur van beide par tijen. d. Het verslag van het onder zoek wordt door de commissi» binnen twee maanden gepubli ceerd. Dr. Holmes haalde de schouder» op. „Tot mijn spijt niet, nee." ,,'tls niet zo heel belangrijk. Waarschijnlijk wèl. Alles wijster op, dat het geen vooraf beraam de daad geweest is. Tenminst» wat de voorbereidingen er toe be treft." Dan legde Ellery aan zijn va der uit, dat de revolver uit de lade van het dressoir het eigen dom was van dr. Xavier, en ho« men de vingerafdrukken na de misdaad had verwijderd. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 2