H H Nederlands-Indische Regering herroept communique. Verwachtingen omtrent openbare zitting. A er: MAANDAG 16 FEBRUARI 1948. VAN M00K antwoordt Hata. Geheime Amarik.-Sowjetrussische besprekingen Beperking eerste termijn PLAN-MARSHALL. L Dl RDT 1 bij Kou,vGriep, Pijn MISVERSTAND over de Persconferentie van 12 Febr. De STAKINGEN in Be cië. 25.000 rollen Amerikaans asphalt naar Nederland De Rondetafel-Conferentie. Wapendiefstallen in België. BIDAULT over buitenlandse politiek. Amer. dakota neergeschoten Britse Labour partij en het Congres voor een verenigd Europa. Een „Rubens" ontdekt? WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Kouder. Overdrijvende wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog weer. Matige wind tussen Noord en Noord-Oost. Kouder. «ranJMttug bQ Abaanamabt - feraeuzee Advertentieprys per mm 10 ct., mini mauLun I4W. 4de Jaargang No. 733- Verschijnt dageljjka Drukkerty N.V. Firma P. J. van de Sande Xerneuzen per advertentie Inzending advertentie* tot des namiddags 4 wrr Rulbriek kl. advertenties: 5 regels 60 ot.iedere regel meer lï cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau vac dit Btad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,85 per kwartaal. INDONESIË De Nederlands-Indische Rege ring heeft Zaterdag het volgende communiqué uitgegeven: „De Ne derlands-Indische Regering heeft aich gisteren verplicht gezien in verband met de opschudding en de verwarring, die het gevolg waren va* de publicatie van het ver slag van een persconferentie der Commissie voor goede diensten te Lake Succes, een verklaring het lioht te doen zien waarin zij be zwaar- maakte tegen verscheidene aan de Commissie of aan haar woordvoerder toegeschreven uit latingen. De Regering legde deze verklaring af onder voorbehoud, dat de omtrent deze persconfe rentie door Aneta uit New York geseinde mededelingen werkelijk gedaan zouden zijn. De Regering stelt er thans prijs op mede te de len, dat zij op grond van een aan haar na onderzoek te New York uitgebracht rapport tot de ge volgtrekking is moeten komen, dat de berichten met betrekking tot deze persconferentie op een aantal belangrijke en gewichtige punten onjuist zijn. De persconfe rentie had bovendien een informa tief karakter en de daar gedane mededelingen waren niet voor pu blicatie bestemd. De berichtge ving van Aneta moest zowel aan leiding geven tot twijfel aan de onpartijdigheid van de Commissie voor goede diensten als volkomen ongegronde indrukken wekken zo als reeds in de reactie van de Ne derlands-Indische Regering tot uitdrukking is gekomen. De Re giering is verheugd haar verkla ring naar aanleiding van de ver meende uiteenzettingen van de Commissie van goede diensten te kunnen terugnemen." Naar Aneta verneemt, heeft Dr. Van Mook thans geantwoord op de brief van de republikeinse Minister-President, Drs. Moham med Hatta, inzake de deelname van de republiek aan de interim- regering. Naar Aneta meent te weten, wordt in dit antwoord met nadruk verklaard, dat de vorming van een interimregering voor ge heel Indonesië, waarover de brief van Hatta spreekt, eerst kan plaats hebben na het tot stand komen van een politieke overeen komst. Voorts wordt er op gewe zen, dat de republiek zelve de zes politieke suggesties van de Com missie voor goede diensten aan vaardde met het voorbehoud, dat de republiek eerst aan de interim- regermg zal deelnemen na onder tekening van zulk een overeen komst. De brief van Hatta werd Van gezaghebbende zyde te Washington wordt vernomen, dat het State Department in het be zit is van een volledig verslag van een onlangs gehouden ge heime bijeenkomst te Beriyn, waarop belangrijke kwesties tus- aen de V. S. en de Sowjet-Unie door een woordvoerder van elk land werden besproken. (De betrokken woordvoerders zo wordt vernomen, waren Robert Murphy, politiek adviseur van Generaal Lucius Cüay, en een niet met name genoemde adviseur van Maarschalk Sokolofski. Twee dagen geleden heeft een woordvoerder van het State De partment verklaard niets te weten van een bijeenkomst tussen Ame rikaanse en Sowjet-Russische ver tegenwoordigers. Op het depar tement weigert men nog steeds officieel commentaar te leveren. Tot de problemen, die werden besproken, behoren o.m. het plan- Marshall, de vredesverdragen met Duitsland en Oostenrijk, de han del tussen West- en Oost-Europa en aanverwante vraagstukken. De bijeenkomst werd bijeenge roepen op initiatief van de Sow jet-Unie. Gezaghebbende kringen te Washington onthouden zich voorzichtig van het trekken van algemene conclusies of van het bouwen van verwachtingen op de bijeenkomst. Op het Amerikaanse bezet tingshoofdkwartier te Berlijn wei gerde men commentaar te leveren op de berichten, dat Amerikaanse pn Sowjet-Russische autoriteiten te Berlyn geheime besprekingen hebben gevoerd. zoals reeds gemeld niet in handen gesteld van de delegatie van het Koninkrijk. De Amerikaanse Senaatscom missie voor buitenlandse betrek kingen heeft besloten voor te stellen, de eerste termijn van de hulpverlening volgens het plan- Marshall te beperken tot twaalf maanden (van 1 April aanstaan de tot 31 Maart 1949), en de eerste Amerikaanse bijdrage te verminderen met een bedrag van anderhalf milliard dollar President Truman had het Congres verzocht 6.8000.000.000 dollar ter beschikking te stellen voor een periode van vijftien maanden, aanvangende 1 April aanstaande. 'Ot r doos (Ingez. Med.) Aneta New-York heeft Zater dag de volgende verklaring ge publiceerd: De persafdeling van de Verenigde Staten heeii Aneta er op gewezen dat de beschouwingen van de commis sie voor goede diensten over Indonesië vervat in het Aneta telegram uit Lake Succes van 12 Februari j.f. bedoeld waren als „background"' informaties voor correspondenten en dat deze niet mochten word ai toegeschreven aan de commissie als zodanig. Aneta drukt hiermede zijn spyt uit over dit misverstand." Zaterdagochtend zijn de brie venbestellers te Brussel in sta king gegaan om tot dusver on bekende redenen. Het schijnt, dat al het andere personeel de sta kende bestellers wil steunen en men vreest, dat de staking zich zal uitbreiden. De staking in België breidt zich nog steeds uit en volgens het communistische partijblad „Le Drapeau Rouge" bedraagt het aantal stakers thans 175.000. Inmiddels heeft Zaterdagmorgen ook het gehele personeel der Brusselse posterijen het werk neergelegd, een voorbeeld, dat waarschijnlijk .in de provincies zal worden gevolgd. Naar bij ge ruchten wordt vernomen, zou ook het trampersoneel van Brussel voornemens zijn zich bij de sta king aan te sluiten. De gas- en electriciteltsvoor- ziening is te Brussel nog niet onderbroken geweest. Voor het bedrijf van „Electrogas" houden stakingspos ten de wacht. Het vorderingsbevel van de regering is slechts door een klein gedeelte der arbeiders opgevolgd. De hoogstnodige werkzaamheden worden thans door militairen verricht. Men ontveinst zich in rege ringskringen evenwel niet, dat zij ci is ondeskundigen dit werk slechts korte tijd kunnen voort zetten. In de provincies wordt de gas- en electriciteitsvoorziening zo goed en zo kwaad als het gaat eveneens door militairen en werk willigen onderhouden. De totale productie van de grote electrici- teitscentrale te Langenbrugge, ten Noorden van Gent, is met 40 procent gedaald. Men heeft de fabrieken in deze streek verzocht de productie met 50 procent te beperken. Te Luik is van het gemobiliiseerde personeel slechts 25 procent naar het werk terug gekeerd. Vrijdagmiddag heeft Van Acker de Minister van Arbeid, een dele gatie ontvangen van het socialis- tisch-commumstisch vakverbond Gazel co. Na afloop verklaarden de afgevaardigden van het vak verbond, dat het conflict in gun stige zin evolueert. In het staatsblad van Zater dag is een ministerieel besluit verschenen tot de burgerlijke mo bilisatie van de gas- en electrici- teitsbed rijven. De 89 gas- en electriciteitsbe- d rijven, waarop de mobilisatie van toepassing is, worden alle met name in dit besluit genoemd Overtreding van de mobilisatie- bevelen kunnen worden gestraft met boeten tot een maximum van fr. 100.000 en gevangenisstraf van 1 tot 8 jaar. Van officiële zyde wordt ver nomen, dat de electrische centrale ,,InterforaJbant", die d-6 stroom levert voor trams en spoorwegen, door militairen is bezet. In de kolenmynen duren de stakingen ontverminderd voort. Vrijdag lagen 39 mijnen te Charleroi geheel stil. Terwijl in zes mijnen het werk gedeeltelijk werd hervat. Te Luik is nog geen enkele wijziging in de toestand gekomen. De communistische eenheidsvakcentrale der mijnwer- kers heeft een brief gezonden aan het Belgisch werkliedenver bond, waarin wordt verzocht tot een algemene actie over te gaan „om de mijnarbeiders niet alleen te laten staan in hun strijd". In deze brief worden de c'sen der mijnwerkers als volgt gefor muleerd: 1. aanpassing der lo nen aan de kosten van het levens onderhoud; 2. betere controle op de prijzen; 3. het invoeren van structuurhervormingen en in het hijzonder nationalisatie der mii- nen. J Het personeel der posterijen en van de postcheque- en girodienst heeft tijdens een Zondagmiddag gehouden vergadering besloten het werk heden niet te hervatten. De- Ze beslissing werd genomen, na dat de bond van personeel in overheidsbedrijven een motie had aangenomen, waarin er by de ar beiders in de posteryen en de postchèque- en girodienst werd op aangedrongen heden het werk te hervatten en waarin de com munisten als aanstokers der sta king werden aangeduid. De stakingen onder de grens arbeiders breiden zich nog steeds uat. Ook Belgen, die in de streek van Vale nciennes in Noord- Frankryk werken, hebben Vrijdag besloten het werk neer te leggen. Het Belgische Ministerie van Arbeid heeft Vrijdag hekend ge maakt, dat de Franse Minister raad op grond van de gevoerde besprekingen in beginsel ermee accoord gaat, dat door de Franse werkgevers een compensatiekas wordt ingesteld, waaruit de Bel gische arbeiders een bonus zal worden toegekend, welke ver hoogd zal worden met 'n vergoe ding van de Franse regering. De grootte van deze bonus wordt thans onderzocht door de Franse werkgeversorganisatie. Verwacht wordt, dat men begin volgende week een definitieve be slissing zal kunnen nemen. Het personeel van de Brusselse posterijen en van de postchèque- en girodienst is Zaterdagochtend in vergadering hijeen gekomen en heeft besloten de staking voort te zetten. De stakers eisen een aanpas sing d,er lonen en, naar de secre taris van de bond voor het per soneel der posterijen verklaarde, is deze staking eveneens een pro test tegen de burgerlijke mobili satie. In het kolenbekken van Char leroi was de toestand Zaterdag ochtend rustig. Van de 50 mijnen zijn er thans 40 in staking. In vier andere mijnen wordt slechts gedeeltelijk gewerkt. De productie van de electrici- teitscentrale te Queregnon (nabij Bergen) is van 58.000 kwn tot 15.000 kwu verminderd. Een delegatie van het tramper soneel heeft Zaterdagochtend'een bezoek gebracht aan de Minister van Verkeerswezen om een her ziening der ionen te bespreken. Aannemers in de V. S. zullen ongeveer 25.000 rollen asphalt- bedekking compleet met spijkers en cement als geschenk naar de getroffen Nederlandse gebieden sturen. Dit is het resultaat van een brief, die een Eindhovense aan nemer naar een aannemersver- bond in de Noord-Oostelijke sta ten van de V. S. stuurde met het verzoek een rol asphalt te zen den, welke dringend nodig was om jeen aantal mensen tegen de regen en koude te beschermen. 'Het Amerikaanse aannemers- verbond ontving de brief tijdens een jaarlijkse vergadering. De vergaderden besloten onmiddellijk een actie onder de leden van het verbond te beginnen om asphalt voor Nederland. De directeur van het verbond, C. N. Nichols, zeide te hopen, dat hij ten minste 25.000 rollen zou krijgen, wat genoeg zou zijn voor ongeveer 2000 kleine woningen. De Nederlandse vice-consul te New-York, C. Haverdroeze, ver klaarde, dat het consulaat zich met het Nederlandse Ministerie van Wederopbouw in verbinding zou stellen voor het regelen van de verscheping. Tenzij nog op het allerlaatste ogenblik een kink in de kabel komt, zal de Curagaose delegatie heden dan toch compleet ter ron detafel-conferentie verschijnen. Die leden der delegatie, die niet ophielden de eventualiteit van hun „onverwijlde terugkeer" te stellen, gaven weliswaar na d'e besprekingen van Vrijdag te ver staan, dat zij nog geenszins vol daan waren door de voorlopige resultaten van het afzonderlijk overleg met de Minister, maar de kwestie van „onverwijlde terug- _keer naar de West" scheen toch, ingevolge welke overwegingen dan ook, niet meer in een acuut sta dium. Vrijdagmiddag werd ten Depar- temente nader overleg gepleegd tussen Minister Jonkman en de vertegenwoordiging van Aruba, die zich onzeker voelt over de vraag, of in de komende alge mene vergadering de verlangens van Aruba voldoende aandacht zullen krijgen. Zij zou gaarne van de zijde der Nederlandse regering nog vóór de aanvang der open bare zittingen een toezegging in concreto ontvangen, welke duide lijk vastlegt, dat de positie van Aruba (zelf formuleren de Ara- banen deze als „een positie van kolonie van een kolome") zal wor den gewijzigd in overeenstemming met de verlangens van de bevol king. Hoewel enerzijds het desbetref fend overleg met de Minister uiteraand geen resultaten kon opleveren, die de competentie der Rondetafel-conferentie zouden doorkruisen, terwijl anderzijds een en ander uitvoeriger voorberei ding en procedure vereist dan de Arubaanse vertegenwoordigers aangenaam is en hoewel dien tengevolge de Arubaanse verte genwoordiging zich vooralsnog enigszins teleurgesteld toonde na de besprekingen van Vrijdag, waarvan zij stellige toezeggingen had igehoopt, zagen de Arubanen Vrijdagavond toch de algemene vergadering van Maandag en de kansen voor Aruba met enig ver trouwen en enig optimisme tege moet. Evenals in tiet afzonder lijk overleg zal ook ter algemene vergadering Dr. Da Costa Gomez op hun verzoek, als woordvoerder voor de Arubaanse gedelegeerden optreden. Zijn wij wel ingelicht, dan zou het diens voornemen zijn reeds ter eerste openbare zitting een principiële uitspraak van de vergadering uit te lokken, welke erkenning zou moeten inhouden van de rechtmatigheid der Aru baanse staatkundige wensen. Naar aanleiding van het on derzoek naar de diefstallen van wapens en munitie in de haven van Antwerpen, zijn thans ver scheidene personen gearresteerd. Men verwacht dat de zaak zich eerlang neg- zal uitbreiden aange zien de politie op het punt staat een belangrijke slag te slaan door ontdekking van een aantal brow ning revolvers en kogels die van diefstal afkomstig waren. Ook te Oostende ontdekte de politie wa pens en munitié. De hand werd geleed op een Amerikaanse mi- traillette, revolvers, dum-dum- kogels en munitie. Het onder zoek heeft uitgemaakt dat deze wapens afkomstig zijn van een nieuwe bende, die niets zou te maken hebben met een groep, die de laatste tijden geregeld d:efstallen pleegt in de omgeving van Oostende. Binnenkort conferentie te Rome- Tijdens het debat over de bui tenlandse politiek in de Framse Nationale Vergadering heeft de Minister van Buitenlandse Zaken. Bidault, medegedeeld, dat te Rome een conferentie gehouden zal worden van vertegenwoordi gers van Groot-Brittannië, Frank rijk, Italië en de Benelux-landen ter bespreking van de voorwaar - den, waarop een douane-unie tus sen deze landen tot stand aou kunnen komen. Bidault verklaarde, dat de hulp van het plan-Marshall van vitaal belang is voor de welvaart reut Europa en het handhaven van. de vrede. Hij zeide, dat de huidige verdeeldheid van Europa onduld baar was. -Europa strekt zich uit tot aan de Oeral en is bezield van een Christelijke en humanis tische geest. Heden ten dage is de traditionele beschaving va* Europa slechts vertegenwoordigd j in de 16 „Marshall-landen". Bi- t dault stelde de Sowjet-Unie ver antwoordelijk voor een kloof i« Europa „welke wy niet als defini tief aanvaarden". Verder wees Bidault met na druk op de nauwe banden tuaae* Groot-Birttannië en F"rankr^k. „De Franse regering heeft de rede van Bevin over Europese sa- menwêrking toegejuicht De Franse regering is bereid in on derhandeling te treden met alle Europese landen, die van heteehf- de inzicht zijn wat betreft een douane-unie. Tot neg toe heeft de regering 0p een dergelijk voorstel alleen nog van Italië een expli ciet antwoord ontvangen" Wat het plan-Marshall betreft zeide Bidault nog: „Wanneer iemand anders het Franse volk dezelfde hulp zou aanbieden on der dezelfde voorwaarden van on afhankelijkheid, zouden wij dene aanvaarden." De oplossing van de Duitse kwestie stelde Bidault afhankelijk van de vervulling van twee voor waarden: een federale inrichting van Duitsland en effectieve con trole op het Ruhrgebied. H| voegde er aan toe, dat Frankrijk ten aanzien van de jongste her vormingen in Bizonia ernstig voorbehoud moest maken. Naar a welingelichte kringte* te Nanking wordt vernomen, is i* de gevechtszone van Moekden een Dakota van het Amerikaanse leger door de communistische strijdkrachten neergeschoten. Het vliegtuig zou er nog in geslaagd zijn achter de communistische li nies te landen. De Amerikaanse autoriteiten te Nanking hebben bevestigd, dat een Amerikaans vliegtuig sinds 12 Februari wordt vermist, doch zij weten niets over het lot ran het toestel. Het internationale comité van de bewegingen voor een verenigd Europa heeft Emanuel Shinvrell, de Britse Minister van Oorlog en voorzitter van de Labourpartij, verzocht de weigering der partj. om haar leden het congres voor een verenigd Europa, dat in Mei te Den Haag zal worden ge houden, by te laten wonen, te herzien, aldus wordt te Londen medegedeeld. De commissie had met „verbazing" kennis genomen van het besluit der partij aange zien men zich voorgesteld had alle democratische elementen uit te nodigen. In een museum in Yorkshire meent men een „Rubens" ontdekt te hebben. Een als verplaatst persoon in Groot-Brittannië aan gekomen Let, die een doek van anderhalve meter in het vierkant aan het reinigen was in een mu seum te Huil, bracht namelijk de woorden „Jeruzalem" en, daar onder, de signering „Rubens" op het doek te voorschijn. De hei- trokken restaurateur is van me ning, dat dit doek een authen tieke Rubens is, daterend van 1615 en voorstellende „de bestraf fing van Koning David".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1