AKKERTJES Amerkaanse voorstellen aan de V.N. Als de Braakman zal zijn verdwenen! 'n Barstende Hoofdpijn mededelingen Commissie van Drie Éf PHIUR HAVEm De Landbouwhuishoudschool OFFICIËLE REACTIE op De STAKINGEN in België. ZATERDAG 14 FEBRUARI 1948. H.M. de Koningin op Huis ten Bosch gearriveerd. Twee oudste Prinsesjes ziek. THOMAS DEWEY over de buitenlandse politiek der V. N. Wat een gemak l Besprekingen Min. Jonkman PHILIPS STAALBAARD Ook UW baard vliegt eraf! De Italiaanse verkiezingen. FEDERATIE Bangka, Biiliton en Riouw. Dollarhulp De reisduur Terneuzen-Breskens gehalveerd Aanklacht tegen Britse troepen Chileense President naar de Zuidpool. Canadese loterij ten bate van Italiaanse communisten O weel crtuijs Gevechten in Palestina Med. schip in de Grote Belt gezonken Geen overeenstemming in Geallieerde kemmandatura te TERNEUZEN Ontploffing aan boord s.s. „Laurenskerk" Onrustiye nacht te Jeruzalem. Ge werierinschakeling van geriemobiliseerden in 1947. Frankering bij Abonnement: Terneuzen. WEEKS VERWACHTING medegedeeld door het K. N. M.I. te De Bilt, geldig tot Zaterdagavond. ZACHTER. Meest zwaar 'bewolkt met plaatselijk enige regen of motregen. In de vroege och tend nevel of mist. Zwakke tot matige Zuid-Westelijke wind. Onder Redactionele leiding van P L t>.J. van Oeveren. Redactie-adrwi Noordstr, 65-57, Terneuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073 Hoofdagentschap voor West Zeeuwseh -Vlaanderen Willemsweg 83, Schoonidjjke Telefoon 48. DE VRIJE ZEEUW 4de Jaargang No- 732- Uitgave Stichting „De Vrfle Zeeuw" - Verschijnt dagelijks - Drukkerjj N.V. Firma P. J. van de Sande - Terneuzen - Abonnementsprijs ƒ3,25 per kwartaal. Advertentieprijs per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad, 10 ct. meer. ZON ÉN MAAN. 1948" Zon Maan Febr Opk. Ond. Opk. Ond. 14 8— 17.50 9.45 22.38 15 7.58 17.52 9.57 23.58 16 7.56 17.54 10.10 17 7.54 17.55 10.27 1.10 18 7.52 17.57 10.4» 2.30 19 7.50 17.59 11.21 3.52 20 7.48 18.01 12.08 6.10 21 7.46 18.03 13.14 6.16 22 7.44 18.05 14.38 7.06 23 7.42 18.07 16.11 7.41 Naai' aanleiding^van de ver klaringen van de woordvoerder der Commissie voor goede diens ten heeft de Nederlands-Indische regering het volgende officiële communiqué uitgegeven „Indien deze mededelingen wer kelijk zijn, moet' worden opge merkt, dat bij de Commissie voor goede diensten ernstige misver standen heersen over haar taak, competentie en over de feitelijke situptie In Nederlands-Indië. Het koimt ons overbodig voor, de on juiste en van weinig objectiviteit getuigende médedelingen stuk voor stuk te ontzenuwen. Vol staan mag worden met de aan dacht te vestigen op enige sail lante feiten. 1. De Commissie voor goede diensten heeft zich bereid ver klaard, tot verlenging van de goede diensten herbaal goede diensten en tot niets anders. In dien zij zich bevoegdheden mocht aanmatigen, die verder reiken dan ondermijnt zij datgene, dat de grondslag vormt voor de goede diensten, n.l. het vertrou wen van een of van beide par tijen. Uitgaande van dit onjuiste begrip van haar taak, komt de H. M. de Koningin heeft giste ren weer Haar intrek genomen in Huis ter; Bosch te 's Gravenhage. Omstreeks vijf minuten vóór half één arriveerde Haar auto, die g«en Koninklijke standaard voerde en waarin H. M. geheel alleen had plaatsgenomen voor het bordes. Op het Huis ten Bos cc was reeds des ochtends de Koninklijke standaard gehesen. Tijdens zijn 'bezoek aan N.V. Werkspoor, vertelde Prins Bern- hard aan een A.N.P.-redacteur, dat de beide oudste Prinsesjes, Beatrix en Irene, de mazelen heb ben. 'Zij zijn thans aan de bete rende hand en de Prins sprak de hoop uit, dat zij weer spoedig het bed zullen verlaten. De republikeinse gouverneur van de staat New York, Thomas Dewey, heeft in een rede als zijn mening te kennen gegeven, dat bij de Amerikaanse hup aan Europa als voorwaarde moet worden ge steld dat de ontvangende landen zich eerst economisch, later poli tiek en tenslotte in milijtair op zicht verenigen, zonder dat de landen hun eigen structuur behoe ven prijs te geven. Een verenigd Europa alleen zou een waarborg voor de vrede zijn. aldus Dewey, want zolang Europa verdeeld is in meer dan twintig zwakke lan den, zal een aanvaller, wie het ook moige zijn, het gemakkelijk hebben. Maarschalk Stalin heeft meer dan eens de wens te kennen gegeven de wereld te willen be heersen. Onze regering heeft grote fouten begaan en zich van conferentie tot conferentie tevre den gesteld met het zoeken naar een compromis, daarbij elke keer de plannen van de Sowjet-Unie, met betrekking tot de wereldheer schappij in de hand werkend. Onze regering heeft het moedi ge Poolse volk geofferd, zo ging Dewey voort, en toegelaten dat de Baltische landen tot slavernij wenden gebracht. Zelfs werden de Amerikaanse troepen uit het westen van (Berlijn teruggetrok ken, opdat de Russische legers tot in Midden-Europa konden dóór dringen. Na nogmaals met klem te heb ben gewezen od de noodzakelijk heid van eenheid in Europa als voorwaarde voor het welslagen van het herstelplan, besloot De wey zijn, rede met de woorden: ,,De huidiige buitenlandse politiek van de V. S. betekent verraad aan het Amerikaanse ideaal. Als men die politiek blijft voeren zal het ijzeren gordijn aan de ene kant opschuiven van Europa tot de haven van Boston en aan de andere kant van Azië tot Pearl Harbour". Commissie tot een in zijn abso luutheid ongemotiveerd optimis me, n.l. dat met haar bijstand „langdurige onderhandelingen overbodig zijn en mogelijk in twee of drie maanden een poli tieke overeenkomst kan worden bereikt". Het zou de Commissie bekend kunnen zijn, dat noch de Nederlandse noch de Republikein se delegatie tot op heden defini tieve instructies hebben ontvan gen voor het voeren van poli tieke besprekingen, waarmede dan ook nog geen aanvang is gemaakt. 2. Geheel buiten haar be voegdheid gaat de Commissie, in dien zij meent, dat door haar con tact moet worden opgenomen met vertegenwoordigers van an dere gebiedsdelen dan Java, Su matra en Madoera. De belangen van de overige autonome gebie den worden door hun vertegen woordigers zelf, alsmede dooi de Nederlands-Indische regering en de Nederlandse regering be hartigd. 3. Voorts voorspelt zij niet alleen uitbreiding van haar taak van waarneming tot supervisie, maar suggereert tevens zonder overleg met de partijen een be sluit van de Veiligheidsraad be treffende haar taak en opdracht, n.l. dat deze Raad zich er thans reeds definitief mee zou vereni gen, dat de Commissie haar werk, voortzet tot het tijdstip, waarop de Verenigde Staten van Indone sië zullen zijn tot stand gekomen, j 4. De suggestie, dat slechts I een volksstemming in de gebie den buiten Java en Sumatra zou 1 kunnen uitmaken of de besturen- I de organen- van deze gebieden zouden zijn te beschouwen als „marionettenregeringen" acht de regering onbehoorlijk. De Com missie intervenieert bovendien 1n geheel buiten haar bevoegdheden liggende zaken. In gebieden, welke buiten de discussie vallen, heeft de Commissie geen taak en kan de bevolking zich langs nor male democratische weg van ver kiezingen volledig uitspreken. De Commissie heeft zich boven dien blijkbaar reeds definitief ech opinie gevormd over de vraag, waar op Java, Madoera en Su matra een volksstemming zal moeten plaatsvinden. Ook dit is strijdig met de van haar te ver gen objectiviteit. Terwijl zij ener zijds dit plebisciet noodzakelijk acht in „de betwiste gebieden", neemt zij zonder onderzoek aan, dat „negentig percent van de be volking, levende in de tegenwoor dige Republikeinse gebieden bij volksstemming de Republikeinse regering zal steunen". Bij dit voortijdige oordeel, dat bovendien een ook'na de politieke overeenstemming voortdurende tegenstelling veronderstelt, laat zij geheel buiten beschouwing, dat slechts na -herstel van orde en veiligheid een duidelijk beeld van de situatie in de onderscheiden delen van, Java, Madoera en Su matra kan worden gevormd." Geen zeep Geen mes Geen kwast Geen ergernis •V raag Uw handelaar demonara tie met-een Philips electrisch droogscheerapparaat Gisterenmorgen vonden de be sprekingen over de bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan hangige wetsontwerpen tot her ziening der staatsregelingen van Suriname en Curasao voortgang in de Treveszaal te 's-Graven- hage tussen de Minister van Overzeese Gebiedsdelen en ach tereenvolgens de Curagaose en Surinaamse gedelegeerden, in tegenwoordigheftl van de leden van de commissie van voorberei ding van het voorlopig verslag der Tweede Kamer over deze wetsontwerpen. Op de agenda stond de instel ling van een college van gecom mitteerden (art. 29 jo. art 67 a tot en met g) en wijziging in de samenstelling en bezetting van het vertegenwoordigend college (art. 68 e.v.). De besprekingen van gisterenmorgen beperkten zich tot het eerste punt. Heden wordt de bespreking met de Cu ragaose gedelegeerden voortgezet. N.V. PHILIPS VERKOOP - MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLAND-EINDHOVEN (Ingez. Med.) De stakingsgolf heeft thans vrijwel geheel België overspoeld en het aantal arbeiders dat er hij betrokken is wordt op niet min der dan 120.000 geschat. De staking in de kolenmijnen te Luik, Charleroi en in de Bo- rinage is vrijwel algemeen. Hoe wel overal stakingsposten zijn geplaatst en de rijkswacht in de omgeving van de mijnen pa - trouilleert, hebben zich tot nu toe geen incidenten voorgedaan. Huis aan huis worden door de politie bij de mijnwerkers vorde ringsbriefjes afgegeven, doch de mijnwerkers geven hieraan in het algemeen geen gehoor. Vrijdagmiddag zou te Brussel opnieuw een door de regering* in- gestelde commissie hijeen komen. Deze commissie bestaat uit ver tegenwoordigers van de Minister van Arbeid, het bestuur der mij nen en de vakbonden en zal de eis der bijna 80.000 stakers in het De verklaring van de Italiaan se Minister van Binnenlandse Zaken, Mario Scelba dat hij de politie en de gendarmerie zou •versterken en zwaarder bewape nen, heeft in uiterst linkse krin gen levendige protesten verwekt. Men noemde deze verklaring pro vocerend en tegenstrijdig aan het vredelievende initiat'ef van de voorzitter der constituerende ver gadering, Terracini, die een wa penstilstand tussen de partijen had voorgesteld. „W(j zullen ech-' ter onze kalmte bewaren, aldus verklaarde Togliatti, de Italiaan se communistenleider. „Wij wil len de verkiezingen en wij zullen alle provocaties bestrijden." mijnbedrijf, hun lonen aan te pas sen aan de kosten van levens onderhoud. nader onderzoeken. Zoals bekend hebben de arbe,- ders de toekenning van een zgn. aanwezigheidspremie of stipt heidspremie van de hand gewezen. Ook de Belgische grensarbei ders, die op de textielfabrieken in Noord-Frankrijk werkten, heb ben, aangezien nog geen bevredi gende oplossing voor hen gevon den is, thans vrijwel algemeen het werk neergelegd. Een gevolg hiervan is dat de fabrieken in Noord-Frankrijk, waar de Belgen d'kwijls sleutelposities innamen, stil liggen of op verminderde ca paciteit werken. Zoals bekend komt de devalu atie van de Franse frank voor de ongeveer 47.000 Belgische grensarbeiders neer op een sala risverlaging van 45 procent. Een aanpassing aan het loon is de fa brieken niet mogelijk, daar hier door ook de Franse arbeiders op een loonsverhoging aanspraak zouden kunnen maken. Inmiddels neemt ook de sta king in het gas- en electriciteits- bedrijf steeds scherpere vormen aan. Verwacht werd dat Brus sel Vrijdag zonder electriciteit zou komen. In vele gas- en elec- trieiteits-fabrieken waar de ar beiders nog werken, zal men bin nenkort gedwongen zijn de werk zaamheden te staken, aangezien er geen aanvoer meer is van grondstoffen. Van officiële zijcle wordt ge meld, dat de destijds door de ver- tegenwoorigers van Bangka, Bii liton en Riouw opgestelde ont- werp-federatieregeling voor deze gebieden thans na de noodzakelijk geachte wijzigingen door de be treffende raden is aangenomen. De regeling zal thans na goedkeu ring der regering in werking kun nen treden. Bij deze regeling wordt een federatie ingesteld ge- staande uit de zelfstandige ge meenschappen Bangka, Biiliton en Riouw, welke tot doel heeft over te gaan tot gezamenlijke be hartiging van de gemeenschappe lijke belangen dezer gebieden in de meest ruime zin. De Noorse Premier, Einar Ger- irardsen, heeft Donderdag in het parlement een brief voorgelezen, die hij had ontvangen van een 9-jarige jongen. De brief luidde als volgt: „Ik heb door de radio gehoord, dat een Engelse jongen Attlee 47 dollarcents heeft ge stuurd omdat hij wist, dat Enge land dringend Amerikaans geld nodig had. Ik weet, dat U ook om zulk geld verlegen zit en daar om zend ik U 1 dollar en vier ct. Ik wil het niet minder doen dan die Engelse jongen." De brief besluit met de woorden: „Vader heeft gezegd, dat we in plaats van auto's meer landbouwwerk tuigen moeten kopen, omdat we die harder nodig hebben." De Amerikaanse delegatie heeft Donderdag aan de secreta ris-generaal van de V. N. ver scheidene voorstellen overhan digd, die ten doel hebben meer kracht bij te zetten aan die arti kelen van het Handvest der V. N. die betrekking hebben op de al gemene principes van samenwer king ter handhaving van de in ternationale vrede en veiligheid en op de samenwerking op poli tiek terrein. Deze voorstellen zullen door de kleine Assemblee worden bespro ken, die voor dat doel op 24 Februari bijeenkomt. Behalve vorming van een sub commissie van 15 ledien van de kleine Assemblee, heiast met het analiseren van alle ontvangen voorstellén en het opmaken van een vodrlopig rapport binnen drie weken, beveelt de Ameri kaanse delegatie het volgende aan: 1. Dat de kleine Assemblee Tegen een oude gewoonte in, kan men tegenwoordig in de grote en grotere pers nogal eens de naam Zeeuws-Vlaanderen tegenkomen in verband met voor ona gewest belangrijke gebeurte nissen en plannen. V De sluizenkwestie van het ka naal Ggnt—Terneuzen, mogelijke nieuw te vestigen industrieën de komst van de Nederlandse Spoor wegen, de mogelijkheid van hst in bedrijf stellen van een ferry- bootverbinding TerneuzenHoe- dekenskerke, die behalve auto's ook spoorwagons zou kunnen vervoeren en de inpolderingen van het Land van Saeftinge en de Braakman zijn evenzovele dankbare onderwerpen van wel willende krantenartikelen ge weest. ■Reeds het enkele feit, dat ons gewe'st in tegenstelling met vroeger nu meer dan eens mid den in de publieke belangstelling "s komen te staan, ia verheugend, omdat het een bewijs is, dat men tenminste kennis draagt van onze noden, iets waaraan nog ni,et zo heel lang geleden met enig recht kon worden getwijfeld. Van al de bovengenoemde kwes ties, is zeer vermoedelijk de in poldering van de Braakman het meest nabij, althans volgens de worden van de Ijeer Philipse van Gedeputeerde Staten, die in de Decemberzitting van de Provin ciale Staten meedeelde, dat in 1949 deze ata-in-de-weg voor de helft zal worden ingepolderd. Verheugend was ook zijn mede deling, dat hieromtrent geen moeilijkheden met België be staan! Na deze positieve mededeling staat het dus wel vast, dat bin nen enkele jaren het grootste obstakel voor een korte wegver binding tussen Oost- en W,est- Zeeuws-Vlaanderen zal zijn ver dwenen en dat de aanleg van een vrijwel rechte weg Terneuzen- HoofdplaatBreskers, waarover de bussen van de Z.V.T.M. ons binnen de drie kwartier in Bres- kens zullen kunnen afleveren, mogelijk zal zijn. Niet alleen zullen Oost en West dan één zijn geworden, maar ook zullen Mid delburg en Vllssingen heel wat vlugger te bereken zijn. De oudere bewoners van onze streek heieven dan hiermede de tweede ingrijpende verbetering in de verkeersverbindingen tus sen Oost en West, want een voor proefje van wat deze inpoldering op verkeersgebied zal meebren gen ondervonden zij reeds vlak na de eerste wereldoorlog, toen jn '18 de Dijckmeesterpolder werd inge dijkt en kort daarop de weg en de tramlijn PhilippinePyramide werden aangelegd. Tevoren was het n.l. zó, dat iemand, die van Terneuzen naar Oostburg wilde reizen, eerst per boot naar Vlis- singen ging, van daaruit weer overstak naar Breskens, om ten slotte met de stoomtram van de S.B.M. het doel van zijn reis te bere ken. Aun deze weg op zeven kwam een kleine dertig jaren geleden een eind en we kunnen ons levendig voorstellen, wat deze verbetering toen zal hebben betekend, maar, vCe leven vlug, en wat in 1920 afdoend was, is,-nu alweer verqruderd. Een woordvoerder van het Joods bureau heeft meegedeeld, dat de Joodse executieve een aanklacht wegens moord zal in dienen tegen de Britse troepen, die Joden onbeschermd in Ara bische wijken achterlaten en daardoor verantwoordelijk zijn voor moord op deze Joden. De woordvoerder gaf commen taar op de dood van vier Joden, die Zaterdag gearresteerd waren en die toen in het bezit van wa penen werden aai:getroffen. De Joden werden, aldus de woord voerder, gedwongen een leger voertuig te verlaten in een Ara bische wijk, waar zij later ver moord zijn teruggevonden. De woordvoerder van het Joods bureau liet doorschemeren, dat Joden zich tegen hun arrestatie door Britse troepen zouden gaan verzetten, daar zij het waar schijnlijk achten, dat zij gedwon gen zullen worden in Arabische wijken achter te hfljven, over geleverd aan de genade van de Arabieren. Een sergeant-majoor van het Britse leger is in hechtenis geno men in verband met het onder zoek naar de moord op de vier Joden. Zij vonden de dood nabij de St. Stephanus-poort te Jeruza lem. Een officieel bericht maakt melding van de arrestatie. Als Uw hooid bonst van de pijn, als migraine Uw leven vergalt, neem dan één of twee „AKKER TJES". In 10 minuten voltrekt zich het wonder: weg pijn, weg narigheid I Let op 't AKKER-merk. (Ingez. Med.) Uit Jv VclksuevtcgcntvoorJSgmgi TWEEDE KAMER. De President van de Chileense republiek, Gonzalez Videlé, is on verwachts naar het Zuidpoolge bied vertrokken. Hij was een rondreis aan het maken door Zuid-Chili. Zijn plan veranderend scheepte hij zich Woensdag in de haven van Fortescue in op het vrachtschip „Pinto", dat, door oor logsschepen begeleid, koers zette naar Soberana, op het eiland Greenwich. De President is ver- fezeld van zijn echtgenote en ochter, de Minister van Defensie en een talrijk gevolg. Hij zal de basis van de Hven van Soberania inspecteren, er een tweede basis openen en een officiële bevesti ging geven van de Chileense souvereiniteit over deze gebieden. In officiële kripgen wordt de reis van de President uitgelegd als een antwoord op de Britse nota's waarin de rechten van Chilt op het Zuidpoolgebied wer den bestreden. Een reis van 30 dagen naar Moskou was de eerste prijs in een loterij, waarvan de loten te Montreal door de politie in beslag ziin genomen. De politie ver klaarde. dat de loten met mede werking van de Canadeese pro gressieve arbeiderspartij werden verkocht. Zij waren in Rome vervaardigd en droegen het op schrift „voor het herstel van de republiek", doch de opbrengst was bestemd voorhet verkie zingsfonds van de communisti sche partij in Italië. Ook de correspondentie tussen de progessieve arbeiderspartij en de Italiaanse communistische par tij werd in beslag genomen. De politie verklaarde, dat arrestaties waarschijnlijk zullen volgen. ingewikkeld is. De Minister van Onderwijs, De Tweede Kamer heeft giste- Kunsten en Wetenschappen, de renmiddag de behandeling van heer Gielen, constateert met het wetsontwerp tot wijziging en i vreugde, dat de Kamer zich met aanvulling van de Hoger-Onder- l de hoofdlijnen van h.et ontwerp wijswet voortgezet. kan verenigen. Mevr. Fortaniei'-de Wit (V.V.D.) I Met het oog op de verlangde betoogt, dat voorkeur van een samenwerking zal een'grotere oordeelt of het opportuum is me thoden en speciale procedures te formuleren ter bevordering van een vredelievende oplossing van geschillen, alvorens deze aan de Veiligheidsraad of de algemene vergadering worden voorgelegd 2. Dat de kleine Assemblee de methoden en procedures tot vre delievende regeling van interna tionale geschillen bestudeert, zoals die zijn neergelegd in de thans van kracht zijnde ver dragen. 3. Dat de kleine Assemblee alle bilaterale verdragen tussen leden der V. N. onderzoekt, die gesloten zijn ter regeling van ge schillen. 4. Dat de kleine Assemblee de verschillende soorten geschil len bestudeert en klassifieeert, die beter regionaal kunnen wor den geregeld in het kader- van de V. N. Voorts heeft de Belgische de legatie aanbevolen gebruik te maken van do conventie van Genève van 1928 en de functies van de vroegere Volksnbond of het Hof van Arbitrage over te dragen op de V. N. Op de grens tussen Tel Ariv en Jaffa zijn wederom gevechten tussen Joden en Arabieren losge brand. Vijf Arabieren en een Jood werden gedood en twaalf Arabieren ernstig gewond. De Haganah heeft, gewapend met - mortieren en automatische wapens, een hevige aanval ge daan- op het dorp Jazoer, aan de weg van Jaffa naar Jeruzalem, een sterke Arabische vesting. Een Arabier werd gedood en vier huizen werden opgeblazen, aldus deelt men van officiële zijde mede. Na een aanvaring met het Deense schip „Saint Alban", is het Nederlandse motorschip „Wo- to" in de Grote Belt tussen Seeland en Funen gezonken. De bemanning werd door het Deense schip aan boord genomen De Geallieerde commandatura te Berlijn heeft Donderdag een zitting van 10% uur-gehouden zonder ook' maar over een der talrijke agendapunten tot over eenstemming te zijn gekomen. De Sowjet-Russisghe afgevaar digde beschuldigde de Britse en Amerikaanse afgevaardigden er van, dat zij in hun sectoren uni laterale maatregelen namen. De kommandatura heeft de richtlijnen van de bestuursraad, waarin machtiging wordt ver leend tot loonsverhoging van 12 pCt. in bepaalde industrieën, aai» •de Berlijnse gemeenteraad door gezonden. Volgens Turkse luchtvaart- deskund gen te Ankara waren de twee bij Sozopol boven Bulgaars gebied neergeschoten Spitfires door een sneeuwstorm verdwaald. De machines kwamen bij slecht zicht uit de richting van Adria- nopel. Van Bulgaarse zijde is officieel medegedeeld, dat Bulgarije de nodige stappen zal doen zodra het onderzoek qaar het neer schieten der Turkse machines is voltooid. bepaalde vorm van hoger onder wijs en particuliere offervaardig heid niet voldoende zijn voor een belangrijke tegemoetkoming uit 's Rijks kas, als dit tot ge volg zou hebben, dat de vorming der studenten zou worden ge schaad. De heer Stokman (K.V.P.) verklaart, dat het wetsontwerp veel reden tot erkentelijkheid en waardering geeft. Spr. verheugt zich erover dat een in de troon rede van 1946 gedane belofte wordt ingelost. De heer Stokman betoogt ver der, dat de cijfers de behoefte aan twee nieuwe faculteiten te Nijmegen aantonen. Vervolgens wijst spr. op de wetenschappelijke contacten, wel ke professoren en studenten der Kath. hoggronderwijs instellingen hebben met die van openbare universiteiten. Öe heer Tilanus (C.-H.) zet het standpunt van zijn partij, zoals hij dat eertijds in de Kamer heeft verdedigd, uiteen. Volgens dit standpunt kon volledige vrij lating van het bijzonder onderwijs niet beter gediend worden dan door onthouding van vergoedin gen uit de Overheidskas. De technische constructie van de wet besprekend geeft de heer Tilanus tenslotte nog te kennen, dat deze naar zijn smaak wel zeei' mate van vrijheid dan zij tot dus verre genieten voor de openbare universiteiten nodig zijn. De commissie voor de reorga nisatie van het hoger onderwijs zal naar de Minister mededeelt in April met haar werk gereed zijn. Spr. erkent, dat de op bouw van het wetsontwerp niet gemakkelijk ia geweest en dat het ontwerp ingewikkeld is. Gezien de veelheid van wijzi gingen in het ontwerp zegt de Voorzitter het nodig te achten een tweede lezing te doen plaats hebben. De stemming over het gehele- ontwerp zal Dinsdag ge schieden. De vergadering wordt ver daagd tot Dinsdagmiddag. Aan boord van het s.s. „Lau renskerk" heeft zich gisteren middag onder luik 4 een ontplof fing voorgedaan. Voor zover bekend werd nie mand gedeerd. Het schip, dat gisterennacht van Genua naar Alexandrle is vertrokken, tracht Alba te bereiken. Toen de ont ploffing zich voordeed, bevond het schip zich op 42 graden 35 minuten N. en 10 graden 15 mi nuten O. Deze is niet alleen bedoeld als leerschool voor meisjes uit de boerenstand, doch om alle meisjes van 't platteland te die nen en van nut te zijn. De bedoeling is, om in de eer ste plaats practische en theoreti sche kennis aan te brengen be treffende het huishouden en daar door liefde te kweken voor haar toekomstige taak maar daar naast wordt ook nog enig inzicht bijgebracht op het gebied van de land- en tuinbouw, hetgeen voor de boerenmeisjes noodzakelijk en voor de andere meisjes van het platteland nuttig is, daar ze dan deze takken van het bedrijf beter kunnen waarderen. De hieronder vermelde vakken worden aan de school onder wezen: koken, wassen, strijken, huishoudelijk werk, naaien, ver stellen, stofversieren, terwijl ook het algemeen vormend onderwijs n Ned. taal, rekenen, aardrijks kunde, zang en gymnastiek wordt beoefend, en daarnaast aandacht wordt besteed aan: warenkennis, gezondheidsleer en de tuinbouw- vakkan. Men kan aan de volgende cur sussen deelnemen A. Dagschool voor meisjes; deze moeten zes klassen lager on derwijs hebben, ook als ze van de 6e naar de 7e klas niet zijn over gegaan, kunnen ze worden toe gelaten. Duur dezer cursus is twee jaar, waarna, bij voldoende vorderingen, een diploma wordt u'tgereikt. Verwacht wordt, dat deze cursus, eenmaal begonnen, in zijn geheel wordt gevolgd. Hierna kan men aan een ver volgcursus deelnemen; deze duurt één jaar bij één dag onderwijs per w,eek; na het met vrucht doorlopen hebben, verkrijgt men het diploma: „Hulp in de huis houding." B. Éénjarige landbouwhuis- houdcursus voor oudere meisjes (van 16 jaar en ouder) geduren de één dag per week. Ook hierop is een vervolgcursus van één jaar gedurende één dag per week mo gelijk. Het diploma „Hulp in de Huis houding" en het Landbouwhu's- houddiploma geven een goede grondslag in de huishoudelijke vakken en openen de weg naar allerlei betrekkingen, als: ver pleegster, gezinsverzorgster, -hulp 'in de huishouding en dergelijke. Ten s'otte worden aan de school verschillende korte cursussen ge- Vrijdagnacht werden te Jeruza lem zeven zware ontploffingen gehoord, gevolgd door schietpar tijen. Volgens voorlopige berich ten zijn zeven huizen opgeblazen in het Zuidelijk deel van de Hei lige stad. De bewoners van het Jasmine Hotel, meest Britse en Amerikaanse dagbladcorrespon denten, werden telefonisch ge waarschuwd, dat zij het hotel voor 23 uur Vrijdagavond moch ten verlaten. geven, meestal in, de avonduren in: linnennaaien en verstellen, costuumnaa'en, koken (burger pot en uitgebreide keuken). In voorbereiding is een oplei ding tot „Huishoudkundige ten Plattelande". Tot deze opleiding zullen worden toegelaten meisjes die drie of meer klassen ener H.B.S. of kweekschool voor on derwijzeressen hebben doorlopen, in het bezit zijn van een Mulo diploma of een daarmede gelijk te stellen ontwikkeling hebben. Het diploma „Huishoudkundige ten Plattelande" is veelal een aanbeveling voor betrekkingen aan ziekenhuizen, gestichten en dergelijke instellingen. Het on derwijs zal er op gericht zijn, dat de leerlingen met Mulo-diploma B., drie-jarige H.B.S. of acte on derwijzeres een vóóropleiding ont vangen voor toelating tot de op- j werkzoekende was ingeschreven leidingsinricht'ngen voor bouwhuishoud-lerares te Deven ter, Zetten en Posterholt. Voor nadere bijzonderheden be treffende aangifte van leerlingen wordt verwezen naar de adver tentie in dit nummer, terwijl de Directrice te allen tijde bereid is nadere inlichtingen te verstrek ken, liefst op haar spreekuur, elke Woensdagmiddag, van twee tot half vier aail <^e school. EXAMEN HANDENARBEID 1948. De in 1948 af te nemen exa mens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid in handen arbeid zullen aanvangen op 19 Juli 1948. De examens zullen worden afgenomen te Eindhoven, 's Gravenhage, Haarlem en Gro ningen. De candidaten zullen vrij zijn in de keuze van de examen plaats. STAATSEXAMEN H.B.S. A EN B. De examens, vermeld in artikel 55, tweede lid, der middelbaar onderwijswet (Staatsexamen H. B.S. A en Staatsexamen H.B.S. B) zullen dit jaar worden gehou den te 's-Gravenhage. Zij, die zich aan een dézer examens wensen te onderwerpen, moeten zich hij schrijven op on gezegeld papier vóór 1 Maart 1948 aanmelden bij de heer J. H. van Diik, Maarten Trompstraat 17, Delft. In 1947 werden 7210 gedemobi- liseerden, afkomstig uit Konink lijke Marine, Koninklijke Land macht en Koninklijk Nederlands- Indisch Leger, ingeschreven bjj de verschillende arbeidsbureaux. Per 1 Januari 1948 waren 6268 van hen weer door het bedrijfs leven opgenomen. Het resterende aantal, dat op die datum nog als werk zoek and valt uitein in ,drie categorieën: 675 man, die korter dan 1 maand ingeschreven stondien. Verwacht kan worden, dat de meesten van hen inmiddels een plaats hebben gevonden. 182 man, die een scho lingscursus op een Rijkswerk plaats voor vakontwikkeling vol gen, Hun plaatsing in het be drijfsleven wacht op de voltooi ing van hun scholing. Bij 85 man levert de plaatsing om uiteenlopende redenen, waar onder persoonlijke, moeilijkheden op. Dit gunstige totaalbeeld kon door de arbeidsbureaux mede worden bereikt, dank zij de aller- wege betoonde medewerking van het bedrijfsleven. Twaalf Noorse parachutis ten, die in 1943 uit Engeland overvlogen om de Duitse pogin gen ter ontdekking van het geheim van de atoombom te ver ijdelen door de Noorse „zwaar water" fabrieken te Rjukan. te overvallen, zijn te Parijs begiftigd met het Franse militaire kruis en het Legioen van Eer. Be echtgenote van de dertiende pa rachutist, die door de Duitsers werd gevangen genomen en dood geschoten, ontving eveneens het militaire kruis, dat posthuum aan haar echtgenoot werd ver leend. In de .Parijse opera werd de Franse film „De strijd om het zwaar water", waarin de Noorse parachutisten de hoofdrol vervui len, voor het eerst gedraaid.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1