«Jonge Franse willen naar Vragen aan de Minister DE STAKINGEN IN BELGIË ROUWDAG IN INDIA plattelanders Nederland VRIJDAG 13 FEBRUARI 1948. Bemiddelingspogingen der Regering faalden Den Haag uitgeschakeld Pseudo-gravin gearresteerd Uitbreiding van het handels verkeer tussen Groot- Brittannië en Nederland Overleg over versoberings maatregelen in Hotelbedrijf Het conflict in China Speelgoed voor Marijke Promotie Kardinaal De Jong Twee Turkse spitfires boven Bulgarije nee geschoten IY«nK«r:ug bts AixwusMMnt - T«m«uz«n WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. i Biit, geldig tot Vrijdag- avead. Zachter na regen. Zwaar bewolkt met aanvan kelijk regen. Daarna enige stijging van temperatuur. Tot krachtig toenemende wind tussen Zuid en West. 4de Jaargang No. 731- Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Adverteutieprjja; per n*n 10 »t~, niwiaum per advertentie f 1,*0. T onding advertenties tot dea namiddags 4 uur, Rubriek ki. advertenties 5 regels 00 ot.; tedere regel meer 12 cent Ver melding Briever onder ar. Bureau van dit Blad 10 cent meer Abonnementsprijs 3,25 per kwart*»i Ondanks het door de vakbond uitgegeven parool zijn stakers in de mijncentra van Luik, Char leroi en de Borinage Woensdag niet naar het werk "teruggekeerd en verwacht wordt, dat de sta king- zich gisteren nog zou uit breiden. De staking onder de grens arbeiders is thans algemeen en de textielindustrie in Noord- Frankrijk ligt hierdoor vrijwel stil. Intussen is hekend gewor den, dat de Franse Ministerraad er zich in beginsel mee accoord beeft verklaard de arbeiders een maandelijkse vergoeding toe te kennen, die ten laste zal komen van een speciale kas. Deze spe ciale kas zou haar fondsen ont vangen van de Franse werk gevers, die de Belgische arbeiders in dienst hebben. Een laatste poging van de regering om tot een accoord te komen met de arbeiders in de Belgische gas- en electriciteits- De a.s. vergadering der V.N. Trygve Lie, Secretaris-Generaal «ter Ver. Naties, die onlangs een bezoek aan Europa (met name Nederland) heeft gebracht, heeft te Lake Success tegenover de pers te kennen gegeven, dat Den Haag in verband met het huis- vestigingsvraagstuk wellicht uit geschakeld zal worden als zetel voor de aanstaande algemene vergadering der Ver. Naties. Trygve Lie verklaarde, dat de vrees voor Oorlog en een gevoel van onzekerheid over de toekomst algemeen is in de Europese lan den, die hij onlang3 heeft bezocht. Hij zei, dat hij tekenen van ver betering zag in de levensomstan digheden in Frankrijk, Nederland, België en Tsjecho-Slowakije, maar dat de staatslieden in deze lan den er allen op gewezen hadden, dat de levensstandaard niet kan verbeteren zolang als het tekort aan dollars blijft heersen. Hij had tevens in de West-Europese lan den een overweldigende steun voor het plan-Marshall opge merkt. De speciale commissie van negen man, die zich bezig houdt met de kwestie der volgende al gemene vergadering, komt Maan dag a.s. bijeen om Lie's rapport ever zijn 'bevindingen met betrek- kng tot de eventuele zetel (Pa rijs, Den Haag, Brussel of Qenève) te vernemen. Het algemene gevoelen te Lake Success is, dat Parijs zal worden gekozen. Lie wilde zich n et uit laten over zijn eigen voorkeur. DE TERREUR IN PALESTINA. In de huurt van Safad in Noord-Palestina hebben Joden door middel van een langs electri- sche weg tot ontploff ng gebrach te nrjn een bus met 14 passagiers opgeblazen. Vijf Arab eren kwa men om het leven en vjjf anderen 'erden gewond. bedrijven is mislukt en de alge mene staking zou .gisterenmor gen in alle gas- en electricite'ts- bedrijven worden uitgeroepen. In ministeriële kringen wordt ver klaard, dat maatregelen zijn sre- nomen om tot een vordering der fabrieken over te gaan. Donder dagmorgen om 11 uur was de gas- en electriciteitsvoorziening in Brussel neg ongestoord. Het aantal stakende arbeiders in België zou volgens enkele dag bladen de 100.000 reeds benade ren. Van de zijde van het Ministerie van Arbeid wordt zo juist ver nomen, dat de arbeiders in de gas- en electriciteitsbedrijven de productie met 10 procent hebben verminderd. Van de zijde van de ,,Gazeloo" verklaarde men gisterenmorgen dat de staking in de electriciteits bedrijven vriiwel algemeen is, be halve te Antwerpen, waar men de staking tot Maandag heeft uitgesteld. In sommige fabrieken is het kaderpersoneel aan het werk. De leiderg der vakbonden verklaren, dat de arbeiders geen gevolg geven aan de opvordering, de cokesfabrieken blijven gas produ ceren, daar het personeel geen stakingsbevel heeft ontvangen, de vakhonden staan er op, dat de gasvoorzfenin van de bevolking verzekerd bliift. Te Aarlen wordt nochtans in de gasfabreken ge staakt. Ook in Charleroi werken de electriciteitsc.entrales en de gasfabrieken niet. de laatste zijn aan hun reserves toe. Het energieverkeer met het buitenland wordt door de stakers gecontróleerd, zo verklaart men in vakbewegingskringen. De lei ders van de „Gazeloo" ziin ervan op de hoogte gebracht, dat som mige metaalfabrieken hun perso neel naar huis moeten sturen wegens stroomschaarste. Tal rijke fabrieken in de streek van Namen, o.m. de spiegelglasfabrie- ken, hebben bij gebrek aan drijf kracht, het werk neer gelegd. Donderdagochtend te 11 uur was de staking algemeen te Ver- viers, Namen en Mei. Minister Vemeylen (Binnen landse Zaken) en Minister Van Acker (Arbeid) kwamen giste renmiddag bijeen om met de negen gouverneurs van de ver schillende provincies de te nemen maatregelen te bespreken, die deze situatie vereist. Tijdens de gistermiddag gehou den Kabinetsraad is besloten over te gaan tot de burgerlijke mobi lisatie van alle publieke en parti culiere gas- en electriciteitsbedrij ven in België. Dit houdt in, dat niet alleen het gehele gas- en electriciteitsbedriif door de regering gevorderd wordt doch tevens dat alle arbeiders worden gemobiliseerd. Een desbe treffend bericht zal heden in de Staatscourant verschijnen. De Brusselse politie is er dezer dagen in geslaagd bij een inval in een beruchte drankgelegenheid nabij het Zuidstation, een avontu rierster van grote allure te ar resteren, namelijk de 44-jarige Adelaide Job, d'e zich in het al gemeen liet doorgaan voor Gra vin De Brignac, doch ook bekend stond onder de naam van Bruley de Farciennes, Rolande Ebraye of Marie Sheurweghs. Na de bevrijding zag men deze preudo-gravin, die door haar schoonheid zeer opviel, herhaalde lijk in gezelschap van de Franse kolonel Croiset, die wegens op lichterij en onregelmatigheden door het Franse gerecht werd ge zocht. Adelaide Job droeg in deze periode de uniform der vrouwelij ke hulpdiensten van het Franse leger en bezocht casino's te Na men, Spa, Middelkerke en Chau- fonteine, waar zij zich aan ver scheidene gevallen van oplichting zou hebben schuldig gemaakt. In samenwerking met het Cen trum 'Jéridon en met de Confé- déra'.ion Nationale de la Familie Rurale de grote organisatie voor het sociale culturele werk op het Fran-e platteland hebben de Nederlandse Volkshogescholen het afgelopen jaar, na overleg met de commissie voor uitwisseling van landbouwioneeren van de Sticht'ng voor de Landbouw, ver schillende groenen Franse platte landers ontvangen en bovendien een aantal Franse jongens en meines als stagia're3 geolaatst op Nederlandse bedriiven. In to taal betrof dit over 1947: 45 jon gens en 21 meisjes. Pfcê praktijk- De gecomb'neerde handelspoli tieke en financiële besprekingen tussen Groot-Brittannië en Neder land zijn Woensdag op succesvolle wijze beëindigd. Er werd over eenstemming bereikt op alle hoofdpunten, welke besproken werden, met inbegrip van dat van de financiële regeling der oor logsschulden. In 1948 zulen er op basis van het Woensdag ge sloten handelsverdrag voor een waarde van zeventig millioen pond sterling aan goederen tus sen Groot-Birttannië en Neder land uitgewisseld worden. Neder land zal in 1948 grotere hoeveel heden voedsel naar Engeland zen den, met inbegrip van eieren, ■pek en zuivelproucten. Het zal van Groot-Brittannie industriële producten ontvangen. De verschepingen van steenkolen ran het Ver. Koninkrijk naar Ne derland zullen worden hervat. Aan het communiqué werd toe gevoegd, dat als een resultaat van deze besprekingen beide landen de voordelen van een uitbreiding van de handel zullen genieten. Gisteren lag in India handel en industrie stil ter herdenking van de dertiende dag na de moord op Gandhi en ter gelegenheid van het feit, dat overal in India ge deelten van de as van de grote leider plechtig zullen werden on dergedompeld. Gedurende de nacht hebben millioenen mensen gedefi leerd langs in vele steden van het dominion opgestelde urnen. Gisterenochtsnd waren te Alla habad, waar het voornaamste deel Oud-N.S.Pk-er huisbezoeker. Mevrouw Van den Muijzenberg- Willemse heeft aan de Minister van Binnenlandse Zaken en van Justitie de volgende vragen ge steld: 1. Is het de Minister bekend, dat te Mepuel bij de plaatselijke schade-enquête-commissie werk zaam is, onder meer als huisbe zoeker, een gewezen lid van de N.S.B., die tevens lid van het N.A.F. en die na de bevrijding werd geïnterneerd in het kamp We-tcbork, waarna hij Voorwaar- deliik buiten vervolging werd ge steld 2. Is het de Ministers bekend, dat de betrokkene onder meer be last is met het behandelen van schade-aanvragen van gewezen verzetslieden en ze'f5 de aanvra gen heeft behandeld, Ingediend bij de schade-enquête-comnrssie door iemand, die na de bevrijding optredende als rechercheur bij de toenmalige P.O.D., de 'bedoelde persoon arresteerde? 3. Is het de Minister bekend, dat meerbedoelde persoon ook de schade-aanvragen van politieke delinquenten behandelt en te dien einde de strafdossiers der betrok kenen bestudeert? 4. Achten de Ministers de hierboven omschreven figuur toe laatbaar en ziin zij bij ontkennen de beantwoording hiervan bereid: a. zodanige instructies te doen uitgaan, dat aan de geschetste ongewenste toestand op korte termijn een einde komt? b. in algemene zin maatrege len te treffen, d'e het onmogelijk maken, dat socctigelüke situaties, die het rechtsgevoel der bevolking krenken, elders kunnen ontstaan? me'd. Bij van Gandhi's as per trein zou aankomen om te worden gebracht naar de plaats waar de Ganges en de Djoemna samenvloeien, hij- na 2.000.000 rouwenden verza- zo me'dt Radio New Delhi, de aankomst van de tre'n met de stoffeliike overblijfselen van Gandhi cirkelden vliegtuigen van de Indische Luchtmacht bo ven Alahabad en strooiden een regen van bloemblaadjes uit. Pandit Nehroe de Eerste Minis ter van India, bevond zich aan het station. Inmiddels stond een grote menigte langs de route op gesteld, waarlangs de urn naar het ontmoetingspunt der twee ri vieren Ganges en Djoemna zou werden gebracht. De kopere urn werd on een met bloemen bedekte auto geplaatst naast de beeltenis van de Mahatma. On het teken van trompetters zette de stoet zich, voorafgegaan door gepant serde auto's en bereden politie in beweging. Volgens ooggetuigen sprongen velen, die langs de kant stonden, in het water, toen de stoet de rivier bereikte. De urn werd op een amphibi- auto overgebracht, die het water inreed. Een van Gandhi's zoons strooide de stoffelijke resten in de rivier. Hieron weerklonk een lu!d gejammer van de dicht opeenge pakte menigte on de kant. Nehroe baadde zijn voeten 1n de rivier en leden van Gandhi"s familie, die zich in een boot be vonden. wanten zich in het Heili ge water. Nadat de urn met wa ter was besprenkeld en de naaste familieleden van Gandhi een hand vol rozeblaadjes in het water hadden geworpen, kondigde trom petgeschal het einde der plechtig heid aan. tijd heiiep 2 tot 6 maanden. De goede resultaten en de geestdrift der jonge Fransen heeft ertoe ri^-n Ko-iint^n om on verzoek van de Confédération Nationale de la Familie Rurale dit werk voort te zetten. Voor het iaar 1948 hebben zich bij de Confédérat'on ongeveer 100 boerenzoons en 50 boerendochters opgegeven, cm 3 tot 6 maanden on Nederlandse bedrijven in prak tijk te gaan. Deze stagiaires heb ben grotendeels een opleiding ge noten, d'e vergeleken kan worden met onze landbouwwinterscholen en landbouwhuishoudscholen. Er zrn onder de jongens candi- daten voor akkerbouw, veeteelt, fruitteelt en pluimveeteeltbedrii- ven en tevens voor twee bedrij ven met bijenteelt. De meisjes hebben over het algemeen geen voorkeur, zii willen als hulp in de huishouding werkzaam zijn, maar hebben over het algemeen ook grote belangstelling voor het bedrijf, jn het bijzonder voor al les wat het kleinvee betreft. Het is .gebleken, dat het taal verschil geen bezwaar oplevert, wanneer althans een der huisge noten zich enigszins in bet Frans weet u't te drukken. Zowel de jongens als de meis jes werken volledig mee in be drijf of huishouding. Zij verwach ten daartegenover een kleine ver goeding (minimum 25,per maand), en vooral een goede be handeling als huisgenoot. Zo is het toiiv. resel, dat de stagiaires zoveel mogelijk werden meegeno men naar" tentoonstellingen e d., zodat zij een zo volledig mogelijk beeld van het leven en van de landbouw in Nederland kunnen krijgen. Naar de Volkshogeschool-Ber gen (N.-H.) mededeelt, kan ieder, die er voor voelt, een jongen of meisje als praktik ant in het ge zin op te nemen of nadere inlich tingen wenst te ontvangen, dit opgeven bij haar. Het lopende overleg tussen de Regering en het bedrijfsleven in zake maatregelen tot bepaalde ver=ober'neen in het Nederlandse hotel-, café- en restaurantwezen, heeft ab'us deelt het Ministèr e van Landbouw. Visserij en Voed selvoorziening mede, nog niet tot resultaten geleid. Eerst na beëindiging van het iouerde overleg zal de Minister van Landbouw,"Visserij en Voed selvoorziening de invoering van bepaalde maatregelen overwegen. Om haar slachtoffers gemakke lijke in de val te lokken, zou de valse gravin, die beweert deel te hebben uitgemaakt van de Franse .Maquis", vaak documenten heb ben getoond, waarop stempels voorkwamen van de hoogste Fran se legerinstanties. Haar naam werd eveneens genoemd in ver band met de mioord op de Gravin Sauty de Chal, die te Masniere# (Frankrijk), onder geheimzinnige omstandigheden om he* leven werd getracht. Adelaide Job had, toen et) te- Brussel werd aangehouden, juiat een jaar in een Franse gevange nis doorgebracht op grond van tegen de veiligheid van de staat gepleegd misdrijf. Zij zou i* Frankrijk n.l. deelgenomen heb ben aan een organisatie, die Duit se krijgsgevangenen naar het but tenland hielp smokkelen. De .„Times" publiceert een ar tikel van zijn correspondent te Peking, waarin wordt gezegd, dat de betrekkingen tussen de Chi nese communisten en de Sowjet- Unie in geheimzinnigheid zijn ge huld. De communistische legers, aldus de correspondent, zijn goed gedisciplineerd, en hebben be kwame aanvoerders. Sommige ge neraals hebben een militaire cur sus in de Sowjet-Unie gevolgd en zij leiden de ooecaties, vooral waar het de guerilla betreft, uit stekend. Het schijnt, zo gaat de corres pondent voort, dat de regering van de Sowjet-Unie tot dusver strikte neutraliteit in acht heeft genomen. Er is niets dat er op wijst, dat Russische militaire ad viseurs de communistische legers in de strijd terzijde staan. Ook zijn geen Russische vliegtuigen op het toneel van de burgeroorlog verschenen. De „Times" merkt voorts op, dat de Kwomintang als de er kende regering van China veel steun van de Ver. Staten heeft ontvangen en waarschijnlijk spoe dig nog meer hulp van die zijde zal krijgen. Uit de reusachtige romp van de K.L.M.-constellation PH-TER, die gisterenmorgen uit Batavia op Schiphol arriveerde, kwam een pakket, waarvoor een aantal fo tografen grote, belangstelling aan de dag legde. Op de rood-wit- blauwe label stond: Aan H. K. H. Prinses Juliana en Prins Bern- hard, Paleis Soestdijk. De inhoud van het pakket bleek te bestaan uit speelgoed, dat in Indië gelegerd, herstellen de militairen hebben vervaardigd onder auspiciën van het comité „vervanging familieleden zieke militairen". Het speelgoed is be stemd voor de eerste verjaardag vah Prinses Marijke. Tijdens een academische zit ting, die gisterenmiddag heeft plaats gehad in de grote aula van het Pauscollege der Leuven se Alma Mater, zijn in aanwezig heid van Kardinaal Van Roey, primaat van België, Monseigneur Cento, de Pauselijke Nuntius en de Bisschoppen van België, de diploma's Doctor Honoris Causa in de Godsgeleerdheid en Kerke lijk recht uitgereikt aan verschei dene Belgische en buitenlandse prelaten en geestelijken, onder wie de Aartsbisschop van Utrecht. Johannes Kardinaal De Jong. Toen Kardinaal Van Roey over ging tot het uitreiken van de doctorsbul aan Kardinaal Do Jong, werd hem een ware ovatie gebracht. In een uitvoerige rede dankte Kardinaal De Jong voor de hoge onderscheiding en zeide verheugd te zijn over het eredoctoraat, dat hem door de Leuvense Universi- te t is verleend. Na afloop der plechtigheid ia het Pauscollege had een receptie plaats in de hallen waar de nieuwbenoemde doctores de ge lukwensen der genodigden In. ont vangst namen. Onder de talrijke aanwezigen, die de plechtigheid hijwoonden, merkten wij o.a. op de Neder landse Ambassadeur te Brussel, Baron van Harinxma Thoe Sloo- ten, de Belgische Min'ster van Justitie Struys, de Belgische Mi nister van Landbouw Orban en de Nederlandse hoofdaalmoeze nier H. H. J. M. Van Stralen. Kardinaal De Jong was des avonds de gast van de Vlaamse en Nederlandse studenten der Leuvense Universiteit. Volgens een officiële Bulgaarse verklaring zijn Maandag boven het Bulgaarse plaatsje Sozopol, 64 kilometer van de Turkse grens, twee Turkse Spitfires door Bul gaarse grenswachten neergescho ten. Twee maal weed ter waar schuwing een vuurpijl afgescho ten, doch de vliegtuigen landden niet. Het ene werd daarop neer geschoten en kwam in zee terecht. De piloot verdronk. De piloot van het andere vliegtuig, dat vijf kilo meter ten Noorden van Sozopol tot dalen gedwongen werd, kreeg slechts lichte verwondingen. Vol gens de Bulgaarse verklaring kunnen de vliegtuigen zich niet in de weg vergist hebben, daar het weer voortreffelijk was en de toe stellen tussen de 160 en 350 meter hoog vlogen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1