De Benelux en de komende besprekingen te Lenden Conferentie Nederland-Suriname-Cura^ao. DE REGERINGSBESPREKINGEN DONDERDAG 12 FEBRUARI 1948. CENTRAAL RAPPORT van de Vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid de zuilen waarop het Koninkrijk moet rusten Verklaring van de Franse Ambassade met de georganiseerde landbouw Driemogendhedenconfentie te Londen. Vice-Maarschalk Benett ontslagen. Leo Blum betreurt heropening Frans-Spaanse grens. Nieuwe Griekse reservisten opgeroepen. Herstel vermogensovergang Rijksmarkengebied. Tsjechische onderscheiding voor Prins Bernhard Benelux en de Duitse kwestie F. N. B. doet beroep op leden der Staten-Generaal. Militaire Dakota bij Padalarang neergestort frmk«rlng bQ Ab*ust3,*nt - Vanuuzca V: i;>Vl .'.WACfflTJiro medegedeeld door bet K.N.M.I. te De Biit. geldig tot Donder dagavond. Tijdelijk regen. Geleidelijk toenemende wind tussen Zuid en Z.-West. Meest zwaar bewolkt met tijdelijk enige regen. Weinig verande ring van temperatuur. DE VRIJE ZEEUW Verschijnt dagelijks 4de Jaargang No. 730- DrnkkerQ N.V. Firma P. J. van de Sande Ter neuzen Abonnementsprijs Advertentieprijs per mm 10 ct. minimum per advertentie 1,60. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertentie*: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver- mélding: Brieven onder nr. Bureau va» dit Blad 10 cent meer. per kwarts»! Woensdag is verschenen bet centrale rapport van de confe rentie Nederland-Suriname-Cura- pao, waarover in een bericht van Dinsdag werd gesproken. Aan dit rapport is het volgende ontleend: Eenstemmig was men van oordeel, dat vrijheid, gelijkwaar digheid en verbondenheid de zui len dienen te zijn, waarop het Ko- nmkrijik nieuwe stijl" zal moeten rusten". Teneinde deze gelijkwaardigheid van de delen binnen het Konink rijk te verkrijgen was men alge meen van oerdeel, dat bij de Grondwetswijziging aan Surina me en de Nederlandse Antillen 'n plaats moet worden toegekend, welke een volledig en gelijkwaar dig deelgenootschap betekent. Tn de gemeenschappelijke be- angen van het Koninkrijk „nieu we stijl" zal medezeggingschap aan alle samenstellende delen moeten gegeven worden. „Voor wat betreft de organen, welke de gemeenschappelijke belangen zul len hebben te behartigen, bleek in grote mate eveneens overeen stemming te bestaan. Vrij alge meen werd gedacht aan een over- kapning van de samenstellende delen van het Koninkrijk door de Kroon, oen Rijkskabinet en een Rljlkswetgevend college, waaraan de Rijksministers verantwoording zijn verschuldigd. De meningen liepen echter uiteen over de vraag of dit wetgevend college dient te ziin een voldragen Rijksparle- ment. Wat betreft de verhouding tot de Verenigde Staten van Indone sië meenden enkele leden, dat het niet gewenst is, deze thans reeds vest te leggen. Eich beradend op de concueti- sering van de Koninklijke rede in haar huidige interpretatie voor wat betreft de opbouw van het Koninkrijk nieuwe stijl, bleek men algemeen van mening, dat In dit Koninkrijk zullen worden verenigd: Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, die zelfstandig hun inwendige zaken regelen en die op de hechte grondslag van volledig deelge nootschap en derhalve met pas sende medezeggenschap de ge meenschappelijke zaken beharti gen, hetgeen zijn basis moet blij ven vinden in de vrijwillige aan vaarding en de trouw van de overgrote meerderheid der bur gerij. In aanmerking ware voorts te nemen de mogelijkheid om delen van Indonesië, die niet willen toetreden tot de Verenigde Sta ten van Indonesië (vgl. artikel 3 der Linggadjati-overeenkomst) een plaats in het Koninkrijk te verzekeren. Bovendien werd ge dacht aan een eigen status voor Nieuw-Guinea. Hieraan voegden sommige leden nog toe, dat aan de staatsdelen het recht dient toe te komen om hun eigen status te regelen bin nen het verband van het Konink rijk en met inachtneming van door de Rijksconstitutie te stel len waarborgen voor een demo cratisch bestel. Men was het er over eens, dat de structuur van het nieuwe Koninkrijk en de nieuwe staats rechtelijke verhouding tussen de samenstellende delen dient te worden geregeld in een rijks statuut of, naar een deel der leden een juistere benaming acht te, Rijksgrondwet waarin de gemeenschappelijke belangen en de gemeenschappelijke organen worden aangegeven. Elk staats deel stelle zijn eigen grondwet, landsstatuut of staatsregeling vast, welke niet in strijd mag *ijn met het Rijksstatuut, noch met de Rijkswet of het algemeen Rijksbelang. Voor wat de secessiebevoegd- heid ibetreft, werd opgemerkt, dat afscheiding slechts zou mogen plaats hebben als tweederde deel van alle leden van- het vertegen woordigend lichaam zouden uit spreken voer een referendum en dit referendum een meerder heid zou opleveren, terwij! als waarborg voor andere delen, ware te denken aan een opzeggingster mijn van b.v. 10 jaar. Verschil lende andere leden waarschuwden ernstig tegen het vastleggen van een secessiebevoegdheid iri het statuüt. Voor ogen houdend, dat er op Aruba in ruime kring verlangens worden gekoesterd/naar afschei ding, waarmede allerminst uittre- dng uit het Koninkrijk of verwer ping van samenwerking met de andere Antillen bedoeld wordt, meenden verschillende leden, dat de mogelijkheid dient te worden geopend om Acuba en even tueel andere delen van de gebie den, waaruit het nieuwe Konink rijk zal komen te bestaan de eigen plaats zowel binnen het Ko ninkrijk als binnen een der delen op eigen voet en naar eigen ver kiezing te doen regelen. Enkele leden pleitten voor een structuur van de Ned. Antillen als federatie van twee gelijkwaar dige delen: Enerzijds Curagao, Bonaire en de eilanden boven de wind, anderzijds Aruba, dat dan een eigen met bijstand van Nederland te bewerktuigen be- stuurs-, justitieel- en politie-appa- raat en een eigen vertegenwoor digend orgaan moet hebben, welk orgaan zoveel mogelijk met alge meen kiesrecht ware te vormen. Men was algemeen van oordeel, dat een instantie dient te wor den ingesteld, welke zal optreden bij meningsverschillen tussen de Rijksdelen. Enerzijds werd in overweging gegeven de beslissing van geschillen betreffende juri dische kwesties op te dragen aan een onpolitiek rechtsprekend or gaan. Over beleidsvragen dient dan te worden beslist door een orgaan, dat politieke verant woordelijkheid draagt, zij het dat aan de West-Indische gebieden waarborgen tegen" overstemming moeten worden gegeven. Anderzijds werd gepleit voor een paritair samengesteld Rijks hof; eventueel Rijksraad te noe men, hetwelk in het algemeen geschillen zou moeten besle_chten. Naar het oordeel van enige leden dient het Rijksgezag in de overzeese gebieden te worden vertegenwoordigd door de Com missaris des Koningg (eventueel gouverneur te noemen), die de prerogatieven van de Koning uit oefent en ter bewaking van de Rijkswet en het algemeen Rijks belang een recht van opschorting krijgt ten aanzien van inwendige aangelegenheden, maar overigens op geen andere wijze dan door waarschuwing of aanmoediging deelneemt aan het bestuur der in wendige aangelegenheden en po litiek neutraal blijft. Hiertegenover stelden anderen, dat de vertegenwoordiging van het gemeenschappelijk staatsver band door of vanwege de Koning in de Rijksdelen niet alleen een recht van veto moet hebben zulks aan de hand van door de conferentie vast te stellen maat staven maar ook moet deel nemen aan het inwendig bestuur, op de voet, nader in het Rijks- statuut te bepalen. Opgemerkt werd voorts, dat de vertegen woordiger van de Koning, als or gaan van de staat, naast cere moniale plichten, ook de bevoegd heid moet hebben om de Minis ters in het Rijksdeel te benoemen en te ontslaan en om te waken tegen strijd van regelingen van het staatsdeel met Rijkswet of algemeen belang van het Rijk. Het leek nodig, in beginsel de mogelijkheid van onderlinge ver tegenwoordigingen over en weer bij de staatsdelen statutair te scheppen. De bevoegdheden van de vertegenwoordigers zouden nader moeten worden geregeld. Men zou hen kunnen zien als de wakers voor de economische be langen over en weer (bijzondere consuls). Voorts ware over te gaan tot vertegenwoordiging van de delen bij het geheel. Aldus vastgesteld op 9 Febr. 1948 door de centrale sectie". In verband met zekere berich ten, in de Nederlandse en buiten landse pers verschenen over het standpunt van de Franse rege ring ten aanzien van deelneming door de Benelux-landen aan de aanstaande besprekingen over Duitsland, meent de Franse am bassade er aan te mogen herin neren, dat de Franse regering zich, als eerste voorstandster heeft betoond van zo ruim moge lijke raadpleging van de Neder landse, de Belgische en de Lu xemburgse regering over de Duit se problemen. De Franse rege ring heeft steeds ten volle het gewettigd verlangen geappre cieerd van de genoemde regerin gen betrokken te worden bij be raadslagingen, waarbij zij recht streeks belang hebben. Hiervan is minstens vijf maal openlijk blijk gegeven. Daarom steunt Frankrijk, zo als nog drie dagen geleden door een woordvoerder van het Franse ministerie van Buitenlandse Za ken te kennen gegeven, het ver zoek van de regeringen der Be- neluxlanden tot de komende be sprekingen te Londen toegelaten te worden. Bovendien moet, naar het in- De Regering heeft Dinsdag avond j.l. een aanvang gemaakt met het overleg met de georga niseerde landbouw, welk overleg een uitvloeisel Is van de parle mentaire behandeling van de vraagstukken in de landbouw tijdens de interpellatie-Vondeling en dient ter uitvoering van de bekende motie-Groen. De besprekingen, die gehou den worden in het kabinet van de Minister-President aan het Plein 1813 stonden onder leiding van Dr. L. J. M. Beel, terwijl de Regering verder vertegenwoordigd was door de Ministers Mansholt, Drees en Lieftinck. Voor de ge organiseerde landbouw trad het dagelijksch bestuur van de Stich ting voor de Landbow op, bijge staan door de voorzitters der commissie, die de Stichting voor de onderscheidene agrarische sectoren heeft ingesteld. De toe- sprekingen, die van inleidende aard waren, zullen Vrijdag wor den voortgezet. Volgens de „Daily Telegraph" hebben de regeringen van Ameri ka en Engeland aan Frankrijk een ontwerp-agenda overhandigd voor de driemogendhedenconfe- rentie over Duitsland, die 19 Fe bruari te Londen een aanvang zal nemen. Hierop komen de volgen de punten voor: 1. Organisatie en verdere ont wikkeling van de drie westelijke zónes van Duitsland. 2. Deelneming van de landen der Benelux aan de uitwerking der politiek inzake West- Duitsland. 3. De plaats, welke Duitsland zal innemen in het herstelplan voor Europa en het aandeel, dat het in het plan-Marshall zal heb ben. 4. Het Ruhrgebied, de Duitse steenkool, de controle op de Duit se staalindustrie en de vorm van de Geallieerde controle. 5. De veiligheid. 6. De herstelbetalingen. 7. De aan te brengen verande ringen in de administratieve gren zen tussen de zönes. Vice-Maarschalk D. C. T. Be nett, de schepper van de padvin- dersgroep van vliegtuigen, die in de oorlog de bommenwerpers bij de aanvallen op Duitsland voor gingen, heeft medegedeeld, dat hij ontslagen is als uitvoerend hoofd officier van .de British South- American Airways wegens een in terview, dat hij aan een dagblad correspondent had toegestaan. De voirge week meldde de Daily Express, dat Benett had ver klaard, dat de Britse burgerlijke luchtvaart na de oorlog plotseling „een politieke voetbal werd en sindsdien voortdurend in deze smerige arena rond is geschopt". Benett verklaarde, dat hij om deze 'uitlating gedwongen was zijn functie neer te leggen. De British South-American Air ways verklaarde Dinsdagavond, dat zij Benett ontslagen heeft „tengevolge van meningsverschil len omtrent aangelegenheden van politiek". De British South-American Air ways is de enige der drie lucht vaartmaatschappijen in staatsbe heer, die na het eerste jaar van haar bestaan als genationaliseerd bedrijf winst heeft afgeworpen. Leon Blum heeft in zijn blad „Le Populaire" zijn verbittering uitgesproken over de heropening van de Frans-Spaanse grens. Hij verweet Engeland en Amerika, dat zij Frankrijk niet gesteund hadden bij zijn poging de rege ring van Franco tegen te wer ken. Blum zeide, dat Amerika daar bij beïnvloed was door de vrees voor de „Sowjet-weerwolf". Men heeft echter niet het recht, aldus 'Blum, het probleem te beperken tot de keuze tussen Franco en het communisme. Al zou men moeten kiezen, dan heeft men nog geen recht Franco te kiezen. Het is zeer aannemelijk, dat in Spanje de democratie in de plaats zou zijn gekomen van de dictatuur van Franco. Ik zie dan ook niet in, waarom Amerika meent meer te winnen bij het handhaven van die dictatuur dan bij een herstel van de democratie, zo besloot Blum. Griekenland zal binnenkort 6000 nieuwe reservisten oproepen voor het nationale verdedigings- corps, dat In September J.l. werd gevormd, om het leger vrij te maken voor zuiver offensieve operaties, aldus wordt officieel, te Athene bekend gemaakt. Te zamen met de 6000 man, die de vorige maand werden opgeroepen zal de sterkte van het corps thans komen op 33.000 man. In September j.l. deelde de regering mede, dat alle Griekse mannen tussen 24 en 35 jaar voor het corps zouden worden opge roepen en dat dit in de lente 50.000 man sterk zou zijn. Als cijfer voor de sterkte voor het geregelde leger werd toen opgegeven 150.000. Tussen 31 Maart 1941 en 7 Mei 1945 hebben, behalve Duitsers en andere vijanden, ook niet-vijanden die in het Duitse rijk en de daar bij ingelijfde gebieden woonachtig of gevestigd waren, gebruik ge maakt van de opheffing van de deviezengrens tussen Nederland en het Duitse rijk, om onbelem merd Nederlands vermogen in eigendom te verkrijgen. Ter be taling werd Nederland opge scheept met waardeloze rijksmar ken. Dit geschiedde op grote schaal. Reeds sedert einde November van het vorige jaar moet een ieder, wie een dergelijke vermo gensovergang aan een niet-vijand bekend is. daarvan aangifte doen bij de Nederlandse Bank N.V. De termijn van deze aangifte is dezer dagen verlengd tot X April a.s. Het Departement van Finan ciën merkt op, dat het voor ons land zicht van de Franse regering, dit deelnemen niet beperkt blf- ven tot een onderzoek naar de eisen van de drie landen ten op zichte van Duitsland, doch rich uitstrekken tot het geheel van de Duitse kwesties. Dinsdagochtend om half elf heeft de Tsjechische gezant f.» Nederland, Generaal Serge Ingr, op het Paleis So^tdijk het Tsjechisch oorlogskruis aan Prins Bernhard overhandigd. Hei oor logskruis is door President Bene* aan Prins Bernhard verleend naar aanleiding van zijn verdien stelijk werk tijdens de tweede wereldoorlog. Naa van betrouwbare rijde te Londen verluidt, Is voorgesteld een bespreking over de vrijrce waarop de Benelux-landen be trokken moeten worden bü bet werk van de driemogendheden- conferentie over West-Duits'and het eerste punt te doen uitmaken van de agenda der conferentie. Dientengevolge bestaat er weinig kans op formele uitnodiging aan Nederland, België en Luxem burg voordat de conferentie 19 Februari is geopend. Andere punten van de thans door Groot - Britannië en de Verenigde Sta ten aan Frankrijk voorgestelde agenda waarschijnlijk zijn: ont wikkeling van de organisatie der drie Westelijke zones, Duitsl&ncta plaats in het plan-Marshall, toe komstige controle over het Ruhr gebied, veiligheid, schadevergoe dingen, territoriale correcties in West-Duitsland. Met het punt ontwikkeling der organisatie van de drie Weste lijke zones zou gezinspeeld wor den op de problemen van do vor ming van een trizóne. De federatie van Nederlandse bedrijven tegen economische dic tatuur en ter bevordering van het particulier Initiatief heeft zich met een rondschrijven ge wend tot de leden der Staten- Generaal, waarin zij op de volks vertegenwoordigers een ernstig beroep doet om hun medewer- king te verlenen aan bestrijding van de overmatige overheids bemoeiing, i die, naai' de mening der federatie, een totale ontvoog ding van het bedrijfsleven tenge volge heeft. Het hoofdbestuur der F. N. B. wijst er op, dat zich in het be drijfsleven zeer radicale tenden- zen ontwikkelen en dat er steeds meer stemmen opgaan, die plei ten voor het organiseren yan een staking van het bedrijfsleven. Het hoofdbestuur acht zulks verwer pelijk, evenals het feit, dat Ln het aangezicht van de aanstaan de verkiezingen van verschillende zijden pogingen worden onderno men om tot de oprichting van nieuwe politieke partijen L komen. Aan de andere kant moet ech ter worden vastgesteld, dat de F. N. B. zich de leiding in de strijd tegen de geleide economie langzaam ziet ontglippen. De politieke constellatie in ons land is van dien aard, dat een gene zing van het ontbindingsproces eventueel het beste bereikt kan van groot belang is, dat ieder door het nakomen van de verplichting tot aangifte er toe worden in de boezem der be medewerkt, dat het aan Neder- i maande politieke partijen. Dit is lands bezit onttrokken vermogen weder in de macht van Nederland wordt teruggebracht. Reuter meldt uit Batavia, dat een Dakota van het Nederlandse leger Dinsdag 24 kilometer ten Noordwesten van Bandoeng, 20 minuten na het vertrek uit Ba tavia, is neergestort. Alle 19 in zittenden, te weten de beman ning van 4 koppen, 11 soldaten en vier burgers, onder wie twee vrouwen, kwamen om het leven. De doden werden door een Ne derlandse patrouille gevonden. Naar te Hamburg wordt mee gedeeld, zal de R.A..F 17 Febru ari om 18 uur nieuwe bombarde menten op Helgoland uitvoeren, die 78 uur zullen duren. te meer 'noodzakelijk, "omdat "het Marshall-plan en de Benelux Unie niet zijn te verwerkelijken, wanneer Nederland vasthoudt aan een doctrinaire economische politiek. i De F. N. B. is dan ook voor nemens, al haar invloed ten gunste van een vrijere economie zodanig aan te wenden, dat men in de gelederen der politieke par tijen tot bezinning komt. Zij hoopt en vertrouwt, dat de volks vertegenwoordigers daarbij zul len voorgaan, STAKING IN DE BELGISCHE GAS- EN ELECTR. BEDRIJVEN De Belgische Regering heeft de Provinciale Gouverneurs bevel ge geven de gas- en electriciteitsbe- drijven te requireren. Hoge func tionarissen van het Ministerie van Arbeid verklaarden, dat de kansen op het voorkomen van de staking gering zijn.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1