Communiqué Commissie van Goede Diensten over uitvoering bestand Communiqué Rondetafel-conferentie Nog dagelijks kidnapping, vernieling en beschieting WOENSDAG II FEBRUARI 1948. Prins Bernhard op de „Jon. van Qldenbarneveldt" Ministerieel overleg tussen België en Nederland Griekseguarilla's beschieten Saloniki Ontwerp-statuut voor het internationale bestuur van Jeruzalem Wijziging 1 erkennings reglement loondorsers. De stakingen in België Brussels inspecteur door politie neergeschoten Vroege Lente. WEERSVERW ACHTING ro-iegeci- cld door het K.-N.M.I. te De Bilt, geldig tot Woens dagavond. 'jjip VVeei' toenemende bewolking. Aanvankelijk weinig wind met opklaringen, doch hier en daar nevel of mist. Later weer toe nemende wind uit Z. richtin gen. In de loop van de dag toenem. ibew. met later regen. Weinig verandering van temp. Ab92£«m«nt - ïanxeuier Verschtjnl 4de Jaargang No. 729- Drukkeril N V. Firma P. I van de Sande Terneuzen Advertentieprijs: per man 10 ct.minimum per advertentie 1,S0. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ter melding Brieven onder nr. Bureau van dit Bi ad 10 cent meer. Abonnementsprtys 3.25 per kwartaal. Ben gisterenavond door de Commissie voor goede diensten uitgegeven communiqué geeft een résumé van de stand van zaken bij de uitvoering van het bestand. Het communiqué zegt, dat rap porten van de waarnemers in het veld der oommissie aantonen, dat de evacuatie der Republikeinse troepen een vlot verloop heeft en dat er zich geen ernstige inciden ten voordoen. „Aan de commissie is medegedeeld" aldus het com muniqué „dat, aangezien goede vooruitgang is gemaakt en in ver band met onvermijdelijke vertra gingen in enkele gebieden', de Ne derlandse ondercommandanten ge machtigd zijn, de oorspronkelijke voor de evacuatie vastgestelde 21 dagen te verlengen, waar zij zulks nodig achten." Het communiqué aegt voorts, dat op 7 Februari te middernacht het tijdstip van het einde der evacuatie ingevolge de bepalingen van de wapenstil- standsovereenkomst meer dan 11JX)0 Republikeinen waren ge- Prins Bernhard, die zich om 1 uur gisterenmiddag aan boord van het m.s. „Johan van Olden- bameveldt", dat met ruim 1500 gedemobiliseerde en met verlof gaande militairen in het Noord zeekanaal lag te wachten, had begeven, werd verwelkomd door gezagvoerder I>e Man, de comm. Luitenant-Kolonel Mutters de bekende voetbalscheidsrechter en de detachementscommandan- ten, Overste Van Oort van het bataljon „Zeeland", Majoor Drent van de mariniers en Majoor Donk van het K.N.I.L. De Prins, die in de uniform van Inspecteur- Generaal van de Koninklijke Landmacht gekleed was, sprak de manschappen namens H. M. de Koningin toe en zeide o.a. dat de mannen een moeilijke tijd achter de rug hadden en nu een goede toekomst verdienden. Persoonlijk richtte de Prins zich nog tot de manschappen van het bataljon „Zeeland", dat Hij in September 1945, toen het bataljon met de „Alcantara" naar Indo nesië vertrok, uitgeleide had ge daan. Vervolgens gebruikte de hoge gast de lunch aan boord en be zichtigde daarna het schip. Om tien minuten over half vier ver liet de Prins het schip, dat intus sen aan de Javakade te Amster dam gemeerd was. In IJmuiden was reeds de Com missaris van de Koningin in de provincie Zeeland, Jhr. Mr. A. F. C. de Casembroot, aan boord ge gaan omdat zich op dit schip veel Zeeuwen bevonden. De leden van de Koninklijke landmacht, de mariniers en de verlofgangers van het K.N.I.L. met hun gezinnen, in totaal ruim 1900 personen, zullen hedenoch tend om 9 uur gedabarlkeerd worden. Speelgoed Srtnses veov iVVsjrlïlie iri) Herstellende militairen te Ba tavia hebben voor de verjaardag van Prinses Marijke speelgoed vervaardigd. De Constellation, die gisteren vertrok, zal dit ver jaarsgeschenk onder de persoon lijke hoede van de gezagvoerder naar Nederland brengen. De K.L.M. zal het geschenk aan Prinses Marijke aanbieden. Naar Aneta van niet-offici- de zijde vernam, ls gistermiddag laat nabij Padalarang (ten Wes ten van Bandoeng) een Dakota- vliegtuig van de militaire lucht vaart neergestort. Het vliegtuig was op weg van Bandoeng naar Batavia, vervoerde 1 passagiers en had een bemanning van drie personen. Als oorzaak van het ongeluk werd opgegeven brand «u een der motoren. Het dantal aangegeven radio-toestellen in Nederland be droeg op 1 Februari 959.646 tegen 939.252 op 1 Januari. Op 1 Jan. J.L waren er 492.046 aangeslote nen op het Rijksradiodistributie- net tegen 489.823 op 1 December. evacueerd uit de „zakken". Het communiqué spreekt niet van Re publikeinse troepen, doch van „combattanten". Het communiqué zegt voorts dat, naar thans be kend is, sedert 7 Februari min stens nog 4000 man zijn geëva cueerd. In Sumatra, waar zich kleine groepjes achter de Neder landse linies bevofiden, heeft de evacuatie dus op kleine schaal plaats gevonden, „in Oost-Java is de situatie niet bevredigend" zegt het communiqué en voegt hieraan toe, dat rond Loemad- jang in Oost-Java, de Republi keinse „combattanten" nog niet zijn geëvacueerd. Er zijn nieuwe en hoopvolle maatregelen getrof fen om contact te maken met Republikeinse commandanten in moeilijk bereikbare gebieden en gehoopt wordt, dat binnen enkele dagen de zwaarste problemen zullen zijn opgelost. „Voor het overige is geen enkele der „zak ken", welke bekend waren in het uiterste Westen van West-Java, in Midden-Java en in het overig deel van Oost-Java, overgeble ven". Bij Cheribon en Gombong is in de evacuatie een aanzienlijke stagnatie ontstaan bij 't verdere transport uit deze evacuatieoen- tra. Aan een oplossing hiervan werdt thans eveneens gewerkt. Het vaststellen van gedemilitai- riseerde zones als tweede fase van de wapenstilstandsovereen komst vond voortgang op Java en Sumatra, aldus besluit het com muniqué. Een woordvoerder der Neder- In het kader van het tussen Ministers van België en Neder land geregeld plaats hebbende overleg, heeft de heer J. Duvieu- sart, Belgisch Minister van Eco nomische Zaken, Dinsdagmorgen besprekingen gevoerd met de heer Mansholt, Nederlands Minis ter van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Dinsdagmorgen heeft de heer Nemry, ambassadeur van België, aan de beide Ministers een lunch aangeboden. lands-Indische regering deelde naar aanleiding van dit commu niqué aan Aneta mede, dat het geregelde verloop der evacuatie voor een niet gering deel is te danken aan de arbeid van de mi litaire waarnemers der Commis sie voor goéde diensten, die zich grote moeite hebben gegeven en voor wie geen inspanning te veel was, om de uitvoering van dit belangrijke onderdeel der be standsovereenkomst te bevorde ren. Deze woordvoerder vestigde de aandacht op het feit, dat uit de bewoordingen van het commu niqué der Commissie voor goede diensten blijkt, hoe behalve T.N.I.- troepen, ook ongeregelde troepen in de evacuatie zijn opgenomen. „Het communiqué spreekt van combattanten", aldus deze woord voerder, die vervolgde: „De Re gering heeft zich tegen een zeer ruime interpretatie van de be standsovereenkomst niet verzet, doch gaarne goede wil getoond, door mede te werken aan de eva cuatie ook van anderen, dan waarvan in de overeenkomst sprake is." De Canadese Minister van Financiën heeft verklaard, dat Canada's tekort aan V.S.-dollars „een zeer reële belemmering" vormt voor Canada's financiële bijdrage in het plan-Marshall. In de vroege morgen van Dins dag hebben guerilla's de stad Saloniki met mortiervuur be stookt. Vier personen, onder wie een Britse soldaat, werden gedood en 10 personen onder wie even eens een Britse soldaat, werden gewond, aldus is officieel ver klaard. Griekse militaire autori teiten zijn van mening, dat de beschieting plaats heeft gehad van een 10 kilometer ver gelegen heuvel en dat een 45 mm veld kanon gebruikt is. De ruiten van het hotel wan de Balkaneommissie der Ver. Naties werden verbrij zeld. De guerillagroep, welke men 150 tot 300 man sterk schatte, die het afgelopen week-end bij de berg Parnes, 35 km ten Noorden van Athene, geopereerd heeft, werd volgens een bericht van Dinsdag uiteengejaagd. Men ge looft, dat de meesten ontkomen zijn. Het Griekse leger beweert 19 guerilla's gedood en 8 gevan gen te hebben. Griekse vliegtuigen met raket wapens en bommenwerpers heb ben na de beschieting van Salo niki groepen guerilla's, die zich van de heuvel Asves Tochori op 10 kilometer van de stad in Oos telijke richting bewegen, aange vallen. Volgens gezaghebbende De persdienst van de conferen tie NederlandSurinameCura sao deelt mede: In de centrale sectie werd Maandagavond het centrale rapport der sectie-ver gadering, bevattende de algeme ne beschouwingen, vastgesteld. Er werd besloten, dat het rap port, nadat het is gedrukt en aan de deelnemers der conferen tie ter hand gesteld, zal worden vrijgegeven voor publicatie. Dit centrale rapport omvat de volgende punten:- 1. Overeenstemming t.a.v. be langrijke punten. 2. Grondslagen, verhoudingen tot Indonesië, taak der conferen tie. Interview met Lt.-Generaal Spoor. Sedert de inwerkingtreding van het bestand op 1 Februari is in derdaad het aantal inbreuken op de bepalingen van het bestand verminderd, aldus heeft Lt.- Generaal S. H. Spoor in een in terview met Aneta medegedeeld. Hij voegde toe, dat nochtans dagelijks gevallen van kidnap ping, vernielingen en beschietin gen van convooien worden gerap porteerd. De indruk bestaat, dat men in Djogja ernstig tracht de bepalingen van het bestand be hoorlijk uit te voeren, aldus gene raal Spoor. Een aantal ondercommandan- ten en opererende benden stoort zich echter niet aan de bevelen. De algemene situatie in vogel vlucht doornemend, zeide Gene raal Spoor, dat hij de gang van zaken op Sumatra bevredigend achtte, terwijl ook in Midden- Java geen reden tot klagen be staat, al komen daar, zoals aver al, nog Incidenten voor. De evacuatie in West-Java, die 7 Februari had moeten zijn be ëindigd, duurt nog voort, doordat de meldingen in verschillende plaatsen niet tijdig geschiedden, intussen zijn reeds ongeveer 11.000 man uit West-Java afgevoerd, hoofdzakelijk naar de haven van Rembang aan de Noordkust. De situatie in Oost-Java noemde Ge neraal Spoor zorgelijk. Het eerste contact voor besprekingen baarde moeilijkheden, waardoor de eva cuatie van Republikeinse militai ren in dit deel van Java belang rijk vertraagd werd. De laatste dagen zijn ook in Oost-Java ech ter verbeteringen te bespeuren. De evacuatie betreft hier niet al leen T.N.I.L., doch ook veel ben den. De Republikeinse legerlei ding moet een verklaring afgeven, waarin duidelijk gemaakt wordt, dat aan de voorwaarden der eva cuatie is voldaan. Op Sumatra zijn reeds derge lijke verklaringen ontvangen. Op Madoera en ter Sumatra's Oost kust. bestaan reeds veiligheids bataljons, terwijl deze in Wèst- Java en in het Palembangse ge vormd worden. Ook in andere daerahs, zoals in West-Borneo, zullen veiligheidsbataljons wor den opgericht. De „profane rijmprent". Naar aanleiding van de mede delingen van de heer Joekes in de Tweede Kamer over een rijm prent, die in Indië zou zijn ver spreid en die de heer Joekes pro faan achtte, zeide Generaal Spoor, dat hij bij zijn bezoek aan de troepen een bekend oud En gels gedichtje op de muren ge schreven vond, waarvan de tekst luidt: „God and soldier we ado re, in times of danger not before, the danger passed and all things righted, God is forgotten and the soldier slighted". Ik achtte dit gedichtje een Nederlands© versie waard, aldus Generaal Spoor. !De rijmprent, die toen ontstond en die in de eerste plaats bedoeld was voor burgers, kreeg als Ne derlandse tekst: „Wij wenden ong tot God en Jan soldaat, als hoge nood en bittere strijd ons wacht, nood voorbij het land in vredesstaat, vergeten wordt de Heer en Jan soldaat veracht". De prent werd o.m. opgehan gen in militaire bureaux, welke door burgers werden bezocht. De prent was voor de verspreiding voorgelegd aan de hoofdaalmoe zenier en de hoofdveldprediker, die geen bezwaren opperden. De betekenis van de rijmprent is een morele. Het was een prent ter overpeinzing en het is nooit de bedoeling geweest te profanere- ren, aldus de legercommandant. 3. Structuur van het nieuwe Koninkrijk, onderlinge verhouding der delen, de delen van het Ko ninkrijk, statuut en grondwetten, wijziging van het statuut, Rijks conferentie, secessierecht, de sta tus van Aruba, bijstand voor Su riname. 4. Gemeenschappelijke belan gen en inwendige aangelegen heden, omschrijving yhn gemeen schappelijke belangen, beslech ting van geschillen. 5. Rijksorganen, rrjkswetge- vende en controlerend organen, het Rijkskabinet. 6. De vertegenwoordigingen. Deze week worden aan de deelnemers der conferentie toe gezonden de nota's betreffende de afzonderlijke onderwerpen, zo als zij zijn samengesteld door de adviseurs, die door de verschil lende ministeries aan de confe renties zijn toegevoegd, teneinde de conferentie in staat te stellen na de eerste openbare behande ling dezer onderwerpen in de secties te vergaderen. Het ontwerp-statuut voor het internationale bestuur van Jeru zalem, dat door de speciale werk- commissie aan de Beheersraad van de Veri Naties zal worden voorgelegd, wanneer deze op 16 Februari bijeen zal komen, is gisteren gepubliceerd. De belang rijkste punten behelzen het vol gende: De Ver. Naties garande ren de territoriale integriteit van de stad en de handhaving van het speciale internationale be stuur. De stad wordt gedemili tariseerd en para-militaire orga nisaties zijn verboden. De gou verneur wordt voor drie jaar be noemd en oefent de hoogste uit voerende macht uit en ontvangt slechts instructies van de Be heersraad der Ver. Naties. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor de bescherming der heilige plaatsen. De Wetgevende Raad bestaat uit een Kamer, gekozen door bur gers van Jeruzalem boven 24 jaar. Tot de burgers van Jeruzalem be horen niet de personen, die het burgerschap van de Joodse of de Arabische staat kiezen. De Raad heeft zitting voor de tijd van vier jaar, welke termijn door de gouverneur kan worden ver lengd. De stad zal een onafhanke lijke rechterlijke macht bezitten met een Hoge Raad, waarvan drie van de vijf rechters benoemd zul len worden door de Beheersraad der Ver. Naties. Burgers van de Arabische en de Joodse staat, als mede buitenlandse pelgrims heb ben vrije toegang tot de stad. De stad vormt één geheel met de economische unie van Palestina. Griekse kringen duurde de be schieting een half uur. Daarna zouden de guerilla's zich naar eea heuvel ten Zuiden van Saloniki bewogen hebben, waar- kortelings sterke eenheden guerilla's bijzon der actief ^zouden zijn geweest. Regeringstroepen he'bben ziek in het gebied om .de stad verspreid. In het Voedselvoorzieningsblad van Dinsdag 10 Februari 1948, is opgenomen „Wijziging 1" van het erkenningsiieglement voor loondorsers. Aan het treffen van deze maat regel liggen in hoofdzaak drie overwegingen ten grondslag. Er moest een wettelijke basis voor de praktijk worden gevonden, stellende, dat de erkenning als loondorser beperkt blyft tot de op het erkenningsbewijs vermel de garnituur. Voorts houdt het gevnjaigd* reglement rekening met wense» ten aanzien van het inschakelen ener commissie, onder goedkeu ring van het bedrijfschap samen gesteld, en met een door het be drijfschap benoemde voorzitter, die niet belanghebbende bij de erkenning van de loondorser» mag zijn. Deze commissie moet door de „vakgroep landbouw - amibachten", event/ueefl het be drijfschap worden gehoord, al vorens over een erkenningsaaa- vrage of intrekking te beslis sen. Tenslotte tis uit de erkennings- vereisten vervallen de bepaling, dat men gedurende zekere fjd het loondorsersbedrijf moet heb ben uitgeoefend. Hoger beroep op het bedrijfschap werd gehand haafd. Door wijziging vaa het artikel over het intrekken van een erkenning staat thans on dubbelzinnig vast, dat elk bedrijf kan worden uitgesloten, tndiea het niet meer, of nog niet, aan de erkenningsvereisten voldóot De Belgische mijnwerkers héb ben zich niet gehouden aan de order van de mijnwerkerecen- trale van het Belgisch vak verbond Dinsdag het werk te hervatten. De staking in het Luikse kolenbekken heeft zich gisterenochtend uitgebreid ea vrijwel overal hebben de arbei ders, die een onmiddelijke aan passing der lonen eisen, het werk neergelegd. De enige mijnen, waar nog normaal werd gewerkt, waren die van Cocker ill en Give. De arbeiders van de electrici- teitsbedrijven in de omtrek vau Luik hebben aangekondigd, dat zij vóór 12 Februari eveneens in staking zullen gaan. In het kolenbekken van Char leroi staken op het ogenblik 8000 man. Daar ook de in Noord- Frankrijk werkende Belgen, die getroffen zijn door de devaluatie van de Franse frank, weigeren naar hun werk terug te keren, bedraagt het aantal stakers in België thans naar schatting on geveer 60.000. Bij een jacht op een inbreker te Brussel klonk plotseling een schot, waarop inspecteur Leroy, die de leiding van de jacht had. in de buik getroffen neerviel. Nadat de agenten naderbij wa ren gesneld, bleek, dat de inspec teur niet zoals men eerst had ge dacht, door de inbreker was neer geschoten, doch dat een zijner agenten, door de duisternis mis leid, op zijn chef had gevuurd. De inbreker wist te ontkomen. Op de hofstede van de land bouwer B. Remijnse in de Zuid- Kraaijert te Nieuwdorp, heeft een merel nu reeds zijn nestje ge maakt en daarin eitjes gelegd. Op het ogenblik zit de vogel reeds te broeden. (Z. Dgbl.) OOIEVAAR ALS LENTEBODE. De eerste ooievaars zijn in de Elzas aangekomen, zes weken .vroeger dan gewoonlijk. Mei) con cludeert hieruit, dat de winter dit jaar kort zal zijn, daar de ooievaar als lentebode wordt be schouwd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1