Dc laatste bijeenkomst op de Renville COASTER VERGAAN De Benelux en net plan van Bevin HERDENKING 5 MEI 1945 DINSDAG 10 FEBRUARI 1948. Japanse Kabinet wil aftreden. Trygve Lie over zijn Europese reis. Gromyko overhandigt Afrikaanse petitie aan V. N. Arabische „bom-instituten" in Palestina. Mevrouw Roosevelt naar Nederland De ontscheping van de „Joh. van Oldenbarneveldt" Belgische grensarbeiders in staking Verdeling Italiaanse oorlogschepen onder geallieerden Spaanse troepen bestrijden Moren in Tetoean. De strijd in Griekenland. Bombardement op Caracas beraamd? De Paus over de atoomenergie. J"ranlr.«rlna t>ÏJ AbaaaMOMmt - f«ni»uMB WEERSVERW ACHTING medegedeeld door het K.N.M.I, te De Bilt, geldig tot Dinsdag avond. Opnieuw regen. Toenemende bewolking met later op de dag op de meeste plaatsen enige regen. Naar het Zuid-West of Zuid draai ende, matige, aan de kust tij delijk tt>t krachtig toenemen de wind. 's Ochtends iets der dan gisteren. 4de Jaargang No- 728. yersehijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Advertentieprijs per mm 10 ct.minimum - er advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. De TOESTAND in Indonesië, Gisteren werd om ongeveer 17 uur Javatijd met klein ceremo nieel de laatste vergadering der delegaties aan boord van de Renville" gehouden. Kapitein Tyree, Abdoelkadir, Moh. Roem en de heer Herremans voerden hierbij het woord. Omtrent he't zakelijk gedeelte hiervan kan gemeld worden, dat beide delegaties het besluit om afwisselend drie weken te Bata via en Djogja te vergaderen aannamen. De Nederlandse delegatie heeft toegezegd de Republiek hulp te verlenen wat betreft het vervoer naar Djogja door de lucht, het locaal transport en de radiover bindingen tussen Batavia en I>Iogja. Voorts zullen vier subcomité's worden ingesteld, welke resp. het politieke, militaire, economisch- fimanciële en sociaal en admini stratieve onderdeel der onder handelingen zullen behandelen. Het betreffende communiqué zegt: „Het comité voor de procedure stelt voor. dat de namen van deze comité's door de Commissie voor goede diensten worden vastgesteld, omdat de partijen van mening verschilden omtrent de naam van het comité voor militaire zaken. Ben zgn. iSteering-comité zal worden opgericht, bestaande uit de voorzitter of wnd. voorzitter van iedere delegatie en de Com missie van drie. De taak van dit comité is in coördinatie de agenda vast te stellen. De algemene pro cedure voor de verdere conferen ties moet volledig de mogelijk heid openhouden voor informele besprekingen van de agenda-pun- Na behandeling in genoemde sulbcomité's zal de beslissing over de betreffende punten door de gehele conferentie genomen worden. In de redevoeringen van bovengenoemde personen werd het accent gelegd op de waarde van de „Renville" voor de onder handelingen en werd dank uitge bracht aan kapitein Tyree en zijn bemanning voor h,un medewer king. De Amerikaanse delega tie der Commissie van drie had Het socialistische kabinet van Japan onder leiding van Tetsoe Katayama heeft aan het Geal lieerd opperbevel om toestem ming gevraagd te mogen af- treden Waarnemers te Tokio verwach ten, dat het kabinet, waarvan de ineenstorting verwacht werd na de jongste onenigheden tussen de rechter- en linkervleugel van de Japanse sociaal-democratische partij, mogelijk vervangen zal worden door een coalitieregering met een door de landdag gekozen Minister-President van de libe rale of van de democratische 1»*rtij. Trygve Lie, de secretaris-gene raal van de V. N.. is Zaterdag uit Slopenhagen te New York terug gekeerd, na in verschillende Euro pese steden een onderzoek te heb ben Ingesteld naar de mogelijk heid van huisvesting der volgende algemene vergadering van de V. N. Lie verklaarde, dat hij ver wacht de zetelcomimissie op of omstreeks 13 Februari te kunnen bijeenroepen. De juiste datum hangt af van de terugkeer uit ■uropa van de deskundigen der oom missie. Elke betrokken regering, aldus Ue, heeft haar uiterste best ge daan om aan de eisen van de zetelcommissie te voldoen. Wat Den Haag betreft, moest voor de accommodatie mode rekening worden gehouden met Amsetrdam en Rotterdam, daar in Den Haag alleen niet voldoende hotelruimte beschikbaar is. Alle voorgestelde steden Parijs, Genève, Brussel en Den Haag hebben voor- en nadelen. Op de vraag of hij in Europa had gemerkt dat de belangstel ling voor de V. N. verflauwde, antwoordde Lie dat de belangste,- ling juist toenam. „De Europea nen zien vol verwachting de uit voering van het plan-Marshall en de daden van de V. N. tege moet". tevoren aan kapitein Tyree een plaquette voor bevestiging op het dek aangeboden, waarop verme.d staat, dat 17 Januari „Renville agreement signed on this deck". Heden vertrekt het schip via Guam en Pea1-] Harbour naar San Diego waar kapitein Tyree over een maand hoopt te zijn. LAATSTE VIER DAGEN GEEN NED. MILITAIREN GESNEUVELD. Naar Reuter mededeelt, zijn volgens welingelichte Nederland se kringen gedurende de laatste vier dag-en geen Nederlandse militairen in Indonesië gesneu veld en is een opmerkelijke ver betering ingetreden t.a.v. de uit voering van de wapenstilstand. Meer dan tienduizend bewapende Republikeinen zijn uit de Neder landse gebieden geëvacueerd en naar Republikeins gebied achter de gedemilitariseerde zones ge bracht. Naar het- Sovjet-Russische pers bureau Tass meldt, heeft de af gevaardigde van de USSR bij de V. N.. Gromyko, aan het secre tariaat van de V. N. een petitie overhandigd van Semakoela Moe- loemba, „vertegenwoordiger van het volk van Oeganda", die de V. N. verzoekt een onderzoek in te stellen naar „de Britse exploi tatie van een discriminatie in de Oost-Afrikaanse gebieden Oegan da, Kenya en Tanganyika". In de brief, waarin Semakoela Moeloemba Gromyko verzocht de petitie ter kennis van de V. N. te brengen, wordt verklaard, dat „het volk. van Afrika weet, dat u (Gromyko) zich in de V. N. steeds onderscheiden heeft als de kampioen voor de vrijheid van alle landen". Men neemt aan, dat een zestal Joodse winkels als oefenmate riaal gebruikt zijn. Dit heeft tot dusver geen mensenlevens gekost voegt Reuter er aan toe. De Arabieren zijn tevens begon nen met het ondermijnen van wegen tussen Jeruzalem en Tel Aviv, blijkbaar om reizigers uit convooien te dwingen hun bewa pende autobussen te verlaten, waarna Arabische schutters hen onder vuur nemen. Volgens leden van <Le Britse veiligheidsdienst in Palestuia be staan er in Palestina geiieime „bom-instituten" onder leiding naar men vermoedt, van Arabie ren uit Irak, Syrië of andere „buitenlandse vrijwilligers". Op deze illegale „scholen" zou den allerlei soorten springstof vervaardigd en beproefd worden. Naar thans wordt vernomen zal mevrouw Eleanor Roosevelt op 15 April a.s. met het K.L.M.- vliegtuig uit Londen in Neder land aankomen. Zij zal zich die dag naar de Utrechtse universiteit begeven, waar zij zal promoveren tot ere doctor in de Rechtswetenschap pen. Het m.s. „Johan van Oldenbar neveldt" met het eerste grote contingent demobiliserende mili tairen uit Indonesië aan boord, wordt hedenmiddag om ongeveer half vier aan de Javakade te Amsterdam verwacht. De ontscheping vangt aan op Woensdagmorgen 11 Februari om 9 uur, zodat de militairen eerst in de loop van Woensdag op hun plaats van bestemming verwacht kunnen worden. Gisterenmiddag om twee. uur heeft Scheveningen-radio een noodsein ontvangen van de bij Wijk aan Zee in moeilijkheden verkerende kustvaarder. Het bleek het 1420 brt. metende Deen se s.s. „Lotte Skou" te zijn. Het schip is voor de tweede maal van zijn ankers losgeslagen en dreef af naar de kust. De motorred dingboten van de N.Z.H.R.M. „Neeltje Jacoba" uit IJmuiden en „President Steyn" uit Egmond aan Zee werden in gereedheid Meer dan 20.000 van de 47.000 in Frankrijk werkende Belgische grensarbeiders, zijn gisterenmor gen in staking gegaan. Aan beide zijden van de Frans-Bel gische grens heeft de gendarme rie posten betrokken, doch tot nu toe deden zich geen incidenten voor. Zoals bekend zagen de Belgi sche grensarbeiders, die grote contigenten arbeidskrachten voor de fabrieken in Noord-Frankrijk opleveren, als gevolg van de her- waardeing van de Franse frank, hun weeklonen met 15 procent verminderen. Aangezien de onderhandelingen tussen de Belgische en Franse delegaties tot nu toe gfen resul taat hebben gehad, werd giste renmorgen besloten het werk neer te leggen. Verwacht wordt dat het aantal stakers heden nog groter zal zijn. De Belgische, Luxemburgse en Nederlandse diplomatieke ver tegenwoordigers te Londen heb ben op het Britse Departement van Buitenlandse Zaken monde ling hun standpunt ten aanzien van Minister Bevin's plan tot vorming van een Westerse Unie uiteengezet. Er is nog geen be slissing genomen over de manier, waarop het Britse ontwerp voor een bondgenootschap zal worden voorgelegd aan de Benelux. Een woordvoerder van het Britse Departement van Buitenlandse Zaken deelt mee, dat Frankrijk en Engeland het nog niet eens zijn over de verdere étappen. Van gewioonlijk welingelichte zijde wordt vernomen, dat het ontwerp door Engeland en Frankrijk besproken is, voordat De Italiaanse regering heeft bekend gemaakt, hoe, ingevolge de beslissing van de vloot-com- missie der Grote Vier, de oorlogs bodems der Italiaanse vloot on der de Geallieerden verdeeld zul len worden. De schepen zijn toegewezen aan Albanië, Frankrijk, Griekenland, Groot-iBrittannië, Joego-Slavië, de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten. 'Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben doen weten, dat zij de schepen niet in ontvangst zullen nemen maar dat deze bij Italiaanse werven zullen worden opgelegd. Het grootste aantal schepen ontvangt de Sowjet-Unie, hier onder het slagschip Julio Cesa- re" ((bijna 24.000 ton). Ook En geland en de V. S. zouden elk een slagschip hebben gekregen, resp. Spaanse troepen hebben het vuiur geopend op een nationalis tische Moorse optocht te Tetoean waarbij een niet bekend aantal personen gedood of gewond is. Dit incident had plaats, nadat te Tetoean. (Spaans Marokko) een algemene staking onder de Moren was uitgebroken, omdat de Spaanse autoriteiten twee lei ders der Moorse nationalistische beweging niet tot de Spaan se zóne wilden toelaten Alle be sturen der nationalistische bewe ging zijn gearresteerd en de bu reaux zijn bezet. De situatie werd Zondag als „zeer gespannen" aangeduid. de „Vittorio Veneto" en de „Ita lia" beide 35.000 ton metend. Frankrijk krijgt kruisers en torpedojagers, Griekenland een kruiser, Joego-Slavië torpedo- bootjagers en mijnenvegers en Albanië een kanonneerboot. De regeling is tot stand geko men na lange beraadslagingen tussen Frankrijk, Groot-Brittan nië, de Sovjet-Unie en. de Ver enigde Staten. De vaartuigen moeten als zeewaardige schepen, die strijd kunnen Leveren, worden overgedragen. Daartoe zullen herstellingen aan een reeks sche pen nodig zijn. Engeland en de V S. hebben als voorwaarde ge steld, dat de hun toegewezen vaartuigen (die zij niet aanvaar den) buiten dienst komen. Italië houdt een vloot over, die o.m. twee slagschepen en vier kruisers telt, voorts torpedoboot- jagers, duikboten, mijnenvegers, transportschepen enz. Drie oorlogsbodems, zo wordt nader bekend, toegewezen aan Frankrijk, hebben Napels verla ten met bestemming Marseille. Het betreft een tankschip en twee sloepen. Op welke wijize de Italiaanse schepen overgedragen zullen wor den kon men in Italiaanse vloot- kringen nog niet meedelen. Deze kwestie wordt bediscussieerd door de vlootcommissie der Grote Vier. De Sovjet-Unie zal. wan neer zij haar deel van de Ita liaanse vloot ontvangt, de oor logsbodems moeten teruggeven, die zij gedurende de oorlog van Amerika en Engeland heeft ge leend. Aangaande de Albanië toegekende kanonneerboot was verschil van mening gerezen, daar de Italianen ontkenden, dat dit schip vroeger deel van de Al- baanse vloot heeft uitgemaakt. de Benelux haar mondeling com mentaar heeft geleverd, zodat ook geen rekening kon worden gehouden met de vermoedelijk uitgesproken critiek aangaande de nutteloosheid van een verdrag tegen „het lijk van Duitsland' volgens het model van het Brits- Frans verdrag van 1947. De woordvoerder van het Mi nisterie verklaarde voorts, dat tot dusver geen uitnodigingen aan de Benelux verzonden zijn voor de bijwoning van de drie-mogend- hedenconferentie over de toe komst van Duitsland. Het Atheense Nieuwsbureau, aldus Reuter, meldt, dat rege ringstroepen contact hebben ge maakt met guerillastrijders, twin tig kilometer ten Noordwesten van het centrum van Athene. De artillerie was Zaterdag de gehele dag in actie. Volgens het Atheense nieuwsbureau zijn de guerillastrijders ipij het vallen van de schemering snel afgetrokken en beheersen de regeringstroepen een aantal rivier-overgangen en passen. De omroep der Griekse gue- rilla-strijders heeft o.a. een gue- rillaoffensief in ZuidMacedonië. gemeld. Volgens deze omroep is door de ■guerillastrijders het stadje Pilo, op minder dan tachtig kilometer van Athene, veroverd. In Zuid Macedonië zijn, zo zegt de radio, in de laatste drie dagen veertien dorpen veroverd. gebracht om hulp te bieden. Ter assistentie van het Deense s.s. „Lotte Skou" is ook de sleep boot „Noord-iHolland" van de fir ma Wijsmuller uit Den Helder uit gevaren. De storm heeft voor de kust zodanige kracht ontwikkeld, dat de sleepboten de haven van IJmuiden niet konden verlaten. Het in nood verkerende schip dreef Snel in de richting van de kust. De reddingboot „Neeitje Jacoba" is inmiddels de „Lotte Skou" zeer dicht genaderd, Later wordt gemeld: Het Deense s.s. „Lotte Skou,' dat met een lading kolen van Danzig op weg naar Gent was, is Maandagnamiddag om half zes, enkele mijlen uit de kust ter hoogte van Castricupi gezon ken. Nadat de wand van de ma chinekamer lek was geslagen, de ruimte langzaam vol water liep en de vuren door het binnenstro mende water waren geblust, ver lieten de laatste negen opvaren den, o.w. de kapitein, het zinken de schip. De meeste hunner ge lukte het behouden in het mid scheeps opgestelde springnet van de langszij gekomen „Neeltje Ja coba" te belanden. Een opvarende miste echter, kwam tussen schip en reddingboot in zee terecht en beleefde enkele hachelijke ogen blikken. Vóór dat de hc>ge zeeen de beide boten weer tegen elkaar hadden gedreven, was hij echter al aan boord gehesen en werd in de kajuit van droge kleren voor zien. Slechts een der zeelieden heeft een onbetekenende snijwond aan zijn hand opgelopen. Allen zijn gastvrij in IJmuiden nomen en zullen waarschijnlijk per eerste gelegenheid naar De nemarken terugkeren. De kapitein van de sleepboot „Noordholland", die de Lotte Skou" bereikte, toen het schip reeds als verloren moest worden beschouwd, keerde onver- richterzake op zijn basis terug. De schipper van de „Neeltje Ja coba" houdt de reddingboot vaar klaar, daar voor IJmuiden nog een kustvaartuig voor anker ligt. Toen de kapitein gisteravond door de terugkerende reddingboot ge praaid werd, bleek dat hij uit voorzorg voor anker was gegaan en geen assistentie nodig had. Naar uit latere berichten blijkt, is de melding als zou de „Neeltje Jacoba" schade hebben opgelopen wat voorbarig geweest. Welis waar botste de reddingboot met bijzonder grote kracht tegen ue „Lotte Skou", maar de eocos stoottros aan de voorsteven ving de schok grotendeels op. 4 Vijf mannen die gehuurd zou den zijn „om een bombardements actie tegen een ongeïdentificeerd Zuid-Amerikaanse Land uit te voeren" zijn te Miamie, New- Orleans gearresteerd, aldus deelt het „Federal Bureau of Investi gation" mede. Op 26 Januar: vlogen zij twee surplus-vliegtui- gen van de marine van Georgia naar Nicaragua. De vliegtuigen zouden gebruikt worden in een revolutionnair complot' tegen de regering van een Zuid-Ame-ri- kaans land. De twee piloten zouden ieder 30.000 dollar voor hun aandeel krijgen. Eerder was gemeld, dat de pi loten, die betrokken waren in een complot om Caracas te bombar deren, geschorst waren. In overleg tussen de Regering en de Stichting van de Arbeid werd besloten aan het bedrijfs leven voor te stellen op de 5de Mei a.s. algemeen vrijaf te geven na 4 uur n.m., opdat gelegenheid zal bestaan de bevrijding in daar toe te beleggen samenkomsten te herdenken. Eenzelfde regeling zal gelden voor het Overheidspersoneel. Wanneer om bedrijfstechnische redenen een bedrijf niet om 16 uur kan worden stopgezet waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan continu-bedrijven, wordt in overweging gegeven aan de des betreffende arbeiders in een of andere vorm een redelijke com pensatie te geven. Deze regelihg voor de nationale feestdag is door het College van Rijksbemid delaars goedgekeurd in zijn be schikking van 9 Februari 1948. Indien in door het College van Rijksbemiddelaars vastgestelde regelingen de nationale feestdag als snipperdag of als extra vrije dag is aangewezen, vervalt deze aanwijzing. Een overeenkomstige regeling geldt voor collectieve arbeids overeenkomsten. Paus Pius XII beeft tegenover leden van de pontificale weten schappelijke academie verklaard, dat hij met vast vertrouwen hoopt, dat men de atoomenergie uitsluitend voor vredesdoeleinden zal gaan gebruiken. De Paus noemde de atoombom het vreselijkste wapen ooit door het menselijke vernuft uitgevon den en hij zeide, dat de weten schappelijke ontdekkingen op nieuw bewijzen, dat de natuur wetten deel uitmaken van Gods eeuwige wetten.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1