Duitse reacties op het nieuwe economische handvest Geen devaluatie van het pond sterling Scherp gestelde Britse nota aan Bulgarije Pensioengrondslag voor ongehuwd Overheidspersoneel MAANDAG 9 FEBRUARI 1948. Prins Bernhard verwelkomt repatriërende militairen Aanwijzing bonnen consumentencrediet De uitvoering van het bestand Tegemoetkoming m studiekosten De samenzwering tegen Gandhi en Indische Ministers Proefneming met atoombom in Sowjet-unle een mislukking? Frankrijk voor uitnodiging Benelux-landen te Londen Toch benzine voor naar Frankrijk reizende Automobilsten Waarheen zuilen de Britse toeristen mogen gaan? Verhoren door de Enquête-commissie De invoer van Duitse^ volkswagens in Nederland en België J-TMiXerlng htJ Ab«M«m«nt - Imbotmb WEERSVERW ACHTING medegedeeld door het K.N.M.I. te De Bilt, geldig tot Maan dagavond. Harde wind. Nu en dan stormachtige wind, vooral in het Noorden; overi gens meest krachtige wind uit Westelijke richtingen. Wisse lend bewolkt met enkele buien. Geleidelijk ipts kouder. Verschijnt dadelijks 4de Jaargang No. 727- Drukkerü N V. Firma P. J. van de Sande Temenzen Advertentieprijs: per mm 10 ct.minimum 'ie: advertentie ƒ1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 ct.iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad 10 cent meer. Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. Z. K. H. Prins Bernhard zal namens H. M. de Koningin op Dinsdag 10 Februari a.s. de re- partiërende militairen van fee- en landmacht verwelkomen. Z. K. H. zal daartoe ongeveer te 12.30 uur aan boord van het m.s. ..Johan vhn Oldenbarneveldt" em- barqueren in de sluizen te IJmui- den en meevaren tot Amsterdam. Het Ministerie van Financiën deelt mede, dat met ingang van 9 Februari a.s. de waardebon nen nr. IX, 14 en 15 worden gel dig verklaard- zijn geëindigd, doch voor sommi ge gebieden is dit onmogelijk, zo dat het nog' wel enkele dagen zal duren alvorens de evacuatie haar beslag zal hebben gekregen. Uit Soerabaja meldt de cor respondent van Aneta nog, dat aldaarr de besprekingen een be vredigend verloop hebben gehad. De besprekingen van Vrijdag be troffen onder andere de status- quo-lijn, het irrigatiestelsel, het herstel der vee-bindingen tussen het Nederlandse en het Republi keinse gebied en bestuursaange legenheden. Aneta verneemt uit Soerabaja. dat Zaterdag de Nederlandse vei ligheidspolitie in de gedemilita riseerde zóneg tussen Grisse en Goanoeng Smeroe in Oost Java, haar posten aan de Nederlandse zijde van de status quo-lijn heeft betrokken, ter handhaving van orde en rust, zulks in overeen stemming met de bepalingen der wapens tilstan dsove re e nkoms t Vrijdag zün 640 militairen van de T.N.I. uit Dj ember via Bangil naar Malang vervoerd, terwijl er Zaterdag nog 15o zouden volgen. De correspondent van Aneta meldt voorts, dat het bevel aan de T.N.I. tot melding in Loemad- jang, Probolinggo en Besoeki tot dusver practisch niet is opge volgd. Daarom heeft de divisie- commandant der T.N.I.Kolonel Bammlbang, door middel van de radio een oproep gericht tot de betreffende commandanten der T.N.I., bestemd voor de vier T.N.I-officieren, die de evacuatie moeten leiden, om naar Soeraba ja te komen. Deze oficieren zijn inmiddels te Soerabaja aange komen en weer naar Boemadjang en Djemlber vertrokken, om te trachten, de evacuatie volgens dit deel der bestandsovereen komst te doen uitvoeren. Te Tjiandjoer hebben de be sprekingen over de evacuatie der Republikeinse troepen in dit ge bied plaats gehad tussen de com mandant der eerste Nederlandse Infanteriebrigade, kolonel Thom son, de Republikeinse kolonel Kwailarang en de militaire waar nemer van de commissie voor goede diensten, de 'Amerikaanse kolonel Morrisson. De bespreking liep over de eva cuatie van de laatste groep T. N. I.-personeel uit West-Java, welke evacuatie Zaterdag zou plaats vinden. Zaterdag was in feite de dag, waarop de evacuaties moeten Personen met een buitenge wone aanleg voor de studie, die niet in staat kunnen worden ge acht hun studiekosten te betalen en die gedurende de cursus 1948- 1949 voor een rijksstudiëtoelage (renteloosvoorschot) ter tegemoet koming in die kosten, in aanmer king wensen te komen, met uit zondering van hen, die aa.n een inrichting van kunst studeren; hen die aan een inrichting tot opleiding voor onderwijzer es j studeren en hen, die studeren aan de Landbouwhogeschool te Wa- geningen moeten zich vóór 1 Maar 1948 per gezegeld adres tot het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (bur. voor Rijksstudietoelagen) wen den. De eerste reacties van Duitse leiders op de nieuwe, hoofdzake lijk ecnomische, bestuursorganisa tie voor de Brits-Amerikaanse zóne, blijken van uiteenlopende aajrd te zijn. Dr. Gerhard Seelos, de Beierse Christelijk-Democrati- sche voorzitter van de uitvoerende commissie in het kader van de oude bestuursorganisatie, zeide, dat het nieuwe handvest was voortgsproten uit het wantrouwen onder de Laender: De provinciale Duitse staten. Volgens hem be tekent de nieuwe organisatie niet, dat er een federale regering was gevormd. Eir viel weinig te he speuren naar een volkomen cen trale regeringsvorm. „Het recht van veto van de staten is zo be perkt, dat de rechten dier staten tot een onduldbare mate zijn ver zwakt", aldus Dr. Seelos. „Ik be treur het, dat niet meer aan dacht is geschonken aan enkele voorstellen der premiers van de staten". Herbert Kriedemann, sociaal democratisch lid van de economi sche raad, verklaarde, dat zijn partij bereid was de maatregelen te steunen. Hij betreurde het ech ter, dat het nieuwe stelsel te wei nig federalistisch was. „Het feit, dat de voorzitter van de uitvoe rende raad door de economische raad moet worden gekozen, ver sterkt de invloed van de regerin gen der Laender op het uitvoe rend gezag in de Brits-Ameri kaanse zóne op gevaarlijke wijze. „De Sociaal-Democratische partij verzet zich hiertegen, omdat het zou kunnen leiden tot verdere moeilijkheden in de uitvoering van de bizonale wetten en een slecht precedent schept voor de toekom stige constitutionele wetgeving." Sir Stafford Gripps, de Britse Minister van Financiën, verklaar de Zaterdag tijdens een hijeen- komst van medewerkers van het Scottish Savings Committee, dat de Britse regering op het ogen blik niet het voornemen koestert om tot devaluatie van het pond sterling ten opzicthe van andere geldeenheden over te gaan. Naar hij zeide, vormt sparen een van Engelands bolwerken tegen infla tie, terwijl de beste methode om de noodzaak van devaluaite af te wenden, is het voorkomen van in flatie en het bereiken van even wicht in Engeland's betalings balans. Cripps verklaarde, dat op het ogenblik alleen nog de goudreser ves van het sterlinggebied staan tussen Engeland en de catastro phe. Deze goudreserves worden echter iedere week kleiner, daar Engeland hiervan iedere week een gedeelte moet opnemen om het tekort op de betalingsbalans te voldoen. Bij het tempo, waar in deze reserves momenteel slin ken, zullen zij nog slechts zeer beperkte tijd toereikend zijn. Zelfs wanneer Engeland hulp ont vangt in het kader van het plan- Marshall, zo merkte Cripps op, zullen onze reserves hierdoor met worden hersteld. Deze hulp zal Engeland echter, naar gehoopt wordt, in staat stellen het restant der reserves intact te houden en de tijd verschaffen om de maat regelen te nemen, die nodig zijn voor het volledige economische herstel van Engeland. De situatie is uiterst urgent, zo zeide Cripps. Engeland moet denken in weken, en niet in maanden of jaren, bij het streven om de situatie te verbeteren. Te Bombay is bevestigd," dat de moord op M&hatma Gandhi deel uitmaakte van een extremistisch complot tegen leden van het kabi net van India. Aanzienlijke hoe veelheden springstoffen, handgra naten en munitie werden aange troffen in de woningen van per sonen, waarvan men vermoedt, dat zij bij het complot betrokken zijn. Het Franse blad „Le Figaro heeft een interview gehad met een zekere Stanislaw Kozielski die volgens zijn zeggen tot voor kort onder-directeur is geweest van het Sowjet-Russische centrum voor atoomondrzoek te Sterlita- mak (in het district Samara). Volgens Kozielski is de eerste atoomhom, die in de Sowjet-Ume werd vervaardigd, hij een geheime proefneming in de Oeral op li Augustus 1947 niet tot ontploffing o-ekomen. Kozielsky zeide, dat de bom slechts 850 gram gemengde explosiva bevatte, daar het voor naamste doel van het experiment was een vertraagde explosie te weeg te brengen, die 2 uur en 4,> minuten later tot stand zou ko men. Een commissie, die werd ge vormd om de verantwoordelijkheid voor de „volkomen mislukking vast te stellen, kon geen concrete bewijzen vinden en maakte dien tengevolge bekend, dat er „sabo tage" in een van de drie fabrie-! ken gepleegd was, aldus Ko- zielski. Kozielski zou later door de regeringsautoriteiten verdacht zijn en daarom gevlucht. Hij vluchtte via Polen en Tsjecho-Slowakije, aldus „Le Figaro". deelt de A.N.W.B. onp mede, dat zich alleen in Parijs zelf enige moeilijkheden schijnen te hebben voorgedaan. Buiten Parijs is de toestand nagenoeg normaal. Om moeilijkheden voor Nederlandse automobilisten te voorkomen, heeft de A.N.IV.B. het Ministerie van Financiën, verzocht, tijdelijk toe te staan, dat men extra jer rycans met benzine uit Nederland maig meenemen. Dit verzoek is ingewilligd. Deze faciliteit geldt vanzelfsprekend alleen voor hen die naar Frankrijk reizen en Franse benzinebons hebben ge kregen. In bevoegde Franse kringen heeft men te verstaan gegeven, dat Frankrijk reeds sedert lang niet alleen heeft goedgekeurd, dat België, Luxemburg en Neder land deelnemen aan alle bespre kingen over de Duitse problemen, doch daar ook op aangedrongen heeft. Deze opmerking werd ge maakt in verband met de Frans- Brits-Amerikaanse besprekingen die 19 Februari te Londen zullen beginnen en waartoe de regerin gen van de Benelux-staten ver zocht hebben toegelaten te wor den. Men herinnerde er aan. dat Frankrijk, sedert de vier grote mogendheden aan de bestudering van de Duitse problemen zijn be gonnen, reeds minstens vijf maal uitdrukkelijk van zijn standpunt te dezer zake kennis gegeven heeft. Het spreekt dus vanzelf, aldus verklaarde men in Franse diplomatieke kringen, dat Frank rijk thans zonder voorbehoud het verzoek van de drie regeringen der Benelux-staten. uitgenodigd te worden tot deelneming aan de per 19 Februari te Londen aan vangende besprekingen, onder steunt. Naar aanleiding van een be richt, volgens hetwelk in Frank rijk geen benzine is te krijgen, De Minister van Binnenlandse Zaken heeft de aandacht der ge meentebesturen gevestigd op een beslissing van de Pensioenraad, krachtens welke voor een bepaal de gemeente is vastgesteld, dat de toepassing van een ongehuw- den-aftrek niet leidt tot een ver schil in pensioengrondslag tussen gehuwd en ongehuwd personeel in dienst dier gemeente, indien het totaalbedrag, hetwelk vóór het bereiken van de 45-jarige leeftijd aan ongehuwden-aftrek is inge houden. bij huwelijk zal wordes uitgekeerd. Deze beslissing is van belang voor die gemeenten en andere overheidsorganen, wel ke in de verordening(en) tot re geling van de bezoldiging van hun personeel zich beperken tot de vaststelling van weddebedra- gen voor gehuwden, onder bepa ling van een aftrek van 5 pet. voor ongehuwden. Vermits de Minister van oor deel blijft, dat het gewenst is, dat voor ongehuwd overheidsper soneel (met uitzondering van enig kostwinners) vaststelling van de pensioengrondslag op een lager bedrag wordt bepaald dan die van overeenkomstig gehuwd over heidspersoneel, zulks in evenre digheid met de betreffende wedde, verdient het naar de Minister schrijft aanbeveling de moei lijkheid, welke ten deze is ont staan, te ondervangen. Dit laatste zal kunnen geschieden door mid del van de vaststelling van afzon derlijke wedden voor gehuwden en ongehuwden enige kostwinners enerzijds en ongehuwden-met enige kostwinners anderzijds, een en ander op het voetspoor van de voor het Rijkspersoneel ter zake gevolgde gedragslijq. Doordat een de motoren in brand geraakte, moest een Ame rikaanse „Constellation" van de „Eastern Airlines" met 66 perso nen aan boord een noodlanding maken te Bunnel in Florida. Een lid van de bemanning is om het leven gekomen, terwijl verschei dene inzittenden lichte verwon dingen opliepen. Engeland heeft aan Bulgarije het felste protest doen toekomen, dat ooit over de geheime immi gratie in Palestina is opgesteld, aldus seint Reuters correspondént uit Londen. Het protest is de vorige Zaterdag overhandigd. Na de Bulgaarse regering her innerd te hebben aan de herhaal de waarschuwingen t.a.v. de „Ban York" en de „Pan Crescent waarvan beweerd werd dat zij naar Panama zouden varen, en bun onmiddellijke voorgangers, de „Northlands" en re „Padu- cah" wordt in het Britse protest verklaard dat toewezen is, dat alle 15256 passagiers van de Pan York" en de „Pan Cres cent", die zich momenteel m kampen op Cyprus bevinden, in de Bulgaarse haven Boergas zijn ingescheept. „Gezien al de waarschuwingen en' verzoeken tot samenwerking en het duidelijke feit, dat een massaverhuizing van Joden gaan de was, kan de Bulgaarse rege ring zich er niet op beroepen geen reden te hebben gehad de reispapieren van personen, die zich op de „Pan York" en de „Pan Crescent" trachtten in te schepen, te onderzoeken". Voorts zijn er voorbeelden te over van eerdere massaverhui zingen naar Palestina en is er geen enkel precedent van een dergelijke massabeweging naar Panama". De nota herinnert er verder aan, dat de V. N. een oproep te in gedaan heeft om alle daden vermijden, welke de toestand Palestina in het stadium waarin de Joodse en de Arabische staat gesticht worden, zouden kunnen verslechteren. Indien Bulgarije er prijs op stelt lid te worden van de V. N., aldus de nota, raadt de Britse regering het land aan zijn gedrag in overeenstemming met de richtlijnen van deze organisatie te brengen. De nota eindigt met het stellen van het alternatief, dat ofwel de Bulgaarse regering de illegale emigratie oogluikend toelaat, ofwel de betrokken func- tionnarissen ernstige fouten heb- ben begaan. Volgens de diplomatieke cor respondent van de „Evening News" behoort Nederland tct de landen, waarvan men aanneemt, dat zij vrijwel zeker in aanmer king komen als vacantie-oord voor Britse toeristen. Tot dezelfde categorie behoren Frankrijk, De nemarken, Noorwegen, Tsjecho- Slowakije, Joego-Slavië en Grie kenland. De correspondent verklaart, dat België evenals Luxemburg, Portugal en Zweden, echter tot de landen behoren, die voor enige tijd uitgeschakeld zijn, daar zij als landen met harde valuta be schouwd worden. Naar wij vernemen, zal de en quête-commissie Regeringsbeleid 19401945 op 17 Februari een aanvang maken met de verhoren en heeft zij tegen die datum op geroepen om voor één der sub commissies te verschijnen de gep. Generaal I. H. Reijnders, oud-op perbevelhebber van land- en zee macht, en Mr. Dr. A. A van Rhijn, die te Londen voorzitter was van de Algemene Rekenka mer. De eerste zal verhoord worden over het militaire beleid gedurende de Meidagen van 1940 en, voor zover in onmiddellijk ver band staande, voordien. Laatst genoemde is opgeroepen voor het geven van nadere inlichtingen omtrent het financiële beleid, daaronder begrepen het aankoop beleid. Op 18 Februari zullen voor de enquête-commissie verschijnen de oud Luit.-Generaal A. Q. H. Dijx- hoorn, oud-Minister van Oorlog en oud-Minister-President Jhr. Mr. D. J, de Geer, die resp. zullen wor den verhoord over het militaire- en het financiële en aankoopbe leid. Tenslotte zal 19 Februari wor den verhoord Prof. Mr. A. M. de Jong, directeur-generaal van de Nederlandse Bank, wien inlich tingen over het financiële en aan- koop-beleid zullen worden ge vraagd. Naar uit officiële Duitse bron wordt vernomen, zullen de Duitse „Volkswagenwerke" te Wolfsburg een afzet-orgaan in België op richten, zoals dit ook reeds in Nederland gebeurd is. Volgens deze bron is Nederland het eer ste invoerland en zal een devie- zenbedrag worden uitgetrokken, dat overeen stemt met de aan koop van 1000 auto's. Een deel hiervan is reeds geleverd. Men hoopt 5000 wagens naar België te kunnen uitvoeren en later zal ook de Belgische Congo aan de beiurt komen. De uitvoerprijs van de volkswagen is bepaald op 750 dol lar franco grens. Volgens het Nieuwsbureau „Dena" zal de maandproductie van volkswagens dit jaar 2500 be dragen, De Britse bezettings overheid zal hiervan 200 300 wagens per maand afnemen. De rest is bestemd voor de Duitsers zelf en het buitenland.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1