Kclff BRITS-INDIE A, MacNeil H Al Zeeuwse jongens Tegenstrijdige opvattingen in België De uitvoering van het bestand De toestand in Griekenland Twee duizend meter onder de Drentse hei W ZATERDAG 7 FEBRUARI 1948. t aai over het plan Bevin rcttv ing Twee Amerik. vliegtuigen vermist Heb ideale Laxeermiddel omtrent een uitbreiding van de zeesluizen te Terneuzen De dood van Von Stuipnagel Cinfro'e moforverkeer Ernstig benzinegebrek in Frankrijk ZEEPOST NAAR INDË Maaltijdversobering in restaurants De a. s. herdenking der beyrijding Prijsdaling op de Amerik. goederen- en effectenbeurs Arrestaties inflndia Ingebruikneming voor woongelegenheid TRUMAN pleit vooralgemene militaire dienstplicht Frankering bij Abonnement: Terneuzen. WEERSVERWACHTING medegedeeld door het K. N. M.I. te De Bilt, geldig tot Eaterdagavond. NOG VEEL WIND. A&nv. droog, later toen. baw. met enige regen. Wind uit W. richtingen, tijdelijk toen. tot stormachtig wind. Iets kouder, later enige stij ging van temperatuur. Onder Redactionele leiding van P.L. D.J. van Oeveren. Redactie-adres Noordstr. 65-57, Terneuzen. Tel. 2510 - Na 6 uur 2073. Hoofdagentachap voor West Zeeuwsoh-Vlaanderen Willemsweg 83, Schoondijke Telefoon 49. DE VRIJE Z 4de Jaargang No. 726. Advertentieprijs: per mm 10 ct.; minimum per advertentie 1,50. Inzending advertenties tot des namiddags 4 uur. Rubriek kl. advertenties: C regels 60 ct.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder nr. Bureau van dit Blad, 10 ct. meer. ZON EN HAAN. Uitgave Stichting „De Vrije Zeeuw" Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P. J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartscL 1948 Zon Maati Febr. Opk. Ond. Opk Ond. 8 8.11 17.39 8.00 15.31 9 8.09 17.41 8.33 16.39 10 8.07 17.42 3.53 17.53 11 8.05 17.44 0.09 19.05 12 8.04 17.46 0.22 30.16 13 8.02 17.48 9.34 21.27 14 8.— 17.50 9.43 22.33 15 7.58 17.52 9.57 33.53 16 7.56 17.54 10.10 17 7.54 17.55 10.27 1.10 Op Vrjjdag 30 Januari werd Mahatma Gandhi vermoord. De man die alles over had om ge weld te voorkomen, werd zelf het slachtoffer van het geweld. Over de gehele wereld was Gandhi een bekend man. Niet alleen als vurig Indisch nationalist, maar vooral door zijn perioden van vasten. Toen na de vorige wereld oorlog Engeland aan Indië niet de vrjjheid gaf, die het in de oor log had beloofd, ^wijdde Gandhi siCfe aan de nationalistische zaak, die hjj met al het vuur, dat m hem was verdedigde. Hij was hiaobij voorstander van een zeer merkwaardig iets in de geschie denis van het mensdom. Want terwijl het algemeen gebruikelijk was en helaas nog is, door ge weld datgene te bereiken, wat •iet verkregen wordt, predikte Sandhi de leer van het lijdelijk verzet, zonder geweld dus. Zo werd al spoedig door de twee grote bevolkingsgroepen van het onmetelijke Brits-Indië, de Hin does en Mohammedanen besloten alle samenwerking met de En gelsen te weigeren. Een lang durige en geweldloze strijd speel de zich af in de jaren tussen lCfiO en. 1S34, waarbij vooral de somtijds langdurige vastenperio des van de Indische leider de wereld in beroering brachten. Pas na de tweede wereldoor log ging Gandhi's droom in ver vulling. Indië werd vrij en ver deeld in twee afzonderlijke sta ten India en Pakistan. Dit houdt mede verband met de verdeling van de bevolking in Hindoes en Mohammedanen. Tussen beide godsdiensten heerst een felle haat. En vanaf de dag der vrij heid smeult het vuur in dit ge bied. Gandhi wist dit en trachtte de grote invloed, die hij op de be volking had aan te wenden om een verzoening tot stand te-bren gen. Het is hem slechts ten dele gelukt. Een groot geluk mag het voor Indië heten, dat de moordenaar een geloofsgenoot van de grote leider was, daar an ders de hei lij je oorlog tussen Hindoes en Mohammedanen on middellijk zou zijn uitgebroken. De moord op Gandhi leert ons twee dingen. In de eerste plaats zou men haast moedeloos worden bij een dergelijke schanddaad. Er blijkt duidelijk uit, dat "het mens dom niet verandert. Er blijkt uit, dat steeds weer opnieuw moord en doodslag ver kozen wordt boven overleg en gezond verstand. Want de moord op deze man zou men kunnen op vatten als een uitschakelen van de weg van geweldloosheid. Vrede en veiligheid schijnen wij mensen nergens te kunnen waarborgen. Over de ganse wereld heerst*1 rouw en verslagenheid bij het horen van dit bericht. Rouw om het verscheiden van de mens Gandhi, verslagenheid omdat een De Engelse Minister van Staat Hector McNeil heeft Donderdag avond te Brussel verklaard: „In dien 'wij een West-Europes© unie zullen krijgen, zal dit niet alleen voor beide partijen onmiddellijk opofferingen met zich meebren gen, doch beide partijen ook voor belangrijke politieke besluiten stellen. Europa verkondigt niet alleen, dat geen dictatorschap aanvaard zal worden, doch ook, dat onmiddellijk stappen worden ondernomen om de' handen ineen te slaanj (teneinde omstandig heden te scheppen, die een nood toestand en het aan de dag tre den van een dictator of een auto ritair stelsel voorkomen". Volgens McNeil heeft dit be sluit geen exclusief of offensiief, doch een defensief karakter. ,,De praetijk van de reeds bekend ge maakte beginselen van de Euro pese hond zal technisch ingewik keld zijn, ons op politiek gebied herhaaldelijk in verlegenheid -wengen. <5p korte termijn onmid dellijk economische opofferingen van ons allen vergen en blijken hoge eisen te stellen aan onze staatsmanskunst. Misschien zijn wij op weg naar een met alge mene stemmen begroet pan-Euro- peanisme. In dat geval zal Euro pa groter zijn dan het ooit ge weest is." I In het Zuid-Oosten ®van de V. 8. worden twee vliegtuigen ver mist. In het ene vliegtuig be vindt zich de voorzitter van de republikeinse partij van Nieuw Mexico, Gerald Champion, en zijn gezin. Het is op weg van Carls bad naar Tularosa. Het andere vt'ogtuig ia een ma chine, (j e op wi g was van Topo- nah naar Wendover Field. ieder innerlijk voelt, waar het met deze wereld heen gaat, zo lang wij mensen haar trachten te besturen en er helaas niet in sla gen de hotze machten te beteu gelen. De tweede les, die wij hieruit kunnen putten is, dat de Azia tische volken wel aan het ont waken zijn, maar dat voor hen zelf dat ontwaken nog met heel wat pijn zal geschieden. Het blijkt wel heel duidelijk, dat het zich terugtrekken van de Erjgel- sen uit Brits-Indië nog heel wat gevolgen met zich zal brengen. Bijna 400 millioan mensen wo nen hier. Verdeeld in twee gods diensten, die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. De oplos sing, die thans gevonden is en die bestaat in de verdeling van Brits-Indië in de twee staten India en Pakistan is slechts een halve oplossing, want de aan hangers van heide godsdiensten wonen door elkaar heen. Wel is' de meerderheid van India Hindoe en van Pakistan Mohammedaan, maar vele ge schilpunten en wrijvingen blijven voortdurend bestaan. Daarnaast is er nog het omstreden gebied Kasmir, waar reeds fel gevoch ten is. Sinds de machtsafstand der Engelsen vielen reeds duizen den doden. Om hier een einde aan te maken ging de 78-jarige Gandhi opnieuw vasten. Kort na deze periode vond hij de dood, die wel eens ernstige gevolgen voor 'het Indische volk met zich kan brengen. Velen vragen zich af of Enge land er goed aan deed het grote Indische volk aan zich zelve over te laten. De motieven zijn du - delijk. Zelf zeer verzwakt uit de tweede wereldoorlog gekomen, zag het wel in, d'at het Brits- Indië" of direct vrij moest laten of ten koste van vele offers nog enige tijd kon behouden. Voor dit laatste deinsde het terug. Daarfbij kwam dat het rneer heil zag in een grootscheepse exploi tatie van de Afrikaanse bezittin gen. Deze gebieden, nog prac- tisch onontgonnen bergen enorme rijkdommen in zich en het is be grijpelijk dat de Britten deze rijkdommen trachten op te spo ren en te exploiteren. Maar Wat voor het Indische volk het beste zou zijn geweest staat nog te bezien. Azië ont waakt, doch kan de West- Europese leiding nog in het ge heel niet missen. Dat is ook dui delijk gebleken in Nederlands- Indië. Het is te hopen, dat Gandhi's dood een aansporing mag zijn voor zijn opvolgers om zijn voor beeld te volgen. En ook de rest van de mensheid kan met zijn voorbeeld zijn voordeel doen. MIJNHARDT (Ingez. Med. Behalve een onderwerp van internationale politiek, is zoals algemeen bekend is, de sluizen- kwestie te Terneuzen ook de oor zaak van sterke interne spannin gen in België. Telkens en telkens weer komen bij onze Zuiderburen deze slui zen ter sprake en worden er redevoeringen gehouden, die di rect of indirect op deze kwestie betrekking hebben. Al naar gelang de plaats waar deze ver togen worden gehouden, blijken de wensen anders te liggen en het is niet eenvoudig om in deze netelige kwestie met zijn tegen strijdige belangen een zuiver inzicht te krijgen. Met eeü tussenruimte van slechts enkele weken hebben de heren Clavs, burgemeester van Gent, en Segers, wethouder van Antwerpen, hun zienswijze be treffende dit onderwerp in een belangrijke rede kenbaar ge maakt en daar Terneuzen allicht ook belang stelt in het verloop van deze kwestie, nemen wij gaarne kennis van de opvattin gen van deze beide heren. De heer Clays, die uit de aard der zaak de haven van Gent on der de loupe nam, betoogde dat de zeesluizen te Terneuzen, die 140 m lang, 18 meter breed en 8.30 meter diep zijn, niet meer in staat zijn de moderne zeereuzen door te laten en dat Gent dus geworgd wordt. Wil deze haven weer de haar toekomende plaats in België kunnen gaan innemen, dan moet er volgens spreker een sluis komen van 290 meter lang, 35 meter breed en 11.60 meter diep, terwijl het kanaal een breedte van 200 meter en een diepte van 12 meter moet krijgen. Bovendien zal dit langs een nieuw en verkort traject moeten lopen. De' kosten, die deze verbeterin gen zullen eisen, moeten gedeel telijk gedragen worden door de Stad, maar ook gedeeltelijk door de Belgische. Staat, omdat gehee! België belang bij deze uitbreiding heeft. Ook eiste de héér Clays, dat met deze werken zo spoedig mogelijk zal worden begonnen. Een geheel andere kijk op de belangrijkheid" van deze uitbrei ding bleek de heer Sogers te hebben! Deze betoogde n.l., dat er in België slechts één haven voor het verkeer met overzee is, en wel Antwerpen. Bij het be oordelen van de Gentse eisen, moet men zich op nationaal Bel gisch standpunt plaatsen en dan onderzoeken, wat het meest wen selijk en dringend is. Antwer pen moet dan voorrang genieten, omdat deze voor België meer rijk dom schept dan Gent. Wel ver klaarde spreker begrip te hebben voor het feit, dat de sluis te Ter neuzen te kle'n ia voor Liberty- en Victoryschepen, maar een ver breding van de sluizen aldaar, is geen Belgisch, maar slechts een gemengd GentsNederlands be lang! v De standpunten van Gent en Antwerpen blijken dus nog niet veel naar elkaar toe te zijn ge groeid en mocht de opvatting van de heer Segers gedekt wor den door de Regering te Brussel, dan behoeven onze boeren, w;er gronden in de uitbreidingsstrook vallen voorlopig nog geen angst voor onteigening van hun lande rijen te hebben! Voor Gent ziet dan de toe komst er echter maar donker uit, want als hun kanaal, dat als het ware de levensader is van de tweede haven van België niet meer als een Belgisch belang wordt beschouwd, zal enige ver betering nog wel even op zich laten wachten. Aangezien wjj echter niet zó nauw hij deze kwestie zijn be trokken als de heer Segers meent, past het ons als goede, maar wel belangstellende buren niet, om dieper op deze vrijwel zuiver Bel gische kwestie in te gaan. De 70-jarige generaal Otto von Stulpnagel, die zich in de mili taire gevangenis Cherche Midi door ophanging van het leven heeft beroofd, werd door cipiers dood in zijn cel aangetroffen. Repen beddegoed had hij tot een koord aaneengeknoopt. In verband met een lange lijst van beschuldigingen was hij na de oorlog van Duitsland naar Parijs gebracht. Van October 1940 tot Januari 1942 was hij militair gouverneur van Parijs. Hij werd onder meer beschuldigd van het doen fusilleren van Fran se gijzelaars en deportatie van Franse werkkrachten naar Duits land op grote schaal. Van Von Stulpnagel werd ver teld, dat hij met Kesselring en Rommel betrokken was in de bomaanslag op Hitler in Juli 1944. Tot de hoge Duitse officieren, die eerder zelfmoord hebben ge pleegd, behoren luit.-gen. Franz Boehme, beschuldigd van oorlogs misdaden op de Balkan, luit.-gen. Dudwig von Wuelisch, veldmaar schalk Von Grem, admiraal Von Friedeburg en generaal Blasko- Witz. op de De Koffiepot is in de omgeving van Semarang geen onbekendheid meer. Sindg 22 Juli weet elke man van de T-Brigade, dat daarmee geen gezellig restaurant bedoeld wordt, maar dat het een bena ming is voor een der vooruitge schoven detachementen. „De Koffiepot" is de naam van de onderneming, die weliswaar niet alléén, maar toch voorname lijk koffie verbouwde in de dagen, dat zulks nog mogelijk was. De onderneming heeft haar gronden aan de weg naar Magelang, niet eens zovele kilometers van deze stad af. De fabrieks- en kantoor gebouwen zijn aan de weg ge bouwd en sinda genoemde datum verlenen ze onderdak aan een on derdeel van het z.g. Amsterdam se bataljon, maar dat toeh, na de Amsterdammers, ook een groot aantal Zeeuwse oorlogsvrijwilli gers onder zich heeft. De geschiedenis van de „Koffie pot" is sinds Juli vorig jaar zeer bewogen. Als U de jor.gens van de „Koffiepot" nog eens spreekt in de toekomst in Koewacht, Se- rooskerke, Oostkapelle, Wisseker- ke, Nieuwerkerk, of waar ze ver der ook vandaan mogen komen, zult U een lang verhaal aan moe ten horen. Of mogelijk, dat u de commandant van de „Koffiepot", Kapitein D. G. van Wilpe uit Am sterdam, eens ontmoet. Ook hii zal vele uren nodig hebben om in te wijden in de historie van deze uitkijkpost op Magelang. In de eerste dagen van de poli tionele actie, werd de „Koffiepot'' door een snelle pantserspits ge nomen, en enkele dagen later kreeg het bataljon de opdracht het punt bezet te houden. Dit laat ste was moeilijker dan het eerste. Op 15 kilometer afstand gelegen van de andere onderdelen, met vóór slechts vijandelijk gébied en achter een weg, die aan heide kanten door de vijand genaderd kon worden. Aan alle zijden moes ten stellingen en pcikkeldraadver- gen gemaakt worden, als verde diging tegen de nachtelijke aan vallen, welke in de eerste weken veelvuldig voorkwamen. Ik geloof dat geen nacht voorbijging of de vijand poogde het bivak te nade ren. Die dagen zijn nu al weer bijna vergeten; velen zullen in hun dagboek hiervan aantekening heb ben gehouden en er aan terugden ken als aan een „narrow escape" Langzamerhand werd de omge ving veiliger. Langdurige en zeer De K.N.A.C. heeft zich tot de bevoegde autoriteiten gewend met het verzoek liet daarheen te wil len leiden, dat het doen stoppen van het motorverkeer voor con- tróle langs de weg voortaan slechts geschiedt door geuniform- de ambten, of andere slechts op zodanige plaats en onder zodani ge omstandigheden, dat de stop pende automobilist daaruit de zekerheid kan putten niet met on bevoegden te doen te hebben. Bovendien heeft de K.N.A.C. in haar orgaan gewezen op de ri sico's die de alleenrijdende auto mobilist tegenwoordig kan lopen bij het opnemen van lifters. De K.N.A.C. deelt mede, van officiële Nederlandse zijde het be richt te hebben ontvangen, dat het benzinegebrek in Frankrijk, in het bijzonder in het Parijse en Lyonnese gebied, dermate ern stig is, dat het zich per auto naar Frankrijk begeven moet worden ontraden. Vrijwel geen enkele pomp heeft nog voorraad, zodat men noch voor credietbrieven, noch voor bonnen benzine kan krijgen. Veel buitenlanders, die zich reed3 met auto's in Frankrijk be vinden, zijn gestrand. MOEILIJKHEDEN MET HISBOELLAH. De speciale correspondent van Aneta In de Cher bon-sector meldde Vrijdag, dat concentratie van Hisboellah-troepen in het ge bied van Koeningan moeilijk heden opleveren bjj de evacuatie. De Hisboellahs zijn strijdgroe pen van de Masjoemi. Zij trach ten de Republikeinse wapens van de T.N.I. te veroveren en de vrou wen en kinderen van de militai ren der T. N. I. te ontvoeren. De sterkte der betrokken Hsboellah- groep wordt geschat op 1000 man. Vrijdag heeft er, om voor dit pro bleem 'n oplossingtevinden, 'n be spreking plaats gehad tussen de Nederlandse Kolonel Paulissen, een Republikeinse Overste en een der militaire waarnemers van de Commissie voor goede diensten, de Squadronleader Kroll. De laatste werd DonderdrrJ op de weg van Cheribon naar Koenin gan aangehouden door een afde ling van 130 m'litairen van de T. N. I., die zich met de rood witte vlag ontplooid en volle be wapening naar het hoofdkwartier van de T. N. I. begaven. Eerst na drie uren debatteren zagen zij in, dat een dergelijke handelwijze onjuist was, waarna zij zich naar het evacuatie-centrum lieten brengen. Zeepost kan verzonden worden met de motorschepen „Sibajak" en „Willem Ruys", die op 13 en 17 Februari a..s naar Nederlands Oost-Indië vertrekken. Naar Curagao en de overige overzeese gebiedsdelen in de West vertrekt op 13 Februari het m.s. „Helena". Ook met dit schip kan zeepost worden meegegeven. Het ver dient aanbeveling de ts verzen den stukken ten minste twee dagen van te voren ter post te bezorgen. zware patrouilles van deze man nen, hebben de grenzen tussen beveiligd en onbeveiligd gebied nauwkeurig bepaald. De bevolkmg is in de kampongs rondom het bivak teruggekomen en langs de weg naar Ambarawa werd het veilig rijden. Met voort varendheid werd het inheems be stuur in alle dessahs hersteld en de bevolking van 't nodige voor zien. Een nachtelijk alarm komt slechts zelden meer voor. 6e be wakers van de „Koffiepot" heb ben slechts een normale patrouil le-gang en de noodzakelijke wacht diensten, wat met elkaar overi gens nog geen lichte dienst te noemen is. Vraag dit maar eens aan Oscar Verbiest uit Koewacht. Lou Geldof uit Oostkapelle, Janus Jacobse of Cor van de Broeke uit Serooskerke, aan Leen Stokman uit Wissekerke, Ko van Klinken of Jo Maas uit Nieuwerkerk. Als ze na een patrouille in Toko „De Zeeuw" hun dorst lessen, is te zien, dat deze soldaten hun mannetje in het veld staan en overigens nog heter in het veld zelf. Zo zij later terug zijn in hun dorp, mogen de plaatsgenoten hen dankbaar zijn, dat ze dit kleine stukje van Java, met al de ande re mannen van de Kapitein Van Wilpe, hebben gepacificeerd, wat tot gevolg had, dat de achter hun bivak liggende dessahs rust en veiligheid herkregen. De geschiedenis van dit deta chement Nederlandse troepen is nog lang niet ten einde. Misschien dat volgend jaar de koffiestrui- ken op deze onderneming wel .weer geplukt kunnen worden en de machines in de fabrieksgebou wen het lied van de arbeid weer doen horen. Dan zal Nederland zijn Java- koffie opnieuw hebben, dank zij het werk van deze oorlogsvrijwil ligers. De onderhandelingen van de Bedrijfshoreca met de Overheid, inzake de maaltijdversobering in restaurants e.d„ naderen haar einde, aldus vernemen wij van de zijde van de Horeca. Een aantal versoberingsvoorschriften,, welke de Overheid zich voorstelt te ne men, zal dezer dagen nog met het Bedrijfschap worden besproken. Op onze administratis Ugt voor belanghebbenden ter inzage de passagierslijst van het m.s. „Zuiderkruis". plaatst. Voor de beleggers bete kent het een periode van on zekerheid, doch tevens een nood zakelijke aanpassing, welke op een gegeven ogenblik moest komen. Volgens de „New York Times" zijn vele financiële deskundigen van mening, dat de prijsdaling voor de producten, vooral voor tarwe, het begin zou kunnen be tekenen van het einde der infla tie-spiraal. Wel neemt thans ech ter de bezorgdheid toe over het uiteindelijke lot van het plan- Marshall en van de terugslag, welke het gevolg zou kunnen zijn van een eventueel besluit van het congres om geen middelen te ver schaffen om het economische her stelprogramma te verwezenlijken De aanvallen van de guerilla- tiroepen, zo meldt een correspon dent van Reuter, worden uitge voerd-van de Turkse grens in het Oosten tqt de Albanese grens in het Westen en hebben de twee belangrijke provincies Macedonië en Thracië, die vaak de graan schuur van Griekenland worden genoemd, in staat van oorlog ge bracht. In 1947 zijn in deze pro vincies 1882 grote en kleine aan vallen door de guerillatroepen ge daan. Een stijgend aantal bur gers boeren, dorpelingen en reizigers komt dagelijks om het leven en gehele dorpen moe ten worden ontruimd. Het aan tal dergenen, die voor de gueril- lastrq'ders huis en haard hebben moeten verlaten, is tot 200,000 gestegen. Door mijnen versperde wegep en opgeblazen spoorlijnen veroorzaken een ernstige ont wrichting van het economische leven. Een officier van de Griekse in lichtingendienst, zo gaat de cor respondent voort, heeft meege deeld, dat in het landbouwgebied 260 dorpen geheel door de boeren ontruimd zijn gedurende 't afge lopen jaar, nadat hun huizen wa ren geplunderd, de oogst verbrand en het vee weggevoerd. Verschei dene honderden jonge mannen werden gedwongen dienst bij de opstandelingen te nemen, terwijl anderen werden doodgeschoten of weggevoerd. In Griekse legerkringen schat De Regering heeft besloten, dat gezien de noodzaak in de hu'dige Omstandigheden de ar beidsproductiviteit zo weinig mo gelijk in ongunstige zin te be ïnvloeden aan het Rijksperso neel op de aanstaande nationale feestdag - (5 Mei), welke op Woensdag valt, van 4 uur des middags af vrij zal worden ge geven. Aan de gemeentebesturen is verzocht, eenzelfde gedragslijn te volgen. Voorts besloot de Regering, dat aan de vooravond van de be vrijdingsdag, dus 4 Mei, van 6 uur des middags af de nationale herdenking onzer doden zal plaats hebben. De openbare gebouwen zullen op dat uur de vlaggen half stok hijsen. Des middags te 3 uur zal in de Ridderzaal te 's Gravenhage een soortgelijke bijeenkomst als verleden jaar plaats had, worden gehouden on der auspiciën van het Comité Nationale herdenking. men de sterkte der guerillatroe pen in Thracië en Macedonië op 8 a 10.000 man. Het Griekse leger heeft hier ongeveer 400 maal slag geleverd. Volgens het hoofdkwartier van het Griekse leger waren de verliezen der op standelingen in 1947 als volgt: 2789 doden, 556 gewonden en 1318 krijgsgevangenen, terwijl 2784 zich overgaven. Volgens persberichten heeft de Griekse vloot het hevel ontvan gen ongeïdentificeerde duikboten die in de Griekse wateren opere ren, onmiddellijk tot zinken te brengen. Voorts zouden schepen, die militaire uitrusting (voor., de regering) vervoeren in convooien moeten varen, geëscorteerd door torpedobootjagers en kervetten. Volgens andere berichten moe len machines van de Griekse luchtmacht verkenningsvluchten uitvoeren nabij de Griekse kust teneinde het duikbootgevaar te helpeó keren. Een „vreemde" duikboot zou zijn waargenomen bij de baven Preveza aan de Adriatisebe Zee, Een andere zou tussen Kithiros en Creta een schoener hebben aangehouden. In de „New York Herald Tri bune" wordt er op gewezen, dat de plotselinge daling op de Ame rikaanse goederen- en effecten beurzen betekent, dat de inflatie- beweging, wat betreft de produc- tenprijzen, het hoogtepunt heeft overschreden, hetgeen door de meeste zakenlieden en de bevol king in het algemeen alleen kan worden toegejuicht. De prijsdaling der laatste twee dagen betekent, dat een funda mentele aanpassing plaats vindt, waardoor het bedrijfsleven op een gezondere basis zal worden ge- Volgens officieuse berichten zijn reeds meer dan 1000 personen gearresteerd in verhand met on dervraging van leden der V.S.S, aangaande de moord op Gandhi. Tucknow werd door burgerlijke en militaire politie afgezet en per sonen die de stad binnenkwamen werden door ambtenaren van de geheime dienst ondervraagd. Te Bombay werden ongeveer 300 personen gearresteerd en te Delhi ongeveer 100. Volgens een woordvoerder van de regering werden de meesten der gearres teerden na ondervraagd te zijn weer vrijgelaten. Honderden personen blijven Bir- la House, waar Gandhi vermoord werd, en de plaats waar de ver branding plaats had, hezoeken. De laatste berichten, welke be wijzen hoe Gandhi's dood de be volking heeft aangegrepen wa ren, dat een Sadhoe (een Hindoe se Heilige) zelfmoord heeft ge pleegd en een koopman krankzin nig werd. Een man, wiens ach ternaam Godse was de naam van de moordenaar liet die naam veranderen in „Gandhi." In de Staatscourant van giste ren is opgenomen een nadere wij ziging en aanvulling van een be schikking hulpverlening oorlogst slachtoffers en wetgeving. Hier bij wordt o.m. bepaald dat gede mobiliseerde militairen, die mili taire dienst in Nederlands-Indië hebben verricht, vergunning krij gen tot het in gebruik nemen van woongelegenheid mits dit gebeurt binnen één jaar na hun demobili satie. Verder wordt bepaald dat woon ruimten, die voor militaire doel einden benut worden, zolang de toestand van oorlogsgevaar aan wezig is door Burgemeester en Wethouders niet gevorderd kan worden dan met toestemming van de Minister van Oorlog, die tijdens de toestand van oorlogsgevaar ook gemachtigd is Burgemeester en Wethouders uit te nodigen een vordering te beëindigen. In een boodschap aan een bij eenkomst van Amerikaanse bur gers te ^New-York heeft Presi dent Truman gezegd, dat de in voering van de algemene mili taire dienstplicht de V. S. „het initiatief zou geven in het stre ven naar een wereldvrede." Indien gewacht werd totdat de oorlogswolkein zich opeengepakt hadden, zou Amerika het initia tief ontnomen worden. Tijdige nat'onale veiligheidsmaatregelen zouden een waarborg zijn voor de vrede. Indien zij te laat werden genomen zouden zij een voorbe reiding tot een oorlog zijn. „De algemene miltaire dienstplicht hoewel op zichzelf niet voldoen de, is de enige op z'ch zelf staan de maatregel, die onze eventuele aanvallers aan het verstand kan brengen, dat Amerika bere'd en vastbesloten is zijn vrijheid te verdedigen". Tweeduizend meter onder de Drentse hei, bij Steenwijksmoer, ongeveer 4 km ten westen van Coevorden, woelt een stalen beitel in de bodem. Door zand en grind, klei en rotslagen is hij heen ge drongen,, een zoutlaag is door boord en nog steeds gaat hij die per. Het gaat hier niet in de eerste plaats om olie, hoewel na tuurlijk het aanboren van een producerende laag zeer welkoin zou zijn. Hoofdzaak is hier: Het verkennen van de ondergrond. Met deze thans diepste boring in Nederland zal men een goed in zicht krijgen in de samenstelling van de Nederlandse bodem. Het geophysisch onderzoek, dat met nauwkeurige instrumenten gedurende een aantal jaren aan de oppervlakte in ons land is ge schied, heeft een reeks gegevens opgeleverd, die thans door ver- kenningsboringen wordt gecon troleerd op hun waarde en bete kenis. In dit verband moeten ook de boringen te Delft en Bleis- wijk gezien worden, zo ook de binnenkort bij Zaandam aan te vangen boring. De kosten van dit expioratie- werk zijn zeer groot, terwijl te vens een zeer groot risico" aan wezig is, dat de gedane boringen geen resultaat zullen opleveren. Vóórdat het winningsgebied rond Schoonebeek in Drenthe tot ont wikkeling kwam, waren- twaalf diepe verkenningsboringen ver richt en ongeveer veertig ondie pere proefboringen. Zo ergens, dan gaat bij het aardoliebedrijf de „cost voor ^e baet uyt". Uit de thans bij Steenwijksmoer in Dren the verkregen gegevens van de diepboring vallen nog geen con clusies af te leiden met betrek king tot exploitatiemogelijkheden. Wat een diepte van meer dan 2000 meter bij een boring bete kent, wordt geïllustreerd met de volgende vergelijking. De diameter van de draaiboor- pijpen is ongeveer 15 cm een lengte van twee kilometer van deze buizen geeft ongeveer een effect, als ware er op een hoog meubelstuk een 'lucifersdoosje neergezet waar een tot op de grond afhangende draad aan be vestigd was. Deze draad moet „,stug" zijn om de draaiing, die er door de machine aan wordt meegedeeld (ongeveer 100 om wentelingen per minuut) aan de heitel twee kilometer dieper te 'kunnen doorgeven. Daarbij mag de boorkolom niet knikken. Hier uit volgt tevens,, dat de boor- meter zeer bekwaam in zijn vak moet zijn. Binnen 24 uur na een ver zoek door de Belgische radio aan de Ver. Staten heeft een arts te Brussel door bemiddeling van de Pan-American Airways twee am pullen hypertussis-se rum ontvan gen ten behoeve van een Brussel» jongetje, dat ernstig door kink hoest was aangetast.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1