Uitvoering Bestandsovereenkomst De OORLOGSGETROFFENEN en het Wetsontwerp Oorlogsschade De gecombineerde Jam-Suikerbon Aankomst der gedemobiliseerden VRIJDAG 6 FEBRUARI 1948. verloopt niet overal even vlot H.M. de Koningin verliet Amsterdam Belgische minister van Handel over de Benelux Federatie acht volledige schadeloosstelling nopdzakelijk De oorlogsschade in België De handelsbesprekingen tussen Engeland en Nederiand Koningin Wilhelmina's radiorede „iapi" bracht 1.500.000 kg bijeen. JTmkaring bij A!m<ji«dcci) - XMMuren WEERSVERWACHTING, medegedeeld door het K.N.&.I. te De Bilt. geldig tot Vrijdag avond: Wat meer wind. Krachtige, aan de kust tijde lijke harde wind uit Zuid- Westelijke richting. Meest zw. bew. met tijdelijke enige regen. Weinig verandering' van temp. 4de Jaargang No- 725- Advertentieprijs: per mm 10 et.: mitunuun per advertentie 1j50. Inzending advertenties tot des namiddag* 4 uur. Rubriek kl. advertenties: 5 regels 60 et.; iedere regel meer 12 cent. Ver melding: Brieven onder ar. Bureau van dit Blad 10 cent meer Verschijnt dagelijks Drukkerij N.V. Firma P, J. van de Sande Terneuzen Abonnementsprijs 3,25 per kwartaal. DE POLITIEKE SITUATIE IN INDONESIË. Naar Aneta verneemt, zal de Renville", na een verblijf van ruim twee maanden in Indonesië, op 10 Februari uit de Indischs wateren vertrekken. Het is nog niet bekend, in welke plaats of plaatsen in den vervolge de ont moetingen tussen de beide dele gaties zullen plaats vinden. Wel js de suggestie gedaan om afwis selend te Batavia en te Djokja bijeen te kamen, doch een besluit dienaangaande is nog niet geno men. kien speciaal ingestelde subcommissie onderzoekt thans t vraagstuk van de toekomstige ontmoetingsplaats of -plaatsen. Intussen zijn er reeds geruime tijd geen politieke besprekingen gehouden. Uit gezaghebbende Nederlandse kringen vernam Aneta gisteren, dat de uitvoe ring van de bestandsovereen komst niet overal even bevredi gend verloopt en dat, sedert de ondertekening dezer overeen komst, nu drie weken geleden, in sommige delen van Java zulks tegen de verwachtingen van Batavia en Djokja in in de toestand geen merkbare ver andering is gekomen. De be treffende kringen weizen er op, dat van Nederlandse 2ijde steeus is gesteld, dat eir geen sprake kan zijn van substantiële politieke besprekingen, zolang de order tot het staken van het vuren n et metterdaad tot uitvoering is ge- bracht. Men voegde hieraan toe, dat van Nederlandse zijde thans de grootste voorzichtigneid in acht wordt genomen. De voor bereidende besprekingen kunnen uiteraard voortgang vinden. Inmiddels vernam Aneta van de zjjde van de commissie voor goede diensten, dat bij de Bestandcom missie van de commissie van goede diensten, zowel van Neder landse als van Republikeinse zij de, brierven waren ontvangen over moeilijkheden bij de uitvoe ring van het bestand en voort durende bestandsschendingen. Van andere zijde vernam Ane ta dat, zoals uit de radiorede van Generaal Spoor reeds is geble ken, vooral in Oost-Java de uit voering van het bestand op grote moeilijkheden stuit. Heuter meldt intussen in ver band met deze moeilijkheden nog Even over drieën gisterenmid dag werd de Koninklijke Stan daard, welke met enkele korte onderbrekingen van 1 December af van de koepel van het Konink lijk Paleis op de Dam te Amster dam had gewaaid, ingehaald, het geen betekende, dat H. M. Haar winterverblijf in de hoofdstad had beëindigd. Het was het 8 R. I., dat wederk om de wacht had betrokken en dat het saluut bracht toen H. M. om klokslag drie uur het Paleis verliet, uitgeleide gedaan door de diverse Hofdignitarissen en Haar Commissaris voor de pro vincie Noord-Holland, Dr. J. E. Baron de Vos van Steenwiik. Burgemeester Arn. J. D'Ailly en Hoofdcommissaris H. A. J. G. Kaasjager, van Amsterdam,als mede het gevolg, bestaande uit de Hofdames, Mevrouw L. Th. de Beaufort en Freule C. E. B. Roëll, alsmede Haar Adjudant Kapitein R. J. E. M. van Zinnicq Berg- mann, vergezelden de Lands vrouwe op Haar tocht door de stad tot de rand van de gemeen te in Diemen, waar H. M. van hen afscheid nam en alleen de reis naar 't Loo voortzette. Bij het afscheid dankte H. M. de burgemeester zeer hartelijk en verzekerde, dat Zii zeer had genoten van haar verblijf in Am sterdam. Meer nog dan het vorig jaar heeft de Koningin tijdens dit verblijf in de hoofdstad con tact gehad met de verschillende giroepen der bevolking. Vooral het culturele leven van Amster dam had Haar bijzondere belang stelling, getuige Haar verscheide ne bezoeken aan de musea, ten toonstellingen, schouwburg en opéra. Bovendien ontving Zij ge durende de afgelopen weken tal van vooraanstaande jonge kun stenaars en literatoren. het volgende: De Indonesische Republiek heeft -naar te Batavia uit be trouwbare bron vernomen werd aan de commissie voor goede diensten een brief doen toekomen bevattende een opgave van on geveer 300 doden en gewonden aan Indonesische zijde, gevallen in 30 beweerde incidenten met de Nederlanders, voorgekomen se dert het sluiten der bestands- overeenkomst op 17 Januari. Vol gens Republikeinse bron had het belangrijkste dezer incidenten plaats op 26 Januari in de nabij heid van 2 kampongs ten Zuid- Oost-en van Cheribon. Volgens beweringen van die zijde zouden Nederlandse militairen met au tomatische wapens en met de bajonet aanvallen hebben gedaan op 285 mensen, zouden zij kam pongs met mortiervuur hebben bestookt en 138 huizen hebben verbrand. Naar verluidt zou in het schrijven der Republiek aan de commissie voor goede diensten het verzoek zijn gedaan, dat de commissie een onderzoek zal doen instellen en voorstellen zal doen, om herhaling van derge lijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Aan Nederlandse zijde droeg men geen kennis van enigerlei republikeinse brief in deze geest. Wel is, naar werd medegedeeld, van Nederlandss zijde bij de Oommissie voor goede diensten een protest Ingediend tegen de sabotages en beschietingen in Oost-JaVa, die sedert de onder tekening van het bestand in on verminderde mate voortgang hebben gevonden. Sedert deze ondertekening werden, naar werd medegedeeld, minstens 23 Neder landse militairen gedood en 50 gewond in botsingen met Repu blikeinen. Tijdens de gisterenmorgen ge houden vergadering van de com missie voor Bu: tenia,ndse Zaken van de Kamer, heeft de Belgische Minister van Buitenlandse Han del, Van der StraetenWaillet een uiteenzetting gegeven over de conferentie van de Benelux-groe- pen'ng te Luxemburg. De Minister zei de te hopen dat een soepeler toepassing- van het betalingsaccoord met Nederland bereikt zou worden en een even wicht tot stand gebracht zou worden tussen uitvoer en invoer. Naar de Minister verder mede deelde is men nog niet tot een accoord kunnen komen betreffen de de rechten op bier, alcohol, sui ker en benzine. Evenmin is men tot een overeenstemming kunnen geraken inzake het probleem der omzetbelasting. Men zal thans trachten een werkprogramma vast te stellen, dat zich uitstrekt over een periode van drie jaar. Sprekende over de industrie, merkte de Minister on dat de Benelux in dit opzicht goede re sultaten doet verwachten. Gok de landbouwpolitiek tussen de landen der Beneluxgroepering is .thans bevredigend. Op het gebied van de economi sche politiek zijn er moeilijkheden op te lossen, omdat het subsidie stelsel in de belanghebbende lan den verschilt. Met betrekking tot het trans port- en havenprobleeim had de heer Van der StraetenWaillet een grote terughoudendheid en zelfs wantrouwen bij de Neder landers kunnen vaststellen. Betreffende de uitvoer van Bel gië naar Duitsland verklaarde de Minister van Buitenlandse Han del, dat een accoord is tot stand gekomen met de Franse en Rus sische zóne. Wat de Bizone be treft heeft men nog geen tast bare resultaten kunnen bereiken. Op een persoonferentie in het- Jaarbeursrestaurant te Utrecht heeft de Landelijke Federatie van de Stichtmgen van Oorlogsge troffenen bij monde van haar di recteur, de heer J. C. A. Merx uit Nijmegen, en haar voorzitter, de heer A. J. Koous uit Venlo, haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen het komende wetsontwerp „materiële vergoeding oorlogs schade". De bezwaren delf-'federatie zijn zowel van principiële als van practische aard. Principieel, waar, de M;nister niet bet recht op in-" tegrale vergoeding erkent aan alle getroffenen en waar de voor gestelde regeling niet leidt tot vergoeding op basis van de ver vangingswaarde De federatie acht volledig her stel der getroffenen in hun vroe- gerere positie door volledige schadeloosstelling noodzakelijk, gelijk dit na de vorige wereld oorlog in België is geschied, waar ook thans het recht op integrale vergoeding is erkend. De Memorie van Toelichting acht volledige schadevergoeding financieel onmogelijk en deze reden tast volgens de mening der federatie tenminste het beginsel der sociale rechtvaardigheid niet aan. Zij wil eventueel een diffe rentiële regeling aanvaarden, mits deze niet begrensd is. Het argument der regering, dat de belastingdienst zou worden over belast, wenst de federatie n:et te. aanvaarden, daar in de eerste plaats de vergoeding over een aantal jaren kan worden verdeeld en ten 'tweede de belast'ng wel in staat is gebleken te zorgen, dat de getroffene zijn belasting ten volle betaalt. Over artikel 8, algehele ver goeding van schade aan onroe rend goed voor economisch zwak ken, spreekt de federatie als haar oordeel uit, dat dit geen differen tiatie is, doch begrenzing. Ook heeft de federatie bezwaren tegen de artikelen 11 en 12, die de wijze bepalen waarop de waarde van 1940 wordt vastgesteld. De bij drage zal op de wijze, aldus de federatie, te laag worden en de getroffenen zullen teveel schade lijden. Bezwaren heeft de federatie ook tegen de credietregeling in art. 71, volgens welk voor huizen met inhoud boven 500 m3 alleen crediet wordt gegeven, als zij van belang achten te zijn voor de nationale economie. Dit opent naar de mening der federatie de mogelijkheid de zeer grote bedrij ven, bijv. die voor de export van belang zijn, grote credieten te geven, terwijl andere bedrijven geen crediet zouden krijgen. Dat de regeling hiervan zou worden overgelaten aan een in te stellen commissie van advies, schenkt de federatie weinig vertrouwen. De verbetering in de regeling der huisraadschade acht de fede ratie niet bevred'gend, daar de grens op 11.250 gehandhaafd blijft. De federatie zou deze op het dubbele bedrag gebracht wil len zien. Veel te laag acht zij de vergoe ding voor bedrijfsinstallaties. waarvoor de verkoopwaarde van Mei 1940 wordt aangehouden. Naar de men'ng van de fede ratie zullen met het thans inge diende wetsontwerp de getroffen gebieden nooit het vóóroorlogse peil kunnen bereiken en zullen zij niet kunnen bijdragen tot ver hoging van het welvaartsoeil. De federatie vertrouwt dat de volks vertegenwoordiging al dezie as pecten van de oorlogsschaderege- ling in haar beschouwingen zai 'betrekken. Tijdens een vergadering van de Belgische commissie voor weder opbouw heeft Minister De Man verklaard, dat op het ogenblik 600.000 dossiers zijn samenge steld van gevallen van oorlogs schade en dat het onderzoek hier van zeven jaar zal vorderen. De Minister wees er tevens op, dat tijdens de bezetting 300.000 Belgen door de Duitsers werden gevangen genomen. Hiervan zijn 11.751 overleden en 19,161 ver moedelijk overleden. Voor 23.881 gevallen van verdwijning heeft men tot nu toe geen oplossing gevonden. In de laatste tijd wordt meer malen opnieuw de vraag opge worpen waarom de jam niet vrij gegeven wordt, of op zijn minst op een aparte bon verkrijgbaar gesteld. Het een noch het ander zal geschieden, op grond van overwegingen, die door de Minis ter van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ten overstaan der volksvertegenwoordiging reeds werden uiteengezet, zo schrijft de afdeling Voorlichting van deze Minister. De situatie wordt van Over heidswege nauwlettend in het oog gehouden. Voor zover jambederf voorgekomen is en hierop wil men dan wel eens de noodzake lijkheid van het vrijgeven van de jam baseren bleek dit het ge val te zijn bij grossiers en winke liers, die met hun schatting van de komende vraag uit hun klan tenkring bedrogen uitkwamen. Ter wille van een goede service bestelt de winkelier b.v. wel eens een dozijn potten van een merk, waar een zijner klanten bijzonder prijs on zegt te stellen. Leidt de kennismaking tot een teleurstel ling, dan is de winkelier de dupe. Ook het koppelen van grossiers- zijde aan vrije artikelen als ap pelstroop dwingt winkeliers wel eens tot grote jamaankoop. Ieder voor zich zal echter aan de hand van eigen kennis van zaken zijn voorraad, die hij wil De gecombineerde handelspoli tieke en financiële besprekingen ty^sen Groot-Brittarmië en Ne derland zijn gisteren in 's Gra- venhage hervat. Deze definitieve besprekingen zijn een vervolg op bet inleidende en algemeen oriën terende deel van de onderhande lingen tussen de beide landen, welke in de laatste helft van Dec. van het vorige jaar in Londen zijn gevoerd. De besprekingen hebben ten doel te komen tot een regeling van het handelsverkeer in 1948 tussen beide landen. Voorts wil men geraken tot een vaststelling en een consolidatie van de schuldverplichtingen, welke voort vloeiden uit het crediet, dat voor de bevrijding ls opgenomen, als- medfc van de schuldverplichtin gen, welke ontstonden d«or de levering van „civil affair" goede ren aan ons land en de verstrek king van z.g. militaire credieten. De delegaties welke de inlei dende besprekingen te Londen h elden, nemen thans weer deel aan de hervatting daarvan. Leider van de Engelse delega tie is de heer Ellis Rees, die eerst de volgende week in 's Gra venhage verwacht wordt. De Nederlandse delegatie staat ook nu weer onder de algemene leiding van Dr. A. Treep, the saurier-generaal, terwijl de han delspolitieke besprekingen in het bijzonder zullen worden gevoerd onder leiding van Dr. H. van Blankenstein van het Ministerie van Economische Zaken. inslaan, moeten bepalen, en dat zal altijd een schatting met risico blijven. Dat zich bij fabrikanten maga- zijnvoorraden zouden opstapelen is onmogelijk, doordat zij slecht» grondstoffen toe wijzingen ontvan gen tegen afgifte van coupure», rn.a.w. een fabrikant zonder om zet schakelt zich zelf automatisch van productie uit Jdbcht door een ongelukkige samenloop van omstandigheden een fabriek o* een gegeven ogenblik over een onverkoopbaar deel van de voor raad beschikken, dan is daarmee echter nog geen man over boord. Geen geschikter plaats immer» dan juist hier om bederf te voor komen, en wel door de jam bij de eerste gistingsverschijnselen op nieuw te koken. De hoeveelheden, die gevaar liepen te bederven, zijn uiterst gering. Zij bedroegen in het 2de halfjaar van 1947 nog minder dan een half pro mille, van de pro ducts, hetgeen betekent, op de eirc3000 potjes één potje jam dreigt te bederven; welk bederf in vele gevallen dan nog wordt voorkomen. Het gevaar van be derf moet dan ook nog steeds niet acuut worden geacht. Het kan d« Regering dus geen aanleiding* geven tot bijzondere maatregelen inzake deze distributie. Na het invoeren van de keuze bon is de consumpie van su'ker gestegen en die van jam gedaald Hieruit volgt, dat belangrijke con sumentengroepen de voorkeur geven aan suiker boven het duur dere product jam, waarin die grondstof wordt verwerkt. Het uit de distributie nemen van jam zou een sterke stijging van de vraag uit de kringen van het koopkrachtige publiek ver oorzaken. De beschikbare hoe veelheid grondstof (suiker) zou niet toestaan aan deze verhoogde vraag te voldoen. Er zou dan suiker moeten worden geïmpor teerd en een hogere suikerimport voor dit doel is niet te verenigen met 's lands deviezensituatie. Vervanging door glucose zou de jam in vele gevallen nadelig be- invloeden. Uitstekende indruk te Londen De radiorede, waarin Koningin Wilhelmina heeft gesproken over de plaats welke het nieuwe Indo nesië in de Nederlandse gemeen schap zal innemen en waarin zij de koloniale gedachte heeft dood verklaard, heeft te Londen 'een Uitstekende indruk gemaakt. Hoewel de bevoegde Instantie» zich er toe beperken uitdrukking te géven aan hun tevredenheid, is men hier in het algemeen de mening toegedaan, dat een zo plechtig gedane verklaring thans reden geeft te vertrouwen, dat de onlangs tussen de Nederlan ders en do Indonêsische Republi keinen gesloten wapenstilstands overeenkomst uiteindelijk zal worden omgezet in een definitief en duurzaam verdrag. Zoals gemeld is 16 Januari uit Priok het m.s. „Johan van Olde- barneveldt" vertrokken met c'rca 1900 passagiers aan boord, onder wie ongeveer 1400 gedemobili seerden van de mariniers en de Koninklijke landmacht. 600 Ma riniers en 800 man van de Kon. landmacht maken tezamen met vrouwen en kinderen de thuis reis. De meeste manschappen zijn afkomstig uit het Zuiden en Oosten d'es lands, terwijl zich verder manschappen van het O.V.W.-Bataljon „Zeeland" (2— 14 R. I.) aan boord bevinden. De „Johan van Oldebarneveldt" is Algiers gepasseerd. Aldaar be gaf zich het hoofd van het radio programma voor de Nederlandse Strijdkrachten, kapitein Karei Nort, aan boord om gedurende bet laatste gedeelte van de reis reportages voor het Nederlandse Strijdkrachten-programma te verzorgen. Bij goede ontvangst zullen deze reportages via het Str"dkraeht en-programma te be luisteren zijn op Vrijdag 6 Febr. a.s. en daaropvolgende dagen van 18.30 tot 19.00 uur. pe „Johan van Oldebarneveldt" vermoedelijk 10 Februari in Amsterdam arriveren. Het m.s. „Zuiderkru's" dat met circa 630 man stoottroepen, 130 man G.B.I. en een afdeling mari niers op de thuisreis is, wordt tegen 17 Februari in Rotterdam verwacht. De „Kota Inten" eveneens met demobiliserenden aan boord, zal vermoedelijk 12 of 13 Februari in Rotterdam arriveren. Door de jeugd actie papier-in zameling werd in de maanden No vember en December 1947 c.a. 1.500.000 kg oud papier bij elkaar gebracht. Berekend tegen de prijs, welke bij import van oud papier betaald zou moeten wor den, vertegenwoordigt deze hoe veelheid een bedrag van circa ƒ255.000.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 1