if 11 N ,1-? I 1 tr E ROOKVLEES RIBBENS Kavelaars S MULTO-BANDEN N.V. Fa P. J. VAN DE SAN DE in Distriiratienieuws Het Amsterdams Vocaal Kwartet Klaice Advartsntiafi r I -I S I j ji I I F Scma J. P. A. SPAAS De ledenvergadering van de Partij van de Arbeid KEET TERNEUZEN hi :i Aan alle Oorlogsvrijwilligers in Zeeuwsch-Vlaanderen Figuurzaagjes i- I 1 1 j r 1 i 51 KERKNIEUWS RECHTSZAKEN Itlkc Sft d. Wegens sterfgeval Door omstandigheden is onze zaak a.s. Zaterdag na 1 uur te Brood- en Banketbakkerij Naast 't Stadhuis Een pure Chocolade Reep TERNEUZEN li V »J M t i. j F - d KERKEN IN TSJEOHO- 8LOWAK1JE DEMONSTREKEN VOOR DE VREDE. Maandagavond zijn voor het eerst in de geschiedenis van TsQ'echo-Slowakije vertegenwoor digers ran alle elf Christelijke kerken in het land te Praag hij een gekomen om te manifesteren voor de wereldvrede. Otp de bijeenkomst werd het woord gevoerd door Rooms-Ka- tholieke en Protestantse geeste lijke ambtsdragers, waarna met algemene stemmen een manifest werd goedgekeurd, waarin een beroep wordt gedaan op de mens heid voor het' tot stand brengen van de wereldvrede. Verschillende leden van de re gering, onder wie de Minister van Buitenlandse Zaken, Jan Mjasarijk, vele parlementsleden, hoog geplaatste ambtenaren en vertegenwoordigers van het leger en het corps diplomatique woon den de bijeenkomst bij. KEUZEBON BROOD/GEBAK SLECHTS 2 WEKEN GELDIG. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede, dat de bonnen voor gebak in den vervolge in plaats van vier, twee weken geldig zullen zjjn. HET RANTSOEN TOILETZEEP Daar is gebleken, dat de publi catie in de dagbladen van het uit de Staatscourant van 20 Januari 1948 overgenomen bericht, waar bij een rantsoen toiletzeep wordt vastgesteld op 180 gram, enig misverstand heeft doen ontstaan, maakt de directeur van het Rijks bureau voor chemische producten het volgende bekend Bedoeld bericht behelst niets anders dan de officiële bevestiging van een sinds Juli 1947 bestaande toestand. Op 3 Juli 1947 werd namelijk voor de eerste maal een bon gepubliceerd voor 225 gram huishoudzeep of 180 gram toilet zeep in tegenstelling met het vroegere rantsoen van 90 gram toiletzeep. ZUINIG MET HUISHOUDZEEP IN VERBAND MET VER VROEGDE BONAANWIJZING. De directeur van het Rijksbu reau voor chemische producten deelt mede, dat door verschillende omstandigheden de laatste bon aanwijzing voor huishoudzeep 14 dagen is vervroegd. Aangezien de volgende bon voor huishoudzeep op het normale tijdstip zal wor den aangewezen, zal het publiek thans 8 in plaats van 6 weken met dit rantsoen moeten toeko men. Men wordt derhalve aange raden de nodige zuinigheid te be trachten. De bonaanwijzing voor zachte zeep, aanvankelijk vastge steld op 18 Maart a.s. zal in ver band met het bovenstaande een week worden vervroegd. UITSPRAKEN BOMAANSLAG PRINSEGRACHT DOOR HOOG MILITAIR GERECHTSHOF. De drie hoofdverdachten uit de strafzaak, die samenhing met de bomaanslag aan de Prinsegracht te 's-Gravenhage op St. Nico- laasavond 1946, werden gisteren door het Hoog Militair Gerechts hof conform de vonnissen van de krijgsraad te velde West veroor deeld. Kapitein F. J. J. Baron van Heemstra en sergeant A. T. de Boer behielden hun straffen van dertien jaar. Soldaat J. P. J. Peterse bleef tot negen jaar ver oordeeld. Zij werden resp. o.m. veroordeeld wegens opzettelijk uitlokken van moord, meermalen gepleegd, uitlokking van ontplof fingen, die levensgevaar of dood tengevolge konden hebben of hadden, en wegens moord en op zet van moord, meermalen ge pleegd. Drie betrokkenen bij de ont voering van de Renkumse hotel houder V. R. in Juni 1946. W. F. Sleper, J. H. Haakmeester, en S. W. N. Haakmeester, werden van het hun ten laste gelegde vrijge sproken. Soldaat J. J. van Haastrecht, die een der bommen naar Amsterdam vervoerde, waarbij het opzet om die bom af te leveren niet kon worden vol voerd, omdat deze onderweg ont plofte, werd bot veertien maan den gevangenisstraf veroordeeld met aftrek van voorarrest over dezelfde tijd. Van H. werd on middellijk in vrijheid gesteld. Wegens het verzwijgen van de wetenschap, dat het bommen- complot bestond en tot actie zou overgaan werd A. Tighelaar tot vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar veroordeeld. De negende betrok kene de Haarlemmer B. werd reeds door de krijgsraad vrijge sproken en kwam niet in beroep. Verwacht wordt, dat een tiende verdachte, die nog in arrest is. de Hagenaar Bakker binnen zes weken voor de Haagse recht bank zal verschijnen. De zogenaamde luitenant Steyn alias Stoutenburg van het B. N. V. werd te Arnhem reeds veroor deeld. TUCHTRECHTER VOOR DE PRIJZEN TE MIDDELBURG. P. E. P. en E. P. beiden te Clin- ge, hadden klompen verkocht, zonder, dat zij op de loopzolen van aeze klompen de veribruikers- prijs op duidelijk leesbare wijze hadden aangebracht. Beide verdachten ontkenden hardnekkig. Op vezoek van Sp., waaraan ze geleverd hadden, had den de verdachten de klompen niet geprijsd. Beide verdachten hadden door hun ontkenningen het onderzoek belemmerd, terwijl thans was komen vast te staan, wat hun ten laste was gelegd. Ze ontgingen hun straf niet: 75 boete voor ieder. (Z. Dgbld.) Vertrokken: Johan. Fr. Ro«- giers, naar Breskens; Maria W. Bondewel, naar Breskens; Leo nardos J. Lecluyze, naar Vlissin- gen. urgcvltgRG Hoof dplaa' Geboorten. 11 Jan. Magdalena Virginia, d. van Leonardus F. Blaakman en Henriëtte Blaak man. 12 Jan. Johannes Gustaf Max, z. van Charles J. de Poor ter van Maria J. van Calseele. 25 Jan. Franciscus Carolus Maria, z. van Theophilus van Waas en Maria L. Hornick. Overlijden. 10 Jon. Josephus Adrianus Duinker. LOOP DER BEVOLKING. Hoofdplaat. GevestigdJohannes Temmer man, A 9, van IJzendijke; Johan nes Fr. Scherbeijn, E 62a, van Sluis. HINDERWET. Burgemeester en Wethouders van Terneuzen maken bekend, dat bij ben is ingekomen en ter secretarie dier gemeente ter in zage ligt een verzoek met bijla gen van P. DE THEYE, Axelse- straat 59b te Terneuzen, om ver gunning tot het oprichten en in werking stellen van twee vleee- bereiiictingsmaclhines met electro motor, in het perceel, kadastraal bekend, gemeente Terneuzen Sec tie M, No. 597 en gelegen aan de Axelsestraat no. 59rb. Op Donderdag 12 Felbr. a.s., dee namiddags om 3 uur, zal in het gemeentehuis gelegenheid bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te brengen en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten Zowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedu rende drie dagen, vóór het boven gemelde tijdstip, op genoemde secretarie kennis nemen van de terzake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebben den wordt erop gevestigd, dat tot beroep gerechtigd zijn de aanvra ger van de vergunning of de con cessionaris en de in persoon of bij gemachtigde op de in de arti kel 7 der Hinderwet bedoelde ztt- ting verschenen belanghebbenden Terneuzen, 31 Januari 1948. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. TEUjEGEN, Voorzitterr A. J. DEES, Secretaris. Heden overleed, in de Prins Hendrik-stichting te Egmond aan Zee, onze Broer en Oom, de heer JOHANNES DOOMS, in de leeftijd van 68 jaar- Uit aller naam, Wed. J. CLEMMINCK- DOOMS- Terneuzen, 4 Febr. 1948- Rusthuis „Scheldeoord". Voor de zeer vele blijken van belangstelling, op 2 dezer ondervonden, zowel van hier als elders, betuig ik mijn hartelijke dank- M. 't GILDE. Terneuzen, Axelsestraat- Voor de vele blijken van deelneming, ontvangen, bij het overlijden van onze ge liefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoe der, Zuster, Behuwdzuster en Tante, MARIA BALKENENDE, Wed- van Jac. de Bruijne, betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam, JAC- DE BRUIJNE- Terneuzen, Febr- 1948- Axelsestraat 77. Vrjjdag na 12 uur GESLOTEN. Drogisterij VAN DE REE Stationstraat 41 Axel VOLOP BOTERHAMWORST 125 gram per rantsoen- Voor allerlei soorten TOUW Het van ouds bekende huis Telefoon 2272 TERNEUZEN Oud-O.V W., wilt gij Uwe belangen daadwerkelijk en belangeloos behandeld zien, staat dan niet langer aan de kant- Probeer niet zelf Uw moeilijkheden op te lossen, maar organiseert U! BEZOEKT daarom de OPRICHTINGSVERGADERING, op Vrijdag 6 Februari 1948, des avonds om 8 uur, in de zaal van Hotel Centraal'', bij H- v- d. EIJCK ZN te Terneuzen- Waar het doel en streven der Vereniging in details be kend zullen worden gemaakt- Verzuimt deze vergadering niet. Het is in Uw eigen belang. TANDARTS HERENGRACHT 13 TERNEUZEN De spreekuren zijn als volgt gewijzigd: Fondspatiënten Maandag 1 Donderdag f 910 uur Vrijdag v-m- Zaterdag J Particuliere patiënten Dinsdag 99-30 uur Woensdag v-m. op ZATERDAG 7 FEBRUARI a.s-, in Café „La Belle Vue" te TERNEUZEN, vangt aan te 3 uiir n.m. HET BESTUUR- Maandag Woensdag Donderdag 1.30"2,30 uur n.m. 2.303.30 uur n.m. 1.302.30 uur n.m. en volgens afspraak Stichting Zeeuwsche Volksuniversiteit. bestaande uit: TANNY VAN DE GARDE (sopraan) PAULA LINDBERG (alt), JOHAN VAN DE MOOREN (tenor), HENK KROES (bas), m-m- en o.l-v. Drs- AREND KOOLE (piano) zingt HEDENAVOND in Hotel „Des Pays Bas" TERNEUZEN. Aanvang 8 uur nam. Voor leden 2,50, voor niet-leden 3,25 en voor jeugdleden 1,25- Zie voor nadere gegevens pag. 143 en 146 van de Zeemeeuw- KAARTEN VERKRIJGBAAR BIJ: 'TERNEUZENMevr. SaloméOdink, Scheldekade 10. AXEL: Fa. J. C. Vink, Markt 12. SAS VAN GENT: A. Hamelynck, Westkade 104. HOEKMevr. A. du Bois-de Zeeuw, Molendreef SLUISKIL: Fr. Clemminck, Veldstraat 26. en 's avonds aan de Zaal. plat en rond- CASTEL^IJN's Ijzerhandel Nieuwstraat 21 Te koop gevraagd diverse merken en smaken ZONDER BON bij een pot JAM ong. 4 X 6 m, of wel Nis" senhut. Brieven m- prijs opgave onder No- 839, bu reau van dit blad. Te -koop: een Kinderledi kant, groot formaat. Te be vragen: Tuinstraat 3, Ter neuzen Te koop: een Woonhuis met vrije poort- Brieven onder No- 840. Bureau van dit blad- Te koop: beste Melkgeit. Adres: Kleine Markt 6. Sas van Gent- Te koop: een Herencostuum (blauw kamgaren) voor leeftijd 1822 jaar- Te be vragen: Tholensstraat 60 Terneuzen Te koop: Mutsaards- Te be vragen bij: Wed. M. DE REGT, Nieuw-Neuzenpol- der A 7, Hoek- Te koop: een Stal (8X 4 m) gedekt met golfplaten. C. DE POOTER, Strodorpe 2, Sluiskil- Ter overname: een nieuwe Stofzuiger, niet gebruikt wegens overcompleet, merk ,,Efa''. Brieven onder No. 841, Bureau van dit blad- het Ideale losbladige systeem door platte ringen uiterst stevig openen en sluiten door veermechaniek voor langdurig gebruik gescblkt Band met inhoud compleet f3.95 per stuk LT' tcr t i.-.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 4