UIT OE PROVINCIE op onze Bonnen SPORT W«i krijgen we *0urf cn sïe ^Jtlcaair geest es?) AMERIKAANS DEMENTI Nederland zal geen appelen naar Engeland exporteren POTERS bleken Consumptieaardappelen Voor het tijdvak van 8 t/m 21 Fehruar] 1948. Elk der volgend® bonnen geeft reeht op het kopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 802: ITS alg. 500 gram suiker, boter hamstrooisel enz., of 1000 gram jam, stroop enz., of 500 gr. versnaperingen 176 alg. loüO gram brood (gel dig t/m 14 Februari a.s.) 177 alg. 400 gram brood of 1 rants, gebak (geldig t/m 21 Februari a.s.) 179 alg. 250 gram zachte zeep 4- 125 gram soda 105 res. 800 gram brood (gel dig t/m 14 Februari a.s.) 108 res. 400 gram brood (gel dig t/m 14 Februari a.s.) Bonkaarten KD, KE 802: 073 alg. 500 gr. bananen (vóór inlevering) 074 875 alg. 250 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gr. versnaperingen 076 alg. 400 gram brood (gel dig t/m 14 Februari a.s.) 077 alg. 400 gram brood of 1 rants, gebak (geldig t/m 21 Februari a.s.) 67® alg. 500 gram zachte zeep 250 gram soda 064 res. 400 gram brood (gel dig t/m 14 Februari a.s.) 668 res. 500 gr. bloem of zelf rijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits Bonkaarten MA, MB, MC, MD, UH 802 (bijz. arbeid, a.s. moeders en zieken) 10&5 suiker 250 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 500 gram jam, stroop enz., of 250 gr. versnaperingen Tabak- en Vers nape ringenkaar- ten enz- QA, QB, QC 802: 07 11 Tabak 2 rantsoenen siga retten of kerftabak 09 Versnaperingen 200 gr. ver snaperingen, of 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 400 gram jam, stroop enz. 12 Versnaperingen 100 gr. ver snaperingen, of 100 gram suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 6 Feibruari wor den gebruikt. De bon 673 algemeen voor ba nanen moet uiterlijk op 14 Febr. an. bij een handelaar in groente en/of fruit worden ingeleverd. De bezetting van Duitsland zal duren tot de V. N. bereid zijn Duitsland in de volkenfamilie op te nemen, Dit kan 10 jaar, doch ook 25 jaar duren, verklaarde Generaal Clay te Parijs. Een sterke politiemacht heeft te Alexandrië twee middelbare scholen omsingeld. De leerlingen hadden aan hun anti-Britse ge voelens uiting gegeven door o.m. al hun Engelse leerboeken op een hoop te werpen en in brand te steken. Wal brengt Je 3taJic VRIJDAG 6 FEBRUARI. HILVERSUM I: 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk de dag; 9.00 Gram.; 10.15 Uit het Boek der Boeken; 11.00 De Zonnebloem; 12.03 Zang en orgel; 12.30 Orkest zonder naam; 13.00 Nieuws; 13.25 Verv. Ork. z. naam; 14.00 Ned. Kamer kwartet; 14.30 Elck wat wils; 15.30 Muzikaal sprookje; 16.00 Gram.; 17.45 Lezing; 18.00 Gram.; 18.30 Ned. Strijdkr.; 19.00 Nws; 19.30 Rhythme Sextet; 20.00 Nieuws; 20.05 De gewone man; 20.12 De Zilvervloot; 20.45 De drie landen; 21.00 Metropole or kest; 21.50 Hoorspel; 22.45 Avondgebed; 23.00 Nieuws; 23.15 Gram. HILVERSUM II: 8.00 Nieuws; 8.18 Gram.; 10.00 Morgenwijding 10.30 Voor de vrouw; 10.45 Piano; 11.10 Voordracht; 11.30 Gram.; 12.38 Pierre Palla; 13,00 Nieuws; 13.15 Virtuos0 sextet; 14.00 Kook kunst; 14.20 Gram.; 15.00 Ge dichten; 15.20 Gram.; 16.00 Om roeporkest; 16.30 Tussen twaalf en zestien; 17.20 Wii en de mu ziek; 18.00 Nieuws; 18.15 Accor deonorkest; 18.40 Corduwener; 19.00 Denk om de bocht; 19.30 Cursus; 20.00 Nieuws; 20.05 Röntgenkwartet20.30 Cursus; 21.00 Men vraagt; 21.50 Viool en piano; 22.00 Buitenl. overz.; 22.15 Gram.; 22.45 Avondwijding; 23.00 Ifieuws; 23.15 Gram. NIEUWE UITZENDING DER N. C. R. V. Hedenavond begint de N.C.R.V. met een nieuwe rubriek onder de titel „familiecompetitie". De op zet is, dat twee families, liefst van een gelijk aantal personen, in verschillende plaatsen van ons land deelnemen aan een wedstrijd via de omroepstudio te Hilversum, waarmee beide telefonisch zijn verbonden. De wedstrijdleider noemt een letter, waarop de deel nemers binnen 15 seconden een woord moeten opschrijven, dat met de genoemde letter begint en volgens de opgave van de studio een componistennaam, een ciga- rettenmerk, enz. moet zijn. Hoe meer verschillende woorden elke familie in haar huiskamer no teert, hoe meer punten zij verza melt. Wie de meeste punten heeft, is winnaar van de compe titie. De luisteraars kunnen via hun toestel zowel de gesprekken in de huiskamers als in de studio vol gen. pk 4; RECEPTIE JHR. MR. DE CASEMBROOT. De Commissaris der Koningin in de provincie Zeeland, Jhr. Mr. A. F. C. de Casemtoroot, zal ter gelegenheid van zijn ambts aanvaarding Zaterdag 21 Febru ari om drie uur reóipiëren in de Concert- en Gehoorzaal. HERINDELING GEMEENTEN OP ZUID-BEVELAND. De gemeenteraad van Ovezan- de besprak Donderdag het plan van herindeling der gemeenten in het Zuidelijk deel van Zuid-Beve land. De raad was van oordeel, dat inkrimping van het aantal gemeenten van 12 op 3 te dras tisch is en meende, dat 5 gemeen - teD de uiterste grens is. TERNEUZEN. Inspecteur der Belastingen- Bfl Kon. Besluit is met ingang van 1 Februari j.l. benoemd tot Inspecteur van 's Bijks Belastin gen de Ontvanger der Invoerrech ten en Accijnzen, de heer A. Vreeswiik, toegevoegd aan het hoofd van de Inspectie der In voerrechten en Accijnzen alhier. AXEL. Een zeldzaam jubileum. Maandag was het 50 jaar ge leden dat de heer A. Demanez, nu stations-chef te Axel, 50 jaar geleden bij de toenmalige spoor wegmaatschappij MechelenTer- neuzen in dienst kwam. Vanzelfsprekend wilde ook de N. S. dit zeldzame jubileum niet onopgemerkt laten voorbijgaan. De jubilaris en zijn gezin, de heer Van Oortmerssen, Inspecteur der N. S., de heer Dubois, adjunct secretaris van de Directie van Mechelen-Terneuzen, enkele oud collega's en het personeel van het station Axel hadden zich daartoe in het stationsgebouw te Axel verenigd. Als eerste sprak de heer Van Oortmerssen, die namens de Di rectie van de N.S. de heer De manez feliciteerde en tevens de bij de N. S. bij d':e gelegenheden gebruikelijke enveloppe met in houd aanbood. 'Hierna nam de heer Dubois het woord en deze dankte namens de Directie van MechelenTer- neuzen de jubilaris voor zijn trouwe plichtsbetrachting gedu rende zoveel jaren. Ook schetste hij in korte trekken de loopbaan van de heer Demanez, die als knaap van nog geen 13 jaar te Willebroeck als volontair in dienst kwam en wist op te klim men tot stationschef. Ook als voorzitter van de Afd. Terneuzen van ,,St. Raphaël" feliciteerde de heer Dubois de jubilaris. Verder spaken nog de heren A. Dieleman, stationschef van Terneuzen en J. Dieleman, onder chef te Axel. Deze laatste bood namens het gehele personeel van het station Axel de heer Demanez een fraaie bureaulamp en mevr. Demanez bloemen aan. De heer Van Oortmerssen, die pas enkele weken in Terneuzen geplaatst is, valt blijkbaar van het ene jubileum in het andere, want enkele dagen geleden, vierde de heer A. Poppe, halte-toezicht houder te Philippine zijn 40-jarig dienst jubileum, waarbij ook de heren Van Oortmerssen en Du bois het woord voerden. MIDDELBURG *9. Ph. Doorenbos 40 jaar journalist- Zaterdag 7 Februari zal de be kende Middelburgse verslaggever J. Ph. Doorenbos zijn 40-jarig journalistenjubileum vieren. In verband met dit jubileum zal aan de heer Doorenbos door de Zeeuw se Journalisten Kring in hotel „De Nieuwe Doelen" te Middel burg een maaltijd worden aange boden, waarbij de jubilaris zal worden gehuldigd. NIEUWVLIET. Vergadering „Helpt Elkander". Maandagavond hield de Var kensvereniging „Helpt Elkander" haar jaarvergadering in de zaal bij de heer P. Cornells. De op komst der leden was ditmaal be hoorlijk. Na opening door de voorzitter, de heer A. Brakman, werden de notulen door de secretaris voor gelezen en ongewijzigd vastge- De raadselachtige geschiede nis van het gitaarspook zou geen rechtgeaard avontuur van Dokie Durf zijn geweest als zij niet met een feestmaaltijd was besloten. Zelfs de burgemeester was aan wezig, want de gebeurtenissen hadden de hele stad in opschud ding gebracht. „Vertelt U mij eens waarom liet Terpstra zijn eigen brand kast forceren?" vroeg de burge meester. „Qm de inbraakverzekering uitbetaald te krijgen" antwoord de Dokie. „En dan nog één ding" zei de burgemeester, d'ie nogal precies was omdat hij gewend was aan lastige vragen in de gemeente raad. „Hoe kwam het geld in de gitaar?" „Eten lid van het personeel kwam iets te vroeg op kantoor, waarop een werkgever natuurlijk nooit rekent" zei Dokie. We zullen Molentje maar niet kwalijk nemen dat hij zich een beetje te buiten ging aan pud ding die avond, want naar oude deskundigen beweren is er geen beter middel om de zenuwen te kalmeren dan amandeltjespud ding. Aan het slot van de maaltijd fluisterde de burgemeester iets in het oor van Molentje. Daarop wandelden beiden naar een lokaal in het dorpje H. waar „vergunning" op stond. Waarom? Dat raadsel wordt nog wel eens opgelost. E3NDE VAN HET AVONTUUR. steld. De rekening van de pen ningmeester werd door de kas- commissie nagezien en in orde bevonden, zij sloot met een na delig saldo van 287,10. Het bestuursvoorstel totver hoging percentage van de aan gegeven waarde voor de varkens werd z.h.s. aangenomen en ge bracht van 3 op 4 voor de nieuwe leden en van 2 op 3 voor de oude leden (geldende voor hen, die minstens 4 jaar lid zijn). Betreffende de inenting der varkens werd besloten de kosten van de veearts per jaar over alle leden te verdelen. Van de aftredende bestuurs leden werd de heer Iz. van Hoorn herkozen, terwijl de heer Brak man niet meer voor een bestuurs functie in aanmerking wenste te komen, in verband met zijn ver gevorderde leeftijd. Als nieuw bestuurslid is geko zen de heer J. Quaars. Besloten werd de heer Brakman tot ere voorzitter te benoemen. De secretaris sprak de schel dende voorzitter toe, waarna de voorzitter z(jn dank betuigde voor de aangename samenwer king met het bestuur, voorts sprak hij er zijn spijt over uit, dat de laatste jaren de kas steeds achteruitgegaan is, doch wenste, dat de tekorten spoedig aange vuld mogen worden. Hierna volgde sluiting. In de later volgende bestuurs vergadering is de heer Iz. van Hoorn als niéuwe voorzitter be noemd. VLISSINGEN. De hei-opbouw vam „De Zeeland". De burgemeester van Vlissin- gen heeft in zijn jaarrede in de jongste raadsvergadering uitvoe rig aandacht geschonken aan de heropbouw van het bedrijf der maatschappij „Zeeland". Het stoomschip „Oranje Nassau" werd van 29 Juli 1946 drie maal per week in de nachtdienst Neder landEngeland geëxploiteerd, bo vendien kon op 14 Juni 1947 het gehele gemotoriseerde stoomschip „Mecklenburg" in de dagdienst worden ingelegd. De „Oranje-Nassau" werd eind Juni 1947 uit de vaart genomen, omdat het nieuwe stoomschip „Arnhem" in de vaart werd ge bracht. De „Oranje-Nassau" werd daarna gebruikt voor extra-reizen en ter remplacering van in repa ratie zijnde schepen. Het aantal vervoerde passagiers overtrof alle verwachtingen. Echter was de ontwikkeling van het goederen vervoer minder gunstig. Speciaal de maatregel van de. Elngelse re gering, dat invoer van groenten en fruit verboden is, ghf de vrachtdienst VlissingenHarwich een dusdanige terugslag, dat deze dienst een vrij groot nadelig saldo oplevert. Het motorschip „Konin gin Emma" zal in 1948 waar schijnlijk door de Kon. Mij „De Schelde" worden afgeleverd. Het ligt in de bedoeling om dit schip behalve voor de dienst op Enge land te gebruiken voor een aantal pleziertochten. Het motorschip „Prinses Beatrix" is thans zo ver gevorderd, dat het in April in de vaart zal komen. Het is bestemd voor de dagelijkse dienst op En geland. UZENDIJKE. Biljartkamp. Onder veel belangstelling vond in bet café van de heer Du Puy een biljartwedstrijd plaats tussen spelers uit Uzendijke en Sluis. Hier volgen de uitslagen: Uzendijke Sluis caramb. J. v. d. Bunder J. Verplanke 9239 F. v- Vooren-J. de Bruine 50—25 W. WillemsenCraaienest 5013 A. de HouckMetz 3010 W. Hubregtse-P. Groosman 1130 VOETBAL. De Rode Duivels op Mardi Gras. De ploeg van de Rode Duivels, die op Mardi Gras, 10 Februari, te Gent tegen de Zwaluwen speelt is als volgt samengesteld: Doel: Geysen (Lyra). Achter: Andries en Van den Driessche (F. C. Mechelen). Midden: Steurs (Daring C. B.), Van de Ven (Berchem) en Del- muyle (La Gantoise). Voor: De Bruyne (St. Nico- laas), Van Steenland (St. Nico- laas), Mermans (S.C. Anderlecht) Chaves (La Gantoise) en De Gryse (Roulers). Reserves: Willems (Turnhout), Berloo (La Gantoise), Van der Duwera en De Saedeleer (Racing Mechelen) Het gevaarlijke beroep van scheidsrechter. De heer Stanley D. Cockayne is de* eerste voetbalscheidsrechter die er prat op kan gaan dat zijn fluitje dóór de bliksem werd ge troffen. Hij wil nu aan de F. A. vragen het gebruik van bakelie ten fluitjes toe te staan, teneinde dergelijke incidenten in de toe komst te voorkomen. Mr. Cookayne bracht tijdens een wedstrijd te Wolverhampton de fluit naar zrjn lippen, want er, was een overtreding in het straf schopgebied begaah, toen er eer. lichtstraal uit zijn hand scheen te komen. Hij bleef stokstijf staan, met zijn fluit tegen zijn lippen maar er kwam geen geluid uit. tot stomme verbazing van de spelers, die een penalty verwacht ten. De scheidsrechter bleek ver doofd en wist niet wat er gebeurd was. Enkele minuten later kon hij zijn taak hervatten, met alleen maar een raar gevoel in zijn arm. Maar aangezien hij zich hoege naamd niet kon herinneren voor welke overtreding hij had willen fluiten, moest het spel zonder strafschop na een opgooi worden voortgezet. Sindsdien is de heer Cockayne een absoluut voorstander van de bakelieten fluit geworden. SCHAKEN. Terneuzen IIV.S.V. 6—1. De Zeeuws-Vlaamse schaak competitie werd Dinsdagavond besloten met een ontmoeting tus- Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft punt voor punt de door Radio Moskou verbreide beschuldigin gen inzake een Amerikaanse re organisatie van het Iraanse leger tegengesproken. Volgens een woordvoerder van het Ministerie zijn op het ogenblik in Iran twee Amerikaanse militaire missies belast met het bijstaan van de Minister van Binnenlandse Zaken j bij de reorganisatie van de gen darmerie en met het geven van advies aan de Minister van Oor log in administratieve aangele- genheden en over opleidingsmet hodes. I C. v. Pamelen P. Wispelaere 30—23 Afl. de Betuwe H. Verschaeve 4430 J. Hesseling-A. v. d. Halle 4250 J. Willemsen-M. v. Loocke 5750 C. v. d- Moortel L. Swerus 7513 C. NeijssenJ. Coppens 4024 partijen. De totale uitslag was in het voordeel van Uzendijke met 596 caramboles tegen 349. Uzendijke won 8 van de 12 partijen. sen Terneuzen's tweede tiental en V.S.V. De strijd ging lang gelijk op, doch tenslotte wist de thuis club op beide punten beslag te leggen door 6 bordpunten te be halen tegenover de Sluiskiise verenigde schaakvrienden 4. De gedetailleerde uitslag luidde: Terneuzen H V. S. V. P. Stadhouders H. Voorhane 01 J. van Bemmelen G. Wullems 0—1 J. van der Hooft Th. Wegchelaar 10 H. VersteeghM. Nrjssen 01 C. B. Boerman M. Nijssen Sr. 10 M. de PutterE. Tacq 10 M. C. HarinekA. Wullems 10 B. SwetsJ. de Jong 10 J. FrancoijsA. Leenhouts 01 H. Barentsen— M. Th. Njjssen 10 Totaal 04 De thuisclub had aan de even borden wit. Naar wij vernemen hebben de onderhandelingen, welke van mid den December 1947 af gevoerd zijn tussen het Engelse Ministe rie van Voedselvoorziening ener zijds en het centraal bureau voor de tuinbouwveilingen en de „Groefex" (Stichting Groenten- en Fruitexport) anderzijds over de verkoop van een aanzienlijk kwantum Nederlandse appelen naar Engeland, geen resultaten opgeleverd. In verband met het vergevor derde seizoen bleek het niet mo gelijk van Nederlandse zijde de levering te garanderen van het minimum kwantum, waarvoor Engeland belangstelling had. Bo vendien was er een aanzienlijk verschil tussen de door het En gelse Ministerie van Voedsel voorziening aangeboden prijs en de aan Nederlandse zijde ge vraagde prijs, welk verschil niet te overbruggen bleek. Wij vernemen, dat Engeland een zeer groot kwantum appelen in België heeft gekocht, evenwel tegen prijzen en voorwaarden, die voor Nederland onaanvaardbaar waren. Sedert enige tijd werd aan tal rijke landbouwers in de Kiel- drechtse pokier (ten Nloodwesten van Antwerpen) gekeurd Neder lands pootgoed tegen zeer lage n"s aangeboden. Bij onderzoek hans komen vast te staan, dat het hier slechts gewone consump tie-aardappelen van Belgische herkomst betreft, die tegen een frank per kg in de groothandel waren aangekocht. Geschift en in gelode zakken kwam het pootgoed, vergezeld van de vereiste getuigschriften bij de argeloze landbouwers aan, die voor de aardappelen 4 tot 5 frank per kg moesten betalen. De politie heeft in deze zaak. een vijftal Belgen aangehouden, ter wijl de Nederlandse gerechtelijke instanties de hand konden leggen op een Nederlander, die er bij betrokken is. Bovendien werd een aanzienlijke hoeveelheid van deze „pootaardappelen" inbeslag genomen. Bij een drukker werd een groot aantal garantiebewijzen aange troffen. Hij werd evenwel na langdurige ondervraging, waar bij zijn goede trouw kwam vast te staan, weer op vrije voeten gesteld. Het onderzoek in deze zaak. waarbij men met een wijd vertakte en goed georganiseerde bende te maken heeft, duurt nog voort.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1948 | | pagina 3